A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Najczęściej zadawane pytania o Pożyczkę Płynnościową dla PES

Czy teren działania pośredników finansowych udzielających pożyczek jest podzielony na poszczególne województwa?

Nie. Każdy pośrednik finansowy może udzielać pożyczek płynnościowych na terenie całego kraju.

Czy jest możliwe złożenie wniosku on-line i podpisanie umowy pożyczki on-line?

Złożenie wniosku on-line jest możliwe. Na dzień dzisiejszy niestety nie ma możliwości podpisania umowy pożyczki on-line. Jest możliwe podpisanie korespondencyjne. Wówczas, osoby upoważnione do reprezentrowania pożyczkobiorcy składają pod umową pożyczki podpisy poświadczone notarialnie.

Czy w celu rozliczenia środków udzielonej pożyczki, pożyczkobiorca przedkłada pośrednikowi wszystkie faktury i inne równorzędne dokumenty księgowe związane z wydatkowaniem środków na cele określone w umowie pożyczki?

W celu potwierdzenia wykorzystania pożyczki, obligatoryjnie należy złożyć do pośrednika zestawienie faktur lub innych równorzędnych ,dokumentów księgowych. Oryginały dokumentów księgowych pozostają w dyspozycji pożyczkobiorcy. Pośrednik finansowy, w celach sprawozdawczych może wezwać pożyczkobiorcę do przedłożenia oryginałów dokumentów księgowych ujętych w końcowym zestawieniu. Dokumenty muszą być opisane na odworcie, aby potwierdzić, że zostały opłacone ze środków pożyczki.

Czy pożyczka płynnościowa może być przeznaczona na spłatę innego kredytu/pożyczki udzielonego ze środków publicznych lub prywatnych?

Nie. Pożyczka może być wykorzystana jedynie na pokrycie kosztów, o których mowa w Metryce Instrumentu Finansowego – Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej. Wykluczone jest podwójne finansowanie wydatków ze środków publicznych. Nie ma również możliwości spłaty ze środków pożyczki płynnościowej zadłużenia komercyjnego ponieważ właściwym potwierdzeniem wydatkowania pożyczki zgodnie z umową są faktury i/lub inne równorzędne dokumenty pod względem księgowym.

W jakich przypadkach pożyczka będzie miała znamiona pomocy de minimis?

W przypadku Jednostkowych Pożyczek z oprocentowaniem preferencyjnym może występować pomoc de minimis. W celu umożliwienia pośrednikowi przeprowadzenia badania dopuszczalności udzielenia pomocy de minimis, należy przedstawić Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1)

Jakie dokumenty należy przedłożyć wraz z wnioskiem o pożyczkę do oceny sytuacji finansowej?

Wraz z wnioskiem należy złożyć dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy, np. sprawozdanie finansowe, bilans za ostatni zamknięty rok obrachunkowy lub za 2019 rok. Dodatkowo należy sporządzić i przedstawić projekcję/plan finansowy na bieżący rok oraz na kolejne lata, w których pożyczka będzie spłacana.

Ile trwa rozpatrywanie wniosku o pożyczkę?

Zgodnie z umową z BGK, pośrednik ma do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku na jego rozpatrzenie. Ale rozumiejąc sytuację i wychodząc naprzeciw potrzebom PES, pośrednik będzie rozpatrywał wnioski bez zbędnej zwłoki

Czy w celu obsługi pożyczki należy otworzyć osobny rachunek bankowy?

Tak. Na rachunek otwarty w dowolnie wybranym przez pożyczkobiorcę banku, będą przelewane środki pożyczki. Z tego rachunku muszą być dokonywane wszystkie płatności ze środków pożyczki.

Ile pożyczek płynnościowych może zaciągnąć jeden PES?

Jeden PES może zaciągnąć tylko jedną pożyczkę płynnościową. Na dzień dzisiejszy nie ma również możliwości zwiększenia wartości udzielonej pożyczki, nawet w drodze aneksu do umowy.