A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Reporęczenia portfela transakcji

pdf
 • O produkcie

  Oferta reporęczenia portfela transakcji skierowana jest do funduszy poręczeniowych. Na podstawie zawieranej umowy, BGK przejmuje na siebie część ryzyka związanego z udzielanymi przez fundusze poręczeniami. Reporęczenie jest zobowiązaniem BGK względem funduszu, że w przypadku konieczności dokonania przez fundusz wypłaty na rzecz banku kredytującego, w związku z niespłaceniem przez kredytobiorcę poręczonego kredytu, BGK dokonana na rzecz funduszu wypłaty reporęczonej części.

  Reporęczeniem BGK może być objęty portfel poręczeń funduszu poręczeniowego udzielonych po zawarciu umowy reporęczenia, do wysokości przyznanego przez BGK limitu reporęczenia. Fundusz po dokonaniu oceny czy poręczenie spełnia warunki określone w umowie reporęczenia, samodzielnie kwalifikuje poręczenia do portfela reporęczonego przez BGK.

  Beneficjenci programu

  Z reporęczenia BGK korzystają bezpośrednio fundusze poręczeniowe i banki, a pośrednio przedsiębiorcy sektora MŚP. BGK współdziała w ten sposób na rzecz rozwoju akcji poręczeniowej funduszy poprzez przejmowanie na siebie części ryzyka związanego z poręczeniami udzielanymi przez te fundusze.

  Zaangażowanie funduszu (ubiegającego się o reporęczenie) w poręczenia musi wynosić co najmniej 150% jego kapitału zakładowego.

 • Szczegóły oferty
  Wysokość reporęczenia

  Maksymalna kwota limitu reporęczenia wynosi 20 mln zł. Wysokość jednostkowego reporęczenia może wynosić maksymalnie 50% kwoty poręczenia udzielonego przez Fundusz i jest ona jednakowa dla wszystkich poręczeń wpisanych do portfela.

  Maksymalny okres trwania jednostkowego reporęczenia nie może być dłuższy niż 68 miesięcy. Jest to okres nie dłuższy niż okres poręczonego kredytu wydłużony o 8 miesięcy.

  Opłaty i powizje

  Z tytułu jednostkowych reporęczeń BGK przysługuje opłata prowizyjna przekazywana przez fundusz poręczeniowy zgodnie z określonym w funduszu trybem pobierania prowizji od jednostkowego poręczenia, który może zakładać płatność:

  • z góry za okresy roczne lub
  • jednorazowo z góry.

  Opłata prowizyjna ustalana jest jako część prowizji pobieranej przez fundusz od jednostkowych poręczeń objętych reporęczeniem, odpowiadająca procentowej proporcji jednostkowego reporęczenia BGK względem jednostkowego poręczenia funduszu.

  Opłata prowizyjna należna BGK od jednostkowego reporęczenia przekazywana z góry za okresy roczne nie może być niższa niż 1,6% kwoty objętej jednostkowym reporęczeniem.

  W przypadku opłaty prowizyjnej przekazywanej przez fundusz jednorazowo z góry opłata prowizyjna odpowiada co najmniej minimalnej stawce rocznej zdyskontowanej za cały okres jednostkowego reporęczenia.

  Za rozpatrzenie wniosku o udzielenie reporęczenia portfela transakcji BGK pobiera opłatę w wysokości 1.000 PLN.

  Zabezpieczenie

  Fundusz poręczeniowy przyjmuje od kredytobiorcy weksel własny in blanco na rzecz BGK.