A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Poręczenia/gwarancje spłaty kredytu - tryb indywidualny

pdf
 • O produkcie

  Z oferty rządowego programu "Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK" skorzystać mogą podmioty gospodarcze oraz samorządy lokalne realizujące projekty z wykorzystaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej, a także podmioty realizujące projekty infrastrukturalne.

  Poręczenie/gwarancja jest formą zabezpieczenia spłaty kredytu, które Przedsiębiorca może otrzymać celem uzyskania kredytu inwestycyjnego lub obrotowego w szczególności na:

  • realizację przedsięwzięć współfinansowanych z Unii Europejskiej,
  • projekty infrastrukturalne,
  • projekty związane z rozwojem sektora małych i średnich przedsiębiorstw , w tym realizowane z wykorzystaniem środków publicznych.

  Poręczenie/gwarancja pozwala na częściowe zabezpieczenie kredytu Kredytobiorcom, którzy nie mają wystarczającego majątku lub nie chcą go wykorzystywać.

   

  Poręczeniem lub gwarancją nie mogą być objęte kredyty udzielone przez BGK.

  Podstawowe informacje o produkcie

  Bank Gospodarstwa Krajowego udziela poręczeń/gwarancji o następujących parametrach

  • Poręczenia/gwarancje są udzielane maksymalnie do 80% kwoty kredytu,
  • minimalna kwota gwarancji lub poręczenia nie może być niższa lub równa 3 500 000 zł, a maksymalna wysokość gwarancji lub poręczenia nie może być wyższa od równowartości w złotych 10 000 000 euro*,
  • Poręczenia/gwarancje spłaty kredytu w walucie obcej są udzielane w złotych,
  • Poręczenia/gwarancje nie obejmują odsetek ani innych kosztów związanych z udzieleniem kredytu,
  • Poręczenia/gwarancje obowiązują od dnia wejścia w życie przez okres nie dłuższy niż okres kredytu, wydłużony o trzy miesiące.

  *równowartość w złotych przeliczona wg kursu średniego waluty ogłoszonego w danym roku budżetowym przez NBP w Tabeli nr 1 kursów średnich. W 2020 roku dla jednostkowego poręczenia/gwarancji spłaty kredytu jest to kwota nie wyższa niż 42 571 000 zł.

 • Szczegóły oferty

  Opłaty prowizyjne

  Z tytułu udzielenia poręczenia/gwarancji spłaty kredytu BGK pobiera opłatę prowizyjną wpłacaną z góry za okresy roczne.

  Opłata naliczona zostaje od kwoty poręczenia/gwarancji spłaty kredytu aktualnej na początek roku poręczenia/gwarancji, za który należna jest opłata. Wyjątkiem od tej zasady jest przypadek kredytu odnawialnego, dla którego opłata prowizyjna naliczana jest od kwoty poręczenia/gwarancji limitu kredytu.

  Jeżeli okres obowiązywania poręczenia lub gwarancji dla wyliczenia opłaty prowizyjnej jest krótszy niż rok, opłata za ten okres naliczana jest za każdy rozpoczęty miesiąc obowiązywania poręczenia/gwarancji w wysokości 1/12 opłaty rocznej od kwoty gwarancji na początek danego roku.

  Stawki za okres roczny poręczenia/gwarancji spłaty kredytu kształtują się następująco:

  • w przypadku wnioskodawcy będącego mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą** stawka poręczenia/gwarancji wynosi 3,8%.
  • dla większych podmiotów gospodarczych stawki ustalane są indywidualnie (w zależności od klasy ryzyka) i wynoszą odpowiednio:
   • dla poręczeń - od 0,95% do 3,80%,
   • dla gwarancji – od 1,15% do 4,00%

  ** Określonym zgodnie z załącznikiem nr I do rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

  Za rozpatrzenie wniosku o udzielenie poręczenia/gwarancji BGK pobiera prowizję w wysokości 1.000 zł zgodnie z Taryfą opłat i prowizji obowiązującą w BGK. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku opłata ta pomniejsza wartość opłaty prowizyjnej za pierwszy rok udzielenia zabezpieczenia.

  Formy zabezpieczeń

  Podstawowym zabezpieczeniem poręczenia/gwarancji spłaty kredytu jest weksel własny in blanco z klauzulą „bez protestu".

  BGK może wystąpić o dodatkowe zabezpieczenie, jeśli ryzyko wypłaty zobowiązania jest wysokie.

 • Warunki współpracy
  Procedura udzielania poręczeń/gwarancji

  Wniosek o udzielenie poręczenia/gwarancji klient składa w banku kredytującym, współpracującym jednocześnie z BGK w ramach programu poręczeń i gwarancji. Wniosek o poręczenie/gwarancję spłaty kredytu można składać w następujących bankach:

  1. Bank Ochrony Środowiska S.A.
  2. PKO Bank Polski S.A.
  3. Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju.
  4. Alior Bank S.A.
  5. SGB-Bank S.A.
  6. HSBC Bank Polska S.A.
  Promesa poręczenia/gwarancji spłaty kredytu

  Bank Gospodarstwa Kredytowego może wydać promesę udzielenia poręczenia/gwarancji spłaty kredytu inwestycyjnego lub obrotowego. Promesa wydawana jest na okres do 3 miesięcy.

  BGK pobiera opłatę prowizyjną za rozpatrzenie wniosku o wydanie promesy poręczenia/gwarancji zgodnie z Taryfą opłat i prowizji obowiązującą w BGK.

  Klient, który uzyska w BGK promesę,  może starać się o kredyt w jednym z banków, które podpisały z BGK umowę o współpracy.

  Pliki do pobrania: