A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Poręczenia/gwarancje spłaty kredytu w ramach programu „Wsparcie prywatyzacji poprzez udzielanie poręczeń i gwarancji spółkom z udziałem pracowników i jednostek samorządu terytorialnego (spółkom aktywności obywatelskiej)”

pdf
 • O programie

  Celem programu  jest wspieranie inicjatywy pracowniczej, a w szczególności:

  • udziału w procesach prywatyzacyjnych i upadłościowych,
  • upowszechnianie własności obywatelskiej i aktywnego uczestnictwa różnych grup społecznych w życiu gospodarczym,
  • przeciwdziałanie pogarszaniu się warunków prowadzenia projektów prywatyzacyjnych oraz
  • zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa w odniesieniu do podmiotów w upadłości lub takich, w których prywatyzacja mogłaby się opóźnić z uwagi na zmniejszone zainteresowanie inwestorów.
  Przeznaczenie poręczenia/gwarancji

  Poręczenia/gwarancje mogą zabezpieczać kredyty finansujące:

  • leasing pracowniczy - spółce pracowniczej na spłatę kredytu na pokrycie kosztów opłacenia zobowiązania wobec Skarbu Państwa, stanowiącego równowartość rat leasingowych za korzystanie z przedsiębiorstwa,
  • pozostałe formy prywatyzacji - spółce aktywności obywatelskiej, na spłatę kredytu na zapłatę ceny za akcje/udziały prywatyzowanej spółki lub za przedsiębiorstwo,
  • nabycie od syndyka przedsiębiorstwa upadłego lub jego zorganizowanej części, wystawionej na sprzedaż w ramach postępowania upadłościowego - spółce aktywności obywatelskiej z udziałem pracowników podmiotu w upadłości,
  • wzmocnienie kapitałowe spółek aktywności obywatelskiej - spółce aktywności obywatelskiej na spłatę kredytu na nabycie akcji tejże spółki w celu zaoferowania ich do nabycia pracownikom zgodnie z art. 362 § 1 pkt 2 kodeksu spółek handlowych.
  Beneficjenci programu

  Odbiorcami programu mogą być spółki pracownicze (zgodnie z art. 51 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz.1397, z późn. zm.) oraz spółki aktywności obywatelskiej (spółka z o.o. lub spółka akcyjna), w których:

  w przypadku prywatyzacji:

  1. co najmniej 33% akcji lub udziałów należy do pracowników prywatyzowanej spółki albo prywatyzowanego przedsiębiorstwa, przy czym akcje te lub udziały zostały objęte przez co najmniej 30% osób będących w dniu podjęcia decyzji o prywatyzacji albo wydania zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej pracownikami odpowiednio prywatyzowanej spółki albo prywatyzowanego przedsiębiorstwa państwowego,
  2. pozostałe akcje lub udziały mogą naleć wyłącznie do:
   1. rolników lub rybaków w rozumieniu ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji,
   2. jednostek samorządu terytorialnego,
   3. kooperantów: osób fizycznych, które przez 2 lata poprzedzające dzień podjęcia decyzji albo wydania   zarządzenia, o którym mowa w pkt a, świadczyły i nadal świadczą na rzecz prywatyzowanej spółki lub przedsiębiorstwa państwowego usługi, na podstawie umowy cywilnoprawnej.

  w przypadku upadłości:

  1. co najmniej 33% akcji lub udziałów należy do pracowników upadłego przedsiębiorstwa lub spółki jeżeli zamierza ona nabyć przedsiębiorstwo upadłe lub jego zorganizowaną część nadającą się do prowadzenia działalności gospodarczej; przy czym te akcje lub udziały zostały objęte przez co najmniej 30% osób będących w dniu ogłoszenia upadłości pracownikami upadłej spółki albo przedsiębiorstwa państwowego,
  2. pozostałe akcje lub udziały mogą należeć wyłącznie do:
   1. rolników lub rybaków w rozumieniu ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji,
   2. jednostek samorządu terytorialnego,
   3. kooperantów: osób fizycznych, które przez 2 lata poprzedzające dzień podjęcia decyzji albo wydania  zarządzenia, o którym mowa pkt a, świadczyły na rzecz upadłej spółki albo przedsiębiorstwa państwowego usługi, na podstawie umowy cywilnoprawnej.
 • Szczegóły oferty
  Opłata prowizyjna

  Stawka opłaty prowizyjnej wynosi:

  • z tytułu udzielenia poręczenia spłaty kredytu od 2,0% do 3,8%
  • z tytułu udzielenia gwarancji spłaty kredytu od 2,5% do 4,0%

  Opłata prowizyjna jest stała w całym okresie obowiązywania poręczenia/gwarancji i określana przez BGK po przeprowadzeniu oceny ryzyka wypłaty z tytułu udzielonego poręczenia/gwarancji. W przypadku zaistnienia co najmniej jednej z przesłanek*, które świadczą o istotnym wzroście ryzyka, za kolejny okres roczny obowiązywania poręczenia/gwarancji opłata pobierana jest według stawki maksymalnej określonej w Taryfie opłat i prowizji, obowiązującej w dniu udzielenia poręczenia/gwarancji

  * Określonych w § 9 ust. 3 w „Warunkach udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego poręczeń i gwarancji spłaty kredytów spółkom z udziałem pracowników lub spółkom aktywności obywatelskiej w ramach rządowego programu wsparcia prywatyzacji"

  Opłata pobierana jest z góry za okresy roczne obowiązywania poręczenia/gwarancji. Jeżeli okres poręczenia/gwarancji dla wyliczenia opłaty prowizyjnej jest krótszy niż rok, opłata za ten okres naliczana jest za każdy rozpoczęty miesiąc obowiązywania poręczenia/gwarancji w wysokości 1/12 opłaty rocznej.

  Opłata naliczana jest od kwoty poręczenia lub gwarancji spłaty kredytu aktualnej na początek roku poręczenia /gwarancji, za który jest należna opłata.

  Za rozpatrzenie wniosku o udzielenie poręczenia/gwarancji oraz za rozpatrzenie wniosku o dokonanie zmiany w umowie poręczenia lub w treści gwarancji, pobierana jest opłata prowizyjna zgodnie z Taryfą opłat i prowizji.

  Zabezpieczenie

  Obligatoryjnym zabezpieczeniem poręczenia/gwarancji jest weksel własny in blanco z klauzulą „bez protestu".

  Dodatkowo Wnioskodawca składa:

  • oświadczenie o zgodzie na zmianę treści wpisu hipoteki w księdze wieczystej (jeśli stanowi ona zabezpieczenie kredytu, ustanowione na rzecz banku kredytującego) oraz
  • oświadczenie o zgodzie na zmianę treści wpisu zastawu rejestrowego w rejestrze zastawów (jeśli stanowi on zabezpieczenie kredytu ustanowione na rzecz banku kredytującego).

  BGK może wystąpić o dodatkowe zabezpieczenie, jeśli ryzyko wypłaty zobowiązania jest wysokie. Dodatkowym zabezpieczeniem poręczenia/gwarancji może być w szczególności zastaw rejestrowy na akcjach/udziałach nabytych przez spółkę.

 • Warunki współpracy
  Warunki udzielenia poręczenia/gwarancji

  Uzyskanie poręczenia/gwarancji związane jest z koniecznością spełnienia przez spółkę następujących warunków:

  • posiadanie zdolności kredytowej,
  • uzyskanie pozytywnej ocena przedsięwzięcia inwestycyjnego, które ma być finansowane kredytem.

  Poręczenia/gwarancji przyznawane są na następujących zasadach:

  • poręczenia/gwarancje spłaty kredytu są udzielane w złotych,
  • poręczeniem/gwarancją mogą być objęte kredyty udzielane przez bank kredytujący w złotych lub w walucie obcej,
  • poręczenia/gwarancje  nie obejmują odsetek ani innych kosztów związanych z powstaniem zobowiązania,
  • wysokość poręczenia/gwarancji nie może przekroczyć 80% wartości kwoty kredytu,
  • kwota poręczenia/gwarancji  nie może przekroczyć wartości 30 mln EUR.

  Procedura

  Wniosek o poręczenie/gwarancję spłaty kredytu Wnioskodawca składa do BGK po uzyskaniu przez spółkę pozytywnej decyzji o udzieleniu kredytu inwestycyjnego w banku kredytującym. Do wniosku dołączone zostają następujące dokumenty:

  • umowa kredytu lub promesa udzielenia kredytu,
  • dokumenty rejestrowe,
  • dokumenty statutowe,
  • dokumenty potwierdzające, że spółka jest spółką pracowniczą/spółką aktywności obywatelskiej,
  • zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec SP, ZUS;
  • dokumenty finansowe sporządzane zgodnie z zasadami prowadzonej rachunkowości, za ostatnie 2 lata obrotowe lub cały okres działalności (jeżeli spółka prowadzi działalność krócej niż 2 lata) i okres bieżący (tj. sprawozdania kwartalne od początku roku do kwartału poprzedzającego złożenie wniosku),
  • opinię biegłego rewidenta wraz z raportem z badania sprawozdań finansowych, o ile przepisy dotyczące rachunkowości nakładają na Wnioskodawcę obowiązek poddania sprawozdania badaniu,
  • zestawienie należności i zobowiązań oraz pozycji pozabilansowych z podziałem na bieżące i przeterminowane wraz z określeniem terminów przeterminowań,
  • roczne sprawozdanie Zarządu z działalności za ostatnie 2 lata lub cały okres działalności (jeżeli spółka prowadzi działalność krócej niż 2 lata),
  • biznesplan,
  • opinie wszystkich instytucji finansowych, z którymi współpracuje Wnioskodawca,
  • informacje o zawartych transakcjach pochodnych wraz z ich aktualną wyceną (jeśli dotyczy),
  • wykaz podmiotów powiązanych kapitałowo i organizacyjnie (jeśli dotyczy).

  Na podstawie kompletnego wniosku, BGK przeprowadza ocenę ryzyka wypłaty zobowiązania z tytułu udzielonego poręczenia/gwarancji i informuje Wnioskodawcę oraz bank kredytujący o podjętej decyzji. Informacja o decyzji wydawana jest w terminie do 30 dni roboczych od otrzymania kompletu dokumentów

  BGK ma prawo żądać od Wnioskodawcy dodatkowych dokumentów, które będą stanowiły podstawę do dokonania oceny ryzyka wypłaty zobowiązania.

  Klienci ubiegający się o poręczenie lub gwarancję spłaty kredytu powinni uwzględnić czas niezbędny na:

  • utworzenie spółki pracowniczej lub spółki aktywności obywatelskiej,
  • opracowanie biznesplanu wraz z prognozą sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki w okresie spłaty kredytu w tym:
   • prognozy bilansu,
   • rachunku zysków i strat,
   • rachunku przepływów pieniężnych,
   • nakładów związanych z realizacją przedsięwzięcia i źródeł ich finansowania,
  • przedstawienie źródeł spłaty kredytu z odsetkami,
  • uzyskanie w banku kredytującym pozytywnej decyzji o udzieleniu kredytu,
  • podjęcie przez BGK decyzji o udzieleniu poręczenia lub gwarancji (do 30 dni roboczych).