A A A Wersja kontrastowa
BGK Linia 801 598 888, 22 599 8888

Gwarancje de minimis

pdf

Strefa przedsiębiorcy

Informacje dla przedsiębiorców z sektora MŚP dot. gwarancji de minimis

Strefa banku

Informacje dla banków udzielających kredytów z gwarancją de minimis

 • Informacje o programie
  Czym jest Gwarancja de minimis?

  Jest to jedna z form pomocy de minimis udzielana w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla mikro-, małego lub średniemu przedsiębiorcy (MŚP).
  Gwarancja de minimis, nie stanowi dotacji pieniężnej i nie wiąże się bezpośrednio z przekazaniem środków finansowych przedsiębiorcy, nie rodzi żadnych skutków podatkowych.

  Gwarancja de minimis jest przeznaczona dla Kredytobiorców, którzy:
  • są rezydentami,
  • posiadają zdolność kredytową (ocenianą zgodnie z procedurą Banku Kredytującego),
  • na etapie udzielania kredytu nie byli wpisani w systemie Bankowy Rejestr,
  • nie byli wpisani w każdym innym systemie, w którym Kredytobiorca podlega weryfikacji na etapie udzielania kredytu zgodnie z wewnętrznymi przepisami Banku Kredytującego i który to wpis zgodnie z tymi przepisami wyklucza go z możliwości uzyskania kredytu w Banku Kredytującym,
  • w okresie 3 miesięcy przed datą złożenia wniosku o kredyt z gwarancją de minimis nie posiadali: zadłużenia przeterminowanego pow. 30 dni w kwocie przekraczającej 500 zł, ani zobowiązania kredytowego zakwalifikowanego jako należność zagrożona oraz wypowiedzianego zobowiązania kredytowego przez Bank Kredytujący,
  • nie są zobowiązani do zwrotu pomocy publicznej,
  • należą do sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw (według definicji unijnej rozporządzenie Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. załącznik I dot. uznania niektórych rodzajów pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu - Dz.Urz.UEL.2014.187.1 z dnia 26.06.2014 r.).
  Korzyści dla przedsiębiorców
  • dostępność do kredytu dla klientów banku z krótką historią kredytową lub nie posiadających wystarczającego majątku na zabezpieczenie kredytu,
  • zapewnienie elastyczności w zakresie dysponowania własnym majątkiem. W części objętej gwarancją de minimis, przedsiębiorca nie musi go zastawiać ani  na rzecz banku udzielającego kredytu, ani na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego,
  • oszczędność czasu – wszystkie formalności załatwiane są bezpośrednio w Banku Kredytującym jednocześnie z uzyskaniem kredytu,
  • obniżenie kosztów ustanowienia zabezpieczenia – brak opłaty za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji.
  • obniżenie całkowitego kosztu kredytu polegające np. na przyjęciu niższej marży lub prowizji,
  • proste dokumentowanie bez obowiązku sprawozdawczego:
  Film: Gwarancja de minimis drogą MŚP do oferty kredytowej banków
 • Projekt Szwajcarski

  Bank Gospodarstwa Krajowego (Grupa PFR) pod koniec 2016 r. uruchomił środki ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, które wygenerowały akcję kredytową dla firm o wartości 145,17 mln zł.

  BGK wykorzystując dobrze znany przedsiębiorcom mechanizm gwarancji de minimis udzielił do tej pory gwarancji spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego o łącznej wartości ponad 87,1 mln zł.

  Przekazane dotychczas, w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, środki miały na celu zwiększenie efektów wsparcia sektora MŚP w dostępie do zewnętrznych źródeł finansowania, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP mających siedzibę w czterech województwach: lubelskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim.

  Projekt finansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, mającego na celu zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych pomiędzy Polską a lepiej rozwiniętymi państwami UE, a w Polsce – pomiędzy słabiej a lepiej rozwiniętymi regionami.

  Więcej na temat Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy: https://www.programszwajcarski.gov.pl/

 • Lista banków kredytujących
  Sprawdź ofertę gwarancji de minimis oraz jej dostępność w jednym z banków kredytujących:
  • Alior Bank S.A.
  • Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
  • Bank BPS i zrzeszone banki spółdzielcze
  • Bank Handlowy w Warszawie S.A.
  • Bank Millennium S.A.
  • Bank Ochrony Środowiska S.A.
  • Bank Pekao S.A.
  • Bank Zachodni WBK S.A.
  • Credit Agricole Bank Polska S.A. 
  • Deutsche Bank Polska S.A.
  • Getin Noble Bank S.A
  • Idea Bank S.A.
  • ING Bank Śląski S.A.
  • Krakowski Bank Spółdzielczy
  • mBank S.A.
  • Nest Bank S.A.
  • PKO Bank Polski S.A.
  • Plus Bank S.A.
  • Raiffeisen Bank Polska S.A.
  • SGB-Bank S.A. i zrzeszone banki spółdzielcze
  • Toyota Bank Polska S.A.