A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Gwarancja z Funduszu Gwarancji Płynnościowych

pdf

Bank Gospodarstwa Krajowego realizując pakiet pomocowy dla firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19 wprowadził do swojej oferty, gwarancje spłaty kredytu dla średnich i dużych firm z Funduszu Gwarancji Płynnościowych (FGP).

 

Fundusz Gwarancji Płynnościowych jest pierwszym w Polsce programem pomocy zatwierdzonym przez Komisję Europejską w oparciu o „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19”.

 

Gwarancje będą udzielane przez banki kredytujące współpracujące z BGK do 31 grudnia 2020 r. i mogą zabezpieczać kredyty udzielane od 1 marca 2020 r.

 • O gwarancji

  Gwarancja z Funduszu Gwarancji Płynnościowych to gwarancja spłaty kredytu z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej, udzielanego średnim i dużym przedsiębiorcom. 

  Gwarancja  obejmuje niespłaconą kwotę kapitału kredytu, bez odsetek oraz kosztów związanych z udzielonym kredytem. Jej zabezpieczeniem jest weksel własny kredytobiorcy.

  Kwota kredytu lub suma kredytów dla jednego przedsiębiorcy z zabezpieczeniem w formie gwarancji z FGP będzie uzależniona od kwoty wypłaconych wynagrodzeń lub łącznego obrotu, lub od uzasadnionego oświadczenia przedsiębiorcy w zakresie potrzeb płynnościowych i nie może przekroczyć łącznie 250 mln zł. 

  Gwarancjami mogą być objęte kredyty w złotych lub walucie obcej, dla których zawierane są nowe umowy lub odnowienia kredytów odnawialnych w przypadku udostępnienia limitu kredytu na kolejny okres oraz umowy kredytów nieodnawialnych lub odnawialnych w przypadku podwyższenia kwoty kredytu (limitu kredytu). Przy podwyższeniu kwoty kredytu, kwota gwarancji BGK stanowi nie więcej niż 80 proc. kwoty podwyższenia.

  Kredyt z gwarancją z FGP nie może być przeznaczony na spłatę innego kredytu.

  Więcej informacji o szczegółowych warunkach udzielenia gwarancji znajduje się w dokumencie Warunki uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej PLG-FGP.

 • Podstawowe warunki gwarancji
  Podstawowe warunki gwarancji

   

  Zakres gwarancjido 80%
  Kwota gwarancjido 200 mln zł
  Okres gwarancjido 27 miesięcy
  Maksymalna kwota kredytu250 mln zł*
  Zabezpieczenie gwarancjiweksel własny in blanco
  Termin udzielenia gwarancjiod 1 marca do 31 grudnia 2020 r.

  * W przypadku kredytu udzielonego w walucie obcej kwota jednostkowej gwarancji wyrażona jest w złotych. Kwota takiej gwarancji ustalana jest na podstawie kwoty kredytu w walucie obcej, objętej gwarancją, przeliczonej na złote według średniego kursu NBP ogłoszonego w dniu roboczym poprzedzającym dzień sporządzenia umowy kredytu.

  Stawki prowizyjne za udzielenie gwarancji
  Średnie firmyDuże firmy
  kredyt do 12 miesięcy0,25% kwoty gwarancji0,50% kwoty gwarancji
  kredyt powyżej 12 miesięcy do 24 miesięcy0,55% kwoty gwarancji1,15% kwoty gwarancji

  Prowizja jest liczona od kwoty udzielonej gwarancji i pobierana jest jednorazowo z góry za cały okres gwarancji. W przypadku kredytu udzielonego w walucie obcej, kwota opłaty prowizyjnej wyliczana jest od kwoty gwarancji wyrażonej w złotych, wynikającej z kwoty kredytu w walucie obcej, przeliczonej według kursu średniego NBP, ogłoszonego w dniu roboczym poprzedzającym dzień sporządzenia umowy kredytu.

   

  Pomoc publiczna w gwarancji

  Udzielenie gwarancji jest równoznaczne z udzieleniem przedsiębiorcy pomocy publicznej z datą udzielenia tej gwarancji, a w przypadku gdy kredyt objęty gwarancją został udzielony w okresie od 1 marca 2020 r., ale przed datą zawarcia przez bank kredytujący umowy portfelowej linii gwarancyjnej z BGK, datą udzielenia pomocy jest data udzielenia kredytu.

   

  Beneficjenci gwarancji – warunki szczególne dla otrzymania gwarancji

  Przedsiębiorstwa, które m.in.:

  • nie znajdowały się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r.
  • nie mają zobowiązań przeterminowanych ZUS/KRUS, US, a także w banku kredytującym, w kwocie przekraczającej 3 000 zł, powyżej 30 dni lub nie miały takich zobowiązań na 1 lutego 2020 r.
  • nie posiadają negatywnego wpisu w Bankowym Rejestrze, w Biurze Informacji Kredytowej lub innych bazach kredytowych wykorzystywanych przez banki kredytujące lub nie posiadały takiego wpisu na 1 lutego 2020 r. 

   

   

 • Lista banków kredytujących
  Lista banków kredytujących, które podpisały z BGK umowy dotyczące gwarancji z Funduszu Gwarancji Płynnościowych. Lista jest na bieżąco aktualizowana*. 

   

  * Lista banków jest aktualizowana na podstawie podpisanych umów z BGK. O dostępność gwarancji z Funduszu Gwarancji Płynnościowych pytaj w bankach kredytujących.

   

 • Dokumenty do pobrania