A A A Wersja kontrastowa
BGK Linia 801 598 888, 22 599 8888

Gwarancja spłaty kredytu ze środków Funduszu Gwarancyjnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (FG POIR)

pdf
 • Informacje o projekcie

  Fundusz Gwarancyjny Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (FG POIR) został utworzony na podstawie umowy podpisanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Rozwoju i Finansów w dniu 29 listopada 2016 r.  Łączna kwota środków przeznaczona na realizację projektu „Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw” wynosi 643 mln zł, w tym 525 mln zł pochodzi ze środków unijnych, a kwota 118 mln zł stanowi  krajowy wkład prywatny.

  Celem tego projektu jest wspieranie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz zwiększenie  potencjału innowacyjności w sektorze MŚP.

  Środki funduszu zostaną wykorzystane do udzielania MŚP gwarancji spłaty kredytów. Gwarancje  ułatwią dostęp do finansowania projektów inwestycyjnych realizowanych przez przedsiębiorców
  z sektora MŚP.

  Okres realizacji projektu zakończy się w dniu 31 grudnia 2023 r.

  Gwarancje będą udzielane w bankach, które podpiszą z BGK umowy portfelowe i włączą je do swojej oferty.  

 • Szczegóły gwarancji

  Zakres gwarancji

  do 80% kapitału kredytu

  Maksymalna kwota gwarancji

  równowartość w złotych kwoty 2,5 mln euro

  Okres gwarancji

  do 20 lat z zastrzeżeniem ograniczeń związanych z pomocą publiczną

  Prowizja za udzielenie gwarancji

  0 zł

  Cel kredytu

  finansowanie kosztów kwalifikowalnych projektu inwestycyjnego

  Waluta kredytu

  złoty

  Rodzaj pomocy dla przedsiębiorcy

  pomoc de minimis albo regionalna pomoc inwestycyjna

  Gwarancje będą zabezpieczać kredyty dla przedsiębiorców z sektora MŚP i będą udzielane zgodnie z zasadami obowiązującymi w banku kredytującym.

  Wsparcie gwarancyjne udzielone przedsiębiorcy stanowić będzie pomoc de minimis albo pomoc publiczną w wysokości odpowiadającej ekwiwalentowi dotacji brutto (EDB) wyliczonemu zgodnie z przyjętą metodologią. 

  Kto może ubiegać się o gwarancję?
  • przedsiębiorca realizujący projekt inwestycyjny polegający na wdrożeniu wyników prac B+R,  

  albo

  • przedsiębiorca spełniający co najmniej jedno kryterium podmiotowe:

   • zgłosił do ochrony lub posiada prawa w zakresie wynalazku objętego ochroną patentową, lub wzoru użytkowego objętego prawem ochronnym lub wzoru przemysłowego objętego prawem z rejestracji lub topografii układu scalonego objętego prawem z rejestracji
   • jest lokatorem parku technologicznego lub inkubatora przedsiębiorczości i otrzymał wsparcie na działalność innowacyjną;
   • posiada status centrum badawczo-rozwojowego;
   • posiada funkcjonujący dział badawczo-rozwojowy w strukturze organizacyjnej firmy, w którym w ramach personelu badawczego zatrudnia co najmniej jedną osobę w wymiarze pełnego etatu;
   • jest inwestorem prowadzącym działalność innowacyjną na terenie parku technologicznego;
   • jest podmiotem należącym do Krajowego Klastra Kluczowego;
   • środki z kredytu ma zamiar przeznaczyć na realizacje projektu polegającego na wprowadzeniu na rynek nowego/ulepszonego wyrobu, usługi lub procesu i w okresie 3 lat od zakończenia realizacji projektu planuje osiągnąć wzrost przychodów o 30%;
   • w ciągu ostatnich 5 lat pozyskał inwestora typu venture capital lub „anioła biznesu” finansującego działalność innowacyjną;
   • w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych poniósł na działalność innowacyjną nakłady o równowartości co najmniej 10% sumy obrotów za ten okres lub, w przypadku przedsiębiorstwa rozpoczynającego działalność bez historii finansowej, w bieżącym okresie podatkowym;
   • w ciągu ostatnich 5 lat wprowadził na rynek nowy/ulepszony towar, proces lub usługę i odnotował w tym czasie wzrost przychodów o 30%;
   • w ciągu ostatnich 3 lat skorzystał z usługi proinnowacyjnej świadczonej przez akredytowaną instytucję otoczenia biznesu;
   • w ciągu ostatnich 5 lat otrzymał i prawidłowo wykorzystał wsparcie w ramach jednego z europejskich, krajowych lub regionalnych programów wspierania B+R lub innowacji;
   • w ciągu ostatnich 5 lat ubiegając się o dofinansowanie w ramach programów wspierania wdrożeń wyników prac B+R lub innowacji, spełnił kryteria wyboru projektów, czego potwierdzeniem jest wynik oceny merytorycznej;
   • w ciągu ostatnich 5 lat został laureatem co najmniej jednej z ogólnopolskich lub międzynarodowych nagród z dziedziny innowacyjności;
   • w ciągu ostatnich 3 lat obrachunkowych odnotował wzrost przychodów o średnio 15% rocznie.

  Projekt inwestycyjny oceniany w oparciu o powyższe kryteria podmiotowe nie będzie podlegał ocenie eksperta zewnętrznego. 

 • Korzyści dla przedsiębiorców
  • ułatwienie dostępu do finansowania działalności o podwyższonym ryzyku kredytowym na preferencyjnych warunkach, w tym wdrażanie innowacji w szerokim zakresie (produktowe, procesowe oraz organizacyjne i marketingowe)
  • finansowanie innych niż wdrożeniowe projektów inwestycyjnych realizowanych przez podmiot innowacyjny
  • finansowanie kosztów towarzyszących (do 20%) oraz kapitału obrotowego jako uzupełnienie realizowanej inwestycji (do 30%)
  • finansowanie kosztów przygotowawczych poniesionych przed złożeniem wniosku (do 10%)
  • finansowanie kosztów w kwotach brutto
  • bezpłatne korzystanie z gwarancji, zabezpieczającej do 80% kapitału kredytu
  • lepsze warunki kredytowania dla przedsiębiorcy w porównaniu do standardowej oferty banku
  • korzystny dla przedsiębiorcy sposób wyliczania wartości pomocy (ekwiwalent dotacji brutto stanowi zaledwie ułamek kwoty udzielonej gwarancji
  • łatwiejszy dostęp w porównaniu do wsparcia dotacyjnego i szybka ścieżka decyzyjna (nabór wniosków w trybie ciągłym, brak złożonej oceny merytorycznej projektu, brak paneli ekspertów
  • możliwość ubiegania się o wsparcie na sprawdzonych zasadach portfelowych.

  Więcej szczegółów o warunkach gwarancji z Funduszu Gwarancyjnego POIR oraz lista banków oferujących te gwarancje będzie opublikowana po podpisaniu umów z bankami kredytującymi.

  Przewidywany termin udostępnienia gwarancji dla przedsiębiorców - czerwiec 2017 r.