A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 599 8888

Gwarancja spłaty kredytu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

pdf
Informacje o projekcie

Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie zawartej z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Umowy o dofinansowanie projektu pn. Wdrożenie instrumentów finansowych w ramach osi priorytetowej I ”Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 wprowadza do swojej oferty gwarancje spłaty kredytu dla przedsiębiorstw telekomunikacyjnych.

Celem projektu jest ułatwienie dostępu do finansowania inwestycji szerokopasmowych oraz finansowania płynnościowego przeznaczonego na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorców z branży telekomunikacyjnej.

Wartość projektu to 414,3 mln zł, co w efekcie pozwoli na udzielenie gwarancji w kwocie ok. 867,8 mln zł, które zabezpieczą przedsiębiorcom z sektora MŚP, spłatę kredytów bankowych o wartości ok. 1 085 mln zł.

Informacja o sposobie udzielania gwarancji POPC

Gwarancje spłaty kredytu POPC będą udzielane przez BGK na podstawie umowy portfelowej linii gwarancyjnej podpisanej z bankami krajowymi, które będą obejmować tą gwarancją kredyty  finansujące mikro-małe i średnie przedsiębiorstwa.

Banki, które są zainteresowane współpracą w tym zakresie mogą składać do BGK wnioski o limit gwarancji w ramach portfelowej linii gwarancyjnej POPC w każdym czasie.

W sprawie szczegółów nawiązania współpracy prosimy o kontakt pod nr tel. 22 522 91 91.

Podstawowe parametry gwarancji

Gwarancja spłaty kredytu POPC jest przeznaczona na finansowanie rozwoju działalności gospodarczej przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, w tym inwestycji szerokopasmowych.

Zakres gwarancji

do 80% kapitału kredytu

Maksymalna kwota gwarancji

2,5 mln euro

Okres gwarancji

do 20 lat z zastrzeżeniem ograniczeń związanych z pomocą publiczną

Prowizja za udzielenie gwarancji

brak

Rodzaj zabezpieczanego kredytu

Obrotowy lub inwestycyjny

Waluta kredytu

złoty

Rodzaj pomocy dla przedsiębiorcy

pomoc de minimis

 

Gwarancje będą zabezpieczać kredyty dla przedsiębiorców z sektora MŚP i będą udzielane zgodnie z zasadami obowiązującymi w banku kredytującym.

Wsparcie gwarancyjne udzielone przedsiębiorcy stanowić będzie pomoc de minimis w wysokości odpowiadającej ekwiwalentowi dotacji brutto (EDB) wyliczonemu zgodnie z przyjętą metodologią.

Kto będzie mógł wnioskować o gwarancję?
  • Przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907).
Przeznaczenie środków z kredytu
  • realizacja nowej lub utrzymanie istniejącej inwestycji obejmującej budowę, rozbudowę i przebudowę części aktywnej i pasywnej szerokopasmowej infrastruktury dostępowej do szybkiego Internetu, w tym nakłady inwestycyjne na akwizycję użytkowników końcowych; 
  • sfinansowanie kosztów kapitału obrotowego związanych z rozwojem prowadzonej działalności gospodarczej, w tym w zakresie bieżącego obrotu oraz wzmocnienia kondycji i płynności finansowej; 
  • sfinansowanie kosztów przekazania praw własności w przedsiębiorstwach między niezależnymi inwestorami w celu rozszerzenia działalności oraz umocnienia pozycji na rynku.

Kredyt w kwocie zabezpieczonej gwarancją nie może być przeznaczony na finansowanie kosztów, na które Kredytobiorca uzyskał wsparcie, bądź ubiega się o przyznanie innego wsparcia finansowego pochodzącego ze środków UE.

Korzyści dla przedsiębiorców
  • oszczędność środków - brak opłat prowizyjnych
  • maksymalny zakres zabezpieczenia kredytu z tytułu gwarancji – 80% kapitału kredytu,
  • korzystniejsze od standardowych warunki udzielenia kredytu dla przedsiębiorcy (korzyść dla banku wynikająca z przyjęcia gwarancji jest przenoszona na kredytobiorcę);
  • wsparcie gwarancyjne stanowi pomoc de minimis z zastosowaniem korzystnego dla przedsiębiorcy wyliczenia poziomu EDB.

Więcej szczegółów o warunkach gwarancji oraz lista banków będzie opublikowana po podpisaniu umów z bankami kredytującymi.