A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Gwarancja spłaty kredytu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

pdf

Gwarancja POPC jest formą zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Dzięki niej mikro, mali i średni przedsiębiorcy posiadający wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych (rejestr prowadzony przez Urząd Komunikacji Elektronicznej) mają ułatwiony dostęp do finansowania.

 

 • O gwarancji
  Podstawowe warunki gwarancji

  Celem gwarancji POPC jest zabezpieczenie spłaty kredytu udzielonego na cele związane z:

  • realizacją nowej lub utrzymaniem istniejącej inwestycji obejmującej budowę, rozbudowę i przebudowę części aktywnej i pasywnej szerokopasmowej infrastruktury dostępowej do szybkiego Internetu, w tym nakłady inwestycyjne na akwizycję użytkowników końcowych;
  • sfinansowaniem kosztów kapitału obrotowego związanych z rozwojem prowadzonej działalności gospodarczej, w tym w zakresie bieżącego obrotu oraz wzmocnienia kondycji i płynności finansowej;
  • sfinansowaniem kosztów przekazania praw własności w przedsiębiorstwach między niezależnymi inwestorami w celu rozszerzenia działalności oraz umocnienia pozycji na rynku.

  Kredyt w kwocie zabezpieczonej gwarancją nie może być przeznaczony na finansowanie kosztów, na które Kredytobiorca uzyskał wsparcie, bądź ubiega się o przyznanie innego wsparcia finansowego pochodzącego ze środków UE.

   

  Korzyści dla przedsiębiorców

  • brak kosztów związanych z udzieleniem gwarancji,
  • finansowanie celu kredytu bez katalogu kosztów kwalifikowalnych,
  • finansowanie kosztów w kwotach brutto (z VAT),
  • dostęp do kredytu dla przedsiębiorców, którzy nie dysponują odpowiednim zabezpieczeniem kredytu,
  • gwarancja umożliwia zastosowanie przez bank kredytujący korzystniejszych od standardowych warunków finansowania,
  • możliwość łączenia gwarancji z innymi formami wsparcia, np. dotacją, pożyczką szerokopasmową w zakresie kosztów, które nie otrzymały dofinansowania ze środków unijnych,
  • łatwiejszy sposób otrzymania pomocy w porównaniu do pomocy publicznej udzielanej w formie dotacji – szybka ścieżka decyzyjna (wniosek o gwarancję oceniany jednocześnie z wnioskiem o kredyt); nabór wniosków w trybie ciągłym (tj. bez wyznaczenia określonych terminów i stosowania trybu konkursowego jak dla projektów unijnych).
 • Informacje o projekcie

  Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie zawartej z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, wprowadził do swojej oferty gwarancje spłaty kredytu dla przedsiębiorstw telekomunikacyjnych.

  Celem projektu jest ułatwienie dostępu do finansowania inwestycji szerokopasmowych oraz finansowania płynnościowego przeznaczonego na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorców z branży telekomunikacyjnej.

  Wartość projektu to 414,3 mln zł, co w efekcie pozwoli na udzielenie gwarancji w kwocie ok. 867,8 mln zł, które zabezpieczą przedsiębiorcom z sektora MŚP, spłatę kredytów bankowych o wartości ok. 1 085 mln zł.

 • Podstawowe warunki gwarancji

  Zakres gwarancji

  do 80% kapitału kredytu

  Maksymalna kwota gwarancji

  2,5 mln euro (równowartość w złotych)   

  Okres gwarancji

  do 20 lat z (zastrzeżeniem ograniczeń związanych z pomocą de minimis)

  Prowizja za udzielenie gwarancji

  0% - gwarancja bezpłatna

  Rodzaj zabezpieczanego kredytu

  obrotowy lub inwestycyjny

  Waluta kredytu

  złoty

  Rodzaj pomocy dla przedsiębiorcy

  pomoc de minimis

   

  Gwarancje zabezpieczają kredyty udzielane przedsiębiorcom z sektora MŚP  zgodnie z zasadami obowiązującymi w banku kredytującym.

   

  Kto może skorzystać z gwarancji

  Beneficjantem gwarancji może być mikro, mały lub średni przedsiębiorca, który m.in.:

  1) jest przedsiębiorcą należącym do kategorii MŚP i posiadającym wpis w rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonym przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE);

  2) jest uprawniony do skorzystania z pomocy de minimis.

   

  Procedura udzielenia gwarancji spłaty kredytu

  I. Wnioskowanie o udzielenie gwarancji spłaty kredytu

  Przedsiębiorca w banku kredytującym razem z wnioskiem o kredyt składa „Wniosek o udzielenie przez BGK gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej PO PC” wraz z załącznikiem (wzory powyższych dokumentów znajdują się w sekcji DOKUMENTY DO POBRANIA.

   

  II. Ocena wniosku przez Bank Kredytujący

  W procesie oceny wniosków bank kredytujący:

  1. dokonuje oceny zdolności kredytowej przedsiębiorcy zgodnie ze swoimi przepisami;

  2. dokumentuje wynik sprawdzenia spełnienia warunków objęcia kredytu gwarancją.

   

  III. Podpisanie umowy kredytu

  Bank kredytujący przygotowuje umowę kredytu z zabezpieczeniem w formie gwarancji  POPC. Z zapisów umowy kredytu powinno wynikać, że z tytułu objęcia kredytu gwarancją, zostały zastosowane korzystniejsze warunki kredytowania niż warunki kredytu udzielanego bez zabezpieczenia w formie gwarancji BGK.

  Do umowy kredytu, bank kredytujący załącza Wniosek o udzielenie gwarancji.

   

  IV. Po podpisaniu umowy kredytu

  Bank kredytujący wydaje przedsiębiorcy zaświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis. Jest to dokument, który bank wystawia w dniu udzielenia gwarancji POPC.

   

  Zaświadczenie zawiera informacje o wartości udzielonej pomocy de minimis, która wykazana jest w złotych oraz w euro.

  Więcej szczegółowych informacji znajduje się w dokumencie:files/public/Pliki/Przedsiebiorstwa/Gwarancje_de_minimis/POPC_Warunki_uzyskania_gwarancji_BGK.pdfWarunki uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej POPC.

 • Dokumenty do pobrania
 • Lista banków kredytujących

  Zapraszamy do składania wniosków o udzielenie gwarancji POPC w następujących bankach*:

  • Alior Bank S.A.
  • BPS S.A. i banki zrzeszone
  • Bank Pekao S.A.
  • SGB Bank S.A. i banki zrzeszone

   

  * Termin udostępnienia gwarancji dla klientów zależy od decyzji banku kredytującego.

   

  Banki krajowe udzielające kredytów dla mikro-małych i średnich przedsiębiorstw, które są zainteresowane współpracą w zakresie obejmowania kredytów gwarancją  POPC, proszone są o kontakt z BGK (tel. 22 522 91 91 lub e-mail sekretariatDGP@bgk.pl).