A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Gwarancja spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Rolnych

pdf

Informacje o projekcie

W Banku Gospodarstwa Krajowego został utworzony Fundusz Gwarancji Rolnych (FGR), którego celem jest wsparcie gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP) w dostępie do finansowania poprzez udzielanie gwarancji oraz dofinansowania w formie dopłat do oprocentowania kredytów obrotowych objętych tymi gwarancjami. 

Gwarancja z FGR może zostać udzielona w ramach dwóch poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020:

4.1 „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” dla operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”

lub

4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” dla typu operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”.

Gwarancja ta może zabezpieczyć do 80% kwoty niespłaconego kapitału kredytu inwestycyjnego lub obrotowego udzielonego przez bank kredytujący przedsiębiorcom MŚP działającym w sektorze rolnym.”

Fundusz został zasilony kwotą 291,8 mln zł, z tego 84,3 mln zł jest przeznaczone na dopłaty do oprocentowania kredytów obrotowych.

W przypadku dużego zainteresowania tym programem, nie wykluczony jest wzrost alokacji i zwiększenie skali działania funduszu.

Fundusz Gwarancji Rolnych jest to pierwszy na rynku fundusz gwarancyjny BGK dostępny dla całego sektora rolnego, tj. zarówno dla przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego, jak i po raz pierwszy dla producentów produkcji podstawowej (rolników). Mityguje on skutki braku odpowiednich (z punktu widzenia banków) zabezpieczeń, m.in. w związku z ograniczeniami w zakresie egzekucji z majątku rolnika.

Gwarancja FGR jest dostępna w bankach kredytujących, które posiadają podpisaną umowę z BGK.

Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem informacji szczegółowych o gwarancji zapraszamy do kontaktu poprzez Infolinię BGK pod nr 801 598 888 lub nr 22 475 8888 albo przez e-mail: bgk@bgk.pl.

Banki zainteresowane współpracą z BGK w zakresie udzielania kredytów zabezpieczonych gwarancjami z Funduszu Gwarancji Rolnych proszone są o kontakt z Departamentem Gwarancji i Poręczeń BGK: +48 22 475 91 91, sekretariatDGP@bgk.pl.

 • O gwarancji
  Podstawowe warunki gwarancji

  Zakres gwarancji:

  do 80% kwoty kredytu

  Wysokość prowizji:

  0% kwoty gwarancji

  Okres gwarancji:

  kredyty obrotowe odnawialne: 39* miesięcy

  kredyty obrotowe nieodnawialne: 51 miesięcy

  kredyty inwestycyjne: 183 miesiące albo 120 miesięcy (dla pomocy de minimis)

  Rodzaje pomocy publicznej:

  pomoc de minimis

  albo

  pomoc publiczna

  Maksymalna kwota gwarancji:

  5 mln zł (rolnik)

  lub

  10 mln zł (przetwórca)

  * zmiana wprowadzona w celu ograniczenia skutków pandemii COVID-19. Stanowi element pakietu pomocowego BGK dla firm.

   

  Gwarancją z FGR może być objęty kredyt inwestycyjny lub kredyt obrotowy przedsiębiorcy, który jest:

  • rolnikiem albo
  • przetwórcą produktów rolnych, albo
  • przetwórcą produktów nierolnych.

  Objęcie gwarancją kredytu obrotowego odnawialnego, w tym kredytu w rachunku bieżącym, jest możliwe w przypadku:

   

  §  udzielania nowego kredytu,

  §  odnowienia limitu kredytu na kolejny okres,

  §  podwyższenia limitu kredytu. 

  Więcej szczegółów nt. gwarancji znajduje się w Warunkach uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FGR.

 • Lista banków kredytujących

  Banki, które podpisały umowy z BGK w zakresie obejmowania kredytów gwarancją z FGR*:

  • Alior Bank S.A.
  • Bank Pocztowy S.A.
   • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A
  • Bank Spółdzielczy w Brodnicy
  • Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie
  • BNP Paribas Bank Polska S.A.
  • Credit Agricole Bank Polska S.A.
  • mBank S.A.
  • SGB-Bank S.A.
  • Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy

   

  * Termin udostępnienia gwarancji dla klientów zależy od indywidualnej decyzji banku kredytującego.

 • Dopłata do oprocentowania kredytu*

  Dopłata do oprocentowania kredytu obrotowego:

  • dotyczy wyłącznie kredytów obrotowych objętych gwarancją do 31 grudnia 2020 r.
  • obejmuje maksymalnie okres 12 miesięcy licząc od daty uruchomienia kredytu objętego gwarancją FGR i wynosi 2 punkty procentowe w skali roku; jeżeli roczna stawka procentowa kredytu obrotowego jest niższa, to wysokość dopłaty równa się wysokości odsetek naliczonych przez bank kredytujący.
  • stanowi pomoc publiczną w przypadku kredytu udzielonego rolnikom oraz przetwórcom produktów rolnych albo pomoc de minimis w przypadku kredytu udzielonego przetwórcom produktów nierolnych.

  Wysokość kwoty dopłaty do oprocentowania kredytu odpowiada wartości pomocy publicznej albo pomocy de minimis.

  W przypadku objęcia kredytu gwarancją z FGR i dopłatą stanowiącą pomoc de minimis bank kredytujący jest zobowiązany do wystawienia dla przedsiębiorcy zaświadczenia o wysokości uzyskanej pomocy de minimis, która wykazywana jest w złotych oraz w euro.

  Jeżeli wartość faktycznie udzielonej pomocy de minimis z tytułu dopłaty do oprocentowania kredytu, będzie inna niż wartość pomocy wskazana w wystawionym zaświadczeniu, bank kredytujący wystawia przedsiębiorcy nowe zaświadczenie, w którym wskazuje właściwą wartość pomocy oraz stwierdza utratę ważności poprzedniego zaświadczenia

  Warunki otrzymania dopłaty

  - objęcie gwarancją z Funduszu Gwarancji Rolnych kredytu obrotowego udzielonego do 31 grudnia 2020 r. na z przeznaczeniem na bieżące finansowanie działalności gospodarczej niepowiązanej z realizacją inwestycji wspieranej ze środków EFRROW*.

  - złożenie Wniosku o dopłatę razem z Wnioskiem o udzielenie gwarancji z FGR

  - spełnienie warunków otrzymania odpowiednio pomocy de minimis (przetwórcy produktów nierolnych) albo pomocy publicznej (rolnicy oraz przetwórcy produktów rolnych,

  - spłacenie przez kredytobiorcę odsetek od kredytu, naliczonych za dany okres odsetkowy przez bank kredytujący, w części niepokrytej dopłatą do oprocentowania.

   

   

  * zmiana wprowadzona w celu ograniczenia skutków pandemii COVID-19. Stanowi element pakietu pomocowego BGK dla firm

 • Dokumenty do pobrania