A A A Wersja kontrastowa
BGK Linia 801 598 888, 22 599 8888

Gwarancja Biznesmax

pdf

Gwarancja spłaty kredytu w ramach Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (FG POIR).

Bank Gospodarstwa Krajowego realizuje instrument finansowy w formule projektu pozakonkursowego „Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 

Celem projektu jest wspieranie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz zwiększenie potencjału innowacyjności w sektorze MŚP.

Wartość projektu to 643 125 000 zł, w tym 525 000 000 zł stanowią środki Unii Europejskiej pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 118 125 000 zł to krajowy wkład prywatny.

W efekcie środki z Funduszu Gwarancyjnego pozwolą na udzielenie ok. 1,4 mld zł gwarancji, które zabezpieczą innowacyjnym przedsiębiorcom z sektora MŚP, spłatę kredytów bankowych o wartości ok. 1,75 mld zł.

Banki krajowe udzielające kredytów dla mikro-małych i średnich przedsiębiorstw, które są zainteresowane współpracą w zakresie udzielania gwarancji Biznesmax, mogą składać do BGK Wnioski o limit gwarancji w ramach Funduszu Gwarancyjnego POIR w każdym czasie.

W sprawie szczegółów nawiązania współpracy prosimy o kontakt pod nr tel. 22 522-91-91.

 • Koszty kwalifikowalne

  Ze środków kredytu, zabezpieczonego gwarancją stanowiącą pomoc de minimis albo regionalną pomoc inwestycyjną, mogą być finansowane koszty kwalifikowalne wykazane w Planie projektu inwestycyjnego , które zostaną poniesione i udokumentowane przez kredytobiorcę.

  Za koszty kwalifikowalne uznaje się koszty w kwotach brutto, ponoszone przez kredytobiorcę na podstawie dokumentów finansowo-księgowych w związku z realizacją projektu inwestycyjnego zgodnie z wykazem zawartym w planie projektu inwestycyjnego.

  Projekt, którego koszty miałyby być finansowane kredytem objętym gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR, może być uzupełnieniem lub kontynuacją przedsięwzięcia, które otrzymało wsparcie dla sfinansowania odrębnych kosztów kwalifikowalnych, w stosunku do kosztów planowanych do sfinansowania kredytem zabezpieczonym gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR.

  Zakaz podwójnego finansowania tych samych kosztów

  W celu uniknięcia ryzyka podwójnego finansowania, kredyt w kwocie zabezpieczonej gwarancją nie może być przeznaczony na finansowanie kosztów kwalifikowalnych, na które kredytobiorca uzyskał wsparcie bądź ubiega się o przyznanie innego wsparcia finansowego pochodzącego ze środków UE.

  „Kategorie kosztów możliwe do sfinansowania środkami z kredytu objętego gwarancją z FG POIR”

  Do kosztów kwalifikowalnych projektu, które mogą być finansowane kredytem zabezpieczonym gwarancją zalicza się koszty dotyczące następujących kategorii:

  1.     Koszty inwestycyjne - roboty i materiały budowlane, nieruchomości lub grunty (do 10% sumy kosztów kwalifikowalnych), środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, leasing;

  2.     Koszty towarzyszące (do 20 % sumy kosztów kwalifikowalnych)* – usługi doradcze, uzyskanie zdolności patentowej, uzyskanie, walidacja i obrona patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych, internacjonalizacja wdrożeń wyników prac B+R;

  3.     Koszty finansujące kapitał obrotowy (do 30% sumy kosztów kwalifikowalnych)* – wynagrodzenia, pozapłacowe koszty zatrudnienia, materiały, produkty i towary, usługi obce, podatki i opłaty,  amortyzacja, re

   

  * dotyczy wyłącznie kredytów zabezpieczonych gwarancją w formule pomocy de minimis.

 • Pomoc publiczna

  Gwarancja FG POIR może stanowić pomoc de minimis albo regionalną pomoc inwestycyjną (w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających skorzystanie z gwarancji stanowiącej pomoc de minimis).

  Określenie wysokości pomocy publicznej dla gwarancji

  Gwarancja ta jest formą niepieniężnej pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dlatego wartość pomocy de minimis albo regionalnej pomocy inwestycyjnej, wyrażana jest za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto i obliczana na dzień udzielenia gwarancji z wykorzystaniem poniższej formuły:

   

  EDB = S (KRt - PPt)(1+i)-t,

   

  gdzie:

  KRt – kwota opłaty prowizyjnej w roku t wyliczana na podstawie rocznej teoretycznej stawki rynkowej z wykorzystaniem poniższej formuły:

  KRt = WG x PZ x SR

  gdzie:

  WG – kwota udzielonego kredytu;

  PZ – wskaźnik procentowy gwarancji;

  SR – roczna teoretyczna stawka rynkowa, publikowana na stronie internetowej BGK;

   

  PPt – kwota opłaty prowizyjnej faktycznie wpłaconej przez kredytobiorcę za włączenie do programu gwarancji w roku t;

  i – stopa referencyjna przewidziana w aktualnym komunikacie Komisji Europejskiej
  w sprawie stóp referencyjnych.

  • Roczna teoretyczna stawka rynkowa, która służy do wyliczania ekwiwalentu pomocy de minimis i regionalnej pomocy inwestycyjnej dla gwarancji udzielanych w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR, wynosi 2,26%.
  • Informacja dotycząca pomocy de minimis

  1. Maksymalna wysokość jednostkowej gwarancji stanowiącej pomoc de minimis zależna jest od wielkości pomocy de minimis, którą jeden przedsiębiorca otrzymał w bieżącym roku podatkowym i dwóch poprzedzających go latach podatkowych. Łączna wartość pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie przyznana jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 200 000 euro (dla jednego przedsiębiorcy działającego w sektorze transportu drogowego towarów 100 000 euro) w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych łącznie z przeliczoną na ekwiwalent dotacji brutto kwotą gwarancji, o którą się ubiega.

  2. Wartość pomocy de minimis udzielonej kredytobiorcy przeliczana jest na euro według kursu określonego w tabeli kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego z dnia udzielenia pomocy de minimis.

   

  • Informacja dotycząca regionalnej pomocy inwestycyjnej

  1. Maksymalna wysokość jednostkowej gwarancji stanowiącej regionalną pomoc inwestycyjną zależna jest od dopuszczalnej intensywności pomocy dostępnej dla kredytobiorcy w ramach mapy pomocy regionalnej określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 878). Wartość pomocy wyliczona jako ekwiwalent dotacji brutto, nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy określonej w mapie pomocy regionalnej obowiązującej na danym obszarze w dniu przyznania pomocy.

  2. Regionalna pomoc inwestycyjna podlega sumowaniu z inną pomocą lub pomocą de minimis, udzieloną danemu przedsiębiorcy, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, bez względu na jej formę i źródło pochodzenia, i nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy.

  Ograniczenia wynikające z udzielenia pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytu

  „Wykluczenia związane z udzieleniem kredytu zabezpieczonego gwarancją z FG POIR”

  Gwarancją nie może być objęty kredyt udzielony kredytobiorcy, który:

  1.     na etapie udzielania kredytu był wpisany w systemie Bankowy Rejestr;

  2.     na etapie udzielania kredytu był wpisany w każdym innym systemie, w którym kredytobiorca podlegał weryfikacji na etapie udzielania kredytu zgodnie z wewnętrznymi przepisami banku kredytującego i który to wpis zgodnie z tymi przepisami wyklucza go z możliwości uzyskania kredytu w banku kredytującym;

  3.     podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania wsparcia pochodzącego z budżetu Unii Europejskiej na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) oraz wobec którego orzeczono zakaz, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769) lub zakaz, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541);

  4.     w okresie 3 miesięcy przed datą złożenia wniosku o udzielenie kredytu przewidzianego do objęcia gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR:

  a) miał wypowiedzianą przez bank kredytujący jakąkolwiek ekspozycję kredytową,

  b) posiadał zadłużenie przeterminowane w banku kredytującym powyżej 30 dni, w kwocie przekraczającej 500 zł,

  c) posiadał ekspozycję kredytową zaliczoną w banku kredytującym do kategorii „zagrożone” zgodnie z RMF lub w przypadku której, według oceny banku kredytującego, zaistniały przesłanki wskazujące na utratę wartości zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości;

  5.     jeśli łączne zaangażowanie z tytułu gwarancji w ramach umów portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR zawartych przez BGK z bankami kredytującymi, dotyczących kredytów udzielonych kredytobiorcy przez banki kredytujące przekroczy równowartość w złotych 2,5 mln euro przeliczoną według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z dnia udzielenia gwarancji, z zastrzeżeniem § 2 ust. 9 i 13.

   

  „Wykluczenia związane z udzieleniem pomocy w formie gwarancji ze względu na cel”

  Pomoc nie może być udzielona na działalność w zakresie:

         1. wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych;

         2.  produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych;

         3.  produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych;

         4.  obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;

         5.  gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;

         6.  produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;

         7.  likwidacji ani budowy elektrowni jądrowych;

         8.  inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 275 z 25 października 2003 r., z późn. zm.);

         9.  inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych.

   

  „Wykluczenia związane z udzieleniem pomocy w formie gwarancji ze względu na rodzaj pomocy”

  1. Gwarancja spłaty kredytu z wykorzystaniem pomocy de minimis w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR może być przyznawana kredytobiorcom działającym we wszystkich sektorach z wyjątkiem:

  1)  pomocy przyznawanej kredytobiorcom w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objętej rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013;

  2)  pomocy przyznawanej kredytobiorcom działającym w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych;

  3)  pomocy przyznawanej kredytobiorcom działającym w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w następujących przypadkach:

  a) kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez kredytobiorców objętych pomocą,

  b) kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom podstawowym;

  4)  pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;

  5)  pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy;

  6)  pomocy na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przyznawanej kredytobiorcom prowadzącym działalność zarobkową w zakresie transportu drogowego towarów.

   

  2. Gwarancja spłaty kredytu z wykorzystaniem regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR może być przyznawana kredytobiorcom działającym we wszystkich sektorach z wyjątkiem:

  1)  pomocy przyznawanej kredytobiorcom w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objętej rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013;

  2)  pomocy przyznawanej kredytobiorcom działającym w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych;

  3)  pomocy przyznawanej kredytobiorcom w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w następujących przypadkach:

  a)  kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez kredytobiorców objętych pomocą, lub

  b)  kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub w całości producentom surowców;

  4)  pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, a mianowicie pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;

  5)  pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy;

  6)  pomocy wspierającej działalność w sektorze hutnictwa żelaza i stali, sektorze węglowym, sektorze budownictwa okrętowego, sektorze włókien syntetycznych, sektorze transportu i związanej z nim infrastruktury oraz sektorze wytwarzania energii, jej dystrybucji i infrastruktury;

  7)  pomocy przyznawanej kredytobiorcy na działalność w sektorze finansowym w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.6.2013, str. 1, z późn. zm.);

  8)  indywidualnej regionalnej pomocy inwestycyjnej na rzecz kredytobiorcy, który zamknął taką samą lub podobną działalność w Europejskim Obszarze Gospodarczym w ciągu dwóch lat poprzedzających jego wniosek o przyznanie regionalnej pomocy inwestycyjnej lub który — w momencie składania wniosku o pomoc — ma konkretne plany zamknięcia takiej działalności w ciągu dwóch lat od zakończenia inwestycji początkowej, której dotyczy wniosek o pomoc, w danym obszarze.

  To top

 • Informacje podstawowe

   „O gwarancji”

  Bezpłatna gwarancja spłaty kredytu ze środków Funduszu Gwarancyjnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (FG POIR) jest udzielana we współpracy z bankiem kredytującym i może być przeznaczona na zabezpieczenie kredytów finansujących rozwój działalności gospodarczej firm innowacyjnych, w tym wdrażanie wyników prac badawczo – rozwojowych przedsiębiorstw z sektora MŚP.

  Gwarancją w ramach FG POIR może być objęty kredyt nieodnawialny w złotych udzielony przez bank kredytujący.

  „Przedmiot gwarancji”

  Gwarancją w ramach FG POIR może zostać objęty nowy kredyt, przeznaczony na sfinansowanie:

  • kosztów kwalifikowalnych projektu polegającego na wdrożeniu innowacji będącej wynikiem własnych lub nabytych prac badawczo-rozwojowych (B+R) – wariant 1;

  albo

  • kosztów kwalifikowalnych projektu inwestycyjnego, ponoszonych przez przedsiębiorcę spełniającego, co najmniej 1 z 15 kryteriów podmiotowych – wariant 2.

  Udzielona gwarancja będzie stanowić:

  • pomoc de minimis - zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.

  albo

  • regionalną pomoc inwestycyjną - zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających skorzystanie z pomocy de minimis).

  Wartość pomocy de minimis albo regionalnej pomocy inwestycyjnej jest wyrażana za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto (EDB) i jest obliczana na dzień udzielenia pomocy.

  „Parametry gwarancji”

  • zakres gwarancji – do 80% kwoty kredytu;
  • maksymalna kwota gwarancji – 2,5 mln euro;
  • okres gwarancji – do 20 lat*;
  • brak prowizji za udzielenie gwarancji;
  • zabezpieczenie gwarancji na rzecz BGK – weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową;
  • forma pomocy publicznej – pomoc de minimis albo regionalna pomoc publiczna.

  *z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów dotyczących pomocy publicznej

   

  „Dlaczego warto skorzystać z gwarancji?”

  • bezpłatne korzystanie z gwarancji;
  • ułatwienie w dostępie do finansowania działalności o podwyższonym ryzyku kredytowym na preferencyjnych warunkach, w tym wdrażanie innowacji w szerokim zakresie (produktowe, procesowe oraz organizacyjne i marketingowe);
  • możliwe jest finansowanie także tych projektów inwestycyjnych, które nie będą dotyczyć wdrożenia wyników prac B+R;
  • finansowanie kosztów towarzyszących (do 20% sumy kosztów kwalifikowanych projektu) oraz kapitału obrotowego, jako uzupełnienie realizowanej inwestycji (do 30% sumy kosztów kwalifikowanych projektu);
  • finansowanie kosztów poniesionych przed złożeniem wniosku (do 10% sumy kosztów kwalifikowanych projektu);
  • finansowanie kosztów w kwotach brutto;
  • możliwość uzyskania lepszych warunków kredytowania w porównaniu do standardowej oferty banku, np.:

  -  niższa marża,

  -  niższa prowizja,

  -  rozłożenie spłaty zadłużenia na dłuższy okres,

  -  karencja w spłacie zadłużenia,

  -  udostępnienie większej kwoty kredytu;

  • korzystny dla przedsiębiorcy sposób wyliczania wartości pomocy publicznej – wartość pomocy stanowi ułamek wartości otrzymanej gwarancji;
  • łatwiejszy sposób otrzymania pomocy w porównaniu do pomocy publicznej udzielanej w formie dotacji - szybka ścieżka decyzyjna (nabór wniosków w trybie ciągłym, prosta ocena merytoryczna projektu, brak paneli ekspertów);
  • wsparcie informacyjno-doradcze po stronie banków kredytujących i BGK.

   „Kto może skorzystać z gwarancji”

  Przedsiębiorca składający wniosek o gwarancję to:

  • rezydent;
  • należący do sektora MŚP według definicji UE;
  • uprawniony do skorzystania z pomocy de minimis lub regionalnej pomocy inwestycyjnej;
  • spełniający kryteria dostępu według wariantu 1 - wdrożenie wyników prac B+R albo wariantu 2 – firma spełnia przynajmniej 1 z 15 kryteriów innowacyjnego przedsiębiorcy (szczegółowy opis poniżej).

  „Wybór wariantu gwarancji”

  O wyborze wariantu otrzymania gwarancji oraz rodzaju pomocy publicznej decyduje przedsiębiorca w momencie składania wniosku o gwarancję wraz z wnioskiem kredytowym.

   

  Wariant 1

  Przedsiębiorca składa wniosek wraz z planem inwestycyjnym projektu. Może go złożyć przedsiębiorca, który spełnia kryteria określone dla projektu inwestycyjnego polegającego na wdrożeniu wyników prac B+R, w tym gdy dysponuje prawem do wykorzystania wyników tych prac w fazie wdrożeniowej lub zamierza nabyć prawo do ich wykorzystania w ramach realizacji projektu (w ocenie projektu oprócz banku kredytującego bierze udział ekspert zewnętrzny wskazywany przez BGK).

   

  Wariant 2

  Aby otrzymać bezpłatną gwarancję kredytobiorca, planujący sfinansowanie realizacji projektu inwestycyjnego, powinien spełnić przynajmniej 1 z 15 kryteriów:

   

  Kryteria przedsiębiorcy innowacyjnego:

  1.     zgłosił do ochrony lub posiada prawa wyłączne w zakresie wynalazku objętego ochroną patentową lub wzoru użytkowego objętego prawem ochronnym lub wzoru przemysłowego objętego prawem z rejestracji lub topografii układu scalonego objętego prawem z rejestracji;

  2.     będąc lokatorem parku technologicznego lub inkubatora przedsiębiorczości otrzymał wsparcie na działalność innowacyjną;

  3.     posiada status centrum badawczo-rozwojowego;

  4.     posiada funkcjonujący dział badawczo-rozwojowy w strukturze organizacyjnej firmy, w którym w ramach personelu badawczego zatrudnia co najmniej jedną osobę w wymiarze pełnego etatu;

  5.     jest inwestorem prowadzącym działalność innowacyjną na terenie parku technologicznego;

  6.     jest podmiotem należącym do Krajowego Klastra Kluczowego;

  7.     środki z kredytu ma zamiar przeznaczyć na realizację projektu polegającego na wprowadzeniu na rynek nowego/ulepszonego wyrobu, usługi lub procesu i w okresie 3 lat od zakończenia realizacji projektu planuje osiągnąć wzrost przychodów o 30%;

  8.     w ciągu ostatnich 5 lat pozyskał inwestora typu venture capital lub „anioła biznesu” finansującego działalność innowacyjną;

  9.     w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych poniósł na działalność innowacyjną nakłady o równowartości co najmniej 10% sumy obrotów za ten okres lub, w przypadku przedsiębiorstwa rozpoczynającego działalność bez historii finansowej, w bieżącym okresie podatkowym;

  10.     w ciągu ostatnich 5 lat wprowadził na rynek nowy/ulepszony towar, proces lub usługę i odnotował w tym czasie wzrost przychodów o 30%;

  11.     w ciągu ostatnich 3 lat skorzystał z usługi proinnowacyjnej świadczonej przez akredytowaną instytucję otoczenia biznesu;

  12.     w ciągu ostatnich 5 lat otrzymał i prawidłowo wykorzystał wsparcie w ramach jednego z europejskich, krajowych lub regionalnych programów wspierania B+R lub innowacji;

  13.     w ciągu ostatnich 5 lat ubiegając się o dofinasowanie w ramach programów wspierania wdrożeń wyników prac B+R lub innowacji, spełnił kryteria wyboru projektów, czego potwierdzeniem jest wynik oceny merytorycznej;

  14.     w ciągu ostatnich 5 lat został laureatem co najmniej jednej z ogólnopolskich lub międzynarodowych nagród z dziedziny innowacyjności;

  15.     w ciągu ostatnich 3 lat obrachunkowych odnotował wzrost przychodów o średnio 15% rocznie.

  Katalog przykładowych dokumentów źródłowych wraz z opisem kryteriów znajduje się w Przewodniku po kryteriach uprawniających do otrzymania gwarancji z Funduszu Gwarancyjnego POIR w sekcji: Dokumenty do pobrania.

 • Lista banków

  Zapraszamy do składania wniosków o udzielenie gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR w następujących bankach*:

  1.       Alior Bank S.A.,

  2.       Bank Millennium S.A.,

  3.       Bank Ochrony Środowiska S.A.,

  4.       Bank Pekao S.A.,

  5.       Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,

  6.       Bank Spółdzielczy w Brodnicy,

  7.       Krakowski Bank Spółdzielczy,

  8.       PKO Bank Polski S.A.,

  9.       Raiffeisen Bank Polska S.A.,

  10.   SGB-Bank S.A.

   

  * Termin udostępnienia gwarancji dla klientów zależy od decyzji banku kredytującego.

 • Procedura udzielenia gwarancji

  I. Wnioskowanie o udzielenie gwarancji spłaty kredytu.

  Przedsiębiorca w banku kredytującym razem z wnioskiem o kredyt składa:

  1. wniosek o udzielenie przez BGK gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR – pomoc de minimis –  wraz z załącznikiem albo wniosek o udzielenie przez BGK gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR – regionalna pomoc inwestycyjna wraz z załącznikiem;

  2. plan projektu inwestycyjnego, który ma być objęty finansowaniem ze środków kredytu z gwarancją BGK w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR.

  Wzory powyższych dokumentów znajdują się w sekcji „Dokumenty do pobrania”.

  II. Ocena wniosku przez bank kredytujący.

  W ramach oceny wniosku i zgodnie ze swoimi przepisami bank kredytujący:

  1.  dokonuje oceny zdolności kredytowej przedsiębiorcy;

  2.  dokumentuje wynik sprawdzenia spełnienia warunków objęcia kredytu gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR;

  3. pozyskuje ocenę ekspercką potwierdzającą spełnienie kryteriów dla gwarancji spłaty kredytu udzielanej w ramach wariantu 1 - wdrożenie innowacji będącej wynikiem własnych lub nabytych prac badawczo-rozwojowych.

  III. Podpisanie umowy kredytu.

  Bank kredytujący, udzielając kredytu, który ma być objęty gwarancją, określa warunki tego kredytu z uwzględnieniem przyjęcia zabezpieczenia w formie gwarancji, tj. w taki sposób, aby korzyść wynikająca z przyjęcia gwarancji została przeniesiona na kredytobiorcę.

  Umowa kredytu, który ma być objęty gwarancją w ramach umowy portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR powinna zawierać:

  1. informacje o ostatecznych warunkach gwarancji dotyczących terminu ważności, wskaźnika procentowego jednostkowej gwarancji oraz kwoty gwarancji;

  2. oświadczenie kredytobiorcy o akceptacji ostatecznych warunków gwarancji, zawierające stwierdzenie, że akceptacja ta stanowi zarazem zgodę na zmianę wniosku o udzielenie gwarancji (w zakresie w jakim ostateczne warunki gwarancji różnią się od warunków wynikających z tego wniosku)A

  3.informację o tym, że Wniosek stanowi załącznik do umowy kredytu;

  4. oświadczenie kredytobiorcy, z którego wynika że kwota zaangażowania z tytułu gwarancji udzielonych w ramach umów portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR zawartych przez BGK z bankami kredytującymi, dotyczących kredytów udzielonych przez banki kredytujące,  przeliczona według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z dnia udzielenia gwarancji nie przekracza równowartości w złotych 2,5 mln euro;

  5. oświadczenia, z których będzie wynikać, że kredytobiorca zobowiązuje się do:

  a. poddania kontroli prowadzonej przez uprawnione organy kontrolne w zakresie spełnienia kryteriów FG POIR, w tym w zakresie uzyskania pomocy;

  b. udostępnienia lub przekazywania na wniosek banku kredytującego, BGK oraz uprawnionych organów kontrolnych, dokumentacji potwierdzającej otrzymanie i wykorzystanie kredytu na koszty kwalifikowalne, w tym dowodów poniesienia kosztów, zestawień dokumentów finansowo-księgowych oraz dokumentacji, będącej potwierdzeniem wiarygodności danych zawartych we Wniosku

  c. przechowywania dokumentacji potwierdzającej otrzymanie i wykorzystanie kredytu objętego gwarancją przez okres 10 lat od dnia udzielenia gwarancji;

  6. oświadczenie kredytobiorcy, z odwołaniem do art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego, o wyrażeniu zgody na wstąpienie BGK, dokonującego na wezwanie banku kredytującego wypłaty z gwarancji i spłacającego w ten sposób w części bank kredytujący, w prawa zaspokojonego wierzyciela do wysokości dokonanej zapłaty, w tym w prawa do zabezpieczeń (w szczególności zabezpieczeń rzeczowych).

  Jako zabezpieczenie spłaty udzielanej gwarancji bank kredytujący przyjmuje od przedsiębiorcy:

  1. weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz zawartym w niej oświadczeniem małżonka wystawcy weksla, jako zabezpieczenie na rzecz BGK. Przy czym oświadczeniem małżonka wystawcy weksla jest uzupełniane, jeżeli kredytobiorcą jest osobą fizyczną będącą w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa. W przypadku spółki cywilnej weksel wraz z deklaracją wekslową przyjmowane są odrębnie od każdego ze wspólników albo od wszystkich wspólników łącznie (z podpisami wszystkich wspólników na jednym wekslu oraz deklaracji wekslowej).

  2. oświadczenie kredytobiorcy o wyrażeniu zgody na wstąpienie BGK w prawa zaspokojonego wierzyciela do wysokości dokonanej zapłaty, w tym w prawa do ustanowionych zabezpieczeń – dokument jest przyjmowany w przypadku ustanowienia zabezpieczeń kredytu objętego gwarancją również w postaci hipoteki lub zastawu rejestrowego. Oświadczenie przyjmowane jest w liczbie egzemplarzy adekwatnej do ustanowionych zabezpieczeń w postaci hipoteki lub zastawu rejestrowego.

  IV. Wypłata środków z kredytu.

  • Wypłata środków z kredytu następuje na podstawie przekazywanych do banku kredytującego dokumentów finansowo-księgowych potwierdzających, że kredyt zostanie wykorzystany na sfinansowanie kosztów kwalifikowalnych.
  • Dokumenty finansowo-księgowe to faktury w kwotach brutto lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej, opłacone lub nieopłacone, z wyłączeniem dokumentów przeterminowanych oraz faktur pro-forma.
  • Środki z rachunku kredytu mogą bezpośrednio regulować zobowiązania kredytobiorcy (w przypadku dokumentów nieopłaconych) lub mogą być przekazane na inny rachunek kredytobiorcy.
  • Bank kredytujący dokonując wypłaty środków z kredytu weryfikuje, czy przedłożone dokumenty finansowo-księgowe dotyczą realizowanego projektu i są zgodne z kosztami kwalifikowalnymi wykazanymi w planie projektu inwestycyjnego.

  V. Po podpisaniu umowy kredytu.

  Bank kredytujący wydaje przedsiębiorcy:

  1. zaświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis – dokument wystawiany w dniu udzielenia gwarancji stanowiącej pomoc de minimis. Zaświadczenie zawiera informacje o wartości udzielonej pomocy de minimis, która wykazana jest w złotych oraz w euro. Wartość w euro wyliczana jest według kursu określonego w tabeli kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego z dnia udzielenia pomocy de minimis.

  albo

  2. informację o wielkości uzyskanej pomocy publicznej z tytułu udzielonej gwarancji dokument w formie pisemnej przekazywany przez bank kredytujący w dniu udzielenia gwarancji stanowiącej regionalną pomoc inwestycyjną

   „Obowiązki przedsiębiorcy wynikające z posiadania gwarancji”

  Kredytobiorca korzystający z gwarancji w ramach FG POIR zobowiązany jest do:

  • poddania się kontroli prowadzonej przez uprawnione organy kontrolne w zakresie spełnienia kryteriów FG POIR, w tym w zakresie uzyskania pomocy;
  • udostępnienia lub przekazywania na wniosek banku kredytującego, BGK oraz uprawnionych organów kontrolnych, dokumentacji potwierdzającej otrzymanie i wykorzystanie kredytu na koszty kwalifikowalne, w tym dowodów poniesienia kosztów, zestawień dokumentów finansowo-księgowych oraz dokumentacji, będącej potwierdzeniem wiarygodności danych zawartych we wniosku o udzielenie gwarancji;
  • przechowywanie dokumentacji potwierdzającej otrzymanie i wykorzystanie kredytu objętego gwarancją przez okres 10 lat od dnia udzielenia gwarancji.

  Kontrola może obejmować dokumentację pozostającą w posiadaniu banku kredytującego, jak również pozyskaną przez bank od kredytobiorcy – bez konieczności wizyty kontrolnej u kredytobiorcy.

  To top

 • Dokumenty do pobrania
  Akty prawne