A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 599 8888

Kredyty budowlane dla TBS oraz spółek komunalnych

pdf
 • O produkcie

  Oferta kredytu budowlanego przeznaczona jest na finansowanie następujących działań:

  • realizacja inwestycji mieszkaniowej na wynajem, w tym lokali użytkowych na wynajem, w ramach kredytowanej przez BGK inwestycji mieszkaniowej,
  • zakup budynku z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, w ramach kredytowanej przez BGK inwestycji mieszkaniowej, w celu:

   • dokończenia budowy,
   • remontu lokali,
   • przebudowy lub rozbudowy budynku,
   • adaptacji budynku na cele mieszkalne i użytkowe z przeznaczeniem na wynajem,

  • refinansowania kosztów inwestycji mieszkaniowej, stanowiących maksymalnie 30% całkowitych kosztów inwestycji, której zakończenie nastąpiło nie wcześniej niż 2 lata od daty ogłoszenia przetargu na udzielenie kredytu lub złożenia wniosku o udzielenie kredytu,
  • refinansowania w ramach realizowanej inwestycji, zakupu działki budowlanej, zakupionej nie wcześniej niż 2 lata od daty ogłoszenia przetargu na udzielenie kredytu lub złożenia wniosku o udzielenie kredytu.
 • Szczegóły oferty
  Podstawowe parametry kredytu

  Kredyt może być udzielony w oparciu o następujące warunki kredytowe:

  • okres kredytowania – do 30 lat liczonych od dnia podpisania umowy kredytu do dnia całkowitej spłaty kredytu,  
  • karencja w spłacie - istnieje możliwość uzyskania karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 24 miesiące, liczony od daty wypłaty pierwszej transzy kredytu do miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje pierwsza spłata raty kapitału,
  • wkład własny – minimalny poziom wkładu własnego Kredytobiorcy w kosztach realizowanej inwestycji wynosi 50% (wniesiony przez Kredytobiorcę przed zaangażowaniem środków banku),
  • waluta kredytu – PLN,
  • spłata kredytu - według formuły stałych rat kapitałowo - odsetkowych (annuitetowych).

  Bank dopuszcza, na wniosek Kredytobiorcy, możliwość sprzedaży kredytowanych lokali mieszkalnych i użytkowych pod warunkiem:

  1. upływu, co najmniej 5 lat od momentu uruchomienia środków kredytowych,
  2. wniesienia jednorazowej spłaty kredytu w części przypadającej na dany lokal w wysokości określonej przez Bank,
  3. spełniania przez Kredytobiorcę warunków umownych, w tym klauzul dotyczących gromadzenia funduszu remontowego i kaucji,
  4. przedstawienia w Banku aktualizacji wyceny wartości nieruchomości, obejmującej pozostałe lokale na wynajem, zweryfikowanej zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi prawnego zabezpieczenia wierzytelności Banku.
  Oprocentowanie i prowizje

  Opłaty i prowizje związane z udzieleniem poszczególnych produktów pobierane są w wysokości określonej w taryfie opłat i prowizji.

  Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawki rynkowe i marżę Banku ustalaną indywidualnie.

 • Warunki współpracy
  Warunki udzielenia kredytu

  Uruchomienie kredytu związane jest z koniecznością spełnienia przez Wnioskodawcę następujących warunków:

  • posiadanie zdolności kredytowej,
  • wniesienie (przed uruchomieniem kredytu) wymaganego wkładu własnego w finansowaną inwestycję,
  • ustanowienie prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu w formie:

   • hipoteki ustanowiona na nieruchomości kredytowanej, przy czym urządzona księga wieczysta powinna obejmować wyłącznie działki gruntu, na których zlokalizowana jest kredytowana inwestycja;
   • przelewu wierzytelności (cesja) na rzecz Banku z umowy ubezpieczenia budowy lub nieruchomości, na kwotę odpowiadającą wartości rynkowej nieruchomości. W okresie realizacji inwestycji cesja dotyczy umowy ubezpieczenia od ryzyk budowlanych. Po zakończeniu budowy, Kredytobiorca jest zobowiązany dokonać cesji praw z umowy ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych,
   • przelew (cesja) wierzytelności z zawartych i przyszłych umów najmu lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, miejsc postojowych i garaży w kredytowanym budynku,

  • nieodwołalne pełnomocnictwo lub upoważnienie do dysponowania rozliczeniowymi rachunkami bankowymi Kredytobiorcy.
  Szczególne warunki

  Wnioski kredytowe nie będą rozpatrywane w przypadkach, w których Wnioskodawca nie spełni ałącznie poniższych warunków:

  1. sfinansowanie rzeczowego majątku trwałego, w wysokości minimum 40% wartości inwestycji, sumą środków pochodzących z następujących składników majątku spółki:

  • kapitału własnego spółki,
  • uzyskanych partycypacji, z tego:

   • bezzwrotnych - mających charakter rozliczeń międzyokresowych przychodów (ewidencjonowane jako rozliczenia międzyokresowe),
   • zwrotnych - mających charakter zobowiązań długoterminowych (ewidencjonowane jako zobowiązania długoterminowe),

  • umorzeń części kwot kredytów, dokonanych na podstawie przepisów ustawy, mających charakter rozliczeń międzyokresowych przychodów (ewidencjonowane jako rozliczenia międzyokresowe) oraz
  • innych środków finansowych, w tym otrzymanych od podmiotów zewnętrznych, odpowiednio udokumentowanych, mających charakter trwałego zasilania finansowego

  2. posiadanie kapitału podstawowego o wartości stanowiącej co najmniej 10% łącznego zadłużenia Wnioskodawcy wobec banku oraz wobec innych podmiotów.

  Dokumenty do pobrania