A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 599 8888

Skorzystaj z Programu - Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” PO IR

  • Zasady uzyskania wsparcia

   „Kredyt na innowacje technologiczne” to instrument wsparcia finansowego mający na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez umożliwienie im wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R  lub  wynikiem prac B+R nabywanych przez  przedsiębiorców w ramach projektu.

   Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi premia technologiczna stanowiąca spłatę części kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej.

   Środki własne przedsiębiorcy muszą stanowić co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej finansowanej z kredytu technologicznego.

   Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w formie premii technologicznej na lata 2014-2020 wynosi 422.055.000 euro, w tym:

   • dla województwa mazowieckiego: 41.977.739 euro
   • dla pozostałych województw: 380.077.261 euro
   Dla kogo

   Beneficjentem wsparcia mogą być podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru i spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, zgodnie z Rozporządzeniem KE 651/2014 oraz posiadające zdolność kredytową.

   Na co

   Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.

   Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, lub wyników badań przemysłowych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

   Kredyt technologiczny nie może być udzielany na zakup  środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej.

   Wdrożenie technologii, o którym mowa w ustawie polegać ma na takich działaniach przedsiębiorcy, w wyniku których pomysł stanowiący  opisaną we wniosku o dofinansowanie nową technologię, zrealizowany zostanie poprzez stworzenie bazy technologicznej (np. linii technologicznej), w której technologia ta będzie mogła zostać w praktyce zastosowana, a w efekcie możliwa będzie produkcja towarów lub świadczenie usług bezpośrednio wynikających z wdrożenia tej technologii.

   Należy tu odróżnić inwestycje polegające faktycznie na wdrażaniu technologii, od inwestycji polegających na zakupie i uruchomieniu gotowej linii technologicznej, w której opisywana we wniosku technologia jest już zawarta. W przypadku, gdy do realizacji danej technologii możliwe jest nabycie gotowej linii technologicznej, pracującej według tej technologii (tj. takiej, której sposób działania wprost wynika z opisu technologii objętej wnioskiem,) nie można mówić, że technologię wdraża nabywca urządzenia. W rzeczywistości wdrożenia technologii dokonał już producent urządzenia na etapie jego konstruowania. Przedsiębiorca w takiej sytuacji nie wdraża technologii, a jedynie ją stosuje, wykorzystując funkcjonalności linii technologicznej.

   Wydatki kwalifikowane

   1. Zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego), pod warunkiem że:
    a) przedsiębiorca przedstawi operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego potwierdzający, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej tej nieruchomości określonej na dzień nabycia,
    b) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość zabudowana może być używana w określonym celu, zgodnym z celami projektu objętego wsparciem, lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń,
    c) w okresie 10 lat poprzedzających datę nabycia tej nieruchomości, jej zakup nie był współfinansowany ze środków unijnych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis;
    d) nieruchomość będzie używana wyłącznie do celów inwestycji technologicznej.

   2. Zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu.

   3. Zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu i uruchomienia używanych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu, pod warunkiem że:
    a) cena nabycia używanych środków trwałych nie przekracza ich wartości rynkowej określonej na dzień nabycia i jest niższa od ceny podobnych nowych środków trwałych,
    b) sprzedający złoży oświadczenie określające podmiot, od którego nabył środki trwałe, oraz miejsce i datę ich zakupu,
    c) w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia środków trwałych ich zakup nie był współfinansowany ze środków unijnych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis.

   4. Zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części.

   5. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości niematerialne i prawne spełniają łącznie następujące warunki:
    a) będą wykorzystywane wyłącznie do celów inwestycji technologicznej,
    b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami,
    c) będą nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą,
    d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy, który zrealizował inwestycję technologiczną, oraz będą przez niego wykorzystywane przez co najmniej 3 lata od dnia jej zakończenia.

   6. Pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej, pod warunkiem że umowa najmu lub dzierżawy będzie zawarta na okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji inwestycji technologicznej.

   7. Do wydatków na realizację inwestycji technologicznej zalicza się także wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej.

   Środki trwałe, o których mowa w pkt 2 i 3 powyżej, muszą być powiązane ze sobą funkcjonalnie i służyć do realizacji inwestycji technologicznej.

   Łączna wartość wydatków, o których mowa w pkt 1 i 6 powyżej , nie może przekroczyć 10% łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych.

   Wydatki te, aby kwalifikowały się do objęcia wsparciem, mogą być poniesione dopiero po dniu wpływu wniosku o dofinansowanie do BGK.

   W jakiej wysokości

   Udział premii technologicznej w odniesieniu do wartości kosztów kwalifikowanych ustalany jest zgodnie z pułapami określonymi w mapie pomocy regionalnej (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014–2020).

   Tabela intensywności pomocy wg województw

   Województwo mazowieckie

   Region

   Mikro/Małe

   Średnie

   Powiat warszawski zachodni

   40%

   30%

   Miasto Warszawa (do 31.12.2017)

   35%

   25%

   Miasto Warszawa (od 01.01.2018)

   30%

   20%

   Pozostałe regiony Mazowsza

   55%

   45%

    

   Pozostałe województwa

   Nazwa województwa

   Mikro/Małe

   Średnie

   Dolnośląskie

   45%

   35%

   Kujawsko-Pomorskie

   55%

   45%

   Lubelskie

   70%

   60%

   Lubuskie

   55%

   45%

   Łódzkie

   55%

   45%

   Małopolskie

   55%

   45%

   Opolskie

   55%

   45%

   Podkarpackie

   70%

   60%

   Podlaskie

   70%

   60%

   Pomorskie

   55%

   45%

   Śląskie

   45%

   35%

   Świętokrzyskie

   55%

   45%

   Warmińsko-Mazurskie

   70%

   60%

   Wielkopolskie

   45%

   35%

   Zachodniopomorskie

   55%

   45%

    

    

    

   W przypadku wydatków ponoszonych na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej, intensywność pomocy każdorazowo nie przekracza 50 % kosztów (bez względu na status przedsiębiorstwa oraz lokalizację inwestycji).

   Premia technologiczna jest wypłacana w transzach (płatności pośrednie) w trakcie realizacji inwestycji oraz po zakończeniu realizacji projektu (płatność końcowa).

   Maksymalna wysokość premii technologicznej to 6 mln zł.

   Proces aplikowania o premię technologiczną
   1. Przedsiębiorca składa do banku komercyjnego wniosek o udzielenie kredytu technologicznego.
   2. Po uzyskaniu promesy lub zawarciu warunkowej umowy kredytowej przedsiębiorca składa do BGK wniosek o dofinansowanie projektu (w trakcie ogłoszonego przez BGK konkursu).
   3. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zgodnie z kryteriami dla poddziałania 3.2.2 PO IR, BGK przyznaje promesę premii technologicznej, następnie przedsiębiorca zawiera z bankiem komercyjnym umowę kredytową.
   4. BGK podpisuje z przedsiębiorcą umowę o dofinansowanie projektu.
   5. BGK wypłaca premię technologiczną w ramach płatności pośrednich w trakcie realizacji inwestycji oraz w ramach płatności końcowej po zakończeniu realizacji projektu.
   Wykaz kandydatów na ekspertów

   Bank Gospodarstwa Krajowego działając jako Instytucja Pośrednicząca dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR 2014-2020 dokonuje wyboru projektów do dofinansowania na podstawie oceny prowadzonej w formie paneli ekspertów przy udziale zewnętrznych ekspertów branżowych.

   Zgodnie z art. 68 a ust. 11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz na podstawie umowy w sprawie powierzenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020, dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne zawartej z Ministrem Rozwoju w dniu 30 maja 2016 r. Bank Gospodarstwa Krajowego upoważniony jest do prowadzenia wykazu kandydatów na ekspertów.

   W celu zapewnienia bezstronności, przejrzystości i rzetelności prowadzonej oceny BGK dokonuje wyboru ekspertów do oceny wniosków zgodnie zasadami ujętymi w Wytycznych w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020  z uwzględnieniem zasady losowości.

   Do oceny wniosków mogą zostać wyznaczeni eksperci znajdujący się w  Wykazie kandydatów na ekspertów w ramach Programu Inteligentny Rozwój dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne prowadzonej przez BGK oraz eksperci ujęci w Wykazie kandydatów na ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój prowadzonym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

   Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne prowadzony przez BGK
    
   Wykaz  kandydatów na ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój prowadzony przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju dostępny jest pod poniższym adresem:https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/dowiedz-sie-o-instytucjach-w-programie/eksperci.
    

   Jednocześnie informujemy, że nabór kandydatów na ekspertów ma charakter ciągły. Więcej informacji 
      

   Przetwarzanie danych osobowych

   1. Administratorem danych osobowych wnioskodawców/beneficjentów zbieranych i przetwarzanych w celu udziału tych osób w naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, jest Minister Inwestycji i Rozwoju z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4,
     00-926 w Warszawie. 
   2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu w ramach wdrażania PO IR.
   3. Osobom, które we wniosku o dofinansowanie podały swoje dane osobowe przysługuje prawo do:

    • żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub do ich usunięcia,
    • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, gdy Administrator przetwarza dane w sposób sprzeczny do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO),
    • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

   4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. 
   5. Okres przetwarzania danych jest zgodny z art. 140 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach programu pomocowego. 
   6. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych - IOD@miir.gov.pl
  • Generator wniosków

   Szanowni Państwo,

   Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 października 2019 r. (czwartek) w godz. 21:30-22:00 planowana jest przerwa techniczna w dostępie do Generatora wniosków o dofinansowanie.

   Za utrudnienia przepraszamy.

    

   Aby zalogować się do Generatora wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne proszę kliknąć w poniższy link:

   Generator Wniosków o dofinansowanie 

   W razie pytań prosimy o kontakt: fkt@bgk.pl lub tel. 22 522 95 05.

   Do pobrania - VI konkurs
   Do pobrania - V konkurs
   Do pobrania - IV konkurs
   Do pobrania - III konkurs
   Do pobrania - II konkurs
   Do pobrania - I konkurs
  • Harmonogram naborów
   Harmonogram naborów wniosków w 2018 r. - poddziałanie 3.2.2 PO IR

   Numer i nazwa Działania/Poddziałania

   Planowany termin naborów

   Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu (w zł)

   Instytucja ogłaszająca konkurs

   Priorytet 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

   Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

   Poddziałanie 3.2.2

   Kredyt na innowacje technologiczne

    

   Ogłoszenie konkursu:
   15 stycznia 2018 r.

   Rozpoczęcie naboru wniosków:
   15 lutego 2018 r.

   Zakończenie naboru wniosków:
   24 maja 2018 r.

    

   Ogłoszenie konkursu:
   3 września 2018 r.

   Rozpoczęcie naboru wniosków:
   8 października 2018 r.

   Zakończenie naboru wniosków:
   26 kwietnia 2019 r.


   550 mln 


    

    

    

    

    

   350 mln PLN

   BGK

   www.bgk.pl

    

    

    

    

    

    

   BGK

   www.bgk.pl

    

    Harmonogram naborów PO IR 2018

  • Ogłoszenie o konkursie

   VI nabór – ogłoszenie konkursu 12.09.2019 r.

   Ogłoszenie o konkursie w ramach Poddziałania 3.2.2 PO IR w 2019 r.

   Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)

   Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

   jako Instytucja Pośrednicząca dla

   Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R"
   Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne"

   w ramach
   III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach"
   Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020

   działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 poz. 1460 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141), zwanej dalej „ustawą”

   ogłasza konkurs (nr 6) na dofinansowanie projektów
   w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne".

   Sposób składania wniosków

   Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej BGK w terminie: od 15 października 2019 r. do 27 lutego 2020 r., z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na 3 rundy, w ramach których nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w następujących terminach:

   1.      od 15.10.2019 r. do 07.01.2020 r. (runda 1);

   2.      od 08.01.2020 r. do 03.02.2020 r. (runda 2);

   3.      od 04.02.2020 r. do 27.02.2020 r. (runda 3), godz. 16:00.

   Warunkiem uznania, że wniosek o dofinansowanie został złożony do BGK jest formalne potwierdzenie przez wnioskodawcę złożenia wniosku w Generatorze Wniosków. Formalne potwierdzenie złożenia wniosku o dofinansowanie musi nastąpić w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie w Generatorze Wniosków. Za formalne potwierdzenie złożenia wniosku o dofinansowanie uważa się złożenie skanu oświadczenia zgodnego z treścią załącznika nr 7 do Regulaminu Konkursu podpisanego przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy lub złożenie tych dokumentów w oryginale w wersji papierowej do BGK. Sposób złożenia oświadczenia określony został w § 6 ust. 6 Regulaminu Konkursu. Generator Wniosków o Dofinansowanie dostępny będzie pod adresem: https://lsi.bgk.pl/login. Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu.

   Przedmiot konkursu

   Przedmiotem konkursu jest wyłonienie i wsparcie finansowe projektów dotyczących inwestycji technologicznych (zgodnie z definicją zawartą w art. 2 w ust. 1 pkt 4 ustawy) poprzez udzielanie mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom kredytu technologicznego z możliwością jego częściowej spłaty ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w formie premii technologicznej. Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki kwalifikowalne, tj. wydatki inwestycyjne określone w art. 10 ust.5 ustawy oraz usługi doradcze określone w art. 10 ust. 6 ustawy.

   Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie

   O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy[1], prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

   Budżet i poziom dofinansowania

   Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi: 350 000 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt milionów złotych), w tym:

   1. dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 35 000 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych);

   2. dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 315 000 000,00 zł (słownie: trzysta piętnaście milionów złotych.

   Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 50 000 000,00 euro [2].

   Maksymalna wartość dofinansowania (premii technologicznej) wypłacanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 6 000 000,00 zł.

   Intensywność dofinansowania na wydatki inwestycyjne zależy od miejsca realizacji inwestycji i statusu MŚP wnioskodawcy i określona jest w § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878). Maksymalna intensywność dofinansowania na usługi doradcze wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

   Pytania można przesyłać na adres poczty elektronicznej: fkt@bgk.pl

   Dokumenty do pobrania:

   Regulamin konkursu oraz pełna dokumentacja do Działania 3.2, Poddziałania 3.2.2

    

   [1] określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 r. z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).

   [2] W ramach konkursu nie mogą otrzymać wsparcia projekty duże w rozumieniu art. 100 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320). W celu ustalenia, czy całkowity koszt kwalifikowalny danego projektu przekracza próg określony w art. 100 rozporządzenia nr 1303/2013, a tym samym czy dany projekt jest dużym projektem, należy zastosować kurs wymiany EUR/PLN, stanowiący średnią arytmetyczną kursów średnich miesięcznych Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie. Kursy publikowane są na stronie www: www.nbp.pl/home.aspx

   V nabór – ogłoszenie konkursu 03.09.2018 r.

   Ogłoszenie o konkursie w ramach Poddziałania 3.2.2 PO IR w 2018 r.

   Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)

   Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

   jako Instytucja Pośrednicząca dla

   Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R"
   Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne"

   w ramach
   III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach"
   Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020

   działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 poz. 1460 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141), zwanej dalej „ustawą”

   ogłasza konkurs (nr 5) na dofinansowanie projektów
   w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne".

   Sposób składania wniosków

   Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej BGK w terminie: od 8 października 2018 r. do 26 kwietnia 2019 r., z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na 6 rund, w ramach których nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w następujących terminach:

   a. od 08.10.2018 r. do 7.11.2018 r. (runda 1);

   b. od 08.11.2018 r. do 06.12.2018 r. (runda 2);

   c. od 07.12.2018 r. do 24.01.2019 r. (runda 3);

   d. od 25.01.2019 r. do 28.02.2019 r. (runda 4);

   e. od 01.03.2019 r. do 10.04.2019 r. (runda 5);

   f. od 11.04.2019 r. do 26.04.2019 r. (runda 6), godz. 16:00.

   Warunkiem uznania, że wniosek o dofinansowanie został złożony do BGK jest formalne potwierdzenie przez wnioskodawcę złożenia wniosku w Generatorze Wniosków. Formalne potwierdzenie złożenia wniosku o dofinansowanie musi nastąpić w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie w Generatorze Wniosków. Za formalne potwierdzenie złożenia wniosku o dofinansowanie uważa się złożenie skanu oświadczenia zgodnego z treścią załącznika nr 7 do Regulaminu Konkursu podpisanego przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy lub złożenie tych dokumentów w oryginale w wersji papierowej do BGK. Sposób złożenia oświadczenia określony został w § 6 ust. 6 Regulaminu Konkursu. Generator Wniosków o Dofinansowanie dostępny będzie pod adresem: https://lsi.bgk.pl/login. Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu.

   Przedmiot konkursu

   Przedmiotem konkursu jest wyłonienie i wsparcie finansowe projektów dotyczących inwestycji technologicznych (zgodnie z definicją zawartą w art. 2 w ust. 1 pkt 4 ustawy) poprzez udzielanie mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom kredytu technologicznego z możliwością jego częściowej spłaty ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w formie premii technologicznej. Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki kwalifikowalne, tj. wydatki inwestycyjne określone w art. 10 ust.5 ustawy oraz usługi doradcze określone w art. 10 ust. 6 ustawy.

   Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie

   O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy[1], prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

   Budżet i poziom dofinansowania

   Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi: 350 000 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt milionów złotych), w tym:

   1. dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 35 000 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych);
   2. dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 315 000 000,00 zł (słownie: trzysta piętnaście milionów złotych.

   Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 50 000 000,00 euro [2].

   Maksymalna wartość dofinansowania (premii technologicznej) wypłacanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 6 000 000,00 zł.

   Intensywność dofinansowania na wydatki inwestycyjne zależy od miejsca realizacji inwestycji i statusu MŚP wnioskodawcy i określona jest w § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878). Maksymalna intensywność dofinansowania na usługi doradcze wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

   Pytania można przesyłać na adres poczty elektronicznej: fkt@bgk.pl

   Dokumenty do pobrania:

   Regulamin konkursu oraz pełna dokumentacja do Działania 3.2, Poddziałania 3.2.2

   https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/skorzystaj-z-programu-poddzialanie-322-kredyt-na-innowacje-technologiczne-po-ir/

    

   [1] określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 r. z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).

   [2] W ramach konkursu nie mogą otrzymać wsparcia projekty duże w rozumieniu art. 100 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320). W celu ustalenia, czy całkowity koszt kwalifikowalny danego projektu przekracza próg określony w art. 100 rozporządzenia nr 1303/2013, a tym samym czy dany projekt jest dużym projektem, należy zastosować kurs wymiany EUR/PLN, stanowiący średnią arytmetyczną kursów średnich miesięcznych Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie. Kursy publikowane są na stronie www: www.nbp.pl/home.aspx

   IV nabór – ogłoszenie konkursu 15.01.2018 r.

   Ogłoszenie o konkursie w ramach Poddziałania 3.2.2 PO IR w 2018 r.

   Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)

   Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

   jako Instytucja Pośrednicząca dla

   Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R"
   Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne"

   w ramach
   III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach"
   Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020

   działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 poz. 217 tj.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1710 tj.), zwanej dalej „ustawą”

   ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów
   w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne".

   Sposób składania wniosków

   Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej BGK w terminie: od 15 lutego 2018 r. do 24 maja 2018 r., z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na 3 rundy, ramach których nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w następujących terminach:

   a. od 15 lutego 2018 r. do 1 marca 2018 r., godz. 16:00 (runda 1);

   b. od 8 marca 2018 r. do 5 kwietnia 2018 r., godz. 16:00 (runda 2);

   c. od 12 kwietnia 2018 r. do 24 maja 2018 r., godz. 16:00 (runda 3).

   Warunkiem uznania, że wniosek o dofinansowanie został złożony do BGK jest formalne potwierdzenie przez wnioskodawcę złożenia wniosku w Generatorze Wniosków. Formalne potwierdzenie złożenia wniosku o dofinansowanie musi nastąpić w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie w Generatorze Wniosków. Za formalne potwierdzenie złożenia wniosku o dofinansowanie uważa się złożenie skanu oświadczenia zgodnego z treścią załącznika nr 7 do Regulaminu Konkursu podpisanego przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy lub złożenie tych  dokumentów w oryginale  w wersji papierowej do BGK. Sposób złożenia oświadczenia określony został w § 6 ust. 6 Regulaminu Konkursu. Generator Wniosków o Dofinansowanie dostępny będzie pod adresem: https://lsi.bgk.pl/login. Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu.

   Przedmiot konkursu

   Przedmiotem konkursu jest wyłonienie i wsparcie finansowe projektów dotyczących inwestycji technologicznych (zgodnie z jej definicją zawartą w art. 2 w ust. 1 pkt 4 ustawy) poprzez udzielanie mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom kredytu technologicznego z możliwością jego częściowej spłaty ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w formie premii technologicznej. Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki kwalifikowalne, tj. wydatki inwestycyjne określone w art. 10 ust.5 ustawy oraz usługi doradcze określone w art. 10 ust. 6 ustawy.

   Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie

   O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy[1], prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

   Budżet i poziom dofinansowania

   Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi: 550 000 000,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt milionów złotych), w następującym podziale na rundy:

   a. 100 000 000 zł (runda 1);

   b. 200 000 000 zł (runda 2);

   c. 250 000 000 zł (runda 3), w tym:

   1.       dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 55 000 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów złotych) w następującym podziale na rundy:

   a. 10 000 000 zł (runda 1);

   b. 20 000 000 zł (runda 2);

   c. 25 000 000 zł (runda 3);

   2.       dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 495 000 000,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt pięć milionów złotych) w następującym podziale na rundy:

   a. 90 000 000 zł (runda 1);

   b. 180 000 000 zł (runda 2);

   c. 225 000 000 zł (runda 3).

   Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 50 000 000,00 euro [2].

   Maksymalna wartość dofinansowania (premii technologicznej) wypłacanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 6 000 000,00 zł.

   Intensywność dofinansowania na wydatki inwestycyjne zależy od miejsca realizacji inwestycji i statusu MŚP wnioskodawcy i określona jest w § 3 i § 5  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878). Maksymalna intensywność dofinansowania na usługi doradcze wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

   Uwaga: Przypominamy, że postepowania ofertowe ogłaszane po złożeniu wniosku o dofinansowanie muszą być publikowane w Bazie Konkurencyjności, dostępnej pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. Szczegółowe informacje dotyczące procedury dokonywania zakupów w ramach projektu opisano w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, znajdującej się pod adresem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/.


   Kontakt

   Pytania dotyczące aplikowania o środki w konkursie można kierować na adres poczty elektronicznej: fkt@bgk.pl.

   [1] określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 r. z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).

   [2] W ramach konkursu nie mogą otrzymać wsparcia projekty duże w rozumieniu art. 100 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320). W celu ustalenia, czy całkowity koszt kwalifikowalny danego projektu przekracza próg określony w art. 100 rozporządzenia nr 1303/2013, a tym samym czy dany projekt jest dużym projektem, należy zastosować kurs wymiany EUR/PLN, stanowiący średnią arytmetyczną kursów średnich miesięcznych Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie. Kursy publikowane są na stronie www: www.nbp.pl/home.aspx

   III nabór – zakończony

   Ogłoszenie o konkursie w ramach Poddziałania 3.2.2 PO IR w 2017 r.

   Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)

   Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

   jako Instytucja Pośrednicząca dla

   Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R"
   Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne"

   w ramach
   III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach"
   Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020

   działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 poz. 217 tj.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1710 tj.), zwanej dalej „ustawą”

   ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów
   w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne".

    

   Sposób składania wniosków

   Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej BGK w terminie: od 20 lutego 2017 r. do 29 marca 2017 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00). Warunkiem uznania, że wniosek o dofinansowanie został złożony do BGK jest formalne potwierdzenie przez wnioskodawcę złożenia wniosku w Generatorze Wniosków. Formalne potwierdzenie złożenia wniosku o dofinansowanie musi nastąpić w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie w Generatorze Wniosków. Za formalne potwierdzenie złożenia wniosku o dofinansowanie uważa się złożenie skanu oświadczenia zgodnego z treścią załącznika nr 7 do Regulaminu Konkursu podpisanego przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy lub złożenie tych  dokumentów w oryginale  w wersji papierowej do BGK. Sposób złożenia oświadczenia określony został w § 6 ust. 6 Regulaminu Konkursu. Generator Wniosków o Dofinansowanie dostępny będzie pod adresem: https://lsi.bgk.pl/login.


   Przedmiot konkursu

   Przedmiotem konkursu jest wyłonienie i wsparcie finansowe projektów dotyczących inwestycji technologicznych (zgodnie z jej definicją zawartą w art. 2 w ust. 1 pkt 4 ustawy) poprzez udzielanie mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom kredytu technologicznego z możliwością jego częściowej spłaty ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w formie premii technologicznej. Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki kwalifikowalne, tj. wydatki inwestycyjne określone w art. 10 ust.5 ustawy oraz usługi doradcze określone w art. 10 ust. 6 ustawy.


   Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie

   O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy[1], prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.


   Budżet i poziom dofinansowania

   Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi:  400 000 000,00 zł (słownie: czterysta milionów złotych), w tym:

   1. dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 50 000 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych);
   2. dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 350 000 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt milionów złotych).

   Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 50 000 000,00 euro [2].

   Maksymalna wartość dofinansowania (premii technologicznej) wypłacanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 6 000 000,00 zł.

   Intensywność dofinansowania na wydatki inwestycyjne zależy od miejsca realizacji inwestycji i statusu MŚP wnioskodawcy i określona jest w § 3 i § 5  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878). Maksymalna intensywność dofinansowania na usługi doradcze wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.


   Kontakt

   Pytania dotyczące aplikowania o środki w konkursie można kierować na adres poczty elektronicznej: fkt@bgk.pl.

   [1] określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 r. z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).

   [2] W ramach konkursu nie mogą otrzymać wsparcia projekty duże w rozumieniu art. 100 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320). W celu ustalenia, czy całkowity koszt kwalifikowalny danego projektu przekracza próg określony w art. 100 rozporządzenia nr 1303/2013, a tym samym czy dany projekt jest dużym projektem, należy zastosować kurs wymiany EUR/PLN, stanowiący średnią arytmetyczną kursów średnich miesięcznych Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie. Kursy publikowane są na stronie www: www.nbp.pl/home.aspx

   Skład Komisji oceny projektów, N03/2017

   Zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 ze zm.) Bank Gospodarstwa Krajowego, działając jako Instytucja organizująca konkurs publikuje skład Komisji oceny projektów funkcjonującej w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR 2014-2020 dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów nr N03/2017 trwającego od 20 lutego 2017 r. do 7 kwietnia 2017 r.

   II nabór - zakończony

   Ogłoszenie o konkursie w ramach Poddziałania 3.2.2 PO IR w 2016 r.

   Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)

   Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

   jako Instytucja Pośrednicząca dla

   Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R"
   Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne"

    w ramach
   III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach"
   Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020

   działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 poz. 217 t.j.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1710 t.j.), zwanej dalej „ustawą”

   ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów
   w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne".

    

   Sposób składania wniosków

   Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej BGK w terminie: od 28 lipca 2016 do 30 września 2016 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00). Warunkiem uznania, że wniosek o dofinansowanie został złożony do BGK jest formalne potwierdzenie przez wnioskodawcę złożenia wniosku w Generatorze Wniosków. Formalne potwierdzenie złożenia wniosku o dofinansowanie musi nastąpić w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie w Generatorze Wniosków. Za formalne potwierdzenie złożenia wniosku o dofinansowanie uważa się złożenie skanu oświadczenia zgodnego z treścią załącznika nr 7 do Regulaminu Konkursu podpisanego przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy. Generator Wniosków o Dofinansowanie dostępny będzie pod adresem: https://lsi.bgk.pl/login.


   Przedmiot konkursu

   Przedmiotem konkursu jest wyłonienie i wsparcie finansowe projektów dotyczących inwestycji technologicznych (zgodnie z jej definicją zawartą w art. 2 w ust. 1 pkt 4 ustawy) poprzez udzielanie mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom kredytu technologicznego z możliwością jego częściowej spłaty ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w formie premii technologicznej. Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki kwalifikowalne, tj. wydatki inwestycyjne określone w art. 10 ust.5 ustawy oraz usługi doradcze określone w art. 10 ust. 6 ustawy.


   Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie

   O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy[1], prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.


   Budżet i poziom dofinansowania

   Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi:  500 000 000,00 zł (słownie: pięćset  milionów złotych), w tym:

   1. dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 50 000 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych)
   2. dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 450 000 000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt milionów złotych)

   Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 50 000 000,00 euro [2].

   Maksymalna wartość dofinansowania (premii technologicznej) wypłacanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 6 000 000,00 zł.


   Intensywność dofinansowania
   na wydatki inwestycyjne zależy od miejsca realizacji inwestycji i statusu MŚP wnioskodawcy i określona jest w § 3 i § 5  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878).Maksymalna intensywność dofinansowania na usługi doradcze wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.


   Kontakt

   Pytania dotyczące aplikowania o środki w konkursie można kierować na adres poczty elektronicznej: fkt@bgk.pl lub telefonicznie pod numerem
   (22) 522 95 05.

    

   [1] określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 r. z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).

   [2] W ramach konkursu nie mogą otrzymać wsparcia projekty duże w rozumieniu art. 100 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320). W celu ustalenia, czy całkowity koszt kwalifikowalny danego projektu przekracza próg określony w art. 100 rozporządzenia nr 1303/2013, a tym samym czy dany projekt jest dużym projektem, należy zastosować kurs wymiany EUR/PLN, stanowiący średnią arytmetyczną kursów średnich miesięcznych Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie. Kursy publikowane są na stronie www: www.nbp.pl/home.aspx.

   Skład Komisji oceny projektów

   Zgodnie z art. 44 ust. 5 ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014, poz. 1146 ze zm.) Bank Gospodarstwa Krajowego, działając jako Instytucja organizująca konkurs, publikuje skład Komisji oceny projektów funkcjonującej w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR 2014-2020 dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów trwającego od 28 lipca 2016 r. do 14 października 2016 r.

   I nabór - zakończony

   Bank Gospodarstwa Krajowego informuje o przedłużeniu naboru wniosków w podziałaniu 3.2.2 PO IR Kredyt na innowacje technologiczne do 29 stycznia 2016 r.

   Przedłużenie naboru wniosków jest odpowiedzią na postulat zgłoszony przez Związek Banków Polskich reprezentujący środowisko banków kredytujących, z uwagi na sygnały napływające od przedsiębiorców.

   -------

   Uprzejmie informujemy o zwiększeniu w Generatorze wniosków o dofinansowanie, limitu znaków w opisie rezultatów projektu (sekcja 15 wniosku) do 15000 znaków.

   Ogłoszenie o konkursie w ramach Poddziałania 3.2.2 PO IR w 2015 r.

   Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)

   Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

   jako Instytucja Wdrażająca dla

   Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R"
   Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne"

    w ramach
   III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach"
   Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020

   działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 poz. 1146 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 226 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”

   ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów
   w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne".

    

   Sposób składania wniosków

   Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej BGK (link[1]) w terminie: od 7 grudnia 2015 do 29 stycznia 2016 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00). Po złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu za pośrednictwem Generatora, należy przekazać go także do BGK w postaci papierowej w ciągu trzech dni roboczych od dnia złożenia go w Generatorze w sposób opisany w Regulaminie konkursu.

   Przedmiot konkursu

   Przedmiotem konkursu jest wyłonienie i wsparcie finansowe projektów dotyczących inwestycji technologicznych (zgodnie jej definicją zawartą w art. 2 w ust. 1 pkt 4 ustawy[2]) poprzez udzielanie mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom kredytu technologicznego z możliwością jego częściowej spłaty ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w formie premii technologicznej.

   Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki kwalifikowalne, tj. wydatki inwestycyjne oraz usługi doradcze określone w art. 10 ustawy.

   Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie

   O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy[3], prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

   Budżet i poziom dofinansowania

   Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi:  303 000 000,00 zł (słownie: trzysta trzy miliony złotych), w tym:

   1)      dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 30 136 486,00 zł (słownie: trzydzieści milionów sto trzydzieści sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych );

   2)      dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 272 863 514,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset czternaście złotych).

   Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 50 mln euro (4).

   Maksymalna wartość dofinansowania (premii technologicznej) wynosi 6 mln zł.

   Intensywność dofinansowania na wydatki inwestycyjne zależy od miejsca realizacji inwestycji i statusu MŚP wnioskodawcy i określona jest w § 3 i § 5  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878). Maksymalna intensywność dofinansowania na usługi doradcze wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

   Kontakt

   Pytania dotyczące aplikowania o środki w konkursie można kierować na adres poczty elektronicznej: fkt@bgk.pl lub telefonicznie pod numerem (22) 522 95 05.

   Dokumenty do pobrania
   Pełna dokumentacja konkursowa znajduje się w zakładce "Dokumentacja konkursowa".

    

   [1] link do Generatora Wniosków o Dofinansowanie będzie aktywny od 7 grudnia 2015 r.
   [2] Zgodnie z art. 2 w ust. 1 pkt 4 ustawy: inwestycja technologiczna - inwestycja polegająca na:
       a) zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług albo
       b)wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.
   [3] określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 r. z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).
   [4] W ramach konkursu nie mogą otrzymać wsparcia projekty duże w rozumieniu art. 100 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320). W celu ustalenia, czy całkowity koszt kwalifikowalny danego projektu przekracza próg określony w art. 100 rozporządzenia nr 1303/2013, a tym samym czy dany projekt jest dużym projektem, należy zastosować kurs wymiany EUR/PLN, stanowiący średnią arytmetyczną kursów średnich miesięcznych Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie. Kursy publikowane są na stronie www: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html .

  • Dokumentacja konkursowa

   VI nabór – ogłoszenie konkursu 12.09.2019 r.

   Regulamin konkursu
   Załączniki do Regulaminu konkursu
   Załączniki do Wniosku o dofinansowanie
   Załączniki do Umowy o dofinansowanie

   V nabór – ogłoszenie konkursu 03.09.2018 r.

   Regulamin konkursu
   Załączniki do Regulaminu
   Załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu
   Załączniki do umowy o dofinansowanie

   IV nabór – ogłoszenie konkursu 15.01.2018 r.

   Regulamin konkursu
   Załączniki do Regulaminu konkursu
   Załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu
   Załączniki do umowy o dofinansowanie

   III nabór – zakończony

   Szanowni Państwo

   informujemy o zmianie terminu zakończenia naboru w ramach III konkursu dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR. Wnioski o dofinansowanie można składać za pośrednictwem Generatora wniosków o dofinansowanie do 7 kwietnia 2017 r. do godz. 15:00. Przedłużenie naboru wynika z zaistniałych problemów technicznych skutkujących ograniczeniem dostępu do Generatora wniosków w godzinach 12:00-15:20 w dniu 6 kwietnia 2017 r. Przepraszamy za wszelkie niedogodności związane z zaistniałą sytuacją.

   Regulamin konkursu
   Załączniki do Regulaminu konkursu
   Załączniki do umowy o dofinansowanie
   Załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu
   Materiały dla beneficjentów

   II nabór - zakończony

   Informujemy o zmianie wzoru formularza „Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska” dla zakończonego II naboru wniosków w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Formularz „Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska” jest dokumentem wymaganym przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.

   Zmiany polegają na uproszczeniu i znaczącym skróceniu formularza względem obowiązującego dotychczas wzoru.

   Wobec powyższego przygotowując dokumentację niezbędną do podpisania umowy należy złożyć formularz zgodny ze wzorem dostępnym w części Załączniki do umowy o dofinansowanie.

   Regulamin konkursu
   Załączniki do Regulaminu konkursu
   Załączniki do umowy o dofinansowanie
   Załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu
   Materiały dla beneficjentów

   I nabór - zakończony

    

   Szanowni Państwo,
   uprzejmie informujemy, iż na mocy umowy podpisanej z Ministrem Rozwoju, od dnia 30 maja 2016 r. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach wdrażania poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 (POIR). Na mocy zawartej umowy, BGK stał się instytucją właściwą do rozpatrywania protestów zgodnie z procedurą odwoławczą określoną w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 ze zm.). W związku z powyższym, protesty dotyczące wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne POIR wnosić należy bezpośrednio do Banku Gospodarstwa Krajowego na adres:

   Bank Gospodarstwa Krajowego
   Departament Programów Europejskich
   Al. Jerozolimskie 7, 00-950 Warszawa 

   ----------------------

   Uprzejmie informujemy, że w sekcji "Materiały dla beneficjentów” zamieszczony został Komunikat w sprawie obowiązywania nowych Dyrektyw UE dotyczących udzielania zamówień. Prosimy o zapoznanie się z treścią komunikatu.

   ----------------------

   Szanowni Państwo,
   Bank Gospodarstwa Krajowego przypomina, że zgodnie z § 10 ust. 6 Regulaminu Konkursu dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne:
   „Wnioskodawca w trakcie posiedzenia Panelu Ekspertów jest zobowiązany do przeprowadzenia prezentacji projektu obejmującej zagadnienia dotyczące przedmiotu projektu oraz jego głównych celów. Maksymalny czas na dokonanie prezentacji to 15 minut. Prezentacji musi dokonać wnioskodawca bądź pracownik wnioskodawcy. Nie dopuszcza się dokonania prezentacji przez przedstawicieli podmiotów zewnętrznych, w tym firm doradczych.”

   Mając na uwadze powyższy zapis zaleca się, aby Wnioskodawca przygotowując się do prezentacji w trakcie posiedzenia Panelu Ekspertów zwrócił szczególną uwagę na następujące elementy:
   - prezentacja projektu, m.in. przedstawienie planowanej do wdrożenia technologii, zakres rzeczowy inwestycji, zakres niezbędnych prac nad wdrożeniem;
   - prezentacja celów projektu, m.in. nowe/ulepszone produkty/usługi,
   - prezentacja wpływu projektu na środowisko;
   - łączny, nieprzekraczalny czas na wystąpienie Wnioskodawcy to 15 minut.

   Regulamin konkursu
   Załączniki do Regulaminu konkursu
   Załączniki do umowy o dofinansowanie
   Załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu
   Materiały dla beneficjentów
  • Pytania i odpowiedzi

   Czy premia technologiczna wypłacona będzie do dyspozycji klienta?

   Nie, premia technologiczna wypłacana jest na rachunek wskazany w umowie o dofinansowanie  w banku kredytującym, a wypłata premii może być zaliczona wyłącznie na spłatę kapitału kredytu technologicznego.

   Na jakich warunkach udzielany jest kredyt technologiczny (oprocentowanie, marże, prowizje)?

   Kredyt technologiczny udzielany jest na warunkach rynkowych, tj. takich na jakich bank kredytujący udziela kredytów inwestycyjnych. Warunki kredytu negocjowane są wyłącznie pomiędzy bankiem kredytującym a kredytobiorcą.

   Czy wcześniejsza spłata kredytu ma wpływ na wypłatę premii technologicznej?

   Premia technologiczna przeznaczona jest na spłatę kapitału kredytu, jeżeli więc kredyt został spłacony przed wypłaceniem premii technologicznej klient nie będzie mógł skorzystać z tej formy dofinansowania.

   Jaka jest maksymalna i minimalna wartość kredytu i premii technologicznej?

   Ustawa nie określa maksymalnej i minimalnej wartości kredytu technologicznego, jedynym ograniczeniem  w przypadku wysokości kredytu jest zakaz finansowania dużych projektów tj. takich których wartość przekracza równowartość 50 mln euro.

   Premia technologiczna zgodnie z ustawą nie może być wyższa niż 6 mln zł. i nie może przekraczać limitów pomocy publicznej dla inwestycji. Premia wyliczana jest na podstawie kosztów kwalifikowanych.

   Co oznacza, że kredyt technologiczny nie może być udzielony na zakup środka trwałego, w którym została zastosowana nowa technologia będąca przedmiotem inwestycji technologicznej finansowanej za pomocą kredytu technologicznego?

   Zgodnie z powyższym zapisem kredytem technologicznym może być finansowany zakup maszyny/urządzenia służącego wdrożeniu nowej technologii nie zaś zawierającego w sobie tę technologię.

   Przykład 1 - Inwestycja niekwalifikująca się do finansowania:

   Firma „B" zamierza wdrożyć technologię fleksodruku, w związku z czym kupuje „drukarkę A" (w której firma „A" zastosowała nową technologię).

   Przykład 2 - Inwestycja kwalifikująca się do finansowania:

   Firma „C" zamierza wdrożyć technologię druku na pięciowarstwowej folii półprzezroczystej, w oparciu o własną technologię do czego niezbędny jest zakup środków trwałych niezbędnych do rozpoczęcia produkcji.

   Co jest pomocą publiczną - kwota kredytu technologicznego, czy tylko premia technologiczna?

   Pomocą publiczną jest kwota premii technologicznej. Pozostała część kredytu technologicznego spłacana jest ze środków beneficjenta.

   Czy są określone kryteria oceny wniosków o kredyt technologiczny i gdzie je znaleźć?

   Kryteria oceny wniosku o dofinansowanie znajdują się w załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu dla poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” PO IR.

   W sprawie kryteriów oceny wniosków o kredyt technologiczny należy zwracać się do banków kredytujących, ponieważ każdy bank indywidualnie określa sposób oceny inwestycji i zdolności kredytowej przedsiębiorcy.

   Jaką premię technologiczną otrzyma przedsiębiorca, którego udział własny w projekcie inwestycyjnym jest większy niż 25% tj. jaka jest górna granica wkładu własnego, niezbędna do uzyskania premii technologicznej?

   Wartość przyznanej premii będzie wynikała z pomnożenia całkowitej wartości wydatków kwalifikowanych przez wskaźnik pomocy regionalnej, w kwocie nie wyższej niż 6 mln zł. Natomiast na konto kredytu zostanie przelana premia w kwocie nie wyższej niż wartość faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowalnych pomnożonych przez wskaźnik intensywności pomocy regionalnej. De facto premia może spłacić kapitał kredytu, więc ważna jest kwota kapitału kredytu pozostała do spłaty w momencie wypłacania premii technologicznej. Dlatego wspomniana w pytaniu „górna granica" wkładu własnego zależy zarówno od poziomu pomocy regionalnej jak i czasu realizacji projektu - harmonogramu spłaty kredytu.

   Czy koszt nabycia nowej technologii jest kosztem kwalifikowanym, jeśli nabycie nowej technologii ma miejsce przed złożeniem wniosku o premię technologiczną?

   Wówczas byłby to koszt niekwalifikowany i nie mógłby być włączony do projektu.

   Czy przy zakupie maszyn i urządzeń obowiązuje prawo o zamówieniach publicznych?

   Wymogi dotyczące sposobu przeprowadzania zamówień opisane są w § 11 wzoru umowy o dofinansowanie. Zgodnie z jego zapisami, beneficjent jest zobowiązany stosować przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku gdy wymóg jej stosowania wynika z tej ustawy. W przypadku, gdy beneficjent nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, wszystkie wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem powinien ponosić z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania oferentów, o których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego.

   Jak należy udokumentować posiadanie nowej technologii (nabytej i własnej)?

   Nabytej - fakturą, umową licencyjną; własnej - zgłoszeniem patentowym, patentem, dokumentacją wewnętrzną firmy.

   Czy można zakupić nową technologię od firmy zagranicznej i w jakiej formie powinna być ona zakupiona?

   Technologia może być zakupiona od firmy zagranicznej. Należy pamiętać, aby spełniała ona wymogi ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej dotyczące nowej technologii.

   Czy można odkupić nową technologię od innego przedsiębiorcy, który już ją zastosował w wyniku realizacji projektu celowego?

   Technologia może być zakupiona od innego przedsiębiorcy, który już ją zastosował pod warunkiem, że może on nią dysponować w zakresie umożliwiającym jej sprzedaż (np. jest twórcą i właścicielem praw) oraz pod warunkiem, że spełnia wymogi ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej dotyczące nowej technologii.

   Czy istnieje możliwość wdrożenia nowej technologii w kilku zakładach na terenie kraju/ przez kilku przedsiębiorców równolegle?

   Wdrożenie tej samej technologii w kilku zakładach / oddziałach danej firmy stanowi wdrożenie technologii przez całe przedsiębiorstwo i może mieć miejsce w ramach jednego wniosku o dofinansowanie. Ta sama technologia może być wdrożona przez kilka odrębnych przedsiębiorców/firm, siłą rzeczy musi to nastąpić w ramach kilku odrębnych wniosków o dofinansowanie.

   Czy nowa technologia może dotyczyć usługi?

   Tak.

   Jakie usługi mieszczą się pod pojęciem „usługi doradcze"?

   Zgodnie z art. 10 ust. 6 ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, usługami doradczymi podlegającymi dofinansowaniu mogą być wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej. Usługi takie muszą spełniać art. 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, tj. nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego oraz nie mogą być związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak np. rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama. Objęte dofinansowaniem mogą być wydatki poniesione po złożeniu wniosku o dofinansowanie.

   Jaka jest wymagana forma potwierdzenia wkładu własnego do kredytu technologicznego (środki zgromadzone na koncie i lokatach, środki powstałe w wyniku bieżącej działalności)?

   Udokumentowanie źródła udziału własnego powinno być na tyle wiarygodne, aby były wystarczające dla banku kredytującego do stwierdzenia zdolności kredytowej i finansowej wykonalności projektu. Powinno to też wynikać z załączonych dokumentów finansowych i biznesplanu. Jeśli udział własny ma pochodzić z kapitału zakładowego lub środków własnych firmy, to powinno to wynikać z aktualnych danych finansowych firmy. Jeśli zaś w celu domknięcia budżetu projektu zaciągnięty ma zostać dodatkowy kredyt komercyjny, to bieżące i przewidywane wyniki finansowe powinny pozwalać na jego obsługę. Co istotne, kredyt na wkład własny nie może być powiązany z żadną formą pomocy publicznej.

   Czy w punkcie 22 wniosku o dofinansowanie konieczne jest dodawanie dodatkowego wskaźnika rezultatu dotyczącego pozytywnego wpływu projektu na środowisko?

   Tak, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku Wnioskodawca zobowiązany jest do samodzielnego określenia co najmniej jednego wskaźnika potwierdzającego pozytywny wpływ na środowisko (np. wskaźnik ze Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych). Wskaźniki te będą weryfikowane na etapie oceny i rozliczania projektu.

   Czy zakup wartości niematerialnych i prawnych musi być dokonywany zgodnie z zasadą konkurencyjności wydatków? Czy musi być rozeznanie rynku i trzy oferty?

   Tak, zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wnioskodawca zobowiązany jest do stosowania zasady konkurencyjności w odniesieniu do wydatków o wartości przekraczającej 50 tys. PLN. Ponadto zgodnie z treścią § 11 ust. 9 umowy o dofinansowanie  w przypadku wydatków o wartości od 20 tys. zł netto do 50 tys. zł netto włącznie istnieje obowiązek dokonania i udokumentowania rozeznania rynku. Kwestie dokonywania zakupów opisane są w Materiale informacyjnym dla Beneficjentów programu 3.2.2 Kredyt na Innowacje Technologiczne dotyczącym procesu dokonywania zakupów w ramach projektu, dostępnym w zakładce „Dokumentacja konkursowa” na stronie www.bgk.pl.

   Czy w ramach poddziałania dofinansowanie może uzyskać „start up”?

   Tak, jeżeli bank kredytujący zdecyduje się na udzielenie kredytu technologicznego nowo założonej firmie.

   Czy możliwe jest uzyskanie wsparcia na technologię wytworzoną w wyniku realizacji projektu dofinansowanego przez NCBiR?

   Tak, jeżeli nie zachodzi podwójne finansowanie tych samych wydatków tj. efektem realizacji projektu było stworzenie technologii, a nie jej wdrożenie.

   Czy opinia powdrożeniowa może podważać ocenę ekspertów i w takim wypadku stanowić podstawę do odmowy wypłaty dofinansowania?

   Opinia sporządzana po zakończeniu inwestycji dotyczyć będzie efektów realizacji projektu tzn. czy zostały osiągnięte założone cele, czy technologia została faktycznie wdrożona. Opinia może stanowić podstawę do odmowy wypłaty dofinansowania w przypadku gdy opiniujący stwierdzą, że projekt nie został  zrealizowany zgodnie z dokumentacją projektową a założone cele nie zostały osiągnięte.

   Czy w ramach prowadzonego postępowania ofertowego zawsze muszą wpłynąć co najmniej trzy oferty? Czy jeżeli wpłynie jedna warunek konkurencyjności zostanie uznany za spełniony?

   Jeżeli w wyniku prawidłowo (tj. zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020) przeprowadzonego postępowania ofertowego wpłynie tylko jedna oferta, uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną. Kwestie dokonywania zakupów opisane są w Materiale informacyjnym dla Beneficjentów programu 3.2.2 Kredyt na Innowacje Technologiczne dotyczącym procesu dokonywania zakupów w ramach projektu, dostępnym w zakładce „Dokumentacja konkursowa” na stronie www.bgk.pl.

   Czy wydatki poniżej 3,5 tys. PLN muszą być realizowanego zgodnie z zasadą konkurencyjności, czy też mogą być dokonywane z wolnej ręki?

   Na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydatki poniżej 20 tys. PLN nie muszą być realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności, tj. mogą być dokonywane z wolnej ręki. Kwestie dokonywania zakupów opisane są w Materiale informacyjnym dla Beneficjentów programu 3.2.2 Kredyt na Innowacje Technologiczne dotyczącym procesu dokonywania zakupów w ramach projektu, dostępnym w zakładce „Dokumentacja konkursowa” na stronie www.bgk.pl.

   Czy generator wniosków przewiduje ograniczenia ilości znaków w odniesieniu do pól opisowych?

   Tak, pola opisowe w generatorze wniosków mają ograniczenia co do dopuszczalnej ilości znaków. Limity zostały wskazane w instrukcji generatora wniosków oraz bezpośrednio w generatorze.

   Czy w prezentacji podczas panelu może brać udział tłumacz? Czy wlicza się do trzech osób?

   Tak, o ile jest to niezbędne, tłumacz może być jedną z trzech osób ze strony Wnioskodawcy obecnych podczas Panelu Ekspertów. Ewentualne koszty usługi pokrywane są przez Wnioskodawcę i nie stanowią kosztu kwalifikowanego projektu.

   Czy podczas Panelu ekspertów Wnioskodawca może przeprowadzić prezentację w formie PowerPoint?

   Tak, BGK zapewni dostęp do komputera oraz projektora celem dokonania prezentacji.

   Dane za jaki okres należy wpisać w pkt 22 WoD - Wskaźnik „Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów”

   Należy podać dane za okres 12-cy od zakończeniu realizacji projektu lub za pełny rok po zakończeniu realizacji projektu.

   Czy do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć opinię o nowej technologii?

   Nie. Zgodnie z dokumentacją konkursową wnioski o dofinansowanie będą oceniane merytorycznie przez zewnętrznych ekspertów z dziedziny, której dotyczy projekt.

   Czy załączenie do wniosku promesy kredytowej lub warunkowej umowy kredytowej jest obowiązkowe?

   Tak. Posiadanie promesy kredytowej lub warunkowej umowy kredytowej jest niezbędnie wymagane do złożenia wniosku dofinansowanie. Ponadto niezałączenie skanu ww. dokumentów uniemożliwia złożenie wniosku o dofinansowanie.

   Czy budowa budynku powinna być ujmowana we wskaźniku „Liczba wykonanych w ramach projektu środków trwałych”?

   Tak, budowa stanowi wytworzenie środka trwałego i powinna być ujmowana we wskaźniku.

   Czy zakup gruntu powinien być ujmowany we wskaźniku „Liczba nabytych w ramach projektu środków trwałych”?

   Tak, nabycie gruntu należy wykazywać we wskaźniku.

   „Cechy, parametry, funkcjonalności” w kryteriach – jak definiować te pojęcia?

   Proponujemy stosowanie ogólnie przyjętych znaczeń określonych w słowniku języka polskiego PWN.

   Status MŚP a korzystanie z pracy osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych, osób prowadzących działalność gospodarczą, pracowników agencji pracy tymczasowej.

   Osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych, które wykonują pracę w miejscu i czasie określonym przez pracodawcę i pod jego kierownictwem oraz pracownicy tymczasowi świadczący pracę na rzecz tego pracodawcy powinni być uznawani za członków personelu jego przedsiębiorstwa i uwzględniani przy ocenie przynależności tego przedsiębiorstwa do sektora MŚP. Analogicznie sytuacja wygląda w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą i świadczących pracę na rzecz przedsiębiorstwa.

   Jak rozumieć pojęcie „ponowne wykorzystywanych aktywów” w zapisie dotyczącym „inwestycji początkowej”?

   Pojęcie to dotyczy aktywów przedsiębiorstwa, które wnioskodawca zamierza (ponownie) wykorzystać dla celów realizacji planowanego do dofinansowania projektu.

   Kiedy należy informować BGK o ewentualnych zmianach w projekcie, w tym aktualizować dokumenty projektowe np. harmonogram rzeczowo-finansowy?

   Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie BGK wzywa wnioskodawcę do przedstawienia aktualnych dokumentów projektowych. Na tym etapie należy przekazać informacje o wszelkich zmianach jakie zaistniały w projekcie po złożeniu wniosku o dofinansowanie.

   Informacje i uzasadnienie dla wprowadzenia ewentualnych zmian należy przekazać również w piśmie przewodnim przekazującym aktualne dokumenty. Powyższe nie wyklucza jednak możliwości zmian projektu na późniejszym etapie jego realizacji.

   Czy możliwa jest zmiana terminów realizacji zadań oraz projektu?

   Tak, jednak przekazując aktualny harmonogram rzeczowo-finansowy i/lub harmonogram realizacji projektu należy wyczerpująco uzasadnić konieczność wprowadzenia zmian. BGK w uzasadnionych przypadkach może zwrócić się do ekspertów oceniających projekt z prośbą o opinię w sprawie dopuszczalności wydłużenia terminów.

   Innowacyjność technologii oraz końcowego rezultatu projektu stanowi główną podstawę do przyznania dofinansowania. Jeżeli zatem w opinii ekspertów, oceniających wniosek o zmianę terminów, odsunięcie w czasie realizacji projektu i w efekcie wprowadzenia na rynek nowego produktu lub usługi spowoduje, że produkt lub usługa nie będzie spełniała warunku ustawowego tzn. planowane do wprowadzenia na rynek produkty/usługi nie będą nowe lub ulepszone w stosunku do obecnie oferowanych na rynku, BGK nie wyrazi zgody na wprowadzenie zmian.

   Czy wnioskodawca może złożyć wniosek w więcej niż jednej rundzie danego konkursu?

   Nie, zgodnie z regulaminem konkursu w ramach całego konkursu wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek. Należy zatem wybrać jedną rundę. W przypadku złożenia kilku wniosków przez jednego

   Wnioskodawcę, ocenie zostanie poddany ten wniosek, który został złożony jako pierwszy. Pozostałe wnioski będą pozostawione bez rozpatrzenia.

   Czy przed podpisaniem umowy o dofinansowanie obowiązkowa jest publikacja zapytań ofertowych w Bazie Konkurencyjności?

   Tak, od 1 stycznia 2018 r. publikacja zapytania ofertowego w Bazie konkurencyjności jest obowiązkowa również przed popisaniem umowy o dofinansowanie.

  • Lista rankingowa

   I nabór - zakończony

   Działając na podstawie artykułu 46 ust. 4 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że zakończona została ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach pierwszego naboru dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR 2014-2020. Lista przedstawia wynik prac Komisji oceny projektów po dokonaniu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie, które zostały złożone w terminie 7 grudnia 2015 r. - 29 stycznia 2016 r oraz są rekomendowane do otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wszyscy Wnioskodawcy, których projekty podlegały ocenie, zostaną niezwłocznie poinformowani pisemnie o wyniku oceny projektu.

   II nabór - zakończony

   III nabór - zakończony

   IV nabór - zakończony

   V nabór - zakończony