A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Nabór kandydatów na ekspertów PO IR

Zaproszenie do udziału w naborze kandydatów na ekspertów dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

W imieniu Banku Gospodarstwa Krajowego pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 zapraszamy do udziału w naborze kandydatów na zewnętrznych ekspertów.

Eksperci, których wnioski zostaną pozytywnie zweryfikowane będą umieszczeni w Wykazie kandydatów na ekspertów (Wykaz) publikowanym na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego.

W ramach współpracy eksperci odpłatnie oceniać będą projekty ubiegające się o dofinansowanie w ramach poszczególnych konkursów prowadzonych dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR na lata 2014-2020.

Współpraca z ekspertami odbywać się będzie na podstawie umowy zlecenia świadczenia usług eksperckich zawieranej przez eksperta znajdującego się w Wykazie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i dotyczyć będzie świadczenia wybranych usług w zakresie:

  • dokonywania oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w formie trzyosobowego Panelu Ekspertów, którego posiedzenia odbywają się w Warszawie,,
  • rozpatrzenia protestów od wyników oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie oraz przygotowania odpowiedzi na skargi sądowe na negatywne rozpatrzenie
  • opiniowania wniosków o zmianę umowy o dofinansowanie realizacji projektu,
  • doradztwa w zakresie projektu, w szczególności w zakresie weryfikacji kosztów wykazywanych we wnioskach o płatność, czy weryfikacji dokumentacji środowiskowej.

Nabór kandydatów na ekspertów prowadzony jest w trybie ciągłym. Szczegółowe wymagania wobec kandydatów na ekspertów opisane są w dokumentacji stanowiącej załączniki do niniejszego zaproszenia.


Wypełnione Wnioski o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów wraz z załącznikami należy przesyłać pocztą na adres:

Departament Programów Europejskich
Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
00–955 Warszawa

z dopiskiem „Nabór kandydatów na ekspertów PO IR”


Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dokumentacją naboru kandydatów na ekspertów, tj.:

  • Zasadami naboru kandydatów na ekspertów oraz współpracy z ekspertami zewnętrznymi w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne POIR 2014-2020;
  • Wykazem dokumentów niezbędnych do zgłoszenia kandydatury;
  • Wzorem wniosku o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów;
  • Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami;
  • Wzorem Umowy zlecenia świadczenia usług eksperckich wraz załącznikami.

Wszelkie pytania w zakresie naboru kandydatów na ekspertów zewnętrznych proszę kierować na adres poczty elektronicznej eksperci-poir@bgk.pl.

Dokumenty do pobrania