A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Komunikat w sprawie rozliczania faktur wyrażonych w walutach obcych

pdf

Odpowiadając na liczne pytania kierowane do BGK jako Instytucji Wdrażającej działanie 4.3 Kredyt technologiczny PO IG - dotyczące wątpliwości pojawiających się przy rozliczaniu faktur w walutach obcych informujemy, iż w świetle aktualnie obwiązujących wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 dostępnych na stronie http://www.poig.gov.pl/Dokumenty/wso/Strony/wytyczne.aspx
cyt.: wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem poniesione w walucie obcej przelicza się na walutę polską po kursie sprzedaży zastosowanym przez bank dokonujący płatności w dniu jej dokonania.

W przypadku gdy nie jest zasadne zastosowanie kursu sprzedaży danego banku, wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem poniesione w walucie obcej przelicza się po innym kursie, zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa oraz przyjętą polityką rachunkowości Beneficjenta.

Podstawą do uznania wydatków za kwalifikujące się do objęcia wsparciem jest udokumentowanie ich faktycznego poniesienia i określenie wartości według kursu walutowego z dnia, w którym beneficjent opłacił fakturę (nie należy stosować kursu z dnia zaksięgowania faktury). Jeżeli płatność za fakturę wystawioną w walucie obcej dokonywana jest w transzach, wartość poszczególnych transz powinna być przeliczona na PLN przy zastosowaniu kursu ustalonego przez bank realizujący płatność dla każdej z transz.