A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Komunikat na temat obowiązków informacyjnych i promocyjnych beneficjentów w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny PO IG

pdf

Na podstawie § 10 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu oraz art. 8 i 9 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006, o którym mowa w § 10 ust. 2 ww. umowy BGK pragnie przypomnieć, iż beneficjenci kredytu technologicznego są zobowiązani do informowania opinii publicznej o tym, że realizowany projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.
Podkreślić należy, że działania informacyjno-promocyjne powinny być prowadzone zarówno w trakcie realizacji projektu jak i po jego zakończeniu.
Każdy beneficjent ma obowiązek umieszczania emblematu Unii Europejskiej wraz z odwołaniem do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz logotypu PO IG nie tylko na środkach trwałych, sfinansowanych w ramach projektu, ale także na wszystkich dokumentach związanych z jego realizacją, w tym na korespondencji. Pożądane jest także, aby informacja o realizacji projektu współfinansowanego ze środków PO IG znalazła się na stronie internetowej firmy.
Szczegółowe wytyczne zawarte są w Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 dla Beneficjentów i Instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu. Dokument ten jest dostępny w formie elektronicznej pod adresem http://www.poig.gov.pl/zpfe/Strony/zasady.aspx 
Logotypy PO IG, flagi Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego są dostępne na stronie http://www.poig.gov.pl/zpfe/strony/logo.aspx 
Wyniki kontroli projektów dowodzą, że powyższe zasady nie są przestrzegane przez wszystkich beneficjentów. Potwierdza to także przeprowadzony ostatnio przegląd nadsyłanej do BGK korespondencji (pisma/umowy/inne dokumenty nie są oznaczane logotypami).
Realizacja działań informacyjno-promocyjnych przez beneficjenta jest przedmiotem kontroli przeprowadzanej przez pracowników BGK na miejscu, po zakończeniu inwestycji technologicznej, a zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 6 umowy o dofinansowanie „Instytucja Wdrażająca może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, w szczególności w przypadku, gdy Beneficjent nie dokonuje promocji Projektu zgodnie z § 10."