A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Aktualizacja listy rankingowej dla I naboru poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR

pdf
Szanowni Państwo, Działając na podstawie artykułu 46 ust. 4 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Bank Gospodarstwa Krajowego publikuje aktualizację listy wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach pierwszego naboru dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR 2014-2020 rekomendowanych do otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Aktualizacja listy wynika z zakończonej procedury odwoławczej.