A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Aktualności

Materiał informacyjny dla Beneficjentów poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR

UWAGA - Bardzo ważna informacja dla Beneficjentów

W związku z pojawiającymi się błędami w przygotowywaniu wniosków o płatność Bank Gospodarstwa Krajowego przygotował materiał informacyjny dla Beneficjentów poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR, który zawiera szereg informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania wniosku o płatność. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższym materiałem i praktyczne stosowanie.

Lista projektów spełniających kryteria formalne i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach II naboru

Bank Gospodarstwa Krajowego prezentuje Listę projektów spełniających kryteria formalne i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Lista przedstawia wynik prac Komisji oceny projektów na etapie oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach drugiego naboru prowadzonego w dniach 28 lipca 2016 r. – 14 października 2016 r.”

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny...

Kontakt z BGK w zakresie poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR

Szanowni Państwo,

W związku z zaangażowaniem pracowników Banku Gospodarstwa Krajowego w proces oceny wniosków o dofinansowanie, złożonych w ramach II konkursu dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR, informujemy o możliwości wystąpienia okresowych trudności z uzyskaniem bezpośredniego kontaktu telefonicznego z pracownikami BGK. W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o kierowanie wszelkich pytań dotyczących poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR...

Trzeci nabór wniosków w programie „Kredyt na innowacje technologiczne”

 • Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach „Kredytu na innowacje technologiczne” PO IR potrwa od 20 lutego do 29 marca br.;
 • Do rozdysponowania jest pula 400 mln zł;
 • W dotychczasowych naborach w ramach poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne przedsiębiorcy złożyli do BGK (Grupa PFR) prawie 950 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 3 mld zł. Kwota inwestycji wynikająca z wniosków to ponad 7 mld zł.

Ogłoszenie III naboru wniosków w programie „Kredyt na innowacje...

Zmiana wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków

Szanowni Państwo

W związku ze zmianą Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Bank Gospodarstwa Krajowego informuje o zmianie Regulaminu Konkursu dla II konkursu w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR.

Wprowadzone zmiany mają na celu dostosowanie Regulaminu do treści aktualnych wytycznych i dotyczą przede wszystkim sposobu...

Spotkania regionalne „Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich”

Ministerstwo Rozwoju zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców „Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich”. Spotkanie odbędzie się 14 grudnia br. o godzinie 11:00 w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym, ul. Rubież 46 H, 61-001 Poznań.

W trakcie spotkania przedstawimy Państwu:

 • kompleksową ofertę wsparcia dla przedsiębiorców z Programu Inteligentny Rozwój na wszystkich etapach realizacji: od startupu, poprzez działalność...

Ponad 450 firm stara się w BGK o dotacje na innowacje technologiczne

 • 14 października Bank Gospodarstwa Krajowego zakończył nabór wniosków w ramach poddziałania 3.2.2 pn. „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój;
 • Zainteresowanie było ogromne - 453 firmy złożyły wniosek o dofinansowanie,
  o łącznej wartości 1 538 964 184 zł;
 • O przyznaniu dofinansowania zadecyduje ocena jakości projektów – otrzymają je te najwyżej punktowane;
 • Kolejny konkurs dla firm BGK zorganizuje w 2017 r.

W połowie października Bank Gospodarstwa Krajowego...

Spotkania regionalne „Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich”

Ministerstwo Rozwoju zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców „Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich”.

Spotkanie odbędzie się 16 listopada br. o godzinie 11:00 w Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-329 Rzeszów

W trakcie spotkania przedstawimy Państwu:

 • kompleksową ofertę wsparcia dla przedsiębiorców z Programu Inteligentny Rozwój na wszystkich etapach realizacji: od...

Aktualizacja listy rankingowej dla I naboru poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie artykułu 46 ust. 4 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Bank Gospodarstwa Krajowego publikuje aktualizację listy wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach pierwszego naboru dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR 2014-2020 rekomendowanych do otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Aktualizacja listy wynika z...

Spotkania regionalne „Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich”

Ministerstwo Rozwoju zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców „Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich”.

Spotkanie odbędzie się 9 listopada br. o godzinie 11:00 w Centrum Innowacji  i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, ul. R. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn.

W trakcie spotkania przedstawimy Państwu:

 • kompleksową ofertę wsparcia dla przedsiębiorców z Programu Inteligentny Rozwój na wszystkich etapach...

Zmiana alokacji środków w ramach I konkursu - woj. mazowieckie

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż na mocy decyzji Ministerstwa Rozwoju z dnia 24 października 2016 r. uległa zmianie alokacja środków dla projektów realizowanych w województwie mazowieckim w ramach I konkursu dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR. Pierwotna kwota 55 600 000,00 zł została zwiększona do kwoty 64 500 000,00 zł, przy jednoczesnym braku zmiany alokacji na cały konkurs.

Komunikat w sprawie zmiany terminu zakończenia II konkursu dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Szanowni Państwo,

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje o zmianie terminu zakończenia naboru w ramach II konkursu dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne. Wnioski o dofinansowanie można składać za pośrednictwem Generatora wniosków o dofinansowanie do dnia 14 października 2016 r. do godz. 16:00.

Przedłużenie naboru wniosków jest odpowiedzią na wzmożone zainteresowanie naborem wśród potencjalnych Beneficjentów oraz wynikiem postulatów kierowanych przez Przedsiębiorców do BGK,...

Nabór kandydatów na ekspertów zewnętrznych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Informujemy, że rozpoczęliśmy nabór kandydatów na ekspertów zewnętrznych w ramach realizacji poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dostępnymi na stronie Kredytu na innowacje technologiczne: https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/nabor-kandydatow-na-ekspertow-po-ir/.

Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania dofinansowania w ramach poddziałania 3.2.2. - AKTUALIZACJA

Szanowni Państwo,

25 lipca 2016 r. o godzinie 10:00 w Warszawie zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne dla wnioskodawców, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania dofinansowania w ramach I konkursu dla poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne. W trakcie spotkania przekazane zostaną istotne informacje z zakresu podpisania umowy o dofinansowanie oraz realizacji i rozliczenia projektu.

Udział w spotkaniu jest dobrowolny i bezpłatny.


Miejsce spotkania:
Hotel Gromada...

11 lipca 2016 Innowacja, Finansowanie, Rozwój – Głos Biznesu 2016

Szanowni Państwo,

Dla wielu polskich przedsiębiorstw prowadzenie działalności innowacyjnej to często już nie tylko sposób na uzyskanie przewagi nad konkurencją i zdobycie pozycji lidera, lecz także warunek konieczny utrzymania się na rynku. Z tego względu coraz więcej firm wprowadza innowacje. Aby budować stabilną pozycję firmy na rynku, podnosić jej wartość trzeba wprowadzać innowacyjne technologie i poszerzać rynki zbytu, w kraju i za granicą. W tym celu trzeba inwestować, a to wymaga...

1 .... 8 9 10 .... 12