A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 599 8888

Aktualności

Konkurs „Innowacja plus"

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło konkurs „Innowacja plus" - na najlepszą promocję projektów B+R, które uzyskały dofinansowanie z Programu Innowacyjna Gospodarka.
Celem konkursu jest wskazanie najbardziej efektywnych form promocji, które wspierają komercjalizację wyników projektów badawczo-rozwojowych. Zostaną one opisane w publikacji pokonkursowej. Stworzony katalog najlepszych praktyk będzie mógł służyć jako inspiracja dla wszystkich podmiotów korzystających z PO IG, a także dla...

Komunikat dla Beneficjentów działania 4.3 Kredyt technologiczny PO IG

Zgodnie z art. 3 ust. 8 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z późn. zm.), cyt.: „Bank kredytujący może zawierać umowy o udzielenie kredytu technologicznego do dnia 31 maja 2014 r."

Przywołany przepis wskazuje, że umowę kredytu, który może być uznany za kredyt technologiczny w rozumieniu ustawy, przedsiębiorca mógł zawrzeć najpóźniej w dniu 31 maja 2014 r. Przepis ma znaczenie również dla przedsiębiorców,...

10 lat Polski w Unii Europejskiej

1 maja obchodzić będziemy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wraz z partnerami z całej Polski planuje liczne działania, które zaprezentują skalę zmian, jakie nastąpiły w Polsce dzięki obecności w UE i wykorzystaniu Funduszy Europejskich.
Akcja obejmuje m.in.:

  • Dni Otwarte Funduszy Europejskich - w całej Polsce w dniach od 1 do 11 maja beneficjenci umożliwią zwiedzanie swoich projektów bezpłatnie, bądź ze zniżką lub zapewnią też dodatkowe...

Kredyt technologiczny wspiera najbardziej innowacyjne polskie firmy

Beneficjent Kredytu technologicznego, Spółka SEPPA z Chełmży, została wyróżniona w plebiscycie „Euro Symbol Innowacji 2013", prowadzonym przez redakcję Monitora Rynkowego. Przedsiębiorstwo zrealizowało z sukcesem dwa projekty sfinansowane kredytem technologicznym. Kapituła plebiscytu przyznała firmie wyróżnienie za wprowadzenie na rynek palet wykonanych w technologii tekturowej.

Palety tekturowe z powodzeniem zastępują zarówno palety drewniane, jak i palety z tworzyw sztucznych, zapewniając tym...

Ogłoszenie o zamknięciu konkursu

Z dniem 23 sierpnia 2013 r. z uwagi na wyczerpanie alokacji w działaniu 4.3, zostaje zamknięty konkurs uruchomiony 22 października 2012 r. i wstrzymany 23 października 2012 r. w ramach działania 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY PO IG, 2007-2013.
Zobacz pełną treść ogłoszenia - kliknij tutaj.

Komunikat w sprawie rozliczania faktur wyrażonych w walutach obcych

Odpowiadając na liczne pytania kierowane do BGK jako Instytucji Wdrażającej działanie 4.3 Kredyt technologiczny PO IG - dotyczące wątpliwości pojawiających się przy rozliczaniu faktur w walutach obcych informujemy, iż w świetle aktualnie obwiązujących wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 dostępnych na stronie http://www.poig.gov.pl/Dokumenty/wso/Strony/wytyczne.aspx
cyt.: wydatki kwalifikujące...

Komunikat na temat obowiązków informacyjnych i promocyjnych beneficjentów w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny PO IG

Na podstawie § 10 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu oraz art. 8 i 9 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006, o którym mowa w § 10 ust. 2 ww. umowy BGK pragnie przypomnieć, iż beneficjenci kredytu technologicznego są zobowiązani do informowania opinii publicznej o tym, że realizowany projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.
Podkreślić należy, że działania...

Komunikat do przedsiębiorców - beneficjentów działania 4.3 Kredyt Technologiczny PO IG.

Bank Gospodarstwa Krajowego - Instytucja Wdrażająca dla działania 4.3 PO IG mając na uwadze prawidłowe rozliczenie inwestycji technologicznych, przypomina beneficjentom o konieczności realizacji projektu zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz o obowiązku złożenia wniosku o płatność w terminie przewidzianym umową o dofinansowanie.
Niezłożenie przez beneficjenta wniosku o płatność wraz załącznikami, w terminie określonym w umowie o dofinansowanie, jest przesłanką do...

Komunikat w sprawie naboru wniosków, który zakończył się w październiku 2012 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) pełniący rolę Instytucji Wdrażającej dla działania 4.3 Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (PO IG) informuje, że w ramach przeprowadzonego w dniach 22-23 października 2012 r. naboru do BGK wpłynęły 533 wnioski o dofinansowanie projektu o łącznej wnioskowanej kwocie dofinansowania ponad 1,5 mld zł. Aktualnie trwa proces oceny złożonych aplikacji. O jej wynikach Wnioskodawcy będą informowani za pośrednictwem banków...

Konferencja: „Nauka idzie w... biznes" - zarejestruj się już dziś!

Zapraszamy do udziału w konferencji „Nauka idzie w... biznes", która odbędzie się w Warszawie w dniu 7 listopada br. Będzie to wydarzenie, podczas którego poruszona zostanie problematyka współpracy, w ramach wspólnych projektów badawczo-rozwojowych, świata nauki i biznesu.
Celem spotkania jest zaprezentowanie gospodarczych i społecznych korzyści płynących ze współdziałania przedsiębiorców i naukowców oraz komercjalizacji wyników badań. Program wydarzenia zakłada też ukazanie znaczenia tych...

Rozpoczyna się kolejny nabór wniosków

22 października 2012 r. BGK rozpoczyna kolejny nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania limitu środków lub do zamknięcia konkursu.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia (link).

Komunikat dla przedsiębiorców

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), pełniący rolę Instytucji Wdrażającej dla działania 4.3 Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (POIG), informuje, że ocena wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu przeprowadzonego w dniach 6 - 7 grudnia 2011 r. zmierza ku końcowi. Przedmiotem oceny była rekordowa liczba 628 wniosków, o łącznej wnioskowanej kwocie dofinansowania ponad 1,6 mld zł.

Większość wniosków o dofinansowanie zawierała uchybienia...

Ogłoszenie o wstrzymaniu naboru wniosków

Z upływem dnia 7 grudnia 2011 r. (godz. 16.00) BGK wstrzymuje przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY PO IG, 2007-2013.

Zobacz pełną treść ogłoszenia - kliknij tutaj.

Organizacja naboru wniosków od 6 grudnia 2011 r.

W dniu 6 grudnia br. BGK wznawia proces przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny PO IG. W związku z tym przypominamy wszystkim zainteresowanym, że zgodnie z Regulaminem przeprowadzania konkursu, wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami może być złożony do BGK jedynie przez bank kredytujący - to jest ten, który udzielił wnioskodawcy kredytu technologicznego (wydał promesę kredytu technologicznego/podpisał warunkową umowę kredytową).

Dokumentacja...

1 .... 8 9 10