A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 599 8888

Aktualności

Komunikat na temat obowiązków informacyjnych i promocyjnych beneficjentów w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny PO IG

Na podstawie § 10 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu oraz art. 8 i 9 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006, o którym mowa w § 10 ust. 2 ww. umowy BGK pragnie przypomnieć, iż beneficjenci kredytu technologicznego są zobowiązani do informowania opinii publicznej o tym, że realizowany projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.
Podkreślić należy, że działania...

Komunikat do przedsiębiorców - beneficjentów działania 4.3 Kredyt Technologiczny PO IG.

Bank Gospodarstwa Krajowego - Instytucja Wdrażająca dla działania 4.3 PO IG mając na uwadze prawidłowe rozliczenie inwestycji technologicznych, przypomina beneficjentom o konieczności realizacji projektu zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz o obowiązku złożenia wniosku o płatność w terminie przewidzianym umową o dofinansowanie.
Niezłożenie przez beneficjenta wniosku o płatność wraz załącznikami, w terminie określonym w umowie o dofinansowanie, jest przesłanką do...

Komunikat w sprawie naboru wniosków, który zakończył się w październiku 2012 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) pełniący rolę Instytucji Wdrażającej dla działania 4.3 Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (PO IG) informuje, że w ramach przeprowadzonego w dniach 22-23 października 2012 r. naboru do BGK wpłynęły 533 wnioski o dofinansowanie projektu o łącznej wnioskowanej kwocie dofinansowania ponad 1,5 mld zł. Aktualnie trwa proces oceny złożonych aplikacji. O jej wynikach Wnioskodawcy będą informowani za pośrednictwem banków...

Konferencja: „Nauka idzie w... biznes" - zarejestruj się już dziś!

Zapraszamy do udziału w konferencji „Nauka idzie w... biznes", która odbędzie się w Warszawie w dniu 7 listopada br. Będzie to wydarzenie, podczas którego poruszona zostanie problematyka współpracy, w ramach wspólnych projektów badawczo-rozwojowych, świata nauki i biznesu.
Celem spotkania jest zaprezentowanie gospodarczych i społecznych korzyści płynących ze współdziałania przedsiębiorców i naukowców oraz komercjalizacji wyników badań. Program wydarzenia zakłada też ukazanie znaczenia tych...

Rozpoczyna się kolejny nabór wniosków

22 października 2012 r. BGK rozpoczyna kolejny nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania limitu środków lub do zamknięcia konkursu.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia (link).

Komunikat dla przedsiębiorców

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), pełniący rolę Instytucji Wdrażającej dla działania 4.3 Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (POIG), informuje, że ocena wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu przeprowadzonego w dniach 6 - 7 grudnia 2011 r. zmierza ku końcowi. Przedmiotem oceny była rekordowa liczba 628 wniosków, o łącznej wnioskowanej kwocie dofinansowania ponad 1,6 mld zł.

Większość wniosków o dofinansowanie zawierała uchybienia...

Ogłoszenie o wstrzymaniu naboru wniosków

Z upływem dnia 7 grudnia 2011 r. (godz. 16.00) BGK wstrzymuje przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY PO IG, 2007-2013.

Zobacz pełną treść ogłoszenia - kliknij tutaj.

Organizacja naboru wniosków od 6 grudnia 2011 r.

W dniu 6 grudnia br. BGK wznawia proces przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny PO IG. W związku z tym przypominamy wszystkim zainteresowanym, że zgodnie z Regulaminem przeprowadzania konkursu, wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami może być złożony do BGK jedynie przez bank kredytujący - to jest ten, który udzielił wnioskodawcy kredytu technologicznego (wydał promesę kredytu technologicznego/podpisał warunkową umowę kredytową).

Dokumentacja...

Ogłoszenie o wznowieniu naboru wniosków

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że z dniem 6 grudnia 2011 r. wznawia przyjmowanie wniosków w ramach działania 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.
Prosimy o zapoznanie się z treścią ogłoszenia o wznowieniu naboru wniosków. 

Komunikat wyjaśniający

W związku z niepokojącym zjawiskiem rozpowszechniania wśród przedsiębiorców - potencjalnych beneficjentów działania 4.3 POIG nieprawdziwych informacji uprzejmie informujemy, że Bank Gospodarstwa Krajowego nie współpracuje z żadną firmą doradczą/ konsultingową w zakresie udzielania Kredytu technologicznego i premii technologicznej, tzn. nigdy nie podpisał, ani nie zamierza podpisać w przyszłości umowy współpracy w tym zakresie.
W procesie wdrażania działania 4.3 POIG BGK współpracuje z bankami...

1 .... 7 8 9