Niepodległa | Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 599 8888

Program wspierania społecznego budownictwa czynszowego

pdf
 • Podstawowe informacje

  Społeczne budownictwo czynszowe to jeden z sektorów publicznego mieszkalnictwa wyróżniający się tym, że:

  1. dostęp do lokali mieszkalnych odbywa się na zasadach nierynkowych na podstawie kryteriów określonych przez władze publiczne,

  2. na etapie budowy, przebudowy lub użytkowania budynków podmioty realizujące inwestycję korzystają ze wsparcia środkami publicznymi,

  3. jest realizowane przez podmioty, których głównym celem działania nie jest osiąganie zysku1.

  Od blisko 20 lat Bank Gospodarstwa Krajowego wspiera budownictwo czynszowe. Do 2009 r. istniał Krajowy Fundusz Mieszkaniowy, z którego środków BGK udzielał preferencyjnych kredytów na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane polegające na tworzeniu mieszkań o limitowanej stawce czynszu. Po likwidacji Funduszu, Bank kontynuuje wsparcie sektora budownictwa społecznego poprzez oferowanie produktów komercyjnych.

  Łącznie powstało blisko 102 tys. mieszkań czynszowych finansowanych ze środków dawnego KFM oraz w ramach działalności komercyjnej BGK.

  BGK jest współinicjatorem programu rządowego (finansowanie zwrotne SBC), który od 2015 r. wspiera budownictwo społeczne w szerszej skali niż produkty komercyjne. Preferencyjne warunki finansowania pozwoliły na reaktywację budownictwa mieszkaniowego na wynajem o umiarkowanych czynszach. Nowy program rządowy pomaga w realizacji polityki miejskiej i programów rewitalizacji obszarów zdegradowanych oraz przyczynia się do stopniowego zaspokojenia popytu na mieszkania w tym segmencie rynku.

  Z instrumentów finansowania społecznego budownictwa czynszowego mogą korzystać:

  • towarzystwa budownictwa społecznego (TBS),
  • spółdzielnie mieszkaniowe /wyłącznie w ramach programów rządowych/
  • spółki komunalne inne niż TBS /wyłącznie na zasadach wynikających z oferty w ramach działalności własnej Banku oraz nowego, projektowanego programu rządowego/.

  1 Powyższą definicję społecznego budownictwa czynszowego zawarto w projekcie ustawy o rewitalizacji.

 • Oferta komercyjna

  Bank Gospodarstwa Krajowego, realizując swoją misję państwowego banku rozwoju wspierającego różne sfery życia społecznego i gospodarki, mając na uwadze niezaspokojone potrzeby w zakresie najmu mieszkań o umiarkowanych czynszach, oferuje własne produkty komercyjne w zakresie finansowania społecznego budownictwa czynszowego.

  Kredyt budowlany dla TBS oraz spółek komunalnych

  Kredyt budowlany dla TBS oraz spółek komunalnych
  Przeznaczenie kredytu:

  a) realizacja inwestycji mieszkaniowej na wynajem, w tym lokali użytkowych na wynajem, w ramach kredytowanej przez BGK inwestycji mieszkaniowej,

  b) zakup budynku/ów z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, w ramach kredytowanej przez BGK inwestycji mieszkaniowej w celu dokończenia budowy, remontu, przebudowy lub rozbudowy, adaptacji na cele mieszkalne i użytkowe, z przeznaczeniem na wynajem,

  c) refinansowanie kosztów inwestycji mieszkaniowej, stanowiących maksymalnie 30% całkowitych kosztów inwestycji, której zakończenie nastąpiło nie wcześniej niż 2 lata od daty ogłoszenia przetargu na udzielenie kredytu lub złożenia wniosku o udzielenie kredytu,

  d) refinansowanie w ramach realizowanej inwestycji, zakupu działki budowlanej (lub działek), zakupionych nie wcześniej niż 2 lata od daty ogłoszenia przetargu na udzielenie kredytu lub złożenia wniosku o udzielenie kredytu.

  Udział własny

  Wysokość minimalnego poziomu wkładu własnego kredytobiorcy w kosztach realizowanej inwestycji wynosi 30%. Wkład własny jest wnoszony przez kredytobiorcę przed zaangażowaniem środków banku.

  Okres kredytowania

  Do 30 lat, licząc od dnia podpisania umowy kredytu do dnia całkowitej spłaty.

  Karencja w spłacie kredytu

  Istnieje możliwość uzyskania karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 24 miesiące, liczony od daty wypłaty pierwszej transzy kredytu do miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje pierwsza spłata raty kapitału.

  Warunki udzielenia kredytu

  • sfinansowanie rzeczowego majątku trwałego w wysokości minimum 40% sumą następujących składników:

   • kapitał własny spółki,
   • uzyskane partycypacje, z tego:

    • bezzwrotne - mające charakter rozliczeń międzyokresowych przychodów (ewidencjonowane jako rozliczenia międzyokresowe),
    • zwrotne - mające charakter zobowiązań długoterminowych (ewidencjonowane jako zobowiązania długoterminowe),

   • umorzenia części kwot kredytów, dokonane na podstawie przepisów ustawy - mające charakter rozliczeń międzyokresowych przychodów (ewidencjonowane jako rozliczenia międzyokresowe) oraz
   • inne środki finansowe, w tym otrzymane od podmiotów zewnętrznych, odpowiednio udokumentowane, mające charakter trwałego zasilania finansowego;

  • posiadanie kapitału podstawowego o wartości stanowiącej co najmniej 10% łącznego zadłużenia Wnioskodawcy wobec Banku oraz wobec innych podmiotów.
  Waluta i oprocentowanie kredytu

  Kredyt udzielany jest w złotych, oprocentowanie jest oparte o stawki rynkowe i marżę Banku, ustalaną indywidualnie. Bank oferuje atrakcyjne warunki cenowe, szczególnie w przypadku wsparcia Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz mechanizmu rewizji marży w okresach 10-letnich.

  Wymagania dla wsparcia przez EBI:

  • limity dochodowe najemców i brak tytułu prawnego najemcy do innej nieruchomości w danej gminie,
  • stawka czynszu na poziomie do 7,5% wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku,
  • maksymalnie 45% mieszkań w formule docelowej własności w budowanym zasobie.
  Opłaty i prowizje

  Opłaty i prowizje związane z udzieleniem kredytów pobierane są w wysokości określonej w taryfie opłat i prowizji.

  Spłata zadłużenia

  Według formuły stałych rat kapitałowo - odsetkowych (annuitetowych).

  Sprzedaż kredytowanych lokali mieszkalnych/użytkowych

  Bank dopuszcza możliwość, na wniosek kredytobiorcy, sprzedaży kredytowanych lokali mieszkalnych/użytkowych, pod warunkiem:

  1) upływu, co najmniej 5 lat od momentu uruchomienia środków kredytowych,

  2) wniesienia jednorazowej spłaty kredytu w części przypadającej na dany, sprzedawany lokal w wysokości określonej przez Bank;

  3) spełniania przez kredytobiorcę warunków umownych, w tym klauzul dotyczących gromadzenia funduszu remontowego i kaucji;

  4) przedstawienia w Banku aktualizacji wyceny wartości nieruchomości, obejmującej pozostałe lokale na wynajem, zweryfikowanej zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi prawnego zabezpieczenia wierzytelności Banku.

  Emisja obligacji

  Emisja obligacji

  Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje inwestorom społecznego budownictwa czynszowego unikalną na rynku bankowym usługę finansowania inwestycji środkami pozyskanymi z emisji obligacji. Emitentem obligacji jest TBS lub spółka komunalna, natomiast BGK pełni funkcję organizatora (agenta) emisji obligacji, administratora zabezpieczeń i gwaranta emisji, czyli obsługuje kompleksowo tę formę finansowania.

  Parametry i warunki finansowania inwestycji społecznego budownictwa czynszowego są takie same, jak w przypadku oferty kredytu budowlanego. BGK oferuje z zasady emisje obligacji dla kwot powyżej 3 mln zł.

  Specyfika produktu

  Współfinansowanie społecznego budownictwa czynszowego ze środków finansowanych pozyskanych z emisji obligacji ma kilka walorów:

  • pozyskanie finansowania we współpracy z BGK nie wymaga postepowania przetargowego, co wynika z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
  • możliwość emisji obligacji w seriach pozwala na elastyczne dostosowanie harmonogramu emisji do programu inwestycyjnego, obejmującego większą liczbę budynków,
  • dywersyfikacja instrumentów finansowania inwestycji mieszkaniowych jest korzystnie postrzegana przez analityków finansowych i audytorów.

  Efekty oferty komercyjnej BGK w zakresie finansowania społecznego budownictwa czynszowego

  Efekty oferty komercyjnej BGK w zakresie finansowania społecznego budownictwa czynszowego

  Od wprowadzenia w 2012 r. do oferty produktów komercyjnych na finansowanie społecznego budownictwa czynszowego do końca sierpnia 2017 r. Bank zawarł z klientami 53 umowy o finansowanie (35 umów kredytu i 18 umów emisji obligacji), na łączną kwotę 188 mln zł w związku z budową ponad 2,7 tys. mieszkań.

  Bank nie planuje wstrzymania oferty komercyjnej w postaci kredytów budowlanych i obsługi procesu emisji obligacji, w związku z uruchomieniem rządowego programu preferencyjnego finansowania społecznego budownictwa czynszowego.

  Kontakt

  Kontakt

  Departament Budownictwa Społecznego BGK

  Wydział Finansowania Inwestycji Mieszkaniowych

  p. Beata Rozbiewska, tel. 0-22 596 5852, 0-505 577 320, e-mail: beata.rozbiewska@bgk.pl  

  p. Małgorzata Mroźnik, tel. 0-22 522 9346, 0-505 577 325, e-mail: malgorzata.mroznik@bgk.pl

  p. Gabriela Świtaj, tel. 0-22 522 9248, 0-519 309 752, e-mail: gabriela.switaj@bgk.pl 

  p. Michał Ługowski, tel. 0-22 522 9247, 0-502 416 775, e-mail: michal.lugowski@bgk.pl 

  p. Paweł Jakimiuk, tel. 0-22 596 5716, 0-797 904 226, e-mail: pawel.jakimiuk@bgk.pl

  p. Ilona Kuklewicz, tel. 0-22 522 9254, 0-501 051 428, e-mail: ilona.kuklewicz@bgk.pl

  p. Krzysztof Mizielski, tel. 0-71 388 4216, 0-797 335 524, e-mail: krzysztof.mizielski@bgk.pl

  Dokumenty do pobrania

  Pliki do pobrania dla zainteresowanych kredytem komercyjnym:

  Udostępnianie materiałów dotyczących emisji obligacji odbywa się w bezpośrednich kontaktach z zainteresowanymi podmiotami.

 • Finansowanie zwrotne SBC

  Bank Gospodarstwa Krajowego we wrześniu 2018 r. przeprowadził nabór wniosków o udzielenie preferencyjnego finansowania zwrotnego w piątej edycji programu wsparcia społecznego budownictwa czynszowego.

  Program, uruchomiony przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz Bank Gospodarstwa Krajowego w listopadzie 2015 r., ma pomóc osobom, których nie stać na zakup mieszkania (nawet z dopłatą państwa) ani na wynajęcie go na warunkach komercyjnych i jednocześnie osiągającym zbyt wysokie dochody, by zamieszkać w zasobach komunalnych. Program polega na preferencyjnym finansowaniu inwestycji mieszkaniowych realizowanych przez TBS-y, spółki gminne i spółdzielnie mieszkaniowe. W dotychczasowych pięciu edycjach programu złożono 186 wniosków kredytowych na łączną kwotę ponad 1 mld zł. Dotyczą one finansowania budowy ponad 8 600 mieszkań, których planowany koszt realizacji inwestycji przekroczy 1,8 mld zł.

  Bank Gospodarstwa Krajowego zapewni łącznie 4,5 mld zł taniego finansowania, tj. rocznie po 450 mln zł. Z kwoty przeznaczonej na udzielanie kredytów w danym roku zostaną wyodrębnione dwie równe części na wiosenną i jesienną edycję, przy czym środki niewykorzystane w poprzednich edycjach programu powiększą limit dostępnych środków w każdej kolejnej edycji. Wnioski kredytowe można składać w Banku Gospodarstwa Krajowego od 1 marca do 31 marca (edycja wiosenna) i od 1 września do 30 września (edycja jesienna) każdego roku. Wypełniony wniosek kredytowy dostarczany jest do banku papierowo oraz w wersji elektronicznej na adres wnioski.sbc@bgk.pl. Inwestorzy zamierzający skorzystać z programu rządowego mogą liczyć na preferencyjne oprocentowanie kredytu – WIBOR 3M bez marży oraz niespotykany na rynku 30-letni okres spłaty. Od inwestorów wymaga się zawarcia umowy z gminą i uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę przed złożeniem wniosku.

  Finansowanie preferencyjne oferowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programu, udzielane jest częściowo w oparciu o kredyty pozyskane z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI).

   

   

   

  Szczegóły oferty

  Parametry produktów oferowanych w ramach Programu

  • kredyt lub organizacja emisji obligacji (z gwarancją ich nabycia)
  • oprocentowanie zmienne, równe stopie WIBOR 3M, bez marży Banku
  • maksymalny udział w kosztach planowanego przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego – 75%
  • maksymalny okres finansowania – 30 lat

  Inwestorzy

  • towarzystwa budownictwa społecznego (gminne i prywatne)
  • spółdzielnie mieszkaniowe
  • spółki gminne (tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, w których gmina lub gminy dysponują odpowiednio 50% głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, niedziałające w formie towarzystw budownictwa społecznego)

  Przedmiot finansowania

  • nowe budynki oraz rewitalizacja/remont istniejących
  • maksymalna stawka czynszu – 5% wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku
  • mieszkania na wynajem
  • mieszkania spółdzielcze i lokatorskie
  • dodatkowe powierzchnie użytkowe dla seniorów
  • miejsca postojowe/garaże (minimum przewidziane w planie zagospodarowania przestrzennego)
  • grunt (jeżeli wniesiony aportem – max 20% całkowitych kosztów przedsięwzięcia)
  • inwestycje rozpoczęte nie wcześniej niż 1 lipca 2015 r.

  Podstawowe warunki uzyskania finansowania

  • złożenie wniosku kredytowego w wersji papierowej oraz elektronicznej na adres wnioski.sbc@bgk.pl 
  • zawarcie przez wnioskodawcę umowy z gminą właściwą miejscowo dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego
  • posiadanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę albo zgłoszenia właściwemu organowi wykonywania robót budowlanych, do którego nie wniesiono sprzeciwu
  • pozytywna ocena wiarygodności kredytowej oraz przedsięwzięcia przez Bank

  Premiowane przedsięwzięcia

  W przypadku, gdy po ocenie wiarygodności kredytowej zapotrzebowanie przekroczy limit środków przeznaczonych na finansowanie w ramach danej edycji, zgodnie z kryteriami wymienionymi w rozporządzeniu, premiowane będą przedsięwzięcia:

  • z wysokim udziałem mieszkań dla osób wychowujących dzieci,
  • z wysokim udziałem mieszkań dla osób starszych,
  • przewidujące powstanie min. 1 mieszkania dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym,
  • rewitalizacyjne,
  • zlokalizowane w gminach o wysokim deficycie mieszkań,
  • zlokalizowane w powiatach, w których powstało relatywnie niewiele mieszkań czynszowych finansowanych preferencyjnie finansowanych przez BGK,
  • obejmujące mieszkania dla osób przeprowadzających się z zasobu gminnego,
  • dla których projekt został wykonany w drodze otwartego konkursu architektonicznego,
  • polegające na remoncie lub adaptacji,
  • realizowane na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
  • bez (lub z niskim poziomem) partycypacji najemcy,
  • realizowane w ramach inwestycji, w której powstaną lokale użytkowe lub mieszkania finansowane ze środków własnych Wnioskodawcy,
  • zlokalizowane w powiatach o dodatnim saldzie migracji.

  Kontakt

  Kontakt

  Placówka DBS w Białymstoku ul. Świętojańska 12a, tel: 0-85 748 5254, 0-85 748 5253, email: dbs@bgk.pl 

  Placówka DBS w Gdańsku ul. Kowalska 10, tel: 0-58 320 5880, 0-58 320 5874, email: dbs@bgk.pl 

  Placówka DBS w Krakowie ul. Pilotów 2, tel: 0-12 295 2422, 0-12 295 2394, email: dbs@bgk.pl 

  Placówka DBS w Poznaniu ul. Składowa 5, tel: 0-61 885 3110, 0-61 885 3108, email: dbs@bgk.pl 

  Placówka DBS w Szczecinie ul. Tkacka 4, tel: 0-91 485 0431, 0-91 485 0432, email: dbs@bgk.pl 

  Placówka DBS w Toruniu ul. Chełmińska 28, tel: 0-56 612 0189, 0-56 612 0171, email: dbs@bgk.pl 

  Placówka DBS w Warszawie al. Jerozolimskie 7, tel: 0-22 522-9265, 0-22 522 9321, email: dbs@bgk.pl 

  Placówka DBS we Wrocławiu ul. Malarska 26, tel: 0-71 388 4212, 0-71 388 4214, email: dbs@bgk.pl

  Dokumenty do pobrania

  Akty prawne
  Pomoc publiczna
  Udzielanie finansowania zwrotnego
 • Kredyt PIB/b. KFM

  Bank Gospodarstwa Krajowego nie obsługuje nowych wniosków o finansowanie na zasadach obowiązujących do 2009 r. Natomiast Bank administruje portfelem kredytów udzielonych na podstawie wniosków złożonych w Banku do 30 września 2009 r. Portfel kredytów PIB (przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane) z uwagi na zmiany przepisów w sprawie trybu i warunków udzielania tych kredytów, mające miejsce w latach 1997 – 2007, jest zróżnicowany w zakresie szczegółowych regulacji dotyczących np. partycypacji osób trzecich w kosztach budowy mieszkań, minimalnej stopy oprocentowania kredytów, proporcji wartości pierwszej raty spłaty kredytu w relacji do kwoty udzielonego kredytu, zasad indeksacji spłat kredytów. Podstawowe reguły finansowania i monitorowania przez Bank Gospodarstwa Kredytowego spłat zobowiązań i sytuacji ekonomicznej kredytobiorców pozostają wspólne dla wszystkich kredytobiorców. BGK prowadzi również monitoring wartości zabezpieczeń prawnych udzielonych kredytów i na bieżąco współpracuje z kredytobiorcami w zakresie obsługi zobowiązań kredytowych.

  Historia programu 1996 - 2014

  Historia programu społecznego budownictwa czynszowego sięga 1995 r. kiedy powołano do życia Krajowy Fundusz Mieszkaniowy (KFM) i utworzono w BGK departament obsługujący Fundusz. Podstawą funkcjonowania programu jest ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

  W ramach rządowego programu budownictwa społecznego od 1996 r. Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił ponad 1800 preferencyjnie oprocentowanych kredytów przeznaczonych na sfinansowanie ponad 98 tys. mieszkań, w tym ok. 81 tys. w zasobach TBS i ponad 17 tys. w spółdzielniach mieszkaniowych (głównie mieszkania użytkowane na zasadach lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu).

  W ramach programu budownictwa mieszkaniowego na wynajem o umiarkowanych czynszach powstawały mieszkania nowoczesne, energooszczędne, wykończone pod klucz. W zasobach TBS powstało wiele mieszkań dostępnych dla grup społecznych o specjalnych potrzebach i ograniczonych możliwościach zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, np. dla osób starszych, niepełnosprawnych, dla młodzieży opuszczającej domy dziecka, dla rodzin zastępczych. Towarzystwa budownictwa społecznego zrealizowały liczne przedsięwzięcia w ramach programów rewitalizacji.

  Kontakt

  Kontakt

  Placówka DBS w Białymstoku ul. Świętojańska 12a, tel: 0-85 748 5254, 0-85 748 5253, email: dbs@bgk.pl 

  Placówka DBS w Gdańsku ul. Kowalska 10, tel: 0-58 320 5880, 0-58 320 5874, email: dbs@bgk.pl 

  Placówka DBS w Krakowie ul. Pilotów 2, tel: 0-12 295 2422, 0-12 295 2394, email: dbs@bgk.pl 

  Placówka DBS w Poznaniu ul. Składowa 5, tel: 0-61 885 3110, 0-61 885 3108, email: dbs@bgk.pl 

  Placówka DBS w Szczecinie ul. Tkacka 4, tel: 0-91 485 0431, 0-91 485 0432, email: dbs@bgk.pl 

  Placówka DBS w Toruniu ul. Chełmińska 28, tel: 0-56 612 0189, 0-56 612 0171, email: dbs@bgk.pl 

  Placówka DBS w Warszawie al. Jerozolimskie 7, tel: 0-22 522-9265, 0-22 522 9321, email: dbs@bgk.pl 

  Placówka DBS we Wrocławiu ul. Malarska 26, tel: 0-71 388 4212, 0-71 388 4214, email: dbs@bgk.pl 

  Dokumenty do pobrania

  Dokumenty do pobrania dla TBS
  Dokumenty do pobrania dla SM
  Dokumenty do pobrania dla rzeczoznawców majątkowych

 • Wyodrębnianie mieszkań na własność

  W ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego nowelą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, została wprowadzona możliwość wyodrębniania na własność lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu udzielonego przez BGK kredytu na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane finansowane ze środków byłego KFM lub – po 30 czerwca 2009 r. – ze środków własnych banku.

  Ze względu na specyfikę prawno-finansową spółdzielczości mieszkaniowej wprowadzono odrębne rozwiązania szczegółowe dla użytkowników spółdzielczych mieszkań lokatorskich zainteresowanych wyodrębnieniem lokalu na własność, i odrębne dla najemców lokali mieszkalnych w zasobach TBS lub spółdzielni mieszkaniowych. Bank Gospodarstwa Krajowego obsługuje ścieżkę wyodrębniania na własność lokali mieszkalnych wybudowanych w ramach programu wspierania społecznego budownictwa czynszowego (na podstawie wniosków złożonych w BGK do 30 września 2009 r.). Spłaty zobowiązań kredytowych, wymagane przy wyodrębnianiu lokali pomniejszają zadłużenie kredytobiorców w BGK, natomiast spłaty przypadającej na dany lokal mieszkalny części umorzenia kredytu lub ewentualnej nadwyżki między środkami uzyskanymi ze sprzedaży lokalu mieszkalnego a kwotą zobowiązań przypadających na ten lokal i wskaźnika kosztów własnych kredytobiorcy w kosztach realizacji przedsięwzięcia podlegają spłacie do Funduszu Dopłat w BGK.

  Kontakt

  Kontakt

  Placówka DBS w Białymstoku ul. Świętojańska 12a, tel: 0-85 748 5254, 0-85 748 5253, email: dbs@bgk.pl 

  Placówka DBS w Gdańsku ul. Kowalska 10, tel: 0-58 320 5880, 0-58 320 5874, email: dbs@bgk.pl 

  Placówka DBS w Krakowie ul. Pilotów 2, tel: 0-12 295 2422, 0-12 295 2394, email: dbs@bgk.pl 

  Placówka DBS w Poznaniu ul. Składowa 5, tel: 0-61 885 3110, 0-61 885 3108, email: dbs@bgk.pl 

  Placówka DBS w Szczecinie ul. Tkacka 4, tel: 0-91 485 0431, 0-91 485 0432, email: dbs@bgk.pl 

  Placówka DBS w Toruniu ul. Chełmińska 28, tel: 0-56 612 0189, 0-56 612 0171, email: dbs@bgk.pl 

  Placówka DBS w Warszawie al. Jerozolimskie 7, tel: 0-22 522-9265, 0-22 522 9321, email: dbs@bgk.pl 

  Placówka DBS we Wrocławiu ul. Malarska 26, tel: 0-71 388 4212, 0-71 388 4214, email: dbs@bgk.pl

  Dokumenty do pobrania

  Schematy procesu wyodrębniania na własność lokali mieszkalnych (do pobrania):
  Wyodrębnianie na własność lokali mieszkalnych, do których zostało ustanowione spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu:
  Wyodrębnianie na własność lokali mieszkalnych wybudowanych na wynajem:
 • Obszar wspierający

  Kontakt

  Dane kontaktowe:

  Departament Budownictwa Społecznego (DBS)

  p. Dariusz Stachera, Dyrektor

  p. Agata Gocłowska, Zastępca Dyrektora

  Sekretariat: p. Sylwia Małecka, tel. 0-22 599 8275, e-mail: sekretariatDBS@bgk.pl   

   

  Zespół Finansowania Inwestycji Mieszkaniowych

  p. Beata Rozbiewska, tel. 0-22 596 5852, e-mail: beata.rozbiewska@bgk.pl   

  p. Małgorzata Mroźnik, tel. 0-22 522 9346, e-mail: malgorzata.mroznik@bgk.pl 

  p. Michał Ługowski, tel. 0-22 522 9247, e-mail: michal.lugowski@bgk.pl 

  p. Paweł Jakimiuk, tel. 0-22 596 5716, e-mail: pawel.jakimiuk@bgk.pl 

  p. Ilona Kuklewicz, tel. 0-22 522 9254, e-mail: ilona.kuklewicz@bgk.pl 

  p. Krzysztof Mizielski, tel. 0-71 388 4216, e-mail: krzysztof.mizielski@bgk.pl 

   

  Obsługa Kredytów i Obligacji

  Placówka DBS w Białymstoku ul. Świętojańska 12a, tel: 0-85 748 5254, 0-85 748 5253, email: dbs@bgk.pl 

  Placówka DBS w Gdańsku ul. Kowalska 10, tel: 0-58 320 5880, 0-58 320 5874, email: dbs@bgk.pl 

  Placówka DBS w Krakowie ul. Pilotów 2, tel: 0-12 295 2422, 0-12 295 2394, email: dbs@bgk.pl 

  Placówka DBS w Poznaniu ul. Składowa 5, tel: 0-61 885 3110, 0-61 885 3108, email: dbs@bgk.pl 

  Placówka DBS w Szczecinie ul. Tkacka 4, tel: 0-91 485 0431, 0-91 485 0432, email: dbs@bgk.pl 

  Placówka DBS w Toruniu ul. Chełmińska 28, tel: 0-56 612 0189, 0-56 612 0171, email: dbs@bgk.pl 

  Placówka DBS w Warszawie al. Jerozolimskie 7, tel: 0-22 522-9265, 0-22 522 9321, email: dbs@bgk.pl 

  Placówka DBS we Wrocławiu ul. Malarska 26, tel: 0-71 388 4212, 0-71 388 4214, email: dbs@bgk.pl 

  Pliki do pobrania