A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 599 8888

Program wspierania społecznego budownictwa czynszowego

pdf
 • Podstawowe informacje

  Społeczne budownictwo czynszowe to jeden z sektorów publicznego mieszkalnictwa wyróżniający się tym, że:

  1. dostęp do lokali mieszkalnych odbywa się na zasadach nierynkowych na podstawie kryteriów określonych przez władze publiczne,

  2. na etapie budowy, przebudowy lub użytkowania budynków podmioty realizujące inwestycję korzystają ze wsparcia środkami publicznymi,

  3. jest realizowane przez podmioty, których głównym celem działania nie jest osiąganie zysku1.

  Od blisko 20 lat Bank Gospodarstwa Krajowego wspiera budownictwo czynszowe. Do 2009 r. istniał Krajowy Fundusz Mieszkaniowy, z którego środków BGK udzielał preferencyjnych kredytów na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane polegające na tworzeniu mieszkań o limitowanej stawce czynszu. Po likwidacji Funduszu, Bank kontynuuje wsparcie sektora budownictwa społecznego poprzez oferowanie produktów komercyjnych.

  Łącznie powstało blisko 102 tys. mieszkań czynszowych finansowanych ze środków dawnego KFM oraz w ramach działalności komercyjnej BGK.

  BGK jest współinicjatorem programu rządowego (finansowanie zwrotne SBC), który od 2015 r. wspiera budownictwo społeczne w szerszej skali niż produkty komercyjne. Preferencyjne warunki finansowania pozwoliły na reaktywację budownictwa mieszkaniowego na wynajem o umiarkowanych czynszach. Nowy program rządowy pomaga w realizacji polityki miejskiej i programów rewitalizacji obszarów zdegradowanych oraz przyczynia się do stopniowego zaspokojenia popytu na mieszkania w tym segmencie rynku.

  Z instrumentów finansowania społecznego budownictwa czynszowego mogą korzystać:

  • towarzystwa budownictwa społecznego (TBS),
  • spółdzielnie mieszkaniowe /wyłącznie w ramach programów rządowych/
  • spółki komunalne inne niż TBS /wyłącznie na zasadach wynikających z oferty w ramach działalności własnej Banku oraz nowego, projektowanego programu rządowego/.

  1 Powyższą definicję społecznego budownictwa czynszowego zawarto w projekcie ustawy o rewitalizacji.

  Dokumenty do pobrania

 • Oferta komercyjna

  Bank  Gospodarstwa Krajowego w odpowiedzi na niezaspokojone potrzeby dotyczące najmu mieszkań o umiarkowanych czynszach, stworzył propozycję finansowania społecznego budownictwa czynszowego.

  Kredyt budowlany dla TBS oraz spółek komunalnych

  Przeznaczenie kredytu:
  • realizacja inwestycji mieszkaniowej na wynajem, w tym lokali użytkowych na wynajem, w ramach kredytowanej przez BGK inwestycji mieszkaniowej;
  • zakup budynku / budynków z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, w ramach kredytowanej przez BGK inwestycji mieszkaniowej w celu dokończenia budowy, remontu, przebudowy lub rozbudowy, adaptacji na cele mieszkalne i użytkowe, z przeznaczeniem na wynajem;
  • refinansowanie kosztów inwestycji mieszkaniowej, stanowiących maksymalnie 30% całkowitych kosztów inwestycji, której zakończenie nastąpiło nie wcześniej niż 2 lata od daty ogłoszenia przetargu na udzielenie kredytu lub złożenia wniosku o udzielenie kredytu;
  • refinansowanie w ramach realizowanej inwestycji, zakupu działki budowlanej (lub działek), zakupionych nie wcześniej niż 2 lata od daty ogłoszenia przetargu na udzielenie kredytu lub złożenia wniosku o udzielenie kredytu.
  Udział własny:

  Wysokość minimalnego poziomu wkładu własnego kredytobiorcy w kosztach realizowanej inwestycji wynosi 30%. Wkład własny kredytobiorca wnosi przed zaangażowaniem środków banku.

  Okres kredytowania:

  Do 30 lat, licząc od dnia podpisania umowy kredytu do dnia całkowitej spłaty.

  Karencja w spłacie kredytu:

  Istnieje możliwość uzyskania karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 24 miesiące, liczony od daty wypłaty pierwszej transzy kredytu do miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje pierwsza spłata raty kapitału.

  Warunki udzielenia kredytu:
  •  sfinansowanie rzeczowego majątku trwałego w wysokości minimum 40% sumą następujących składników: 
  • kapitał własny spółki,
  • uzyskane partycypacje, z tego:

  - bezzwrotne - mające charakter rozliczeń międzyokresowych przychodów (ewidencjonowane jako rozliczenia międzyokresowe),
  - zwrotne - mające charakter zobowiązań długoterminowych (ewidencjonowane jako zobowiązania długoterminowe), 

  • umorzenia części kwot kredytów, dokonane na podstawie przepisów ustawy - mające charakter rozliczeń międzyokresowych przychodów (ewidencjonowane jako rozliczenia międzyokresowe) oraz
  • inne środki finansowe, w tym otrzymane od podmiotów zewnętrznych, odpowiednio udokumentowane, mające charakter trwałego zasilania finansowego;
  • posiadanie kapitału podstawowego o wartości stanowiącej co najmniej 10% łącznego zadłużenia wnioskodawcy wobec banku oraz wobec innych podmiotów.
  Waluta i oprocentowanie kredytu:

  Kredyt udzielany jest w złotych, oprocentowanie liczone na podstawie stawki rynkowej i marży banku, ustalanej indywidualnie. Bank oferuje atrakcyjne warunki cenowe, szczególnie w przypadku wsparcia Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) oraz mechanizmu rewizji marży w okresach 10-letnich.

  Wymagania dla wsparcia przez EBI:

  • limity dochodowe najemców i brak tytułu prawnego najemcy do innej nieruchomości w danej gminie,
  • stawka czynszu do 7,5% wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku,
  • maksymalnie 45% mieszkań w formule docelowej własności w budowanym zasobie.
  Opłaty i prowizje:

  Opłaty i prowizje związane z udzieleniem kredytów pobierane są w wysokości określonej w taryfie opłat i prowizji.

  Spłata zadłużenia:

  Według formuły stałych rat kapitałowo - odsetkowych (annuitetowych).

  Sprzedaż kredytowanych lokali mieszkalnych/użytkowych:

  Bank dopuszcza możliwość, na wniosek kredytobiorcy, sprzedaży kredytowanych lokali mieszkalnych/użytkowych, pod warunkiem:

  • upływu co najmniej 5 lat od momentu uruchomienia środków kredytowych,
  • wniesienia jednorazowej spłaty kredytu w części przypadającej na dany, sprzedawany lokal w wysokości określonej przez bank;
  • spełniania przez kredytobiorcę warunków umownych, w tym klauzul dotyczących gromadzenia funduszu remontowego i kaucji;
  • przedstawienia w banku aktualizacji wyceny wartości nieruchomości, obejmującej pozostałe lokale na wynajem, zweryfikowanej zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi prawnego zabezpieczenia wierzytelności banku.

  Efekty komercyjnej oferty BGK finansowania społecznego budownictwa czynszowego:

  Od wprowadzenia do oferty w 2012 r. produktów komercyjnych na finansowanie społecznego budownictwa czynszowego do końca listopada 2018 r. bank zawarł z klientami 71 umów o finansowanie (53 umowy kredytu i 18 umów emisji obligacji), na łączną kwotę 258 mln zł na budowę ponad 3,6 tys. mieszkań.

  Bank nie planuje wstrzymania oferty komercyjnej kredytów budowlanych i obsługi procesu emisji obligacji w związku z uruchomieniem rządowego programu preferencyjnego finansowania społecznego budownictwa czynszowego.

  W przypadku zainteresowania usługą emisji obligacji bank organizuje cały proces oraz gwarantuje nabycie emitowanych obligacji.

   

   

   

  Kontakt

  Kontakt

  Departament Kredytowych Programów Mieszkaniowych, Centrala Banku w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, tel. 0-22 599 82 75,

  • Placówka DKPM w Białymstoku ul. Świętojańska 12a, tel: 0-85 748 52 53,
  • Placówka DKPM w Gdańsku ul. Kowalska 10, tel: 0-58 320 58 74,
  • Placówka DKPM w Krakowie ul. Promienistych 1, tel: 0-22 475 14 82,
  • Placówka DKPM w Poznaniu ul. Składowa 5, tel: 0-61 885 31 10,
  • Placówka DKPM w Szczecinie ul. Tkacka 4, tel: 0-91 485 04 32,
  • Placówka DKPM we Wrocławiu ul. Malarska 26, tel: 0-71 388 42 16.

  Dokumenty do pobrania

  Pliki do pobrania dla zainteresowanych kredytem komercyjnym:

  Załączniki i materiały wymagane przy udzieleniu kredytu budowlanego oraz dotyczące emisji obligacji będą udostępniane indywidualnie po uprzednim kontakcie na skrzynkę mailową sekretariatDKPM@bgk.pl

 • Finansowanie zwrotne SBC

  We wrześniu 2019 r. Bank Gospodarstwa Krajowego już po raz siódmy przeprowadzi nabór wniosków o udzielenie preferencyjnych kredytów w programie społecznego budownictwa czynszowego (SBC).

  Program został uruchomiony w listopadzie 2015 r. przez Ministerstwo Infrastruktury i  Budownictwa (obecnie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Umożliwia on preferencyjne finansowanie inwestycji mieszkaniowych realizowanych przez Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS-y), spółki gminne i spółdzielnie mieszkaniowe.

  Finansowane przez Bank mieszkania są przeznaczone dla osób, których nie stać na zakup mieszkania lub jego wynajęcie na warunkach komercyjnych, a których dochody są zbyt wysokie, aby mogły one skorzystać z zasobów komunalnych.

  Bank Gospodarstwa Krajowego zapewni łącznie 4,5 mld preferencyjnie oprocentowanego finansowania. Rocznie Bank udostępnia 450 mln zł, podzielonych na dwie równe części w wiosennej i jesiennej edycji. Środki, które pozostaną w danej edycji, powiększają limit dostępnych środków w kolejnej edycji.

  Wnioski kredytowe można składać każdego roku od 1 do 31 marca (edycja wiosenna) i od 1 do 30 września (edycja jesienna).

  Wypełniony wniosek należy dostarczyć do Banku w formie papierowej oraz dodatkowo przesłać dokument drogą elektroniczną na adres wnioski.sbc@bgk.pl. Inwestorzy ubiegający się o finansowanie z programu mogą liczyć na preferencyjne oprocentowanie kredytu – WIBOR 3M bez marży oraz na maksymalnie 30-letni okres spłaty.

  Środki przeznaczone na kredyty oferowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w tym programie pochodzą częściowo z kredytów udzielonych przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz Bank Rozwoju Rady Europy (BRRE), natomiast preferencję w oprocentowaniu zapewnia wsparcie budżetu państwa.

  Szczegóły oferty

  Parametry produktów oferowanych w ramach Programu

  • kredyt lub organizacja emisji obligacji (z gwarancją ich nabycia),
  • oprocentowanie zmienne, równe stopie WIBOR 3M, bez marży banku,
  • maksymalny udział w kosztach planowanego przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego – 80%,
  • maksymalny okres finansowania – 30 lat.

  Inwestorzy

  • towarzystwa budownictwa społecznego (gminne i prywatne),
  • spółdzielnie mieszkaniowe,
  • spółki gminne (tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, w których gmina lub gminy dysponują odpowiednio 50% głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, niedziałające w formie towarzystw budownictwa społecznego).

  Przedmiot finansowania

  • nowe budynki oraz rewitalizacja/remont istniejących,
  • maksymalna stawka czynszu – 5% wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku,
  • mieszkania na wynajem,
  • mieszkania spółdzielcze i lokatorskie,
  • dodatkowe powierzchnie użytkowe dla seniorów,
  • miejsca postojowe/garaże (minimum przewidziane w planie zagospodarowania przestrzennego),
  • grunt (jeżeli wniesiony aportem – max 20% całkowitych kosztów przedsięwzięcia),
  • inwestycje rozpoczęte nie wcześniej niż 1 lipca 2015 r.

  Podstawowe warunki uzyskania finansowania

  • złożenie wniosku kredytowego w wersji papierowej oraz elektronicznej na adres: wnioski.sbc@bgk.pl
  • zawarcie przez wnioskodawcę umowy z gminą właściwą miejscowo dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego,
  • posiadanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę albo zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych właściwemu organowi, do którego nie wniesiono sprzeciwu, albo szczegółową koncepcję architektoniczno – budowlaną przedsięwzięcia inwestycyjno – budowlanego, której założenia i rozwiązania zgodne są ze złożonym wnioskiem, i na podstawie której zostanie opracowany projekt budowlany,
  • pozytywna ocena wiarygodności kredytowej oraz przedsięwzięcia przez bank.

  Premiowane przedsięwzięcia

  W przypadku, gdy po ocenie wiarygodności kredytowej zapotrzebowanie przekroczy limit środków przeznaczonych na finansowanie danej edycji, zgodnie z kryteriami wymienionymi w rozporządzeniu, premiowane będą przedsięwzięcia:

  • z wysokim udziałem mieszkań dla osób wychowujących dzieci,
  • z wysokim udziałem mieszkań dla osób starszych,
  • przewidujące powstanie min. 1 mieszkania dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym,
  • rewitalizacyjne,
  • zlokalizowane w gminach o wysokim deficycie mieszkań,
  • zlokalizowane w powiatach, w których powstało relatywnie niewiele mieszkań czynszowych finansowanych preferencyjnie przez BGK,
  • obejmujące mieszkania dla osób przeprowadzających się z zasobu gminnego,
  • dla których projekt został wykonany w drodze otwartego konkursu architektonicznego,
  • polegające na remoncie lub adaptacji,
  • realizowane na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
  • bez (lub z niskim poziomem) partycypacji najemcy,
  • realizowane w inwestycji, w której powstaną lokale użytkowe lub mieszkania finansowane ze środków własnych wnioskodawcy,
  • zlokalizowane w powiatach o dodatnim saldzie migracji.

  Kontakt

  Kontakt

  Departament Kredytowych Programów Mieszkaniowych, Centrala BGK w Warszawie, al. Jerozolimskie 7, tel. 0-22 599 82 75,

  • Placówka DKPM w Białymstoku ul. Świętojańska 12a, tel: 0-85 748 52 53,
  • Placówka DKPM w Gdańsku ul. Kowalska 10, tel: 0-58 320 58 74,
  • Placówka DKPM w Krakowie ul. Promienistych 1, tel: 0-22 475 14 82,
  • Placówka DKPM w Poznaniu ul. Składowa 5, tel: 0-61 885 31 10, 
  • Placówka DKPM w Szczecinie ul. Tkacka 4, tel: 0-91 485 04 32,
  • Placówka DKPM we Wrocławiu ul. Malarska 26, tel: 0-71 388 42 16.

  Dokumenty do pobrania

  Akty prawne
  Pomoc publiczna
  Udzielanie finansowania zwrotnego

  Załączniki wymagane przy udzieleniu preferencyjnego finansowania zwrotnego z programu wsparcia społecznego budownictwa czynszowego będą wysyłane indywidualnie po uprzednim kontakcie na skrzynkę mailową sekretariatDKPM@bgk.pl

 • Kredyt PIB/b. KFM

  Bank Gospodarstwa Krajowego nie obsługuje nowych wniosków o finansowanie na zasadach obowiązujących do 2009 r. Natomiast Bank administruje portfelem kredytów udzielonych na podstawie wniosków złożonych w Banku do 30 września 2009 r. Portfel kredytów PIB (przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane) z uwagi na zmiany przepisów w sprawie trybu i warunków udzielania tych kredytów, mające miejsce w latach 1997 – 2007, jest zróżnicowany w zakresie szczegółowych regulacji dotyczących np. partycypacji osób trzecich w kosztach budowy mieszkań, minimalnej stopy oprocentowania kredytów, proporcji wartości pierwszej raty spłaty kredytu w relacji do kwoty udzielonego kredytu, zasad indeksacji spłat kredytów. Podstawowe reguły finansowania i monitorowania przez Bank Gospodarstwa Kredytowego spłat zobowiązań i sytuacji ekonomicznej kredytobiorców pozostają wspólne dla wszystkich kredytobiorców. BGK prowadzi również monitoring wartości zabezpieczeń prawnych udzielonych kredytów i na bieżąco współpracuje z kredytobiorcami w zakresie obsługi zobowiązań kredytowych.

  Historia programu 1996 - 2014

  Historia programu społecznego budownictwa czynszowego sięga 1995 r. kiedy powołano do życia Krajowy Fundusz Mieszkaniowy (KFM) i utworzono w BGK departament obsługujący Fundusz. Podstawą funkcjonowania programu jest ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

  W ramach rządowego programu budownictwa społecznego od 1996 r. Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił ponad 1800 preferencyjnie oprocentowanych kredytów przeznaczonych na sfinansowanie ponad 98 tys. mieszkań, w tym ok. 81 tys. w zasobach TBS i ponad 17 tys. w spółdzielniach mieszkaniowych (głównie mieszkania użytkowane na zasadach lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu).

  W ramach programu budownictwa mieszkaniowego na wynajem o umiarkowanych czynszach powstawały mieszkania nowoczesne, energooszczędne, wykończone pod klucz. W zasobach TBS powstało wiele mieszkań dostępnych dla grup społecznych o specjalnych potrzebach i ograniczonych możliwościach zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, np. dla osób starszych, niepełnosprawnych, dla młodzieży opuszczającej domy dziecka, dla rodzin zastępczych. Towarzystwa budownictwa społecznego zrealizowały liczne przedsięwzięcia w ramach programów rewitalizacji.

  Kontakt

  Kontakt
  • Placówka DKPM w Białymstoku ul. Świętojańska 12a, tel: 0-85 748 5254, email: dbs@bgk.pl 
  • Placówka DKPM w Gdańsku ul. Kowalska 10, tel: 0-58 320 5880,, email: dbs@bgk.pl 
  • Placówka DKPM w Krakowie ul. Promienistych 1, tel: 0-22 475 1481, 0-22 475 1484, email: dbs@bgk.pl 
  • Placówka DKPM w Poznaniu ul. Składowa 5, tel: 0-61 885 3108, email: dbs@bgk.pl 
  • Placówka DKPM w Szczecinie ul. Tkacka 4, tel: 0-91 485 0432, email: dbs@bgk.pl 
  • Placówka DKPM w Toruniu ul. Grudziądzka 13, tel: 0-22 475 2343, 0-22 475 2341, email: dbs@bgk.pl 
  • Placówka DKPM w Warszawie al. Jerozolimskie 7, tel: 0-22 522-9265, 0-22 522 9321, 0-22 522 9296, 0-22 522 9246 email: dbs@bgk.pl 
  • Placówka DKPM we Wrocławiu ul. Malarska 26, tel: 0-71 388 4212, 0-71 388 4214, email: dbs@bgk.pl 

  Dokumenty do pobrania

  Dokumenty do pobrania dla TBS
  Dokumenty do pobrania dla SM
  Dokumenty do pobrania dla rzeczoznawców majątkowych

 • Wyodrębnianie mieszkań na własność

  W ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego nowelą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, została wprowadzona możliwość wyodrębniania na własność lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu udzielonego przez BGK kredytu na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane finansowane ze środków byłego KFM lub – po 30 czerwca 2009 r. – ze środków własnych banku.

  Ze względu na specyfikę prawno-finansową spółdzielczości mieszkaniowej wprowadzono odrębne rozwiązania szczegółowe dla użytkowników spółdzielczych mieszkań lokatorskich zainteresowanych wyodrębnieniem lokalu na własność, i odrębne dla najemców lokali mieszkalnych w zasobach TBS lub spółdzielni mieszkaniowych. Bank Gospodarstwa Krajowego obsługuje ścieżkę wyodrębniania na własność lokali mieszkalnych wybudowanych w ramach programu wspierania społecznego budownictwa czynszowego (na podstawie wniosków złożonych w BGK do 30 września 2009 r.). Spłaty zobowiązań kredytowych, wymagane przy wyodrębnianiu lokali pomniejszają zadłużenie kredytobiorców w BGK, natomiast spłaty przypadającej na dany lokal mieszkalny części umorzenia kredytu lub ewentualnej nadwyżki między środkami uzyskanymi ze sprzedaży lokalu mieszkalnego a kwotą zobowiązań przypadających na ten lokal i wskaźnika kosztów własnych kredytobiorcy w kosztach realizacji przedsięwzięcia podlegają spłacie do Funduszu Dopłat w BGK.

  Kontakt

  Kontakt

   

  • Placówka DKPM w Białymstoku ul. Świętojańska 12a, tel: 0-85 748 5254, email: dbs@bgk.pl 
  • Placówka DKPM w Gdańsku ul. Kowalska 10, tel: 0-58 320 5880,, email: dbs@bgk.pl 
  • Placówka DKPM w Krakowie ul. Pilotów 2, tel: 0-12 295 2422, 0-12 295 2421, email: dbs@bgk.pl 
  • Placówka DKPM w Poznaniu ul. Składowa 5, tel: 0-61 885 3108, email: dbs@bgk.pl 
  • Placówka DKPM w Szczecinie ul. Tkacka 4, tel: 0-91 485 0432, email: dbs@bgk.pl 
  • Placówka DKPM w Toruniu ul. Grudziądzka 13, tel: 0-22 475 2343, 0-22 475 2341, email: dbs@bgk.pl 
  • Placówka DKPM w Warszawie al. Jerozolimskie 7, tel: 0-22 522-9265, 0-22 522 9321, 0-22 522 9296, 0-22 522 9246 email: dbs@bgk.pl 
  • Placówka DKPM we Wrocławiu ul. Malarska 26, tel: 0-71 388 4212, 0-71 388 4214, email: dbs@bgk.pl 

   

  Dokumenty do pobrania

  Schematy procesu wyodrębniania na własność lokali mieszkalnych (do pobrania):
  Wyodrębnianie na własność lokali mieszkalnych, do których zostało ustanowione spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu:
  Wyodrębnianie na własność lokali mieszkalnych wybudowanych na wynajem: