A A A Wersja kontrastowa
BGK Linia 801 598 888, 22 599 8888

Instrumenty finansowe w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

pdf

Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie zawartej z Centrum Projektów Polska Cyfrowa Umowy o dofinansowanie projektu pn. Wdrożenie instrumentów finansowych w ramach osi priorytetowej I ”Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy, tj. podmiotu zarządzającego środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, odpowiedzialnego za wdrażanie instrumentów zwrotnych UE (instrumenty finansowe), dedykowanych rozwojowi infrastruktury szerokopasmowego Internetu.

 • Informacje o projekcie
  • Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa
  • Oś priorytetowa: I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu
  • Działanie: 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach
  • Tytuł projektu: Wdrożenie instrumentów finansowych w ramach osi priorytetowej I "Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
  • Całkowita wartość projektu: 1 175 864 221,27 zł
  • Wartość środków UE: 996 207 589,36 zł
  • Wartość środków prywatnych: 179 656 631,91 zł
  • Forma/typ wsparcia: Instrument finansowy „Pożyczka”

  Dofinasowanie pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przekazywane jest do Menadżera Funduszu Funduszy. Łączna alokacja projektu w wysokości blisko 1,176 mld zł, uwzględniająca również wkład własny Pośredników Finansowych, w głównej mierze przeznaczona zostanie na niskooprocentowane pożyczki skierowane do przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy planują realizację inwestycji polegających na budowie, rozbudowie lub przebudowie sieci infrastruktury telekomunikacyjnej. Podstawowym celem realizowanych przedsięwzięć będzie zapewnienie szerokopasmowego dostępu do szybkiego Internetu.

  W ramach projektu BGK będzie odpowiedzialny za wybór Pośredników Finansowych, koordynowanie ich zadań oraz nadzór nad prowadzoną działalnością pożyczkową, obejmujący m.in. monitoring akcji pożyczkowej, działań windykacyjnych oraz kontrolę zarządzania środkami funduszy pożyczkowych.

  Schemat wdrażania

 • Pośrednicy finansowi

  Wsparcie finansowe dla Ostatecznych Odbiorców w postaci preferencyjnych pożyczek będzie udzielane bezpośrednio przez wybrane instytucje finansowe (na podstawie wniosków operatorów telekomunikacyjnych), zgodnie z ustalonymi w ofercie przetargowej zasadami (odnoszącymi się m.in. do metodyki wyboru, kwestii zabezpieczeń, ustalonego oprocentowania, kwestii związanych z pomocą publiczną i in.).

  W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na wybór Pośredników Finansowych w dniu 18 lipca 2017 r. pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Alior Bankiem S.A. zawarta została Umowa Operacyjna na wdrażanie instrumentu finansowego „Pożyczka”. W tym celu do dyspozycji Pośrednika zagwarantowano środki w wysokości 40 mln zł. W sytuacji skorzystania z instytucji Prawa zamówień publicznych, tj. prawa opcji oraz zamówień na usługi podobne, całkowita wartość uruchomionych środków może wynieść nawet do 100 mln zł. Wybrany Pośrednik, zgodnie z deklaracją złożoną w ofercie, zapewni dodatkowe 9 mln zł (kwota ta wzrośnie w przypadku uruchomienia dalszych środków z Wkładu Funduszu Funduszy).

  Zgodnie z zapisami Umowy Operacyjnej, uruchomienie preferencyjnego produktu dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych przez Alior Bank nastąpi najpóźniej we wrześniu 2017 r. Działalność pożyczkowa Pośrednika, jak również podejmowane inwestycje przedsiębiorców nie będą podlegały regionalizacji - będą obowiązywać na terytorium całego kraju.

  W celu rozdysponowania pozostałych środków alokacji (w ramach I transzy) w wysokości 200 mln zł oraz wyboru podmiotów pełniących rolę Pośrednika w udzielaniu pożyczek, BGK przeprowadzi kolejne postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego. Planowany termin uruchomienia procedury – wrzesień br.
  Informacje odnoszące się do szczegółów postępowania będzie można śledzić na bieżąco po jego ogłoszeniu na stronie:

  https://www.bgk.pl/bip/przetargi-nieograniczone-38/


  Kontakt do Pośredników Finansowych

 • Informacje dla pożyczkobiorców

  Instrument finansowy – Pożyczka

  • Kwota pożyczki: od 20 tys. zł do 10 mln zł
  • Okres kredytowania: do 15 lat
  • Karencja w spłacie rat kapitałowych: do 2,5 roku
  • Waluta pożyczki: złoty
  • Oprocentowanie w części wkładu Funduszu Funduszy: preferencyjne (na zasadach pomocy de minimis) oraz rynkowe – oparte o stopę referencyjną Komisji Europejskiej
  • Brak prowizji i opłat od środków pochodzących z wkładu z Funduszu Funduszy
  • Przeznaczenie: budowa/rozbudowa/przebudowa infrastruktury dostępowej do Internetu o wysokich przepustowościach: min. 30 Mb/s dla gospodarstw domowych oraz biznesu i min. 100 Mb/s dla jednostek oświatowych
  • Grupa docelowa: przedsiębiorcy telekomunikacyjni*
  • Obszar inwestycji: terytorium RP
  • Działalność pożyczkowa w ramach pierwszego rozstrzygnięcia: wrzesień 2017 r. – wrzesień 2019 r.
  • Grudzień 2023 r.  – zakończenie procesu udzielania pożyczek.

  Przeznaczenie pożyczki

  Finansowanie ze środków pożyczki będzie obejmować znacznie szerszy katalog wydatków w porównaniu ze wsparciem oferowanym w Działaniu 1.1 PO PC w projektach dotacyjnych. Istotną różnicą jest możliwość finasowania elementów aktywnej części infrastruktury telekomunikacyjnej  oraz objęcie działaniem wszystkich obszarów adresowych, tj. zarówno punktów, na których nie występuje infrastruktura szerokopasmowa, jak również punktów z już istniejącym dostępem NGA (o przepustowości 30 Mb/s i większej), świadczonym przez jednego lub więcej operatorów telekomunikacyjnych.

  Pożyczki przeznaczone są na finansowanie przedsięwzięć telekomunikacyjnych zgodnych z celem Działania 1.1 PO PC, które jednocześnie nie zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku do Pośrednika bezpośrednio udzielającego wsparcia.

  Co można sfinansować ze środków pożyczki

  • roboty budowlane, materiały budowlane, koszty dostaw oraz instalacji elementów infrastruktury szerokopasmowej;
  • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania robót budowlanych, w szczególności:

       - dokumentacja techniczna projektu, w tym projektowanie infrastruktury i sieci,

  - pozyskanie i przygotowanie map lub szkiców sytuujących projekt, w tym zamówienie usług w zakresie obsługi geodezyjnej,

  - przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosków o wydanie wymaganych przepisami prawa decyzji, zgód i zezwoleń administracyjnych albo dokonania zgłoszenia budowy lub robót budowlanych,

  - dokumentacja budowlana w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, z wyjątkiem związanych z jej prowadzeniem opłat o charakterze publicznoprawnym.

  - przygotowanie dokumentacji powykonawczej,

  - przygotowanie innej dokumentacji w zakresie, w jakim jest to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

  • niezbędne nadzory (archeologiczny, budowlany, autorski, inwestorski, itp.)
  • budowa pasywnej infrastruktury szerokopasmowej, w tym roboty i materiały budowlane, nadzory oraz dostawy i instalacja elementów infrastruktury szerokopasmowej:

  - usługi związane z nadzorem technicznym realizacji inwestycji w zakresie niezbędnym dla realizacji inwestycji, w tym związanych z nadzorem nad robotami budowlanymi i nadzorem autorskim nad robotami budowlanymi przez projektanta, a także nadzorem inwestorskim pod warunkiem pełnienia tych funkcji przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia w tym zakresie,

  - roboty budowlane,

  - materiały budowlane,

  - dostawa i instalacja niezbędnych do realizacji projektów elementów pasywnej infrastruktury szerokopasmowej, takich jak m.in. elementy instalacyjne, złącza, elementy kanalizacji kablowej, studnie, rury, mikrorury, złączki, mufy, kable telekomunikacyjne (wraz z niezbędnymi do pozostawienia w punktach zakończenia sieci zapasami), splittery, taśmy ostrzegawcze, znaczniki elektromagnetyczne, szafy i kontenery telekomunikacyjne, słupy, maszty i wieże radiowe, a także elementy pasywne niezbędne do ochrony przeciwprzepięciowej i odgromowej;

  • nabycie prawa do dysponowania nieruchomością związaną z realizacją projektu wraz z opłatami dla właściciela, użytkownika wieczystego nieruchomości lub zarządcy nieruchomości w zakresie, w jakim wynikają z art. 30 ust. 3b pkt 1) i art. 33 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Megaustawa);
  • dostawa, instalacja i uruchomienie urządzeń telekomunikacyjnych stanowiących infrastrukturę aktywną sieci szerokopasmowej:

     - urządzenia telekomunikacyjne stanowiące infrastrukturę aktywną sieci NGA, tj. m.in.: OLT, CMTS, DSLAM,   ONU (wyłącznie z portami szerokopasmowymi wyposażone w co najmniej dwa takie porty, multipleksery, wzmacniacze, przełącznice, karty liniowe, urządzenia radiowe),

     - usługi związane z konfiguracją urządzeń w sieci telekomunikacyjnej oraz nadzorem technicznym;

  • instalacja linii kablowych i ich duktów do oraz wewnątrz budynków, w tym wewnątrz mieszkań;
  • aktywne elementy sieci umieszczane lub instalowane w budynkach, w szczególności koszty urządzeń abonenckich  (przede wszystkim dotyczy to kosztów ponoszonych na wszelkie formy nabycia, wytworzenia, zakupu), takie jak: aktywne elementy stanowiące zakończenie sieci, modemy i routery wyposażone np. w porty, złącza, bramki VoIP czy interfejsy bezprzewodowe stanowiące dla użytkownika końcowego bezpośredni punkt służący do podłączenia wykorzystywanych w jego lokalizacji urządzeń;
  • aktywne elementy sieci, w szczególności urządzenia telekomunikacyjne, w tym urządzenia radiowe instalowane w telekomunikacyjnej sieci szkieletowej i dystrybucyjnej;
  • działania informacyjno-promocyjne (pod warunkiem że są związane bezpośrednio z realizowanym projektem – do wysokości 10 % wartości projektu ogółem), takie jak: plakaty, ulotki, filmy promocyjne, tablice informacyjne i pamiątkowe;
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych;
  • opłaty publicznoprawne związane z przygotowaniem i realizacją projektu, w szczególności z wydaniem decyzji, zgód i zezwoleń:

     - opłaty związane z zajęciem pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym,

     - opłaty związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę, jednak wydatki te są niekwalifikowalne, jeśli stanowią karę za naruszenie obowiązujących przepisów prawa;

  • inne środki trwałe niezbędne do realizacji projektu.

  Na co pożyczka nie może zostać przeznaczona

  • bieżąca działalność przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego (np. spłatę bieżących zobowiązań, koszty administracyjne);
  • wynagrodzenia pracowników inwestora;
  • podatek od towarów i usług;
  • wydatki dotyczące urządzeń elektronicznych służących bezpośrednio użytkownikom końcowym, tj. laptopy, komputery osobiste, telefony, smartfony, tablety.