A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 599 8888

Fundusz Żeglugi Śródlądowej

pdf
 • O produkcie
  KREDYT PREFERENCYJNY

  Jednym z produktów oferowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Żeglugi Śródlądowej jest KREDYT PREFERENCYJNY.

  Kredy preferencyjny udzielany jest na realizację przedsięwzięć promujących śródlądowy transport wodny, polegających na dofinansowaniu zakupu, modernizacji lub przebudowy statków oraz innych przedsięwzięć wspierających restrukturyzację sektora żeglugi śródlądowej.

 • Szczegóły oferty
  Ogólne zasady dotyczące kredytu preferencyjnego

  1. udzielany armatorom będącym właścicielami statków polskich i prowadzącym działalność gospodarczą polegającą na zarobkowym przewozie rzeczy przez okres nie krótszy niż 5 lat;

  2. udzielany w polskich złotych na okres nie dłuższy niż 10 lat (karencja w spłacie kapitału do 12 m-cy);

  3. możliwość refinansowania wydatków poniesionych w okresie do 18 m-cy poprzedzających datę złożenia wniosku;

  4. możliwość refinansowania przedsięwzięcia, którego realizacja została zakończona przed datą złożenia wniosku o udzielenie kredytu preferencyjnego.

 • Warunki współpracy
  Ogólne warunki udzielenia armatorowi kredytu preferencyjnego

  1.    złożenie wniosku o udzielenie kredytu preferencyjnego wraz z właściwą dokumentacją, w tym:

  • formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wzór -  załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.),
  • opinii Rady ds. Promocji Żeglugi Śródlądowej przy ministrze właściwym do spraw transportu,
  • oświadczenia o wywiązaniu się z obowiązku uiszczenia opłat i kar stanowiących przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  • informacji o przewidywanych efektach ekonomicznych przedsięwzięcia,
  • informacji o wpływie przedsięwzięcia na ochronę środowiska i bezpieczeństwo żeglugi na śródlądowych drogach wodnych;

  2. posiadanie zdolności kredytowej;

  3. ustanowienie prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu preferencyjnego i odsetek;

  4. wniesienie wkładu własnego w finansowanie przedsięwzięcia w wysokości min. 20% wartości kredytowanego przedsięwzięcia.

  Wysokość oprocentowania kredytów preferencyjnych udzielanych przez bank ze środków Funduszu wynosi 0,4 stopy redyskonta weksli określanej przez Narodowy Bank Polski.

  Pliki do pobrania