A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Fundusz Żeglugi Śródlądowej (FŻŚ)

pdf
 • O produkcie

  Podstawowym celem Funduszu Żeglugi Śródlądowej jest wsparcie armatorów, którzy wykonują działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej, polegającą na:

  • przewozie ładunków,
  • wykonywaniu prac utrzymaniowo-modernizacyjnych na śródlądowych drogach wodnych,
  • przewozie pasażerów na statkach przeznaczonych lub używanych do przewozu więcej niż 12 pasażerów.

  Podstawowe instrumenty wsparcia finansowego armatorów:

  • Kredyt udzielany na warunkach preferencyjnych,
  • Umorzenie części kredytu preferencyjnego,
  • Refinansowanie zakupu składnika wyposażenia statku.
  Kto może skorzystać z instrumentów finansowych:

  Armator będący właścicielem statku (lub osoba, która uzyskała od właściciela tytuł prawny do władania statkiem we własnym imieniu), wykonujący działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce, polegającą na:

  • przewozie ładunków,
  • wykonywaniu prac utrzymaniowo-modernizacyjnych na śródlądowych drogach wodnych (z wyjątkiem umorzeń),
  • przewozie pasażerów na statkach przeznaczonych lub używanych do przewozu więcej niż 12 pasażerów (z wyjątkiem umorzeń).
 • Kredyt preferencyjny

  Kredyt preferencyjny udzielany jest na realizację przedsięwzięć promujących śródlądowy transport wodny, polegający na współfinansowaniu zakupu, modernizacji lub remontu statku.

  Warunkiem ubiegania się o kredyt preferencyjny jest złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, które zostały określone w aktach prawnych regulujących zasady udzielanego wsparcia.

  Najważniejsze korzyści
  • aktualne oprocentowanie kredytu wynosi 0,7% w skali roku (0,4 stopy redyskonta weksli określonej przez NBP),

  • okres kredytowania maksymalnie do 10 lat,

  • możliwa karencja w spłacie kapitału - maksymalnie do 6 miesięcy,

  • możliwość częściowego umorzenia kredytu preferencyjnego.

  Podstawowe warunki udzielenia kredytu preferencyjnego
  • posiadanie zdolności kredytowej,
  • ustanowienie prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu preferencyjnego,
  • wniesienie wkładu własnego w finansowanie przedsięwzięcia w wysokości min. 20% wartości kredytowego przedsięwzięcia,
  • pozytywna opinia Rady Żeglugi Śródlądowej do wniosku o udzielenie kredytu preferencyjnego.

  Wypłaty ze środków FŻŚ realizowane na rzecz armatorów stanowią pomoc de minimis. Armator może pozyskać finansowanie w przypadku, gdy suma wartości pomocy de minimis uzyskanej w roku bieżącym oraz w ciągu dwóch lat poprzedzających datę złożenia wniosku, razem z wartością pomocy wnioskowanej, nie przekracza równowartości kwoty 200 000,00 EUR.

  Dokumenty do pobrania
 • Umorzenie części kredytu preferencyjnego

  Umorzenia części kredytu preferencyjnego przysługują jedynie armatorom wykonującym działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce, polegającą na przewozie ładunków.

  Podstawą dokonania umorzenia części kredytu jest wniosek złożony przez kredytobiorcę, który zrealizował cel kredytu, tj. dokonał zakupu, modernizacji lub remontu statku, oraz:

  • terminowa spłata zobowiązań wynikających z umowy kredytowej,
  • brak zaległości z tytułu zobowiązań publicznoprawnych, opłat i kar pieniężnych stanowiących przychód NFOŚiGW,
  • pozytywna opinia Rady Żeglugi Śródlądowej do wniosku o umorzenie części kredytu preferencyjnego.
  Warunki umorzenia części kredytu preferencyjnego*
  • do 10% wykorzystanej kwoty kredytu preferencyjnego (w przypadku kredytu udzielonego na zakup lub remont statku młodszego niż 5 lat),
  • do 5% wykorzystanej kwoty kredytu preferencyjnego (w przypadku kredytu udzielonego na zakup lub remont statku w wieku od 5 do 15 lat),
  • do 25% wykorzystanej kwoty kredytu na modernizację statku

  *jednak do wysokości nie większej niż część kredytu pozostająca do spłaty

  BGK umarza część kredytu preferencyjnego w przypadku spełnienia warunków przewidzianych m.in. w ustawie oraz innych aktach prawnych regulujących zasady udzielanego wsparcia.

  Wypłaty ze środków FŻŚ realizowane na rzecz armatorów stanowią pomoc de minimis. Armator może pozyskać finansowanie w przypadku, gdy suma wartości pomocy de minimis uzyskanej w roku bieżącym oraz w ciągu dwóch lat poprzedzających datę złożenia wniosków, razem z wartością pomocy wnioskowanej, nie przekracza równowartości kwoty 200 000,00 EUR.

  Dokumenty do pobrania
 • Refinansowanie zakupu składnika wyposażenia statku

  Podstawowym warunkiem ubiegania się o refinansowanie zakupu składników wyposażenia statku jest złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, które zostały określone w aktach prawnych regulujących zasady udzielanego wsparcia.

  BGK refinansuje 50% wartości zakupu następujących kategorii składników wyposażenia statku*:

  • środków ratunkowych,
  • oznakowania nawigacyjnego,
  • środków sygnałowych,
  • środków łączności radiotelefonicznej,
  • urządzeń nawigacyjnych,
  • urządzeń wykorzystujących nowe technologie na statkach.

  *z zastrzeżeniem, że w danym roku kalendarzowym środki przeznaczone na ten cel zostały ujęte w planie finansowym Funduszu Żeglugi Śródlądowej

  Wypłaty ze środków FŻŚ realizowane na rzecz armatorów stanowią pomoc de minimis. Armator może pozyskać finansowanie w przypadku, gdy suma wartości pomocy de minimis uzyskanej w roku bieżącym oraz w ciągu dwóch lat poprzedzających datę złożenia wniosków, razem z wartością pomocy wnioskowanej, nie przekracza równowartości kwoty 200 000,00 EUR.

  Dokumenty do pobrania