A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 599 8888

Fundusz Termomodernizacji i Remontów

pdf

Podstawowym celem Funduszu Termomodernizacji i Remontów jest pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe oraz wypłata rekompensat dla właścicieli budynków mieszkalnych, w których były lokale kwaterunkowe.

Formy pomocy:

 • premia termomodernizacyjna
 • premia remontowa
 • premia kompensacyjna
 • Premia termomodernizacyjna

  O dofinansowanie projektu w ramach premii termomodernizacyjnej, mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy:

  • budynków mieszkalnych,
  • budynków zbiorowego zamieszkania,
  • budynków użyteczności publicznej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,
  • lokalnych sieci ciepłowniczych,
  • lokalnych źródeł ciepła.
  Adresaci programu

  Z premii mogą korzystać inwestorzy bez względu na status prawny z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, a więc np.:

  • osoby prawne (m.in. spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego),
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • wspólnoty mieszkaniowe,
  • osoby fizyczne (w tym właściciele domów jednorodzinnych).
  Przeznaczenie środków

  Premia termomodernizacyjna przysługuje inwestorowi z tytułu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i stanowi spłatę części kredytu zaciągniętego przez inwestora.

  Przysługuje tylko inwestorom korzystającym z kredytu. Nie mogą z niej korzystać inwestorzy realizujący przedsięwzięcie termomodernizacyjne wyłącznie z własnych środków.

  Wysokość dofinansowania

  Wysokość premii termomodernizacyjnej wynosi 20% kwoty kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jednak nie może wynosić więcej niż:

  • 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i
  • dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego.
  Zasady udzielania premii
  Dokumenty do pobrania
 • Premia remontowa

  O dofinansowanie projektu w ramach premii remontowej, mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 roku.

  Adresaci programu

  Z premii mogą skorzystać wyłącznie:

  • osoby fizyczne,
  • wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem osób fizycznych,
  • spółdzielnie mieszkaniowe,
  • towarzystwa budownictwa społecznego.
  Przeznaczenie środków

  Premia remontowa przysługuje inwestorowi z tytułu realizacji przedsięwzięcia remontowego i stanowi spłatę części kredytu zaciągniętego przez inwestora.

  Przysługuje tylko inwestorom korzystającym z kredytu. Nie mogą z niej korzystać inwestorzy realizujący przedsięwzięcie remontowe wyłącznie z własnych środków.

  Wysokość dofinansowania

  Wysokość premii remontowej wynosi 20% kwoty kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia remontowego, jednak nie może wynosić niż 15% kosztów przedsięwzięcia remontowego.

  Jeśli w budynku będącym przedmiotem przedsięwzięcia remontowego znajdują się lokale inne niż mieszkalne, wysokość premii remontowej stanowi iloczyn kwoty ustalonej jak wyżej i wskaźnika udziału powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w powierzchni użytkowej wszystkich lokali w tym budynku.

   

   

   

  Zasady udzielania premii
  Dokumenty do pobrania
 • Banki kredytujące

  Bank Gospodarstwa Krajowego, w zakresie Funduszu Termomodernizacji i Remontów, współpracuje z następującymi bankami kredytującymi:

  1. Alior Bank S.A.
  2. BNP Paribas Bank Polska S.A.
  3. Bank Ochrony Środowiska S.A.
  4. Bank Pocztowy S.A.
  5. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
  6. Santander Bank Polska S.A.
  7. Getin Noble Bank S.A.
  8. ING Bank Śląski S.A.
  9. Krakowski Bank Spółdzielczy
  10. PKO BP S.A.
  11. SGB-Bank S.A.
  12. Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy
 • Informacje dla inwestorów

  Informacja dotycząca obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska

  Obowiązek uwzględnienia ochrony środowiska, w trakcie prowadzenia robót budowlanych przez inwestora realizującego przedsięwzięcie remontowe lub przedsięwzięcie termomodernizacyjne, wynika z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) oraz z art. 75 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.).

  Zgodnie z lp. 285 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. Nr 237, poz. 1419), zwanego dalej „rozporządzeniem", ochroną gatunkową ścisłą jest w szczególności objęty jerzyk (Apus apus), ptak z rzędu wróblowych, którego siedliskiem są m.in. wysokie budynki mieszkalne. W § 7 rozporządzenia, Minister Środowiska określił obowiązujące zakazy, w tym: umyślnego niszczenia jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych, niszczenia siedlisk, ostoi i gniazd. Spośród tych zakazów, jedynie w przypadku braku rozwiązań alternatywnych i jeżeli nie jest to szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony populacji tego gatunku i jego siedlisk, w okresie od 16 października do końca lutego nie obowiązuje zakaz usuwania gniazd z budek dla ptaków i ssaków, oraz usuwania gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów zieleni, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne.

  Zgodnie z art. 75 ustawy - Prawo ochrony środowiska, w trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac. Przy prowadzeniu tych prac dopuszcza się wykorzystywanie i przekształcanie elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją konkretnej inwestycji. Jeżeli ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa, należy podejmować działania mające na celu naprawienie wyrządzonych szkód, w szczególności przez kompensację przyrodniczą.

  W art. 56 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842), zwanej dalej „ustawą", ustawodawca upoważnił regionalnego dyrektora ochrony środowiska, na obszarze jego działania, do wydawania zezwoleń na czynności podlegające zakazom wymienionym w § 7 rozporządzenia, w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla dziko występujących populacji chronionych.

  Organ nadzoru budowlanego wstrzymuje prowadzenie robót budowlanych wykonywanych w sposób mogący spowodować zagrożenie środowiska (art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane). Ponadto, zgodnie z art. 181 § 22 Kodeksu karnego ten, kto niszczy albo uszkadza zwierzęta pozostające pod ochroną gatunkową powodując istotną szkodę, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

   

  Biorąc powyższe pod uwagę:

  Przed rozpoczęciem prac remontowych lub termomodernizacyjnych, powinna zostać sporządzona inwentaryzacja przyrodnicza w zakresie występowania ptaków gatunków chronionych, w celu uniknięcia nieumyślnego zniszczenia schronień tych ptaków podczas prac budowlanych.

  W przypadku konieczności zniszczenia schronień ptaków gatunków chronionych należy zwrócić się do regionalnego dyrektora ochrony środowiska o wydanie stosownego zezwolenia, a także zapewnić tym ptakom zastępcze miejsca lęgowe.

  Podczas prowadzenia prac wskazane jest zawieszenie budek lęgowych w miejscach, w których dotychczas miały swoje lęgi ptaki gatunków chronionych. Termin i sposoby wykonywania tych prac powinien uwzględniać okres lęgów, rozrodu i hibernacji gatunków chronionych.

  W przypadku konieczności zamontowania kratek w otworach wentylacyjnych budynków, uniemożliwiających ptakom powrót do miejsc lęgowych, z których korzystały w poprzednich latach, inwestor winien zapewnić stosowne budki lęgowe.

  Informacja dotycząca możliwości kumulowania wsparcia

  Bank Gospodarstwa  Krajowego informuje, iż w przypadku uzyskania na to samo przedsięwzięcie termomodernizacyjne lub remontowe wsparcia w postaci premii termomodernizacyjnej lub remontowej ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów  oraz innego wsparcia publicznego pochodzącego ze źródeł krajowych może zachodzić przesłanka nieefektywnego wydatkowania środków publicznych spowodowana podwójnym dofinansowaniem. Tego typu wsparcie byłoby nieproporcjonalnie wysokie w stosunku do celów i intensywności  wsparcia określonych w poszczególnych programach i obniżyłoby liczbę beneficjentów mogących skorzystać z dostępnych środków.

  Kumulowanie wsparcia może nastąpić wyłącznie w przypadkach uzasadnionych ważnymi względami, w szczególności udzielenie dodatkowego wsparcia inwestorowi realizującemu przedsięwzięcie w budynku objętym ochroną konserwatorską oraz skorzystanie przez inwestora  z dodatkowego wsparcia w ramach programu utylizacji azbestu.