Powrót

Pożyczka na start dla podmiotów ekonomii społecznej

Dla kogo?

Podmioty ekonomii społecznej (PES), przedsiębiorstwa społeczne, podmioty reintegracyjne, NGO’s

Na co?

Sfinansowanie rozpoczęcia dzialalności

O produkcie

O pożyczki mogą się ubiegać:

 • przedsiębiorstwa społeczne, których celem jest integracja społeczna i zawodowa, 
 • spółdzielnie socjalne, 
 • spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy lub spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
 • jednostki reintegracyjne, realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • Centra Integracji Społecznej (CIS) i Kluby Integracji Społecznej (KIS),
 • Zakłady Aktywizacji Zawodowej (ZAZ) i Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ),
 • organizacje pozarządowe, tj. podmioty z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • koła gospodyń wiejskich,
 • zakłady pracy chronionej.


Główne parametry pożyczki:

 • dla PES, które działają nie dłużej niż 12 m-cy
 • wysokość – do 100 tys. zł na jedną pożyczkę, ale nie więcej niż 200 tys. zł na jeden PES (tj. pożyczka na sfinansowanie kosztów funkcjonowania PES we wczesnej fazie rozwoju działalności gospodarczej oraz pożyczka na utworzenie miejsca/miejsc pracy, przy czym druga pożyczka na start może zostać udzielona wyłącznie na utworzenie nowego/kolejnego miejsca/miejsc pracy)
 • maksymalny okres spłaty – 5 lat
 • karencja w spłacie kapitału – do 6 m-cy
 • brak prowizji i opłat
 • oprocentowanie pożyczki ze środków EFS oraz dotacji celowej budżetu państwa, ustalane jest na poziomie 1,06 proc. z możliwością obniżenia do poziomu 0,53 proc. w przypadku gdy celem/jednym z celów realizowanego przedsięwzięcia jest tworzenie nowego/nowych miejsc pracy

Pożyczki mogą być udzielane jako pożyczki z oprocentowaniem preferencyjnym lub rynkowym.

Udzielenie pożyczki na warunkach preferencyjnych oznacza jednoczesne udzielenie pomocy de minimis.

Więcej o pożyczkach dla podmiotów ekonomii społecznej

Instytucje finansujące