Powrót

Pożyczka na rozwój dla podmiotów ekonomii społecznej

Dla kogo?

Podmioty ekonomii społecznej (PES), przedsiębiorstwa społeczne, podmioty reintegracyjne, NGO’s,

Na co?

Finansowanie rozszerzenia prowadzonej działalności

O produkcie

O pożyczki mogą się ubiegać

 • przedsiębiorstwa społeczne, których celem jest integracja społeczna i zawodowa, 
 • spółdzielnie socjalne, 
 • spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy lub spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
 • jednostki reintegracyjne, realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • Centra Integracji Społecznej (CIS) i Kluby Integracji Społecznej (KIS),
 • Zakłady Aktywizacji Zawodowej (ZAZ) i Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ),
 • organizacje pozarządowe, tj. podmioty z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • koła gospodyń wiejskich,
 • zakłady pracy chronionej.

Główne parametry pożyczki

 • dla PES, które działają powyżej 12 m-cy
 • wysokość – do 500 tys. zł na jedną pożyczkę (ale nie więcej niż 1 mln zł na jeden PES w ramach Umowy operacyjnej)
 • maksymalny okres spłaty - 7 lat
 • karencja w spłacie kapitału – do 6 m-cy
 • brak prowizji i opłat
 • oprocentowanie – uzależnione od kwoty pożyczki:
  • dla pożyczek do 100 tys. zł – na poziomie stopy redyskonta weksli NBP, z możliwością obniżenia do ½ stopy redyskonta weksli, gdy w ramach realizowanego przedsięwzięcia tworzone jest nowe miejsce pracy oraz- dla pożyczek powyżej 100 tys. zł
  • dla pożyczek powyżej 100 tys. zł - na poziomie rynkowym; możliwość obniżenia do wysokości stopy redyskonta weksli, gdy w ramach realizowanego przedsięwzięcia utworzona zostanie liczba miejsc pracy odpowiadająca kwocie zaciągniętej pożyczki w proporcjach, zgodnie z którymi 100 tys. PLN pożyczki przekłada się na utworzenie 1 miejsca pracy

Pożyczki mogą być udzielane jako pożyczki z oprocentowaniem preferencyjnym lub rynkowym.

Udzielenie pożyczki na warunkach preferencyjnych oznacza jednoczesne udzielenie pomocy de minimis.

W związku z COVID-19 wprowadzono szczególne środki i rozwiązania w celu zabezpieczenia płynności i ciągłości działalności PES oraz utrzymania miejsc pracy. 

Modyfikacja parametrów pożyczek

 • Wydłużenie okresu spłaty pożyczki o maks. 12 m-cy (do 8 lat)
 • Wydłużenie karencji w spłacie kapitału dodatkowo o maks. 12 m-cy
 • Wprowadzenie tzw. wakacji kredytowych, tj. możliwości zawieszenia spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych na okres do 12 m-cy
 • Obniżenie oprocentowania pożyczek:
  a)  do 100 tys. zł do poziomu: 
  • ½ stopy redyskonta weksli NBP
  • ¼ stopy redyskonta weksli NBP w przypadku gdy celem/jednym z celów wykorzystania pożyczki jest tworzenie miejsca pracy
  b) powyżej 100 tys. zł do poziomu:
  •  ½ oprocentowania rynkowego
  •  ½ oprocentowania obniżonego w związku z utworzeniem miejsca/ miejsc pracy
 • Obniżenie obowiązującego oprocentowania do 0 proc. w przypadku, gdy pożyczkobiorca uzasadni swoją trudną sytuację finansową
 • Wydłużenie okresu na utworzenie miejsc pracy o dodatkowe 12 m-cy.

Zmiany mają charakter tymczasowy i obowiązują do 3 m-cy od dnia ogłoszenia zakończenia stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Mogą nastąpić wyłącznie na wniosek pożyczkobiorcy pod warunkiem, że wiarygodnie uzasadnił, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała problemy płynnościowe w czasie spłaty pożyczki lub generuje ryzyko takich problemów w przyszłości. Obniżone oprocentowanie obowiązuje na okres nie dłuższy niż 12 m-cy.

Więcej o pożyczkach dla podmiotów ekonomii społecznej

Instytucje finansujące