Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej w latach 2014-2020

Uwaga! Firmy z sektora ekonomii społecznej dotknięte trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 będą mogły skorzystać ze specjalnych rozwiązań obejmujących zmiany warunków i zasad spłaty pożyczek z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Możliwe zmiany warunków obowiązujące od 25 marca:

 • wydłużenie karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy (dla nowych pożyczek oraz już udzielonych, w których nie rozpoczęła się jeszcze spłata kapitału),
 • maksymalnie 6-miesięczne wakacje kredytowe (możliwość zawieszenia spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych - do uzgodnienia pomiędzy pośrednikiem i PES),
 • dwukrotne obniżenie oprocentowania na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy* (dla nowych pożyczek oraz już udzielonych)**

*po upływie 12 miesięcy, dla wszystkich pożyczek oprocentowanie ustalane jest wg dotychczasowych zasad, wynikających z założeń Strategii Inwestycyjnej, tj. przed uwzględnieniem zmian; ** w stosunku do pożyczek udzielonych obniżenie oprocentowania odnosi się do stopy redyskonta weksli, obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki;

 • w przypadku trudnej sytuacji finansowej PES, związanej z COVID-19, pośrednik finansowy może obniżyć oprocentowanie do 0% na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy,
 • wydłużenie okresu utworzenia miejsca pracy maksymalnie do 12 miesięcy (dodatkowo o 6 miesięcy - dla zawartych umów i nowych pożyczek zawieranych do 31.12.2020) · wydłużenie okresu spłaty pożyczek o maksymalnie 12 miesięcy (dla Pożyczki na start i Pożyczki Rozwojowej).

Zmiany warunków dla zawartych umów będą mogły nastąpić po złożeniu wniosku przez pożyczkobiorcę. Warunki spłaty mogą zostać zmienione, po wiarygodnym uzasadnieniu przez pożyczkobiorcę, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała problemy płynnościowe w czasie spłaty pożyczki lub generuje ryzyko wystąpienia takich problemów w przyszłości, a także od oceny sytuacji przez pośrednika.

 

Na podstawie umowy podpisanej przez BGK 25 kwietnia 2016 r. z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) BGK pełni rolę Menedżera Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej (Projekt).  

W ramach Projektu oferowane są podmiotom ekonomii społecznej preferencyjne pożyczki, a na przestrzeni 2017 r. zakres wsparcia rozszerzony zostanie o gwarancje i reporęczenia.  

Projekt ma na celu wzrost liczby podmiotów ekonomii społecznej (PES) korzystających ze zwrotnych form finansowania, tj. np. pożyczek. MRPiPS przeznaczył na ten cel łącznie ok. 143 mln zł.

Dla kogo?

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na lata 2014-2020 do PES zaliczamy następujące podmioty:

       a. przedsiębiorstwo społeczne[1], w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.);

       b. podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

             i.     CIS i KIS,

             ii.    ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U  z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.);

       c. organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) lub spółka non-profit, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 tej ustawy, o ile udział sektora publicznego w tej spółce wynosi nie więcej niż 50%; spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1560, z późn. zm.);

 

O wsparcie mogą ubiegać się PES spełniające następujące kryteria:

     1) posiadające osobowość prawną (w przypadku podmiotów reintegracyjnych pożyczkobiorcą może być wyłącznie organ prowadzący dany podmiot reintegracyjny);

     2) nie będące dużymi przedsiębiorcami, tzn. spełniające kryterium mikro-, małego lub średniego  przedsiębiorcy („MŚP”), zgodnie z Załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;

     3) w przypadku podmiotów reintegracyjnych ich organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego;

     4) potwierdzające spełnienie warunku określonego w art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów  Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Rozporządzenie ogólne Nr 1303/2013), tj. że przedsięwzięcia przeznaczone do wsparcia są finansowo wykonalne;

      5) wykazujące realne źródła spłaty zobowiązań;

      6) potwierdzające, że wartość pomocy publicznej otrzymanej w ramach wsparcia nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej, zgodnie z limitami wskazanymi w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

 


[1] Przedsiębiorstwo społeczne (PS) to podmiot, który spełnia łącznie poniższe warunki:
a) jest podmiotem wyodrębnionym pod względem organizacyjnym i rachunkowym, prowadzącym
i. działalność gospodarczą zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub
ii. działalność odpłatną pożytku publicznego w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub
iii. działalność oświatową w rozumieniu art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.), lub
iv. działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862), której celem jest:

i) integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażona
poziomem zatrudnienia tych osób:
(1) zatrudnienie co najmniej 50%:

 • osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z wyłączeniem osób niepełnoletnich, lub
 • osób bezrobotnych, lub
 • absolwentów CIS i KIS, w rozumieniu art. 2 pkt 1a i 1b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, lub
 • osób ubogich pracujących, lub
 • osób opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii, lub
 • osób opuszczających zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich;

(2) zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882, z późn. zm.);

ii) lub realizacja usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej, usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157, z późn. zm.) lub usług wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub w innych formach wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, przy jednoczesnej realizacji integracji społecznej i zawodowej osób, o których mowa w ppkt i, wyrażonej zatrudnieniem tych osób na poziomie co najmniej 20% (o ile przepisy prawa krajowego nie stanowią inaczej);

b) jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo;

c) jest zarządzany na zasadach demokratycznych, co oznacza, że struktura zarządzania PS lub ich struktura własnościowa opiera się na współzarządzaniu w przypadku spółdzielni, akcjonariacie pracowniczym lub zasadach partycypacji pracowników, co podmiot określa w swoim statucie lub innym dokumencie założycielskim;

d) wynagrodzenia wszystkich pracowników, w tym kadry zarządzającej są ograniczone limitami, tj. nie przekraczają wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

e) zatrudnia w oparciu o umowę o pracę, spółdzielczą umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną (z wyłączeniem osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, które prowadzą działalność gospodarczą) co najmniej trzy osoby w wymiarze czasu pracy co najmniej ¼ etatu , a w przypadku umów cywilnoprawnych na okres nie krótszy niż 3 miesiące i obejmujący nie mniej niż 120 godzin pracy łącznie przez wszystkie miesiące, przy zachowaniu proporcji zatrudnienia określonych w lit. a.

Instrumenty wsparcia
Pożyczki

W ramach instrumentów finansowych POWER kwalifikowalne są takie przedsięwzięcia PES, które dotyczą rozszerzenia prowadzonej przez nie działalności, wzmocnienia podstawowej działalności PES lub realizacji przez PES nowych przedsięwzięć.

Drugim warunkiem koniecznym do spełnienia powinno być generowanie korzyści społecznych w ramach przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem z instrumentu finansowego (np. tworzenie miejsc pracy lub innych korzyści społecznych).

Pożyczki są udzielane na terenie całego kraju poprzez następujących Pośredników Finansowych wybranych przez BGK w przetargu:

1)      Towarzystwo Inwestycji Społeczno - Ekonomicznych S.A. udzielające pożyczek na terenie województw: wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego, lubuskiego, kujawsko - pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, pomorskiego, warmińsko - mazurskiego, zachodniopomorskiego, małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego;

2)      Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach udzielającą pożyczek na terenie województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego;

3)      Fundusz Regionu Wałbrzyskiego udzielający pożyczek do 31 grudnia 2019 roku, na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i opolskiego.

Warunkiem ubiegania się o pożyczkę jest złożenie wniosku o pożyczkę[1]u Pośrednika Finansowego działającego na danych terenie.

 

-----------------------------------------------------------------------

[1] Wniosek o pożyczkę oraz o dotację na spłatę odsetek jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie pomocy de minimis, o ile w przypadku pożyczki udzielonej w części lub w całości ze środków EFS i budżetu państwa zastosowane zostanie oprocentowanie preferencyjne i/lub w przypadku pożyczki udzielonej w części lub w całości ze środków wkładu własnego Pośrednika Finansowego przyznana zostanie dotacja na spłatę odsetek

Pożyczka na start
 • dla PES, które działają nie dłużej niż 12 m-cy
 • wysokość – do 100 tys. zł na jedną pożyczkę, ale nie więcej niż 200 tys. zł na jeden PES (tj. pożyczka na sfinansowanie kosztów funkcjonowania PES we wczesnej fazie rozwoju działalności gospodarczej oraz pożyczka na utworzenie miejsca/miejsc pracy, przy czym druga pożyczka na start może zostać udzielona wyłącznie na utworzenie nowego/kolejnego miejsca/miejsc pracy)
 • maksymalny okres spłaty – 5 lat
 • karencja w spłacie kapitału – do 6 m-cy
 • brak prowizji i opłat
 • oprocentowanie – na poziomie stopy redyskonta weksli NBP; obniżenie do ½ stopy redyskonta weksli NBP w przypadku gdy celem/jednym z celów realizowanego przedsięwzięcia jest utworzenie nowego miejsca pracy w ramach pożyczki
Pożyczka na rozwój
 • dla PES, które działają powyżej 12 m-cy
 • wysokość – do 500 tys. zł na jedną pożyczkę, ale nie więcej niż 1 mln zł na jeden PES zaangażowanych w danym okresie w pożyczki
 • maksymalny okres spłaty -  7 lat
 • karencja w spłacie kapitału – do 6 m-cy
 • brak prowizji i opłat
 • oprocentowanie – uzależnione od kwoty pożyczki:
  • dla pożyczek do 100 tys. zł – na poziomie stopy redyskonta weksli NBP, z możliwością obniżenia do ½ stopy redyskonta weksli, gdy w ramach realizowanego przedsięwzięcia tworzone jest nowe miejsce pracy oraz
  • dla pożyczek powyżej 100 tys. zł – na poziomie rynkowym; możliwość obniżenia do wysokości stopy redyskonta weksli, gdy w ramach realizowanego przedsięwzięcia utworzona zostanie liczba miejsc pracy odpowiadająca kwocie zaciągniętej pożyczki w proporcjach, zgodnie z którymi 100 tys. PLN pożyczki przekłada się na utworzenie 1 miejsca pracy
Znaki Jakości dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Projekt realizowany ze środków unijnych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w partnerstwie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Fundacją Nowy Staw
z Lublina. Dzięki udziałowi w Konkursie, podmioty działające w obszarze ekonomii społecznej, mają szanse na uzyskanie certyfikatów jakości, jak również bezpłatnych usług doradczych
i szkoleniowych, które pomogą w rozwoju ich działalności. Certyfikaty, przyznawane podmiotom, przyczyniają się do budowy marki oraz promocji działalności zarówno konkretnych podmiotów, jak i całego sektora ekonomii społecznej.

Dla kogo

Konkurs „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej”, organizowany w ramach projektu „System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego”, kierowany jest do:

 • podmiotów ekonomii społecznej,
 • przedsiębiorstw społecznych,
 • jednostek samorządu terytorialnego.

Certyfikaty jakości przyznawane są w pięciu kategoriach:

 • Kategoria I. Debiut roku
 • Kategoria II. Najlepszy pracodawca
 • Kategoria III. Sukces rynkowy
 • Kategoria IV. Przedsięwzięcie PES sfinansowane ze środków zwrotnych EFS
 • Kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd.

Szczegółowe informacje na temat wymogów, które spełniać muszą wnioskujący o przyznanie certyfikatu, zamieszczone są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.znakjakosci.mrpips.gov.pl/.

 

Katalog usług doradczych i szkoleniowych

Dla laureatów Konkursu w kategoriach I – IV przewidziano wsparcie w postaci usług doradczych i/lub szkoleniowych, dostosowanych do ich potrzeb. Katalog usług doradczych i szkoleniowych jest katalogiem otwartym, co oznacza, że usługi na rzecz podmiotu certyfikowanego w Konkursie lub pracowników tego podmiotu, mogą być świadczone w dowolnym zakresie tematycznym standardowo dostępnym na rynku usług doradczych i szkoleniowych, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez ten podmiot.

Cel i korzyści

Celem projektu jest wdrażanie i upowszechnianie znaków jakości i innych programów promujących odpowiedzialne zachowania konsumentów oraz zmierzających do budowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorczości społecznej i wskazywanie korzyści wynikających
z zakupów w tym sektorze. Działania te zmierzają do poprawy jakości usług i produktów podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych oraz do stworzenia ogólnopolskiego znaku jakości dla podmiotów ekonomii społecznej na podstawie kryteriów wypracowanych przez władze publiczne i reprezentację sektora.

Korzyści:

 • Wyróżnienie podmiotów łączących działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. 
 • Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej. 
Czy pożyczkę może uzyskać podmiot, który nie prowadzi zarejestrowanej działalności gospodarczej?

Tak, zobowiązanie może zostać zaciągnięte przez podmiot, który ma osobowość prawną i wykaże realne źródła spłaty zobowiązania (np. może być to podmiot prowadzący nieodpłatną działalność statutową).

Czy podmiot reintegracyjny może zostać pożyczkobiorcą?

W przypadku podmiotów reintegracyjnych pożyczkobiorcą może być wyłącznie organ prowadzący dany podmiot reintegracyjny (organem tym nie może być jednostka samorządu terytorialnego).

Na co można uzyskać wsparcie?

Pożyczki przeznaczone są na finansowanie rozpoczęcia działalności bądź na cele związane z kontynuacją działalności PES, a w szczególności:

 • koszty funkcjonowania PES we wczesnej fazie rozwoju działalności gospodarczej;
 • wzrost aktywów (majątku), w tym zwiększenie wartości majątku trwałego - zakup nowych, odtworzenie zużytych bądź modernizację istniejących środków trwałych związanych z prowadzoną lub planowaną przez PES rozszerzoną działalnością, np.: zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, aparatów, w tym środków transportu bezpośrednio związanych z działalnością PES;
 • bieżącą działalność przedsiębiorstwa (tzn. finansowanie umożliwiające regulowanie bieżących zobowiązań, np. pokrycie części kosztów zatrudnienia personelu, kosztów administracyjnych, kosztów zakupu drobnego wyposażenia itp.);
 • poprawę płynności finansowej PES;
 • rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa poprzez podejmowanie działań mających na celu zwiększenie osiąganych przychodów, w tym finansowanie przedsięwzięć mających na celu rozpoczęcie nowej lub innej od dotychczas prowadzonej działalności;
 • tworzenie nowych miejsc pracy;
 • wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych;
 • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju PES.

Wsparcie nie może być udzielane na finansowanie/w związku z finansowaniem przedsięwzięć już zrealizowanych.

Wsparcie nie może być przeznaczane na spłatę innych pożyczek i kredytów oraz spłatę zobowiązań publiczno-prawnych, z wyłączeniem podatku VAT oraz składek odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku z utworzeniem miejsca/miejsc pracy. 

Jakie są maksymalne kwoty pożyczek?
 • Pożyczka na Start - maksymalna jednostkowa wartość pożyczki – 100 tys. PLN; PES może zaciągnąć maksymalnie dwie pożyczki , o łącznej wartości nieprzekraczającej 200 tys. zł, tj. jedną pożyczkę z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów funkcjonowania PES we wczesnej fazie rozwoju działalności gospodarczej oraz dodatkowo jedną pożyczkę na utworzenie miejsca/miejsc pracy; w ramach pożyczek na sfinansowanie kosztów funkcjonowania we wczesnej fazie rozwoju, PES założyć może także tworzenie miejsca/miejsc pracy, co nie oznacza braku możliwości ubiegania się o kolejną pożyczkę, która może być przeznaczona wyłącznie na utworzenie kolejnego/kolejnych miejsc pracy;
 • Pożyczka na Rozwój - maksymalna jednostkowa wartość pożyczki – do 500 tys. PLN; PES może zaciągnąć więcej niż jedną pożyczkę, pod warunkiem, że łączna wartość finansowanianie przekroczy 1 mln zł, a pożyczki zaciągane przez ten sam PES są przeznaczone na sfinansowanie odrębnych wydatków/przedsięwzięć; w przypadku finansowania uzupełniającego, w formie dodatkowej pożyczki w ramach tego samego przedsięwzięcia PES, zobowiązany jest do uzasadnienia konieczności zwiększenia nakładów i uzyskania dodatkowego finansowania.
Jak wyliczane jest oprocentowanie?
 • Pożyczka na Start  na poziomie stopy redyskonta weksli NBP; obniżenie do ½ stopy redyskonta weksli NBP w przypadku, gdy w ramach realizowanego przedsięwzięcia  dojdzie do utworzenia nowego miejsca pracy lub głównym celem pożyczki jest utworzenie miejsca pracy
 • Pożyczka na Rozwój - oprocentowanie pożyczki - uzależnione od kwoty pożyczki:
  • dla pożyczek do 100 tys. zł– oprocentowanie pożyczki – na poziomie stopy redyskonta weksli NBP z możliwością obniżenia do ½ stopy redyskonta weksli, gdy w ramach realizowanego przedsięwzięcia tworzone jest nowe miejsce pracy.
  • dla pożyczek powyżej 100 tys. zł – oprocentowanie pożyczki na poziomie rynkowym, możliwość obniżenia, gdy w ramach realizowanego przedsięwzięcia utworzona zostanie liczba miejsc pracy odpowiadająca kwocie zaciągniętej pożyczki w proporcjach, zgodnie z którymi 100 tys. zł pożyczki przekłada się na utworzenie 1 miejsca pracy.
  Przedsięwzięcia realizowane przez PES w ramach Projektu mogą być współfinansowane lub finansowane w całości, przy uwzględnieniu warunków ich udzielania, ze środków własnych PF i w takim przypadku oprocentowanie pożyczki może również być preferencyjne. Szczegóły w tym zakresie dostępne są bezpośrednio u PF.     

 

Czy można łączyć pożyczkę w ramach Programu ze środkami z innych funduszy publicznych?

Pożyczki  w ramach Programu nie mogą być łączone ze środkami pochodzącymi z innych funduszy publicznych, w tym funduszy unijnych.

Czy pożyczkobiorca obciążany jest kosztem prowizji dla pośredników finansowych, którzy udzielają pożyczek?

07.12.2020

Ogłoszenie wyników konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020

Mamy zaszczyt powiadomić o rozstrzygnięciu konkursu o przyznanie certyfikatu „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020”.

Wyniki konkursu zostały ogłoszone przez Panią Minister Marlenę Maląg oraz Pana Ministra Stanisława Szweda podczas gali, która odbyła się w formie wideokonferencji 2 grudnia 2020 r.

W roku bieżącym konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Świadczy o tym chociażby liczba 150 certyfikowanych podmiotów w 5 kategoriach:

Kategoria I. Debiut roku

Kategoria II. Najlepszy pracodawca

Kategoria III. Sukces rynkowy

Kategoria IV. Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych EFS

Kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd

W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, najlepsi z najlepszych otrzymali nagrody specjalne Fundacji BGK im. J.K. Steczkowskiego.

Nagrody Fundacji BGK po 10 tys. zł każda otrzymały w tym roku:

 • Kategoria I Debiut roku - Spółdzielnia Socjalna Konwalia
 • Kategoria II NAJLEPSZY PRACODAWCA - Spółdzielnia Socjalna MULTISERVICE
 • Kategoria III SUKCES RYNKOWY - Spółdzielnia Socjalna Serowa Kraina
 • Kategoria IV Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych EFS - Fundacja Tyflologika

Bank Gospodarstwa Krajowego jest polskim bankiem rozwoju, którego misją jest rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Zapewnia ekonomicznie efektywne i operacyjnie skuteczne wspieranie państwowych programów społeczno-gospodarczych oraz samorządowych programów rozwoju regionalnego. W ramach wypełniania swojej misji od wielu lat aktywnie wspieramy rozwój podmiotów ekonomii społecznej poprzez finansowanie ich działalności. Nasze działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w Polsce opisujemy w corocznych raportach CSR.

Zarząd Banku podjął dwa lata temu decyzję o nawiązaniu partnerskiej współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej w realizacji projektu mającego na celu m.in. uhonorowanie certyfikatem „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej” podmiotów, które wyróżniają się w całym sektorze.

Konkurs o przyznanie certyfikatu „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej”stanowi doskonałą okazję do zaprezentowania podmiotów, które z sukcesem łączą efekty ekonomiczne ze społecznym zaangażowaniem. Jest również okazją do docenienia samorządów, które lokalnie wspierają rozwój ekonomii społecznej i solidarnej.

W ramach projektu, Bank odpowiedzialny jest za organizację usług szkoleniowo-doradczych, na realizację których laureaci i podmioty certyfikowane w kategoriach I-IV otrzymali vouchery. Usługi te pozwolą rozwinąć kompetencje ich pracowników oraz przyniosą korzyści samym przedsiębiorstwom.

Pełna lista tegorocznych laureatów i podmiotów certyfikowanych znajduje się na stronie:

https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Laureaci,i,podmioty,certyfikowane,w,konkursie,MRiPS,Znaki,Jakosci,Ekonomii,Spolecznej,i,Solidarnej,2020,4213.html

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy! Mamy nadzieję, że certyfikaty oraz nagrody, w tym nagroda specjalna Fundacji BGK, przyczynią się do rozwoju prowadzonej działalności.

 

 

 

Aktualizacja: W związku z panującą pandemią COVID-19 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podjęło decyzję o przesunięciu terminu składania wniosków aplikacyjnych w Konkursie o przyznanie certyfikatu "Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej". Termin zakończenia naboru wniosków został przesunięty na 31 lipca 2020 r. Z uwagi na skutki pandemii, ogłoszenie wyników Konkursu w edycji 2020, wyjątkowo odbędzie się w postaci relacji on-line, m. in. na stronie internetowej www.znakjakosci.mrpips.gov.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook.

Serdecznie zapraszamy podmioty ekonomii społecznej (PES), w tym przedsiębiorstwa społeczne oraz jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego, do udziału w  Konkursie o przyznanie certyfikatu „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020”. 

Konkurs ma na celu wyróżnienie podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem oraz samorządów, które aktywnie wspierają tworzenie i rozwój PES. Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej. Transmisja wręczenia nagród oraz prezentacja laureatów i podmiotów certyfikowanych za  pośrednictwem strony internetowej Konkursu oraz forów społecznościowych, będzie doskonałą okazją dla nagrodzonych podmiotów do promowania ich działalności i uznaniem dla samorządów, które troszczą się o rozwój sektora ekonomii społecznej i solidarnej. Konkurs organizowany jest w ramach projektu pn. „System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Działaniu 2.9 PO WER, realizowanego w partnerstwie przez:

 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – lidera partnerstwa;
 • Bank Gospodarstwa Krajowego – partnera;
 • Europejski Dom Spotkań - Fundację Nowy Staw – partnera. 

W ramach tegorocznej edycji Konkursu, przyznane zostaną certyfikaty w pięciu kategoriach:

1.Kategoria I. Debiut roku.

2.Kategoria II. Najlepszy pracodawca.

3.Kategoria III. Sukces rynkowy.

4.Kategoria IV. Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych EFS.

5.Kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd. 

Dla laureatów Konkursu w kategoriach I – IV przewidziano następujące wsparcie:

1.  Za zajęcie 1 -3 miejsca – pakiet wsparcia o wartości 10 000 zł (laureaci);

2.  Za przyznanie certyfikatu znaku jakości – pakiet wsparcia o wartości 3 000 zł (podmioty certyfikowane);

3.  W ramach każdej kategorii (I-V), przewidziano dodatkowe nagrody rzeczowe w postaci wyposażenia związanego z prowadzoną przez laureata działalnością oraz nagranie filmu promocyjnego (miejsca 1-3 w każdej kategorii);

4.   Laureaci z kategorii I-IV (miejsca 1-3) otrzymają również możliwość udziału w targach branżowych, których realizacja, z powodu skutków pandemii COVID-19, nastąpi w roku 2021.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Konkursie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami za pomocą generatora wniosków, dostępnego na stronie: www.znakjakosci.mrpips.gov.pl

Nabór wniosków trwa do 31 lipca 2020 r.

Informacje szczegółowe na temat Konkursu można uzyskać pod numerem telefonu (+48 22) 475 83 38  (w godz. 9:00 - 14:00), bądź adresem mailowym: grzegorz.czerniawski@bgk.pl

3.02.2020

Zaproszenie do udziału w konkursie o przyznanie certyfikatu

Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020

 

Aktualizacja: W związku z panującą pandemią COVID-19 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podjęło wczoraj decyzję o przesunięciu terminu składania wniosków aplikacyjnych w Konkursie o przyznanie certyfikatu "Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej". Termin zakończenia naboru wniosków został przesunięty na 30 czerwca 2020 r. a wręczenie nagród nastąpi na uroczystej gali podczas Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej, które odbędzie się jesienią br.

Serdecznie zapraszamy podmioty ekonomii społecznej (PES), w tym przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego, do udziału w  Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020.

Konkurs ma na celu wyróżnienie podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem oraz samorządów, które aktywnie wspierają tworzenie i rozwój PES. Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej. Uroczyste wręczenie nagród oraz prezentacja laureatów podczas IV Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej, będzie stanowić doskonałą okazję dla nagrodzonych podmiotów do promowania ich działalności i uznaniem dla samorządów, które troszczą się o rozwój sektora ekonomii społecznej i solidarnej. Konkurs organizowany jest w ramach projektu pn. System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w partnerstwie przez:

•Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – lidera partnerstwa;

•Bank Gospodarstwa Krajowego – partnera;

•Europejski Dom Spotkań - Fundację Nowy Staw – partnera.

W ramach tegorocznej edycji Konkursu, przyznane zostaną certyfikaty w pięciu kategoriach:

1.Kategoria I. Debiut roku.

2.Kategoria II. Najlepszy pracodawca.

3.Kategoria III. Sukces rynkowy.

4.Kategoria IV. Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych EFS.

5.Kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd.

Dla laureatów Konkursu w kategoriach I – IV przewidziano następujące wsparcie:

1.  Za zajęcie 1 -3 miejsca – pakiet wsparcia o wartości 10 000 zł (laureaci);

2.  Za przyznanie certyfikatu znaku jakości – pakiet wsparcia o wartości 3 000 zł (podmioty certyfikowane)

3.  W ramach każdej kategorii (I-V), przewidziano możliwość wzięcia udziału w zagranicznej wizycie studyjnej (miejsca 1-3);

4.   W ramach kategorii I-IV przewidziano możliwość wzięcia udziału w targach branżowych dla przedstawicieli laureatów (miejsca 1-3).

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Konkursie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami za pomocą generatora  wniosków, dostępnego na stronie: www.znakjakosci.mrpips.gov.pl

Nabór wniosków trwa do 30 czerwca 2020 r.

Informacje szczegółowe na temat Konkursu można uzyskać pod numerem telefonu (+48 22) 475 83 38  (w godz. 9:00 - 14:00), bądź adresem mailowym: grzegorz.czerniawski@bgk.pl

 

<iframe frameborder="0" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/PEw6-cUpM08" width="640"></iframe>

04.12.2019

Nowa pula kapitału na pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej

W październiku 2019 r. Bank Gospodarstwa Krajowego zawarł umowy współpracy z dwoma Pośrednikami Finansowymi – Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. oraz Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej wdrażanego w Działaniu 2.9 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.  Podmioty te będą udzielać ze środków programu pożyczek na start oraz pożyczek na rozwój podmiotom ekonomii społecznej (PES). Łączna wartość środków przeznaczona na pożyczki w ramach powierzonych dodatkowo środków wyniesie ponad 32 mln zł. Dotychczas, ze środków udostępnionych BGK w ramach obecnej perspektywy finansowej UE, Pośrednikom powierzono kwotę 76 mln zł, dzięki czemu udzielili 702 pożyczek dla PES, a więc podmiotów takich jak fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie (socjalne, pracy, inwalidów i niewidomych), ale również spółki prawa handlowego, prowadzące działalność non-for-profit. Dzięki współpracy BGK i Pośredników Finansowych, kolejne PES będą mogły skorzystać z finansowania zewnętrznego, które często jest dla nich niedostępne bądź trudne do pozyskania w bankach komercyjnych.

Pożyczki są udzielane na terenie całego kraju, przez:

1)      Towarzystwo Inwestycji Społeczno - Ekonomicznych S. A. udzielające pożyczek na terenie województw: wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego, lubuskiego, kujawsko - pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, pomorskiego, warmińsko - mazurskiego, zachodniopomorskiego, małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego. Nabór wniosków na pożyczki został uruchomiony od dnia  6 listopada 2019 roku. Szczegółowe informacje odnośnie naboru znajdują się na stronie internetowej TISE S.A. pod adresem: https://tise.pl/offers/preferencyjne-pozyczki-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej-es-tise-power/

2)      Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach udzielającą pożyczek na terenie województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego. Nabór wniosków pożyczkowych rozpoczął się od dnia 25 listopada 2019 roku. Szczegółowe informacje odnośnie naboru znajdują się na stronie internetowej FRP pod adresem: pozyczkipes.frp.pl

Warunkiem ubiegania się o pożyczkę jest złożenie wniosku o pożyczkę u Pośrednika Finansowego działającego na terenie danego województwa. Zachęcamy wszystkie zainteresowane podmioty do składania wniosków !

23.07.2019

Organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne mają problem z pozyskaniem finansowania z banków komercyjnych. Wsparcie BGK pozwoliło im stworzyć już tysiąc miejsc pracy.

Blisko 900 beneficjentów, 1,1 tys. pożyczek o wartości ok. 100 mln zł, prawie tysiąc nowych i 1,5 tys. utrzymanych istniejących miejsc pracy – to dotychczasowy bilans realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego programu wsparcia Ekonomii Społecznej, dzięki któremu organizacje pozarządowe, spółdzielnie i spółki non profit mogą aplikować o tanie pożyczki i gwarancje do kredytów. Takie podmioty mają dużą potrzebę finansowania, ale mocno ograniczoną możliwość skorzystania z oferty banków komercyjnych. Dla wielu z nich program BGK to jedyna możliwość pozyskania finansowego wsparcia.

– Program Ekonomii Społecznej to bardzo atrakcyjne pożyczki i gwarancje dla przedsiębiorstw społecznych, które mają wzmocnić ich potencjał ekonomiczny. Do tej pory udzieliliśmy pożyczek na kwotę około 100 mln zł, a dzięki naszemu wsparciu zostało utworzonych ponad 1 tys. nowych miejsc pracy – mówi Aleksandra Kwiatkowska, dyrektor biura rozwoju instrumentów finansowych w Banku Gospodarstwa Krajowego. – Pożyczki i gwarancje są przeznaczone dla organizacji pozarządowych, czyli dla fundacji i stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych oraz centrów integracji społecznej. Wspieramy także spółki prawa handlowego, ale pod warunkiem, że nie działają one dla zysku.

Podmioty ekonomii społecznej (PES) zajmują się głównie integracją zawodową i społeczną osób zagrożonych marginalizacją oraz świadczeniem usług na rzecz interesu ogólnego i lokalnego rozwoju. Działają w różnych formach prawnych, ale mogą prowadzić działalność gospodarczą – a więc funkcjonować jako przedsiębiorstwa społeczne. Ze względu na specyfikę działalności, w której cele społeczne przeważają nad ekonomicznymi, mają one ograniczone możliwości korzystania z oferty banków komercyjnych.  Z drugiej strony mają też dużą potrzebę finansowania.

– Zależy nam, żeby przedsiębiorstwa społeczne się rozwijały i wzmacniały swój potencjał ekonomiczny. Realizują ten cel na różne sposoby. Poszukują pożyczek np. na zakup sprzętu czy niezbędnego wyposażenia, ale bardzo ważne jest też finansowanie bieżącej działalności, czyli np. opłacanie czynszu czy remontu – mówi Aleksandra Kwiatkowska.

Badania Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pokazują dużą potrzebę pozyskania przez PES finansowania zewnętrznego, a jednocześnie wykazują istnienie luki finansowej, w której pozostaje co najmniej około 500 NGO-sów oraz ok. 60 spółdzielni socjalnych. Zarówno wielkość luki, jak i liczba przedsiębiorstw społecznych w niej pozostających, będzie sukcesywnie rosła. Dlatego BGK – we współpracy z obydwoma resortami i przy udziale środków unijnych – wdrożył program tanich pożyczek dla podmiotów ekonomii społecznej. Dla wielu z nich taka pożyczka stanowi jedyną możliwość pozyskania finansowego wsparcia.

– W Krajowym Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej oferujemy różne produkty. Są to m.in. pożyczki dla tych przedsiębiorstw, które działają na rynku krótko, bo do 12 miesięcy. Jest to tzw. pożyczka na start do 100 tys. zł z bardzo atrakcyjnym oprocentowaniem. Kolejnym produktem finansowym jest pożyczka dla podmiotów, które działają powyżej 12 miesięcy, której kwota może sięgnąć do 500 tys. zł. W swojej ofercie mamy również gwarancje dla takich podmiotów do wysokości 500 tys. zł i maksymalnie 80 proc. kredytu – mówi Aleksandra Kwiatkowska.

Do końca maja br. z programu skorzystało już prawie 900 podmiotów ekonomii społecznej, którym BGK udzielił 1,1 tys. pożyczek o wartości ok. 100 mln zł. Dzięki tym środkom zostało utworzonych prawie 1 tys. nowych miejsc pracy i utrzymanych 1,5 tys. dotychczasowych.

– Największą grupą naszych pożyczkobiorców są fundacje i stowarzyszenia, czyli organizacje pozarządowe. To ponad połowa naszych klientów. O wsparcie ubiegają się także spółdzielnie socjalne, ale można powiedzieć, że są to przede wszystkim mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 10 osób – mówi Aleksandra Kwiatkowska. – Do rozdysponowania zostało jeszcze ok. 70 mln zł. Pożyczki udzielane są poprzez pośredników finansowych, którzy działają na terenie całego kraju. Są to m.in. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego i Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych. W regionach czekają doradcy, którzy podpowiedzą, co trzeba zrobić, żeby uzyskać pożyczkę.

Ze środków pożyczek najczęściej finansowane są koszty remontów, modernizacji i adaptacji lokali na potrzeby prowadzonej działalności, zakupu maszyn i urządzeń umożliwiających rozszerzenie prowadzonej działalności, zakupu sprzętu i wyposażenia ośrodków diagnostyczno-terapeutycznych, wyposażenia żłobków i przedszkoli, w tym specjalistycznych, np. dla dzieci z autyzmem, wyposażenia nowych miejsc pracy i środków transportu. Statystyki BGK pokazują również, że pozyskane wsparcie PES-y często przeznaczają na pokrycie kosztów niezbędnych do zachowania płynności finansowej i operacyjnej.

- Pożyczki dla Podmiotów Ekonomii Społecznej to przede wszystkim preferencyjne oprocentowanie oraz proste zasady finansowania. Środki programu można przeznaczyć m.in. na finansowanie rozpoczęcia działalności, zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, aparatów, środków transportu, pokrycie części kosztów zatrudnienia personelu, rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa, czy tworzenie nowych miejsc pracy - mówi Zdzisława Leszczyńska-Chruścik, członek zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego.

- Większość naszych pożyczkobiorców – przedsiębiorców społecznych korzystających z Funduszu – już w pierwszych latach odnotowała wzrost dochodów, zyskała większą zdolność do zawierania nowych partnerstw, zwiększyła zakres działania organizacji i poszerzyła terytorium działalności.  Oczywiście nie gubiąc przy tym misyjności, bo trzeba pamiętać, że podstawą ich działalności jest łączenie działań biznesowych z działaniami społecznymi – dodaje Joanna Wardzińska, Wiceprezes Zarządu Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych. – Pożyczki w sposób znaczący pozwoliły wielu przedsiębiorcom społecznym na zbudowanie aktywów oraz utrzymanie ciągłości działania. Przedsiębiorcy społeczni finansują z pożyczek zarówno nowe przedsięwzięcia jak też rozwijają dotychczas prowadzone, niejednokrotnie tworząc nowe miejsca pracy. Ich obszar działalności to usługi, produkcja, ale też handel. Często ich aktywność to szansa na integrację osób podlegających wykluczeniu społecznemu.

Za pośrednictwem BGK i pośredników finansowych do PES-ów trafiają znaczące sumy, które pomagają nie tylko w bieżącej działalności ale również w rozwijaniu nowych aktywności.

– Środki, które udało nam się pozyskać w kwocie 700 tys. zł, pozwoliły nam zrobić krok naprzód. Zainwestowaliśmy je w działania infrastrukturalne, konkretnie w remont budynku na warszawskiej Ochocie, który był w katastrofalnym stanie. Po remoncie mogliśmy tutaj otworzyć Centrum Diagnostyki i Terapii Małych Dzieci, w którym przyjmujemy naprawdę małe dzieci z autyzmem i prowadzimy dla nich przedszkole – mówi Aleksandra Zając, specjalista ds. projektów w Fundacji SYNAPSIS.

– Centrum Diagnostyki i Terapii Małych Dzieci powstało, ponieważ potrzeby diagnostyczne dotyczą coraz młodszych dzieci i ta grupa się poszerza. Nasza działalność już nie mieściła się w poprzedniej siedzibie – dodaje Michał Wroniszewski, prezes zarządu Fundacji SYNAPSIS.

Fundację do skorzystania z oferty BGK skłoniła prosta procedura aplikowania o wsparcie. Dzięki pożyczce powstało pięć nowych miejsc pracy, w tym stanowisko instruktora wspomagającego osoby z autyzmem, oraz serwerownia IT, która znacznie ułatwi fundacji bieżące funkcjonowanie.

Środki z Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej umożliwiły też założenie w 2018 roku Restauracji Different, która jest przedsiębiorstwem społecznym, utworzonym przez Fundację Pomocy Rodzinie „Człowiek w Potrzebie”.

– Była to pożyczka o wartości 200 tys. zł na preferencyjnych warunkach, dzięki czemu mogliśmy zainwestować w remont lokalu i stworzyć kilkanaście miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Fundacje takie jak nasza nie są partnerem, z którym banki mogłyby podjąć rozmowy na temat pożyczek. Wnioski od organizacji pozarządowych non profit są z góry odrzucane ze względu na brak zdolności kredytowych, więc mieliśmy duże szczęście – mówi Anna Bocheńska, prezes Fundacji Pomocy Rodzinie „Człowiek w Potrzebie”.

Different to jedyna w Polsce restauracja w ciemności obsługiwana przez niewidomych kelnerów. Jest atrakcją, która zyskuje coraz większą popularność, a przy tym realizuje misję integracji społecznej i zawodowej. Całość wygenerowanych przez nią zysków jest przeznaczana na realizację celów statutowych fundacji, głównie na wsparcie osób w potrzebie.

– Bardzo lubię klimat, jaki tu panuje, ponieważ wszyscy mamy równe szanse. Wprowadzamy gości w ciemność, w której nic nie widzą, tak jak my, osoby niewidome i niedowidzące – mówi Wioletta Borowska, pracownik Restauracji Different. – Praca daje mi dużo satysfakcji, bardzo lubię bezpośredni kontakt z ludźmi, lubię rozmowę. Klienci pytają, jak sobie radzimy w życiu codziennym, z dojazdem do pracy, czy mamy rodziny, więc bardzo chętnie wprowadzamy gości w świat osób niewidomych.

24.04.2019

Lokalny biznes kultywuje tradycję produkcji regionalnych serów. Jak to się udało?

VIDEO

Serowa Kraina w Rajczy, to mały lokalny biznes, który powstał, aby kultywować tradycję produkcji lokalnych serów, tak charakterystycznych dla tego regionu. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie pozyskanie finansowania ze środków programu na pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej. Programem zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego, zaś pożyczek na terenie całego kraju udzielają Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. oraz Fundusz Regionu Wałbrzyskiego.

04.12.2018

Niski procent – wielka pomoc. BGK pomógł już 700 podmiotom ekonomii społecznej.

800 miejsc pracy, dach nad głową dla bezdomnych, a przede wszystkim produkty i usługi skierowane do lokalnych społeczności to efekty programu pożyczkowego dla podmiotów ekonomii społecznej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Z inicjatywy, którą prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego, skorzystało już ponad 700 fundacji, spółdzielni socjalnych i stowarzyszeń.

 

Program ekonomii społecznej to tanie pożyczki dla przedsiębiorstw społecznych czyli spółdzielni socjalnych, spółdzielni pracy, inwalidów i niewidomych, organizacji pozarządowych, ale również spółek prawa handlowego prowadzących działalność non for profit (działają nie dla zysku, a środki finansowe przeznaczają wyłącznie na potrzeby funkcjonowania i realizacji celów statutowych).  Program działa w całej Polsce. Do końca października br. z programu skorzystało już ponad 700 przedsiębiorstw ekonomii społecznej (PES), które otrzymały pożyczki o wartości ok. 90 mln zł. Do dyspozycji jest jeszcze ok. 110 mln zł.

Przedsiębiorstwa społeczne nastawione są na połączenie zysku społecznego z ekonomicznym, dlatego pełnią ważną rolę w lokalnych społecznościach i gospodarce. Wsparcie BGK dla PES jest ściśle związane z naszą misją wspierania zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Dzięki  pożyczkom z programu zainicjowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju powstało już 800 miejsc pracy i właśnie powstaje kolejnych 300 powiedział Przemysław Cieszyński, członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Przedsiębiorstwa społeczne mają ograniczone możliwości korzystania z oferty banków komercyjnych. Ich kondycja finansowa wynika ze specyfiki działalności, w której cele społeczne przeważają nad ekonomicznymi. Są mniej konkurencyjne niż przedsiębiorstwa działające dla zysku, czasem zatrudniają osoby, które z różnych powodów nie odnajdują się na rynku pracy. Dla wielu podmiotów taka pożyczka stanowi więc jedyną możliwość uzyskania wsparcia finansowego.

Podmioty ekonomii społecznej mogą  starać się o:

 • pożyczkę na start, do wysokości 100 tys. zł – dla podmiotów działających nie dłużej niż
  12 miesięcy;
 • pożyczkę na rozwój, do 500 tys. zł – dla podmiotów o dłuższym niż 12 miesięcy okresie działalności.

Dać wędkę, a nie rybę

Podmioty ekonomii społecznej często zajmują się rozwiązywaniem problemów społecznych ważnych dla lokalnej społeczności – dają pracę tym, którzy nie znajdują jej na rynku. Jednym z pożyczkobiorców jest Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Arte z Bielawy (woj. dolnośląskie), która  świadczy różnorodne usługi: buduje, remontuje, sprząta biura, pielęgnuje zieleń, a nawet produkuje gadżety reklamowe. Przede wszystkim jednak Arte, dając pracę, pomaga w wychodzeniu z nałogu, bezdomności i biedy.

W spółdzielni kontynuujemy pracę, którą robimy na ulicy, wśród osób defaworyzowanych, tych którzy się pogubili. Pożyczka spowodowała, że nasza służba mogła się rozwinąć. Kupiliśmy gospodarstwo, tam robimy hostel dla ludzi. Działamy, rozwijamy się, a dzięki temu jeszcze lepiej pomagamy ludziom – mówi Jarosław Pilecki z Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej ARTE.

Otrzymane środki spółdzielnia przeznaczyła na zakup budynku, w którym schronienie znajdują bezdomni, byli więźniowie, osoby, które ukończyły pobyt w ośrodkach odwykowych. Kolejny etap działań zakłada powstanie 10 domków wolnostojących, przeznaczonych dla kobiet z dziećmi z rodzin dotkniętych przemocą. Spółdzielnia ta otrzymała również główną nagrodę w zorganizowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w partnerstwie z BGK konkursie dla podmiotów ekonomii społecznej „Znaki Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018”.

Przykłady przedsięwzięć realizowanych przez innych pożyczkobiorców to np. sfinansowanie akademickiego zespołu placówek oświatowych. Powstało też przedszkole i klub dziecięcy z placem zabaw. Za pieniądze z pożyczek spółdzielnie kupują też specjalistyczny sprzęt, na przykład wózki widłowe czy podnośniki nożycowe, dzięki któremu mogą rozszerzyć swoje usługi.

Kto korzysta z pożyczek

Po pożyczki najczęściej sięgają fundacje i stowarzyszenia (ponad połowa wszystkich pożyczkobiorców) oraz spółdzielnie socjalne (prawie 33 proc. pożyczkobiorców). Pozostali to spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych oraz spółki z o.o. prowadzące działalność non for profit. Zdecydowaną większość stanowią przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 10 osób (2/3 pożyczkobiorców). Zaledwie 6 proc. wszystkich pożyczkobiorców to przedsiębiorstwa średnie, zatrudniające ponad 50 osób.

Pożyczek na terenie całego kraju udzielają dwie  instytucje finansowe: Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. oraz Fundusz Regionu Wałbrzyskiego.

O programie ekonomii społecznej

Program rozwoju ekonomii społecznej ma na celu zwiększenie liczby PES korzystających ze zwrotnych instrumentów finansowych poprzez zapewnienie dostępu do źródeł finansowania ich działalności. Bank Gospodarstwa Krajowego pełni w programie rolę menadżera funduszu funduszy, działającego na podstawie umowy zawartej z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. BGK w trybie przetargu wybiera pośredników finansowych, których rolą jest udzielanie pożyczek. Program jest wdrażany w działaniu 2.9 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

O BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju – jedyna taka instytucja w Polsce. Bank aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. Pracownicy banku mają wysokie kompetencje w realizacji projektów służących rozwojowi kraju.

Dbając o zrównoważony rozwój kraju, bank jest obecny w każdym regionie Polski. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne - pierwsze z nich uruchomił w Brukseli.

BGK ma unikalne doświadczenie w finansowaniu, inwestowaniu, udzielaniu poręczeń i gwarancji oraz dystrybucji funduszy unijnych. Odgrywa znaczącą rolę w realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która jest kluczowym dokumentem w polityce gospodarczej Polski. Podstawą działalności BGK jest odpowiedzialny, etyczny i zrównoważony biznes, dlatego bank podejmuje szereg inicjatyw promujących przedsiębiorczość, innowacje, ekologię i uczciwe traktowanie pracowników, partnerów i klientów.

20.12.2017

Bank Gospodarstwa Krajowego zawarł umowy o współpracy z dwoma największymi zrzeszeniami banków spółdzielczych - Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB Bankiem S.A. Będą one udzielać podmiotom ekonomii społecznej (PES) kredytów i pożyczek, zabezpieczonych z powołanego w BGK Funduszu Gwarancyjnego dla PES. Dzięki podpisanym umowom podmioty prowadzące działalność społeczną będą miały ułatwiony dostęp do finansowania komercyjnego. Maksymalna kwota udzielonej gwarancji dla jednego podmiotu może wynieść nawet 500 tys. zł.

Podmioty ekonomii społecznej to organizacje realizujące cele społeczne. W swojej działalności kierują się przede wszystkim dobrem społeczeństwa. Wśród nich znajdują się m.in. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie (socjalne, pracy, inwalidów i niewidomych), ale również spółki prawa handlowego, prowadzące działalność non-for-profit. Dzięki porozumieniu BGK i zrzeszeń banków spółdzielczych, podmioty ekonomii społecznej (PES) będą mogły korzystać z kredytów dostępnych w bankach spółdzielczych zabezpieczanych gwarancją z BGK. Łączna wartość tych kredytów może wynieść nawet 25 mln zł, a jeśli instrument gwarancyjny cieszyć się będzie zainteresowaniem wśród przedsiębiorców społecznych, brane jest pod uwagę zwiększenie środków na ten cel.   

- Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej przez BGK jest elementem realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Banki spółdzielcze są naturalnym partnerem dla przedsiębiorstw społecznych nie tylko z uwagi na charakter ich działalności, ale także z powodu doskonałej znajomości społeczności lokalnych, w których działają – podkreśla Przemysław Cieszyński, Członek Zarządu BGK.

- Banki spółdzielcze czują się współodpowiedzialne za rozwój regionu, w którym działają. Kierują się nie tylko kryterium zysku, ale także społecznym znaczeniem projektów, w których uczestniczą. To wynika z naszych spółdzielczych wartości. Wspieramy więc nie tylko podmioty gospodarcze, ale także organizacje i inicjatywy przyczyniające się do cywilizacyjnego awansu lokalnych społeczności - dodaje Zdzisław Kupczyk, Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

- Partnerstwo w zakresie wsparcia Podmiotów Ekonomii Społecznej w pełni wpisuje się w misję działania i wartości Banków Spółdzielczych SGB. Program może przyczynić się do rozwoju instytucji kierujących się przede wszystkim dobrem społecznym i bardzo często skupiających się na działaniach skierowanych do lokalnych społeczności. To kolejna inicjatywa podejmowana we współpracy z BGK z wykorzystaniem Funduszy Europejskich – mówi Ziemowit Stempin, Wiceprezes Zarządu SGB Bank SA.

 

Fundusze na start lub rozwój

Kredyty objęte gwarancją BGK udzielane będą podmiotom ekonomii społecznej przez banki zrzeszające (BPS S.A. i SGB Bank S.A.) oraz zrzeszone w nich banki spółdzielcze. Ze wsparcia oferowanego w programie finansowanym z krajowych środków publicznych udostępnianych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, skorzystać mogą podmioty ekonomii społecznej z całego kraju.

Gwarancje stanowić też będą uzupełnienie oferty preferencyjnego finansowania dla PES w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, które oferują instytucje finansowe wybrane przez BGK w przetargu, tj. Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. oraz Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. - Dzięki gwarancjom do PES trafi strumień środków finansowych ze źródeł innych niż fundusze europejskie. Przyczyni się to do stworzenia stałego źródła finansowania dla tego sektora, a tym samym do wzmocnienia pozycji rynkowej sektora ekonomii społecznej – mówi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Paweł Chorąży. 

 

Pieniądze na wyciągnięcie ręki

Wniosek o udzielenie gwarancji PES będzie składał w banku, w którym ubiega się o kredyt/pożyczkę. Do uzyskania wsparcia uprawnione są mikro, małe i średnie podmioty ekonomii społecznej, prowadzące działalność gospodarczą i posiadające zdolność kredytową, czyli możliwość spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami. Zobowiązanie zabezpieczone gwarancją BGK może zostać zaciągnięte zarówno na bieżącą, jak również na rozwojową lub inwestycyjną działalność PES.

Warunki, na których udzielane są gwarancje BGK są bardzo atrakcyjne. Wysokość pojedynczej gwarancji może sięgać nawet 500 tys. złotych. Nie może ona jednak obejmować kwoty przekraczającej 80 proc. kwoty kredytu lub pożyczki (bez odsetek i innych kosztów związanych z kredytem/pożyczką). Gwarancje mogą być udzielane na czas nie dłuższy niż okres kredytu, wydłużony o 3 miesiące, wynoszący maksymalnie 102 miesiące dla gwarancji zabezpieczających kredyty obrotowe (na bieżącą działalność PES) oraz maksymalnie 123 miesiące w przypadku gwarancji do kredytów inwestycyjnych. Jednorazowo płatna prowizja za udzielenie gwarancji wynosi jedynie 0,5 proc. kwoty gwarancji.

 

 

 

 

 

 

 

 

26.09.2017

21 września 2017 r. w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Bliżej Funduszy Europejskich” poświęcona projektom Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) nadzorowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS). Konferencja inaugurowała cykl piętnastu spotkań regionalnych poświęconych Funduszom Europejskim, które zostaną zorganizowane przez MRPiPS w ciągu najbliższych miesięcy.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele podmiotów realizujących projekty, potencjalni beneficjenci, jak również przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce.

Podczas sesji tematycznej odpowiadającej wsparciu podmiotów ekonomii społecznej (PES), BGK miał przyjemność zaprezentować stan wdrażania projektu pozakonkursowego pt. „Wdrożenie instrumentu pożyczkowego i reporęczeniowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej”, realizowanego w ramach Działania 2.9 PO WER. W ramach projektu, wybrani przez BGK pośrednicy finansowi udzielają PES preferencyjnych pożyczek. Od marca do końca sierpnia br., pośrednicy udzielili PES już 127 pożyczek na kwotę 14,14 mln zł, stanowiącą 44% środków udostępnionych na realizację przedsięwzięć rozwojowych. W ramach tych inwestycji podmioty ekonomii społecznej zadeklarowały utworzenie 189 miejsc pracy. W 2018 r.  BGK powierzy Pośrednikom kolejne transze środków, które pozwolą na przekazanie beneficjentom kapitału pożyczkowego opiewającego na kwotę ok. 100 mln zł.

O korzyściach osiągniętych dzięki wsparciu zwrotnemu uzyskanemu zarówno w obecnej perspektywie finansowej, jak również w ramach pilotażu pożyczek realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, opowiadali zaproszeni do udziału w panelu dyskusyjnym pożyczkobiorcy: Bialska Spółdzielnia Socjalna „Progres” oraz Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „ARTE”.

 

 

 

 

 

5.04.2017

4 kwietnia 2017 r. odbyła się konferencja otwierająca program realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zlecenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, oferujący kompleksowe wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej z wykorzystaniem zwrotnych instrumentów finansowych. Dzięki wykorzystaniu tych środków, wsparcie uzyska minimum 2 030 PES i powstanie co najmniej 1250 miejsc pracy w obszarze ekonomii społecznej.

W trakcie konferencji przedstawione zostały instrumenty finansowe oferowane w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej, realizowanego przez BGK w Działaniu 2.9 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, jak również perspektywy rozwoju ekonomii społecznej w Polsce, przy uwzględnieniu roli Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Zasady udzielania pożyczek w poszczególnych makroregionach zostały szczegółowo omówione przez Pośredników Finansowych, wybranych przez BGK do pełnienia tej roli w ramach przetargu nieograniczonego.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami prezentowanymi podczas konferencji.