O programie

BGK udziela preferencyjnych pożyczek na finansowanie wyprzedzające kosztów ponoszonych na realizację operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020). Pożyczki udzielane są ze środków budżetu państwa.

Kto może skorzystać z pożyczek?

W zależności od rodzaju działania, pożyczkobiorcą może być:

 • jednostka samorządu terytorialnego (JST) – gmina, związek międzygminny, powiat i związek powiatów
 • lokalna grupa działania (LGD)
 • jednostka doradztwa rolniczego
 • instytut badawczy
 • uczelnia państwowa
 • uczelnia prywatna
 • spółka wodna, związek spółek wodnych

Przeznaczenie środków

Pożyczki można przeznaczyć na wyprzedzające finansowanie kosztów ponoszonych na realizację operacji w ramach działań i poddziałań objętych PROW 2014-2020, takich jak:

Transfer wiedzy i działalność informacyjna:

 • Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności
 • Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych

Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw:

 • Wsparcie korzystania z usług doradczych
 • Wsparcie dla szkolenia doradców

Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych:

 • Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich:

 • Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii:
  a. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych
  b. Gospodarka wodno-ściekowa
 • Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury
  a. Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne
  b. Kształtowanie przestrzeni publicznej
  c. Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów
 • Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej,
  a. Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego.

Współpraca:

 •  Wsparcie tworzenia i działania grup operacyjnych EPI na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER:

 • Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
 • Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania

Kwota i oprocentowanie

Kwota udzielonej pożyczki nie może przekroczyć wysokości udziału środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – EFRROW, w kwocie pomocy finansowej przyznanej przez podmiot wdrażający, określonej w umowie o przyznaniu pomocy lub aneksie do tej umowy.`

Z tytułu udzielenia pożyczki, BGK pobiera prowizję w wysokości 0,1 proc. kwoty udzielonej pożyczki. Prowizja jest płatna przez pożyczkobiorcę w dniu uruchomienia przez bank pierwszej transzy pożyczki.

Oprocentowanie każdej transzy pożyczki, uruchamianej w danym kwartale kalendarzowym, wynosi 0,25 stawki referencyjnej, obliczanej jako średnia arytmetyczna wskaźnika WIBOR 3M za okres ostatnich trzech dni, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót, w miesiącu poprzedzającym ten kwartał.

Oprocentowanie transzy pożyczki w trakcie trwania jej obsługi jest zmienne i zależy od zmiany stawki rynkowej WIBOR 3M w okresach kwartalnych.

BGK nalicza odsetki od kwoty wykorzystanej pożyczki w okresach miesięcznych od dnia powstania zadłużenia z tytułu pożyczki do dnia poprzedzającego spłatę kwoty wykorzystanej pożyczki. Do naliczenia odsetek przyjmuje się kalendarz odsetkowy 365 (366)/365 (366) dni.

Warunki współpracy

Podmiot zainteresowany skorzystaniem z pożyczki składa w Regionie BGK wniosek o pożyczkę na formularzu, który znajduje się w zakładce „Dokumenty". 

Wraz z wnioskiem o pożyczkę należy złożyć w szczególności:

 1. harmonogram przekazywania transz pożyczki – zgodne ze wzorem udostępnionym przez bank
 2. umowę o przyznaniu pomocy wraz z aneksami (jeżeli aneksy takie zostały zawarte)
 3. dokumenty potwierdzające umocowanie osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy, tj. uchwałę o wyborze, akt mianowania, nominację lub pełnomocnictwo/upoważnienie osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych jednostki, itp.)
 4. statut (jeżeli został ustanowiony) wraz z dokumentem wprowadzającym
 5. oświadczenie dotyczące podatku VAT – zgodne ze wzorem udostępnionym przez bank
 6. dokumenty rejestrowe:
  a. wypis z właściwego rejestru (KRS/rejestr związków/SIGW/POL-on – o ile dotyczy) lub dokument potwierdzający utworzenie podmiotu/związku
  b. zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON
  c. zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP) – o ile został nadany
 7. w przypadku projektów grantowych – umowy o powierzenie grantu wraz z aneksami (jeżeli aneksy takie zostały zawarte)
 8. w przypadku JST – opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty pożyczki

Oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo wójt albo działający na podstawie jego upoważnienia zastępca wójta samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez wójta osobą. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika (głównego księgowego budżetu) lub osoby przez niego upoważnionej.

Oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i osoba upoważniona przez zarząd. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań majątkowych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika powiatu lub osoby przez niego upoważnionej.

Przy wypełnianiu harmonogramu przekazywania transz pożyczki należy uwzględnić fakt, że harmonogram składany jest nie później niż 30 dni przed miesiącem, w którym ma być dokonana wypłata pierwszej transzy pożyczki.

Jeżeli zapisy przedłożonych dokumentów budzą wątpliwości, BGK może poprosić wnioskodawcę o złożenie pisemnych wyjaśnień lub dostarczenie dokumentów uzupełniających. W przypadku, gdy wniosek o udzielenie pożyczki jest niekompletny lub zawiera nieprawidłowości, BGK prosi o jego uzupełnienie w terminie wskazanym w przesłanej informacji. 

Z wnioskodawcą, który spełnił wymagane do udzielenia pożyczki warunki, bank zawiera umowę pożyczki i umowę rachunku bankowego.

Pożyczkobiorca, w dniu zawarcia umowy pożyczki, składa w banku dokumenty dotyczące prawnego zabezpieczenia pożyczki, tj. weksel własny in blanco (na wzorze bankowym) wraz z deklaracją wekslową. Dokumenty te są podpisywane w imieniu pożyczkobiorcy przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań majątkowych, wskazane we wniosku o udzielenie pożyczki.

Zawarcie umowy pożyczki pomiędzy pożyczkobiorcą a BGK powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku o pożyczkę.

BGK otwiera na rzecz pożyczkobiorcy dwa rachunki bankowe przeznaczone wyłącznie do obsługi pożyczki:

1. Rachunek pożyczki służący do:

 • przekazywania przez bank poszczególnych transz pożyczki
 • dokonywania płatności ze środków uruchomionej pożyczki na rachunki wykonawców, usługodawców lub grantobiorców w części opłacanej ze środków pożyczki
 • przekazywania przez Agencję Płatniczą (ARiMR) środków z tytułu refundacji poniesionych przez pożyczkobiorcę kosztów kwalifikowalnych, stanowiących jednocześnie spłatę wykorzystanej pożyczki
 • przekazywania środków własnych na spłatę pożyczki, jeśli ARiMR odmówi refundacji
 • dokonywania spłaty wykorzystanej kwoty pożyczki i odsetek

2. Rachunek środków własnych przeznaczony do gromadzenia środków własnych pożyczkobiorcy przeznaczonych na pokrycie zobowiązań wynikających z umowy pożyczki. Zasilanie rachunku przez pożyczkobiorcę będzie miało na celu:

 • dokonywanie płatności na rzecz wykonawców, usługodawców lub grantobiorców w części opłacanej przez pożyczkobiorcę
 • spłatę odsetek od wykorzystanej kwoty pożyczki
 • zapłatę należności wobec BGK z tytułu:
  • prowizji od udzielonej pożyczki oraz
  • opłat dotyczących prowadzenia rachunków oraz wykonanych (w imieniu pożyczkobiorcy) płatności na rzecz wykonawców, usługodawców lub grantobiorców

Środki zgromadzone na rachunku środków własnych podlegają oprocentowaniu według zmiennej stawki oprocentowania ogłaszanej w Tabelach oprocentowania środków na rachunkach bankowych prowadzonych w BGK dla przedsiębiorców oraz innych klientów instytucjonalnych

Środki na rachunku pożyczki nie są oprocentowane.

Aby uruchomić transzę pożyczki, pożyczkobiorca zobowiązany jest:

1. dostarczyć do BGK:

 • aneks/y do umowy o przyznaniu pomocy, jeżeli został/y zawarty/e i nie został/y wcześniej dostarczony/e do banku; 
 • dyspozycje poleceń przelewów z rachunku pożyczki i rachunku środków własnych na udostępnionych przez bank formularzach;
 • faktury lub inne dokumenty księgowe, w oparciu o które zostały wystawione dyspozycje przelewów – jeżeli jest w posiadaniu;
 • oświadczenie o numerze rachunku bankowego odbiorcy środków – jeżeli płatność wynikająca z dyspozycji przelewów ma być dokonana na rachunek inny niż wynika to z faktury/innego dokumentu księgowego lub umowy o powierzenie grantu;
 • w przypadku projektów grantowych – umowy/aneksy do umów o powierzenie grantu, w oparciu o które zostały wystawione dyspozycje przelewów, o ile nie zostały wcześniej dostarczone do banku.
 • interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną), którą uzyskuje się po złożeniu do dyrektora krajowej informacji skarbowej formularza ORD - IN, zgodnie z art. 14b §7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Interpretacja indywidualna powinna dotyczyć przedmiotowej operacji i powinna jednoznacznie wskazywać, czy Beneficjent może lub nie może odzyskać uiszczonego w związku z realizacją operacji podatku od towarów i usług (VAT).

2. zapewnić środki na rachunku środków własnych w celu: 

 • opłacenia prowizji z tytułu udzielenia pożyczki (przy realizacji pierwszej transzy),
 • dokonania płatności na rzecz wykonawców i usługodawców, grantobiorców lub innych odbiorców środków w części opłacanej przez pożyczkobiorcę (w tym VAT w przypadku jego niekwalifikowalności), 
 • pokrycia kosztów prowadzenia rachunków i dokonywania przelewów.

Przed uruchomieniem kolejnych transz pożyczkobiorca zobowiązany jest zapewnić na rachunku środków własnych środki wystarczające na:

 • spłatę odsetek, naliczonych od wykorzystanej kwoty pożyczki, w dniu ich wymagalności,
 • pokrycie kosztów prowadzenia rachunków i dokonywania przelewów,
 • opłacenie dostarczonych do BGK faktur, w części opłacanej ze środków własnych, w proporcjonalnym udziale wynikającym z umowy o przyznaniu pomocy.

Jeżeli, przed uruchomieniem kolejnych transz pożyczki, konieczna jest aktualizacja złożonego harmonogramu przekazywania transz pożyczki, aktualny harmonogram należy złożyć nie później niż 30 dni przed miesiącem, w którym ma być dokonana wypłata transzy pożyczki.

Płatności dokonywane są zgodnie z aktualnym harmonogramem.

W pierwszej kolejności uruchamiane są środki własne pożyczkobiorcy.

Faktury złożone w Regionie BGK do godz. 12.00, płatne będą najwcześniej 3-go dnia roboczego, lecz nie później niż 5-go dnia roboczego po dniu ich złożenia. Faktury złożone w Regionie BGK po godz. 12.00 płatne będą najwcześniej 4-go dnia roboczego, lecz nie później niż 6-go dnia roboczego. Przez określenie „dzień roboczy" należy rozumieć dzień pracy Ministerstwa Finansów i BGK.

Wykonanie płatności odbywa się w formie realizacji dwóch przelewów wykonywanych na rzecz wykonawców/usługodawców/grantobiorców/innych odbiorców środków:

 • środków własnych pożyczkobiorcy - z rachunku środków własnych oraz
 • środków pożyczki - z rachunku pożyczki,

z zachowanym w nich udziałem środków pożyczki, nie wyższym niż określony w umowie o przyznaniu pomocy poziom dofinansowania operacji lub projektu grantowego ze środków EFRROW, wystawione do wysokości środków pożyczki zaplanowanych w harmonogramie do wypłaty w miesiącu kalendarzowym, którego dyspozycja dotyczy.

W przypadku operacji realizowanej z działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, typu operacji Gospodarka wodno-ściekowa z wskaźnikiem finansowania 100 proc. poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji, płatność odbywa się w formie realizacji jednego przelewu z rachunku pożyczki.

Zapłata za fakturę może być dokonana z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP, zwanym także Split Payment). Szczegółowe wytyczne dotyczące wypełniania przelewów z wykorzystaniem MPP zawiera Instrukcja wypełniania dyspozycji polecenia przelewu dostępna w zakładce „Dokumenty".

Spłata wykorzystanej kwoty pożyczki dokonywana jest ze środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agencji Płatniczej).

Agencja dokonuje zwrotu kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez pożyczkobiorcę w związku z realizowaną operacją, bezpośrednio na rachunek pożyczki prowadzony na rzecz pożyczkobiorcy przez BGK.

W przypadku odmowy refundacji, pożyczkobiorca spłaca pożyczkę ze środków własnych wraz z odsetkami.

Pożyczkobiorca zobowiązany jest poinformować samorząd województwa o numerze rachunku pożyczki, w celu przekazywania środków z tytułu refundacji, poprzez dostarczenie do organu samorządu województwa kopii umowy pożyczki zawartej z BGK oraz potwierdzenia otwarcia rachunku pożyczki do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 (dokument wydawany przez BGK do załączenia do wniosku o płatność).

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielania z budżetu państwa pożyczek na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1017),
 • Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz. U. z 2018 r. poz.719 i z 2022 r. poz. 88)

Kredyt z grantami Komisji Europejskiej

Poznaj ofertę wsparcia dla samorządów ubiegających się o kredyt ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Skontaktuj się!

Kontakt

Jesteś zainteresowany ofertą funduszy i programów? Skontaktuj się z Infolinią lub znajdź najbliższy Region BGK.