Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC)

Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie zawartej z Centrum Projektów Polska Cyfrowa Umowy o dofinansowanie projektu pn. Wdrożenie instrumentów finansowych w ramach osi priorytetowej I ”Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy, tj. podmiotu zarządzającego środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, odpowiedzialnego za wdrażanie instrumentów zwrotnych UE (instrumenty finansowe), dedykowanych rozwojowi infrastruktury szerokopasmowego Internetu.

Firmy dotknięte trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19, mogą skorzystać z korzystniejszych warunków pożyczek z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 

Udogodnienia dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych obejmują*:

 • możliwość wydłużenia o dodatkowe 6 miesięcy standardowej karencji w spłacie (dla pożyczek udzielonych i nowo udzielonych), w których nie rozpoczęła się jeszcze spłata kapitału;
 • 6-miesięczne wakacje kredytowe (zawieszenie spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych),
 • możliwość obniżenia oprocentowania pożyczek nawet do 0 proc., 
 • możliwość sfinansowania wynagrodzenia pracowników, zatrudnionych zarówno na umowę o pracę, jak i umowę cywilno-prawnych,
 • brak wymaganego wkładu własnego.

*Powyższe ułatwienia dotyczą mikro-, małych i średnich firm, które skorzystały z pożyczki, bądź skorzystają. Warunki spłaty mogą zostać zmienione po wiarygodnym uzasadnieniu przez pożyczkobiorcę, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała bądź spowoduje problemy płynnościowe w czasie spłaty pożyczki lub generuje ryzyko wystąpienia takich problemów w przyszłości, a także od oceny sytuacji przez pośrednika. Lista pośredników finansowych dostępna jest w zakładce "Instytucje finansujące".

Powyższe zmiany obowiązują pożyczki zawarte do 30 czerwca 2021 r.

 • Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa
 • Oś priorytetowa: I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu
 • Działanie: 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach
 • Tytuł projektu: Wdrożenie instrumentów finansowych w ramach osi priorytetowej I "Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
 • Całkowita wartość projektu: 686 859 760,81 zł
 • Wartość środków UE:  581 907 589,36 zł
 • Wartość środków prywatnych: 104 952 171,45 zł
 • Forma/typ wsparcia: Instrument finansowy „Pożyczka szerokopasmowa”

Blisko 700 mln zł może być wykorzystane na niskooprocentowane pożyczki skierowane do przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy planują realizację inwestycji polegających na budowie, rozbudowie lub przebudowie sieci infrastruktury telekomunikacyjnej. Poza przedsięwzięciami stricte infrastrukturalnymi możliwe jest również finasowanie wydatków płynnościowych w celu wzmocnienia kondycji finansowej, a w konsekwencji również pozycji rynkowej podmiotów z sektora MŚP.

Podstawowym celem realizowanych przedsięwzięć jest zapewnienie szerokopasmowego dostępu do szybkiego Internetu.

W ramach projektu BGK jest odpowiedzialny za wybór Pośredników Finansowych oraz weryfikację ich działań w zakresie świadczonych usług, obejmującą m.in. monitoring akcji pożyczkowej, działań windykacyjnych oraz kontrolę zarządzania środkami funduszy pożyczkowych.

Schemat wdrażania

Ministerstwo Rozwoju - Centrum Projektów Polska Cyfrowa - Bank Gospodarstwa Krajowego - Instytucje finansujące - Przedsiębiorstwa telekomunikacyjne

Wsparcie finansowe dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych w postaci preferencyjnych pożyczek będzie udzielane bezpośrednio przez wybrane instytucje finansowe (na podstawie wniosków).

Podmioty udzielające wsparcia: 

1. Alior Bank S.A.

Alior Bank S.A. dysponuje wolnymi środkami i przyjmuje wnioski o pożyczkę.

Kontakt oraz dodatkowe informacje:

tel. +48 723 685 685 

2. Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.

TISE S.A. dysponuje wolnymi środkami i przyjmuje wnioski o pożyczkę.

Kontakt oraz dodatkowe informacje:

tel. (22) 636-07-40

mail: tise@tise.pl

3. Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie

Kontakt oraz dodatkowe informacje:

Tel. 25 506 58 00

4. Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A.

Kontakt oraz dodatkowe informacje:

Tel. 17 788 18 50

 

 • Kwota pożyczki: od 20 tys. zł do 50 mln zł
 • Okres kredytowania: do 15 lat
 • Karencja w spłacie rat kapitałowych: do 2,5 roku
 • Waluta pożyczki: złoty
 • Oprocentowanie w części wkładu Funduszu Funduszy: od 0,25 proc. w skali roku[1]
 • Brak prowizji i opłat od środków pochodzących z wkładu Funduszu Funduszy
 • Przeznaczenie: budowa/rozbudowa/przebudowa infrastruktury dostępowej do Internetu o wysokich przepustowościach: min. 30 Mb/s dla gospodarstw domowych oraz biznesu i min. 100 Mb/s dla jednostek oświatowych
 • Możliwość finansowania wydatków brutto inwestycji, jak również finansowanie wydatków płynnościowych (na określonych zasadach)
 • Grupa docelowa: przedsiębiorcy telekomunikacyjni[2] oraz jednostki samorządu terytorialnego[3] wpisane na listę UKE 
 • Obszar inwestycji: terytorium RP
 • Grudzień 2023 r.  – zakończenie procesu udzielania pożyczek.

[1]  oprocentowanie pożyczek ustalane jest indywidualnie, w odniesieniu do każdej jednostkowej pożyczki przez pośrednika finansowego, z zastrzeżeniem dopuszczalności limitów de minimis

[2] Rejestr dostępny na stronie: https://bip.uke.gov.pl/rpt/

[3] Rejestr dostępny na stronie: https://bip.uke.gov.pl/rjst/

Finansowanie ze środków pożyczki będzie obejmować znacznie szerszy katalog wydatków w porównaniu ze wsparciem oferowanym w Działaniu 1.1 PO PC w projektach dotacyjnych. Istotną różnicą jest możliwość finasowania elementów aktywnej części infrastruktury telekomunikacyjnej  oraz objęcie działaniem wszystkich obszarów adresowych, tj. zarówno punktów, na których nie występuje infrastruktura szerokopasmowa, jak również punktów z już istniejącym dostępem NGA (o przepustowości 30 Mb/s i większej), świadczonym przez jednego lub więcej operatorów telekomunikacyjnych.

Pożyczki przeznaczone są na finansowanie przedsięwzięć telekomunikacyjnych zgodnych z celem Działania 1.1 PO PC, które jednocześnie nie zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku do Pośrednika bezpośrednio udzielającego wsparcia.

 • roboty budowlane, materiały budowlane, koszty dostaw oraz instalacji elementów infrastruktury szerokopasmowej;
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania robót budowlanych, w szczególności:
  • dokumentacja techniczna projektu, w tym projektowanie infrastruktury i sieci,
  • pozyskanie i przygotowanie map lub szkiców sytuujących projekt, w tym zamówienie usług w zakresie obsługi geodezyjnej,
  • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosków o wydanie wymaganych przepisami prawa decyzji, zgód i zezwoleń administracyjnych albo dokonania zgłoszenia budowy lub robót budowlanych,
  • dokumentacja budowlana w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, z wyjątkiem związanych z jej prowadzeniem opłat o charakterze publicznoprawnym.
  • przygotowanie dokumentacji powykonawczej,
  • przygotowanie innej dokumentacji w zakresie, w jakim jest to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • niezbędne nadzory (archeologiczny, budowlany, autorski, inwestorski, itp.)
 • budowa pasywnej infrastruktury szerokopasmowej, w tym roboty i materiały budowlane, nadzory oraz dostawy i instalacja elementów infrastruktury szerokopasmowej:
  • usługi związane z nadzorem technicznym realizacji inwestycji w zakresie niezbędnym dla realizacji inwestycji, w tym związanych z nadzorem nad robotami budowlanymi i nadzorem autorskim nad robotami budowlanymi przez projektanta, a także nadzorem inwestorskim pod warunkiem pełnienia tych funkcji przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia w tym zakresie,
  • roboty budowlane,
  • materiały budowlane,
  • dostawa i instalacja niezbędnych do realizacji projektów elementów pasywnej infrastruktury szerokopasmowej, takich jak m.in. elementy instalacyjne, złącza, elementy kanalizacji kablowej, studnie, rury, mikrorury, złączki, mufy, kable telekomunikacyjne (wraz z niezbędnymi do pozostawienia w punktach zakończenia sieci zapasami), splittery, taśmy ostrzegawcze, znaczniki elektromagnetyczne, szafy i kontenery telekomunikacyjne, słupy, maszty i wieże radiowe, a także elementy pasywne niezbędne do ochrony przeciwprzepięciowej i odgromowej;
 • nabycie prawa do dysponowania nieruchomością związaną z realizacją projektu wraz z opłatami dla właściciela, użytkownika wieczystego nieruchomości lub zarządcy nieruchomości w zakresie, w jakim wynikają z art. 30 ust. 3b pkt 1) i art. 33 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Megaustawa);
 • dostawa, instalacja i uruchomienie urządzeń telekomunikacyjnych stanowiących infrastrukturę aktywną sieci szerokopasmowej:
  • urządzenia telekomunikacyjne stanowiące infrastrukturę aktywną sieci NGA, tj. m.in.: OLT, CMTS, DSLAM,   ONU (wyłącznie z portami szerokopasmowymi wyposażone w co najmniej dwa takie porty, multipleksery, wzmacniacze, przełącznice, karty liniowe, urządzenia radiowe),
  • usługi związane z konfiguracją urządzeń w sieci telekomunikacyjnej oraz nadzorem technicznym;
 • instalacja linii kablowych i ich duktów do oraz wewnątrz budynków, w tym wewnątrz mieszkań;
 • aktywne elementy sieci umieszczane lub instalowane w budynkach, w szczególności koszty urządzeń abonenckich  (przede wszystkim dotyczy to kosztów ponoszonych na wszelkie formy nabycia, wytworzenia, zakupu), takie jak: aktywne elementy stanowiące zakończenie sieci, modemy i routery wyposażone np. w porty, złącza, bramki VoIP czy interfejsy bezprzewodowe stanowiące dla użytkownika końcowego bezpośredni punkt służący do podłączenia wykorzystywanych w jego lokalizacji urządzeń;
 • aktywne elementy sieci, w szczególności urządzenia telekomunikacyjne, w tym urządzenia radiowe instalowane w telekomunikacyjnej sieci szkieletowej i dystrybucyjnej;
 • działania informacyjno-promocyjne (pod warunkiem że są związane bezpośrednio z realizowanym projektem – do wysokości 10 % wartości projektu ogółem), takie jak: plakaty, ulotki, filmy promocyjne, tablice informacyjne i pamiątkowe;
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych;
 • opłaty publicznoprawne związane z przygotowaniem i realizacją projektu, w szczególności z wydaniem decyzji, zgód i zezwoleń:
  • opłaty związane z zajęciem pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym,
  • opłaty związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę, jednak wydatki te są niekwalifikowalne, jeśli stanowią karę za naruszenie obowiązujących przepisów prawa;
 • inne środki trwałe niezbędne do realizacji projektu.