Jak skorzystać?

Ze wsparcia z programu Mieszkanie na Start skorzystasz, jeśli:

 • jesteś obywatelem polskim lub cudzoziemcem przebywającym w Polsce (na podstawie tytułu wskazanego w Ustawie (PDF, 430 KB), np. w związku ze świadczeniem pracy)
 • średni miesięczny dochód Twojego gospodarstwa domowego (w okresie podlegającym analizie) nie przekroczy:
  • w przypadku gospodarstw jednoosobowych 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia
  • w przypadku pozostałych gospodarstw domowych - 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia, zwiększonego o dodatkowe 40 punktów procentowych na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym
 • w dniu składania wniosku o dopłaty nie jesteś:
  • właścicielem ani współwłaścicielem domu jednorodzinnego lub mieszkania
  • osobą, której przysługuje - w całości lub w części - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest mieszkanie lub dom jednorodzinny
  • właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział po zniesieniu współwłasności, obejmowałby co najmniej jedno mieszkanie

Szczegółowe informacje o dokumentach uprawniających do ubiegania się o dopłaty znajdziesz w Ustawie (PDF, 430 KB) (art. 4 ust 1 oraz art.14). 

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o dopłaty składasz w gminie, w której chcesz wynająć mieszkanie. Konieczne jest by gmina zawarła z BGK umowę w sprawie stosowania dopłat. Aktualny wykaz gmin, w których możesz skorzystać z dopłaty do czynszów znajduje się tutaj.

Najpierw musisz podpisać umowę najmu/podnajmu (lub umowę zobowiązującą do zawarcia umowy najmu) mieszkania, które jest inwestycją mieszkaniową zrealizowaną na podstawie umowy między inwestorem a gminą (lub spółką gminną) albo jest wynajmowane w formule „lokal za grunt” lub przez społeczną agencję najmu.

Po złożeniu wniosku, gmina zweryfikuje, czy spełniasz warunki do zastosowania dopłat. Następnie wyda decyzję administracyjną o przyznaniu lub nieprzyznaniu prawa do dopłat.

W przypadku przyznania Ci dopłat, wysokość czynszu zostanie pomniejszona o tę kwotę. Dopłata zostanie przekazana przez gminę bezpośrednio na rachunek wynajmującego.

Najczęściej zadawane pytania

 1. Jakie dokumenty muszę złożyć, aby otrzymać dopłatę w programie Mieszkanie na Start?

  Informacje o dokumentach uprawniających do ubiegania się o dopłaty znajdziesz w Ustawie (art. 4 ust 1 oraz art.14). Przede wszystkim dopytaj o nie w gminie, w której chcesz wynająć mieszkanie.

  • kopię umowy najmu, podnajmu bądź kopię umowy rezerwacyjnej
  • oświadczenie o liczebności gospodarstwa domowego
  • oświadczenie o wysokości dochodów gospodarstwa domowego
  • oświadczenie o nieposiadaniu prawa własności do lokalu mieszkalnego bądź domu jednorodzinnego; nieposiadaniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
  • oświadczenie o wcześniejszym stosowaniu dopłat, jeżeli takie były już przyznane

  Warto wiedzieć!  Każda gmina sama decyduje, jakie dokumenty należy złożyć. W gminie uzyskasz też informacje o terminach składania tych dokumentów.

 2. Jakie muszę spełnić kryteria finansowe?

  Średni miesięczny dochód Twojego gospodarstwa domowego (w okresie podlegającym analizie) nie może przekroczyć:

  • w przypadku gospodarstw jednoosobowych 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia
  • w przypadku pozostałych gospodarstw domowych - 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia, zwiększonego o dodatkowe 40 punktów procentowych na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym.

  Osoby stale z Tobą zamieszkujące to także osoby, z którymi w żaden sposób nie jesteś spokrewniony. 

  Warto wiedzieć! W rozumieniu ustawy, przeciętne wynagrodzenie jest ostatnio ogłoszonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej, publikowanym na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, 1386 i 2120 oraz z 2018 r. poz. 138).
  Do ustalenia średniego dochodu gospodarstwa domowego wlicza się dochody wszystkich osób stale z Tobą zamieszkujących.

 3. Jakie mieszkanie mogę wynająć/podnająć, aby otrzymać dopłatę?

  Mieszkanie, do którego najmu możesz dostać dopłatę, musi:

  • powstać w inwestycji mieszkaniowej, dla której gmina może stosować dopłaty w programie Mieszkanie na Start (dla lokali zasiedlanych po 1 stycznia 2019 r.) lub
  • być objęte umową pomiędzy gminą a spółką, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy „lokal za grunt (PDF, 228 KB)”  lub
  • być objęte umową pomiędzy gminą a społeczną agencją najmu, o której mowa w art. 22b ust. 1 ustawy o SAN (PDF, 216 KB)
  • być wynajęte na podstawie naboru wniosków, przeprowadzonego na podstawie warunków określonych przez gminę lub spółkę gminną (dla lokali zasiedlonych przed 1 stycznia 2019 r.)
  • służyć Twoim własnym potrzebom mieszkaniowym i pozostałych osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego (nie można go podnająć innej osobie i nie może to być lokal użytkowy z wyjątkiem sytuacji, w której wynajmującym jest gmina)
  • być na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • nie być lokalem należącym do gminy (np. socjalnym lub komunalnym) z wyjątkiem mieszkań wybudowanych z wykorzystaniem preferencyjnego finansowania udzielonego przez BGK
  • być zasiedlone przez najemcę w ciągu 24 miesięcy od zakończenia inwestycji mieszkaniowej.

  Warto wiedzieć! W przypadku najmu mieszkania na zasadach ustawy „lokal za grunt (PDF, 228 KB)” lub ustawy o SAN (PDF, 216) nie ma obowiązku zasiedlenia mieszkania w ciągu 24 miesięcy od zakończenia inwestycji mieszkaniowej. 

 4. Gdzie i kiedy mogę złożyć wniosek o dopłaty?

  Wniosek o dopłaty składasz w gminie, w której chcesz wynająć mieszkanie. Wykaz gmin, w których możesz złożyć wniosek o dopłaty do czynszów.

  Warto wiedzieć! Po złożeniu wniosku o dopłatę, gmina weryfikuje, czy najemca spełnia warunki do zastosowania dopłat, a następnie, w zależności od wyniku weryfikacji, wydaje decyzję administracyjną o przyznaniu lub nieprzyznaniu prawa do dopłat. Termin przyjmowania wniosków ustala indywidualnie gmina. Informacje o terminach uzyskasz od gminy, w której znajduje się mieszkanie.

 5. Czy w mojej gminie można skorzystać z dopłat?

  Tak, jeżeli gmina podpisała z BGK umowę o stosowanie dopłat dotyczącą budynku mieszkalnego, w którym znajduje się lokal przeznaczony do najmu lub podnajmu. Lista gmin, w których można złożyć wniosek o dopłaty.

 6. Gdzie znajdę wniosek o dopłaty?

  Wzór wniosku o dopłaty oraz wzory oświadczeń i zobowiązań dołączanych do wniosku określa Rozporządzenie (PDF, 526 KB). Znajdziesz go też w gminie i tam możesz go złożyć. Lista gmin, w których można złożyć wniosek o dopłaty. 

 7. Jak długo i od kiedy mogę liczyć na dopłaty?

  Jeżeli uzyskałeś prawo do dopłat (masz decyzję administracyjną wydaną przez prezydenta miasta, burmistrza lub wójta), będą one wypłacane raz w miesiącu przez 15 lat bezpośrednio na rachunek, na który płacony jest czynsz. Gminy wypłacają dopłaty od 1 stycznia 2019 r.

  Dopłaty stosuje się nie dłużej niż 20 lat dla danego lokalu od miesiąca, w którym zakończona została inwestycja mieszkaniowa. W przypadku gdy najem odbywa się na zasadach ustawy „lokal za grunt (PDF, 228 KB)” okres 20 lat liczy się od miesiąca , w którym została zawarta umowa pomiędzy gminą a spółką, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy „lokal za grunt (PDF, 228 KB)”. Jeśli mieszkanie lub budynek mieszkalny jednorodzinny jest wynajęty na zasadach ustawy o SAN (PDF, 216 KB) okres 20 lat liczy się od miesiąca, w którym została zawarta pierwsza umowa dzierżawy. Jeżeli jesteś kolejnym najemcą i okres stosowania dopłat dla danego lokalu jest krótszy niż ten, który Tobie przysługuje (np. Tobie przysługuje 15 lat dopłat, a poprzedni najemca wynajmował to samo mieszkanie przez 8 lat z dopłatami), to w tym lokalu skorzystasz z dopłat tylko do zakończenia 20 lat (czyli przez 12 lat). O dopłaty na pozostały okres (3 lata) możesz ubiegać się w innym lokalu objętym dopłatami - pod warunkiem, że nie upłynęło 20 lat wykorzystania mieszkania w programie. Prawo do dopłat podlega rocznej weryfikacji, którą przeprowadza gmina. Przed rozpoczęciem każdych kolejnych 12 miesięcy stosowania dopłat musisz złożyć do gminy oświadczenia o liczbie osób pozostających w gospodarstwie domowym, ich dochodach, a także oświadczenie dotyczące posiadania innych nieruchomości mieszkalnych. Dokumenty pozwolą gminie zweryfikować, czy spełniasz warunki, aby nadal otrzymywać dopłaty.

  Obowiązek złożenia oświadczeń spoczywa na najemcy lub podnajemcy - możesz to zrobić po upływie 10 miesięcy, ale nie później niż przed upływem 12 miesięcy otrzymywania dopłat. Jeżeli nie przedstawisz gminie dokumentów w terminie, otrzymasz wezwanie od gminy do ich złożenia w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania. Brak przedstawienia dokumentów w terminie spowoduje wstrzymanie dopłat do czasu ich dostarczenia i zakończenia weryfikacji przez gminę. Okres wstrzymania dopłat jest wliczany do okresu stosowania dopłat. Jeżeli po weryfikacji gmina uzna, że nie spełniasz warunków do dopłat, otrzymasz decyzję o pozbawieniu prawa do dopłat.

  Utrata prawa do dopłat nie wyklucza możliwości ich wznowienia w późniejszym okresie, jeżeli najemca ponownie spełni warunki ich otrzymania. Jeżeli weryfikacja przebiegnie pozytywnie, otrzymasz z gminy informację o utrzymaniu kwoty dopłat na dotychczasowym poziomie lub decyzję o zmianie wysokości dopłat - na okres kolejnych 12 miesięcy.

  Warto wiedzieć! Wysokość dopłaty może się zmienić (zmniejszyć lub zwiększyć w zależności od wykazywanego dochodu lub liczby osób stale zamieszkujących z najemcą). 

 8.  Jak liczy się dopłaty do czynszu?

  Miesięczna wysokość dopłat do 1m² jest inna w każdej gminie. Miesięczna dopłata do czynszu jest wyliczana w następujący sposób:

  • ​​​​​średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych to wskaźnik właściwy dla lokalizacji mieszkania, ustalony jako średnia wartość z dwóch ostatnio ogłaszanych przez wojewodę wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w podziale na miasto wojewódzkie i pozostałe gminy
  • do wyliczenia dopłaty do czynszu za najem lokalu położonego na terenie miasta wojewódzkiego (siedziby sejmiku województwa) należy przyjąć średnią wartość wskaźnika ustaloną na podstawie dwóch ostatnio ogłoszonych przez wojewodę wartości dla miasta wojewódzkiego (siedziby sejmiku województwa)
  • z kolei dla gminy sąsiadującej z miastem, będącym siedzibą wojewody lub sejmiku województwa należy przyjąć średnią wartość wskaźnika ustaloną na podstawie dwóch ostatnio ogłoszonych przez wojewodę wartości dla miasta wojewódzkiego (siedziby sejmiku województwa), ale nie więcej niż 120 proc. średniej wartości ustalonej dla pozostałych gmin w województwie
  • natomiast dla gminy niesąsiadującej z miastem będącym siedzibą wojewody lub sejmiku województwa należy przyjąć średnią wartość wskaźnika ustaloną na podstawie dwóch ostatnio ogłoszonych wartości dla pozostałych gmin w województwie
   Współczynnik dopłaty to 1,8 proc. lub wartość ustalona przez Radę Ministrów na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy.
    
  Wysokość dopłaty ustala gmina na podstawie dokumentów, które złożysz wraz z wnioskiem o dopłaty i będzie Ci przysługiwać w stałej wysokości przez 12 miesięcy. Po tym terminie gmina zweryfikuje Twoje prawo do dopłat, w wyniku czego wysokość dopłat może pozostać taka sama, ulec zmianie lub zostać wstrzymana do czasu ponownego spełnienia warunków (wówczas otrzymasz decyzję o pozbawieniu prawa do dopłat).

  Warto wiedzieć! Powierzchnia normatywna to powierzchnia wskazana przez ustawę. Została ona ustalona w wysokości 20 m2 dla pierwszej osoby i jest powiększana o 15 m2 dla każdej kolejnej osoby w gospodarstwie domowym. Powierzchnia normatywne ustalona dla wszystkich członków gospodarstwa domowego włącznie z najemcą nie może przekroczyć faktycznej powierzchni mieszkania. Jeżeli dla trzyosobowego gospodarstwa domowego powierzchnia normatywna wynosi 50 m2, a mieszkanie ma powierzchnię 40 m2,  do ustalenia dopłat zostanie przyjęta wartość 40 m2.  

 9. Jeśli gmina przyzna mi dopłaty, do czego się zobowiązuję?

  Jeżeli w dniu złożenia wniosku o dopłaty jesteś:

  • ​​​​​​najemcą mieszkania, które nie należy do gminy, a zostało wybudowane z wykorzystaniem preferencyjnego finansowania udzielonego przez BGK - z wyjątkiem lokalu, na który ubiegasz się o dopłaty do czynszu lub
  • najemcą mieszkania socjalnego lub komunalnego (czyli wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy), wybudowanego z wykorzystaniem preferencyjnego finansowania udzielonego przez BGK - z wyjątkiem lokalu, na który ubiegasz się o dopłaty do czynszu lub
  • osobą, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, którego przedmiotem jest mieszkanie lub dom jednorodzinny

  zobowiązujesz się odpowiednio do:

  • rozwiązania umowy najmu i opuszczenia mieszkania
  • zrzeczenia się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, którego przedmiotem jest mieszkanie lub dom jednorodzinny, na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i opuszczenia tego lokalu lub domu Musisz poinformować prezydenta miasta, burmistrza lub wójta, że rozwiązałeś umowę najmu i opuściłeś mieszkanie lub zrzekłeś się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Masz czas do końca trzeciego miesiąca od momentu, kiedy zacząłeś otrzymywać dopłaty.

   Te same zobowiązania dotyczą osób, które z Tobą mieszkają, a na Tobie spoczywa obowiązek poinformowania gminy o wypełnieniu przez nie tych warunków.

   Warto wiedzieć! W przypadku niedotrzymania przez najemcę terminu poinformowania gminy o wykonaniu zobowiązania, wypłata dopłat zostaje wstrzymana do czasu jej powiadomienia. Okres, w którym dopłaty zostały wstrzymane, wlicza się do okresu stosowania dopłat.

  W okresie stosowania dopłat:

  • nie możesz podnajmować innej osobie w całości lub części lokalu, na który otrzymałeś dopłaty do czynszu
  • w ciągu 30 dni masz obowiązek poinformowania gminy o uzyskaniu prawa własności/współwłasności lokalu/budynku jednorodzinnego lub zawarcia umowy najmu do lokalu mieszkalnego należącego do gminy lub utworzonego przy wykorzystaniu preferencyjnego finansowania udzielonego przez BGK - przez Ciebie lub jednego z członków Twojego gospodarstwa domowego.
   Jeżeli nie poinformujesz o tym w terminie, będziesz zobowiązany do zwrotu dopłat wraz z odsetkami ustawowymi, które pobrałeś po dokonaniu tej czynności.

Pytania

W przypadku pytań dotyczących programu Mieszkanie na Start, skontaktuj się: 

Kontakt

Bank Gospodarstwa Krajowego 
Departament Funduszy Mieszkaniowych

ul. Chmielna 73, budynek Varso 2
00-801 Warszawa
email: [email protected]
formularz kontaktowy