Województwo Wielkopolskie

30.03.2016 r.

W związku z wyczerpaniem dostępnych środków, uprzejmie informujemy o zakończeniu przyjmowania wniosków o pożyczkę JESSICA.

Nabór wniosków o udzielenie pożyczki na realizację miejskich projektów rewitalizacyjnych w Wielkopolsce w ramach Inicjatywy JESSICA

w ramach

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (WPRO)

 

Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, działając jako Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich dla województwa wielkopolskiego w ramach inicjatywy JESSICA (Wspólne Europejskie Wsparcie na rzecz Trwałych Inwestycji na Obszarach Miejskich) informuje o:

 1. rozpoczęciu naboru wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, w formie niskooprocentowanej (stopa referencyjna NBP pomniejszona o 3,5 p.p., ale nie mniej niż 1 % w skali roku) pożyczki nie stanowiącej pomocy publicznej na finansowanie - nawet do 100% wydatków kwalifikowalnych - prac rewitalizacyjnych polegających np. na adaptacji, modernizacji, konserwacji, czy też renowacji obiektów użyteczności publicznej (np. szkół, przedszkoli), w ramach Działania 4.1 „Rewitalizacja obszarów miejskich WRPO";
 2. trwającym naborze wniosków na preferencyjne finansowanie projektów miejskich w ramach:
 • Działania 1.4 „Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji, Schemat III: Inwestycje we wsparcie instytucji otoczenia biznesu na terenach miejskich WRPO";
 • Działania 4.1 „Rewitalizacja obszarów miejskich WRPO".

Nabór wniosków ma charakter otwarty i ciągły.

Pożyczki udzielane są przez BGK w oparciu o wytyczne i zasady określone w dokumentacji, dostępnej na stronie www.bgk.com.pl

Łączna kwota wsparcia przeznaczona przez Zarząd Województwa na wymienione wyżej cele wynosi ok. 294 mln zł. Wnioski przyjmowane będą do wyczerpania podanej kwoty.

Wnioski o udzielenie pożyczki, sporządzone zgodnie ze wzorami określonymi przez BGK i dostępnymi na stronie www.bgk.com.pl, należy składać w siedzibie Oddziału BGK w Poznaniu, przesyłać pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską na adres:

Bank Gospodarstwa Krajowego

Oddział w Poznaniu

ul. Składowa 5, 61-888 Poznań

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013

Pożyczki w ramach inicjatywy JESSICA:

Zgodnie z założeniami inicjatywy JESSICA, projekty przeznaczone do sfinansowania w tej formie muszą łączyć w swej istocie element komercyjny (zapewniający rentowność projektu i tym samym generujący nadwyżkę finansową na spłatę pożyczki) oraz element społeczny, ważny z punktu widzenia lokalnej społeczności (np. realizacja inwestycji poprawi atrakcyjność terenu, na którym jest realizowana i podniesie w ten sposób jakość życia mieszkańców).

Pożyczki przeznaczone są na realizację miejskich projektów rewitalizacyjnych, tj. na finansowanie inwestycji zmierzających do ożywienia zdegradowanych obszarów miejskich (np. rewitalizacja terenów powojskowych i poprzemysłowych, rozwój infrastruktury miejskiej, poprawa efektywności energetycznej).

Pożyczka udzielana - poza regułami pomocy publicznej - na sfinansowanie prac rewitalizacyjnych polegających np. na adaptacji, modernizacji, konserwacji, czy też renowacji obiektów, w których realizowane są zadania publiczne, np. szkół i przedszkoli. Są to niezwykle ważne i pożądane społecznie przedsięwzięcia poprawiające nie tylko jakość życia mieszkańców, lecz także wpływające na rozwój miast województwa, doskonale wpisując się tym samym w założenia inicjatywy JESSICA.

Pożyczki udzielane na ww. cel charakteryzować się będą nie tylko wyjątkowo niskim oprocentowaniem (stopa referencyjna NBP pomniejszona o 3,5 p.p., ale nie mniej, niż 1% w skali roku), ale również brakiem jakichkolwiek opłat i prowizji oraz możliwością sfinansowania nawet 85% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Komitet inwestycyjny, na podstawie wyników oceny zdolności kredytowej Inwestora, a także oceny Projektu z punktów widzenia jego elementów społecznych, może podjąć decyzję o sfinansowaniu ze środków pożyczki 100% wydatków kwalifikowanych Projektu.

Preferencyjne pożyczki objęte pomocą de minimis, udzielane ze środków Inicjatywy JESSICA w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Pożyczki finansują inwestycje zlokalizowane na obszarach miejskich i są udzielane na okres do 20 lat.

Oprocentowanie ustalane jest na bazie stopy referencyjnej NBP pomniejszonej o wskaźnik społeczny mogący wynieść 80% (w chwili obecnej minimalny poziom oprocentowania to 0,4% w skali roku).

Standardowo, pożyczka JESSICA z pomocą de minimis zapewnia finansowanie do 85% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia. Na podstawie oceny ryzyka kredytowego transakcji, Komitet Inwestycyjny może podjąć decyzję o sfinansowaniu ze środków pożyczki 100% wydatków kwalifikowanych Projektu.

Udzielenie pożyczki oznacza udzielenie Inwestorowi pomocy de minimis, której wartość stanowi różnicę pomiędzy zdyskontowaną rynkową wartością odsetek, która byłaby naliczona dla pożyczki na zasadach komercyjnych, a zdyskontowaną wartością odsetek wynikającą z preferencyjnego oprocentowania. Pomoc de minimis na realizację Projektu Miejskiego podlega sumowaniu z każdą inną pomocą de minimis udzieloną przedsiębiorcy, niezależnie od jej formy i źródła. Łączna wartość pomocy de minimis otrzymanej przez Inwestora w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro.

Formy wsparcia

Projekty wpisujące się w zakres:

 • Działania 4.1 WRPO, tj. szeroko rozumiana rewitalizacja na zdegradowanych obszarach miast
 • Przedsięwzięcia ukierunkowane w szczególności na funkcje rozwojowe miast, rewitalizację miast, rewitalizację obszarów o niewłaściwym potencjale oraz wsparcie inicjatyw na rzecz rozwoju, wykorzystujących lokalną specyfikę,
 • Projekty przyczyniające się do wykształcenia bądź wzmocnienia potencjału rozwojowego danego obszaru z uwzględnieniem rozwiązań takich problemów jak m.in. wykluczenie społeczne, wysoki poziom przestępczości oraz ogólne pogarszanie się jakości życia na zubożonych terenach miejskich,
 • Przedsięwzięcia z zakresu rozwoju infrastruktury mieszkalnictwa, obejmujące wyłącznie renowację wspólnych części wielorodzinnych budynków mieszkalnych, renowację i zmianę wykorzystania istniejących budynków, stanowiących własność władz publicznych lub własność podmiotów działających w celach niezarobkowych
 • Działania 1.4 WRPO - projekty z zakresu wsparcia instytucji otoczenia biznesu np. tworzenie parków przemysłowo technologicznych. Celem Działania 1.4 jest wzmocnienie regionalnego systemu innowacyjnego poprzez wzmocnienie potencjału sfery badawczo - rozwojowej oraz instytucji otoczenia biznesu

BGK oferuje wsparcie finansowe na realizację projektów miejskich w formie:

1. pożyczki stanowiącej pomoc publiczną udzielaną w ramach:

 • Działania 1.4 WRPO „Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji" Schemat III „Inwestycje we wsparcie instytucji otoczenia biznesu na terenach miejskich".
 • Działania 4.1 WRPO „Rewitalizacja obszarów miejskich".

2. pożyczki nie stanowiącej pomocy publicznej udzielaną na finansowanie projektów miejskich wyłącznie w ramach Działania 4.1 WRPO „Rewitalizacja obszarów miejskich".

O wsparcie w ramach inicjatywy JESSICA mogą ubiegać się podmioty prowadzące działalność gospodarczą, bez względu na ich formę prawną, a więc np. jednostki samorządu terytorialnego, spółki komunalne, przedsiębiorcy prywatni oraz partnerstwa publiczno-prywatne. Katalog potencjalnych beneficjentów określony został, odrębnie dla Działania 1.4 i 4.1, w Uszczegółowieniu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

W ramach komercyjnej działalności własnej BGK udziela Inwestorom długoterminowych kredytów inwestycyjnych na uzupełnienie wkładu własnego w realizowanym Projekcie Miejskim i/lub kredytów obrotowych na sfinansowanie podatku VAT od towarów i usług zakupionych w związku z realizacją Projektu Miejskiego.

Pomoc publiczna

Tak - w zależności od możliwej do zastosowania formy wsparcia.

Tryb procedowania jest uroszczony, co w szczególności odnosi się do:

 • braku konieczności spełnienia przez inwestora warunku w zakresie efektu zachęty (inwestycja może rozpocząć się przed złożeniem wniosku o pożyczkę),
 • inwestor może uzyskać refinansowanie wydatków kwalifikowalnych, poniesionych przed przyznaniem pożyczki,
 • inwestor nie musi zapewniać wkładu własnego; pożyczka może finansować nawet 100% wydatków kwalifikowalnych projektu,
 • z uwagi na ważny społecznie charakter projektu - wskaźnik społeczny stanowiący podstawę ustalenia oprocentowania pożyczki jest zawsze wysoki i wynosi 3,5 p.p.; oprocentowanie pożyczki w chwili obecnej wynosi 1,25% w stosunku rocznym

Finansowaniem objęte są inwestycje rewitalizacyjne o charakterze odtworzeniowym polegające np. na adaptacji, konserwacji, modernizacji, czy też renowacji obiektów użyteczności publicznej (obiektów oświatowych), np.:

 • przedszkoli, szkół podlegających Gminom
 • szkół podlegających Powiatom,
 • szkół o statusie wyższej uczelni podlegających Samorządowi Województwa.

Projekty finansowane w formie pożyczki nie stanowiącej pomocy publicznej pozbawione są elementu biznesowego (inwestor oświadcza, ze infrastruktura finansowana ze środków pożyczki nie będzie służyć działalności gospodarczej). Źródłem spłaty pożyczki są środki pochodzące z innych dochodów inwestora, np. w przypadku jednostek samorządu terytorialnego (JST) - mogą być to środki pochodzące z dochodów własnych JST.

Efekt zachęty to jeden z warunków udzielenia pożyczki/pomocy, który nie jest wymagany w przypadku pożyczek udzielanych poza regułami pomocy publicznej.

Inwestor zapewnia spełnienie efektu zachęty poprzez nie podejmowanie działań inwestycyjnych przed złożeniem wniosku o pożyczkę i działań - usług doradczych związanych z realizacją inwestycji rozpoczętych przed 2 styczniem 2009 r., a ponadto - w przypadku dużych przedsiębiorstw (w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) 800/2008) - przedstawiając wraz z wnioskiem o pożyczkę studium wykonalności zawierające analizę wariantów co najmniej dwóch modeli realizacji Projektu Miejskiego (przy udziale i bez udziału środków WRPO), z których wynika, iż dzięki przyznanej pomocy spełniony zostanie co najmniej jeden z następujących kryteriów określonych w art. 8 ust. 3 rozporządzenia 800/2008:

 • nastąpi znaczące zwiększenie rozmiaru projektu,
 • znacząco zwiększony zostanie zasięg projektu,
 • zwiększeniu ulegnie całkowita kwota środków wydanych przez inwestora na realizację Projektu Miejskiego,
 • znacząco przyspieszona zostanie realizacja projektu.

Wielkość przedsiębiorcy ma wpływ na obliczanie wysokości pomocy publicznej względem maksymalnej intensywności pomocy dla regionu, a także na zasady kwalifikowania wydatków związanych z realizowanym projektem miejskim.

Klasyfikacja przedsiębiorstw jest następująca:

 • mikroprzedsiębiorstwo jest to przedsiębiorstwo zatrudniające do 9 pracowników włącznie i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln EUR,
 • małe przedsiębiorstwo jest to przedsiębiorstwo zatrudniające do 49 pracowników włącznie i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln EUR,
 • średnie przedsiębiorstwo jest to przedsiębiorstwo zatrudniające do 249 pracowników włącznie i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR a/lub całkowity bilans nie przekracza 43 mln EUR.
 • duże przedsiębiorstwo jest to przedsiębiorstwo, które nie kwalifikuje się do żadnej z ww. kategorii przedsiębiorstw.

Uwaga! Powyższa klasyfikacja nie dotyczy pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej.

Parametry pożyczki

FROM udziela pożyczek do wyczerpania środków. Maksymalna kwota pożyczki dla jednego beneficjenta nie została określona. O wysokości pożyczki decyduje Komitet Inwestycyjny indywidualnie dla każdego Projektu Miejskiego i może wynosić:

 • do 75% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu Miejskiego - w przypadku pożyczek stanowiących pomoc publiczną,
 • do 100% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu Miejskiego - w przypadku pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej.

BGK, działając jako FROM, nie pobiera dodatkowych opłat i prowizji związanych z obsługą pożyczek.

Tak - do 12 miesięcy po rzeczowym i finansowym zakończeniu realizacji Projektu Miejskiego. Karencja nie obejmuje spłaty odsetek od udzielonej pożyczki.

Okres kredytowania jest elementem branym pod uwagę przy ocenie projektu oraz analizie zdolności kredytowej Inwestora i w uzasadnionych przypadkach Bank może wymagać wydłużenia okresu spłaty, co przyczyni się do poprawy rentowności.

Oprocentowanie i wskaźnik pożyczki

Podstawą ustalania wysokości oprocentowania pożyczki jest stopa referencyjna NBP pomniejszana o wskaźnik społeczny, określany na cały okres trwania umowy pożyczki.

W przypadku pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej udzielanych podmiotom publicznym na rewitalizację placówek oświatowych, wskaźnik społeczny jest stały i wynosi w każdym przypadku 3,5 p.p.

W przypadku pożyczek stanowiących pomoc publiczną wskaźnik ten wyznaczany jest na podstawie analizy kosztów i korzyści realizacji projektu. Im większe efekty społeczne, gospodarcze, środowiskowe i zagospodarowania przestrzennego realizowanej inwestycji, tym wyższy poziom wskaźnika społecznego i tym samym niższe oprocentowanie pożyczki. Wartość wskaźnika społecznego zawiera się w przedziale od 0 do 2 p.p.

Przykłady elementów społecznych projektu w sferach społecznej, gospodarczej, środowiskowej oraz zagospodarowania przestrzennego wymieniono poniżej. Lista ta nie powinna być traktowana jako zamknięta.

1. sfera społeczna:

 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa (np. instalacja monitoringu wizyjnego i przyłączenie go do systemu miejskiego obsługiwanego przez Policję lub Straż Miejską),
 • zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi i edukacji (żłobki, przedszkola, szkoły itp.),
 • ochrona dziedzictwa kulturowego, zwiększenie dostępu do instytucji kultury i sztuki (muzea, centra sztuki, biblioteki, mediateki itp.),
 • zwiększenie dostępu do miejsc wypoczynku oraz obiektów sportowych (parki, place zabaw, sale sportowe itp.),
 • zwiększenie dostępu do Internetu (np. sieć bezprzewodowa, PIAP - Publiczne Punkty Dostępu do Internetu itp.),
 • zwiększenie komfortu dojazdu (skrócona odległość, skrócony czas dojazdu, poprawiony stan nawierzchni, zmniejszenie korków ulicznych, niższa wypadkowość, budowa obiektów typu Park & Ride itp.),
 • działania na rzecz różnych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (np. poprzez tworzenie punktów porad prawnych, świetlic itp.),
 • bezpośrednie bądź pośrednie zachęcenie innych przedsiębiorstw do angażowania się w projekty zawierające komponent społeczny;

2. sfera gospodarcza:

 • działania na rzecz wzrostu rozpoznawalności i atrakcyjności obszaru, tworzenie wizerunku miejsca przyjaznego inwestorom,
 • działania na rzecz wzrostu natężenia ruchu turystycznego,
 • tworzenie warunków do zakładania i rozwoju przedsiębiorstw (np. wsparcie instytucji otoczenia biznesu),
 • tworzenie miejsc pracy będących efektem bezpośrednim i pośrednim inwestycji (po stronie inwestora jak i np. po stronie podmiotów wynajmujących powierzchnie),
 • wspieranie pożądanych kierunków nauki, poprawa warunków kształcenia (w przyszłości wzrost wykształcenia i dochodów pracowników, spadek bezrobocia itd.);

3. sfera środowiskowa:

 • wspieranie spadku poziomu zanieczyszczenia środowiska (w tym również zmniejszanie hałasu),
 • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (np. na skutek zastosowania OZE w ramach inwestycji),

4. sfera zagospodarowania przestrzennego

 • założenie / utrzymanie / udostępnienie terenów zielonych (w tym historycznych, o wysokiej wartości),
 • budowa / utrzymanie / udostępnienie małej architektury.

 

Zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, oddziaływania Projektu Miejskiego powinny zostać zapewnione w czterech sferach: społecznej, gospodarczej (w tym rozwój przedsiębiorczości), środowiskowej oraz zagospodarowania przestrzennego. Zachęcamy do uzgadniania zakresu oddziaływań inwestycji już w trakcie przygotowania Projektu Miejskiego - zarówno z władzami miasta, na terenie którego ma być realizowany projekt, jak i z BGK. Należy ponadto podkreślić, że elementy społeczne Projektu Miejskiego powinny zostać dopasowane do określonych w Programie Rewitalizacji potrzeb obszaru zdegradowanego, na którym realizowana będzie inwestycja.

Zabezpieczenia spłaty pożyczki

W przypadku JST standardowym zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny in blanco kredytobiorcy składany wraz z deklaracją wekslową. W przypadku pozostałych podmiotów oprócz weksla konieczne jest inne zabezpieczenie, proponowane przez Inwestora, we wniosku spośród stosowanych w BGK rodzajów zabezpieczeń i wymienionych we wzorze wniosku. Forma zabezpieczenia powinna być dostosowana do charakteru Projektu Miejskiego. Preferowane są następujące formy zabezpieczeń:

 1. hipoteka (np. na nieruchomości, lokalach użytkowych) wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości będącej przedmiotem hipoteki;
 2. zastaw rejestrowy na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia mienia będącego przedmiotem zastawu;
 3. zastaw na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
 4. przeniesienie wierzytelności z umowy najmu lub innych umów, np. rachunku bankowego, rachunku lokaty bankowej, itp;
 5. przeniesienie środków pieniężnych na własność BGK (kaucja);
 6. gwarancja bankowa;
 7. gwarancja ubezpieczeniowa;
 8. poręczenie bankowe lub SKOK;
 9. poręczenie wekslowe;
 10. poręczenie według prawa cywilnego;
 11. poręczenie udzielone przez fundusz poręczeniowy, w którym BGK nie posiada udziałów;
 12. poręczenie udziałowców inwestora/jednostki samorządu terytorialnego;
 13. inne, zaproponowane przez inwestora.

Tak. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie odpowiedniej wartości zabezpieczenia. Możliwe jest również wykorzystanie form zabezpieczeń innych niż hipoteka. Każda sytuacja rozpatrywana jest jednak indywidualnie i każdorazowo Bank musi wyrazić zgodę na przyjęcie danego zabezpieczenia.

Co do zasady - możliwe jest zabezpieczenie pożyczki w formie takiej hipoteki. Do zabezpieczenia przyjęta zostaje przyszła wartość nieruchomości, uwzględniająca efekt realizacji projektu, zgodnie z dostarczonym przez Inwestora oraz przyjętym przez rzeczoznawcę Banku operatem szacunkowym. Każda sytuacja rozpatrywana jest jednak indywidualnie i każdorazowo Bank będzie podejmował decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu takiego zabezpieczenia.

Generalnie dopuszczone jest przyjęcie jako zabezpieczenia hipoteki z ograniczeniami w Dziale III KW, np. związanymi z prawami przechodu, przejazdu. Każda sytuacja jest jednak rozpatrywana indywidualnie i Bank każdorazowo musi wyrazić zgodę na przyjęcie takiego zabezpieczenia.

Kwalifikowalność wydatków

W przypadku pożyczek stanowiących pomoc publiczną:

Za kwalifikowane mogą być uznane wydatki niezbędne do realizacji Projektu Miejskiego (nowej inwestycji), określone w § 10-12 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 254, poz. 1709),

 

W przypadku pożyczek nie stanowiących pomocy:

Mogą być to wydatki uznane za kwalifikowalne i spełniające kryteria zgodnie z rozporządzeniem 1083/2006, rozporządzeniem 1828/2006 oraz zgodnie z Wytycznymi IZ WRPO w sprawie kwalifikowalności kosztów w ramach priorytetu I - Działanie 1.7 oraz priorytetów II - VII (Działanie 4.1), opracowanymi na podstawie Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007 - 2013, a także z Uszczegółowieniem WRPO.

Podatek VAT stanowi koszt kwalifikowalny Projektu Miejskiego wyłącznie w przypadku, gdy inwestor nie posiada możliwości jego odzyskania i złoży w tej sprawie oświadczenie stanowiące załącznik do wniosku.

Zakup nieruchomości niezabudowanej (grunt) jest kwalifikowalny do 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Zakup nieruchomości zabudowanej nie jest limitowany.

W przypadku zakupu nieruchomości zabudowanej, gdy konieczne jest wyburzenie stojących na niej budynków, kwalifikowalny jest zakup gruntu nie przekraczający 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu, bez wartości budynków. Wyburzenie budynków będzie natomiast kosztem kwalifikowalnym na zasadach ogólnych i nie należy traktować go jako elementu składowego kosztów zakupu nieruchomości.

Tak, przy czym refinansowanie wydatków możliwe jest w przypadku pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej i rozpatrywane jest indywidualnie. Bank weryfikuje, czy wydatki:

1) poniesione zostały w okresie kwalifikowalności,

2) były niezbędne i poniesione zostały w związku z realizacją Projektu Miejskiego,

3) zostały przewidziane w budżecie inwestycji,

4) zgodne są z zasadami kwalifikowania wydatków,

5) zostały faktycznie poniesione na zakup towarów i usług,

6) zostały dokonane w sposób efektywny i racjonalny, zgodnie z ustawą pzp.

 

W przypadku pożyczek stanowiących pomoc publiczną brak jest możliwości refundacji poniesionych wydatków. Finansowanie prac remontowych możliwe jest tylko wówczas, gdy koszty te poniesione zostały po złożeniu wniosku o pożyczkę i wchodzą w zakres nowej inwestycji. Realizowane są w postaci bezpośrednich płatności na rzecz wykonawcy i/lub zaliczek dla inwestora.

Wymogi formalne

Nabycie nieruchomości nie stanowi rozpoczęcia prac inwestycyjnych, ani prac przygotowawczych związanych z przygotowaniem Projektu Miejskiego.

Projekt musi być zlokalizowany w całości na obszarze wyodrębnionym w Programie Rewitalizacji, przyjętym zgodnie z Wytycznymi w zakresie zasad opracowania programów umożliwiających ubieganie się o wsparcie w ramach inicjatywy JESSICA oraz Działania 4.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

W przypadku pożyczek stanowiących pomoc publiczną - wkład własny Inwestora to środki pochodzące z jego działalności własnej (działalności gospodarczej) lub z zewnętrznych źródeł finansowania (np. kredyty lub pożyczki zaciągnięte w innych bankach), w formie pozbawionej wsparcia ze środków publicznych.

W przypadku pożyczek nie stanowiących pomocy, wkład własny wymagany jest tylko w przypadku zbyt wysokiego, w ocenie Banku, ryzyka kredytowego związanego z udzieleniem pożyczki. W tej sytuacji Bank może wymagać zapewnienia przez Inwestora wkładu własnego pochodzącego z jego środków własnych - na poziomie co najmniej 15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej przez fundusze rozwoju obszarów miejskich, pożyczka może być udzielona na realizację nowej inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy w województwie objętym danym regionalnym programem operacyjnym.

Poprzez nową inwestycję rozumie się:

 • inwestycję w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:
  • utworzeniem nowego lub rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa,
  • dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów, lub
  • zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie.
 • nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez inwestora niezależnego od zbywcy.

Projekt już rozpoczęty, podlegający zasadom regionalnej pomocy inwestycyjnej, nie kwalifikuje się do otrzymania pożyczki w ramach inicjatywy JESSICA. Przez rozpoczęcie prac związanych z realizacją nowej inwestycji należy rozumieć rozpoczęcie prac budowlanych lub pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia ruchomych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z wyłączeniem kosztów przygotowania dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie inwestycji może rozpocząć się po złożeniu wniosku o pożyczkę (w przypadku MŚP). W przypadku dużego przedsiębiorcy dodatkowym warunkiem udzielenia pomocy jest potwierdzenie BGK, że wnioskodawca spełnia jedno z kryteriów zawartych w art. 8 ust 3 Rozporządzenia 800/2008.

Zgodnie ze stanowiskiem MRR, nie jest wykluczona możliwość kwalifikowania projektów stanowiących etap większej inwestycji. Konieczne jest jednak wówczas wykazanie, że projekt ten, będący etapem większej inwestycji, sam w sobie stanowi samodzielną, funkcjonalnie wyodrębnioną inwestycję w stosunku do etapu lub etapów poprzedzających bądź realizowanych równolegle w zakresie całego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Zatem etap musi stanowić sam w sobie nową inwestycję w stosunku do etapu poprzedzającego lub realizowanego równolegle. Tego typu przypadki należy traktować w sposób indywidualny, podlegający każdorazowej weryfikacji przez Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich.

UWAGA! Wyjątek stanowią pożyczki nie stanowiące pomocy publicznej, ze środków których możliwe jest finansowanie już rozpoczętych inwestycji.

Tak - w każdym przypadku inwestor zobowiązany jest do ponoszenia wydatków w ciężar pożyczki JESSICA z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości oraz dołożenia wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w związku z realizacją Projektu Miejskiego.

W przypadku, gdy inwestor nie jest zobowiązany do stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych, a dokonuje zakupu jednego asortymentu od jednego dostawcy towarów, usług lub robót budowlanych, którego wartość netto przekracza wyrażoną w złotych polskich równowartość kwoty 14 000 euro - dokonuje zakupu w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, przy czym:

 • w przypadku zamówień o wartości powyżej 1 000 euro, ale nie przekraczających 14 000 euro, inwestor przedstawia na żądanie Banku co najmniej trzy oferty ważne na dzień dokonywania zakupu lub złożenia zamówienia, które złożone zostały przez potencjalnych dostawców towarów, usług czy robót budowlanych (o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych dostawców towarów, usług czy robót budowlanych) - w odpowiedzi na zapytanie ofertowe skierowane do nich przez inwestora. Inwestor przedstawia jednocześnie uzasadnienie dokonanego wyboru. Zapytanie ofertowe zawierające opis przedmiotu zakupu, kryteria oceny ofert oraz termin składania ofert inwestor zamieszcza na swojej stronie internetowej (o ile posiada taką stronę) oraz w swojej siedzibie, w miejscu publicznie dostępnym.
 • w przypadku, gdy pomimo wysłania zapytania ofertowego, o którym mowa w ust. 4, do co najmniej trzech potencjalnych dostawców towarów, usług, czy robót budowlanych, inwestor otrzyma tylko jedną ofertę uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną, pod warunkiem udokumentowania wysłania przez inwestora zapytania ofertowego, zgodnie z opisanymi zasadami.
 • Inwestor wybiera najkorzystniejszą spośród złożonych ofert w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny; wybór oferty jest dokumentowany protokołem, do którego załączane są zebrane oferty.

Na etapie wnioskowania nie jest wymagane rozstrzygnięcie przetargu na wybór wykonawcy. Jeżeli wnioskodawca posiada kosztorys inwestorski, szacuje wartość inwestycji na jego podstawie. Jeżeli wnioskodawca nie posiada kosztorysu inwestorskiego, szacuje wartość inwestycji w inny sposób, uzgodniony z FROM.

Program Rewitalizacji może być dostarczony najpóźniej przed pierwszym uruchomieniem środków pożyczki. Na etapie składania wniosku o pożyczkę wystarczającym jest złożenie potwierdzenia władz lokalnych, iż projekt zlokalizowany został na obszarze dysfunkcyjnym wyodrębnionym w programie Rewitalizacji, który sporządzony został zgodnie z Wytycznymi WRPO.

Termin uzupełnienia dokumentacji określany jest w umowie pożyczki. Dostarczenie w/w dokumentów może stanowić warunek uruchomienia pożyczki.

Pożyczkobiorcami mogą być jedynie podmioty prowadzące działalność gospodarczą, posiadające osobowość prawną. Jednostka budżetowa, jako podmiot nie posiadający osobowości prawnej, nie może samodzielnie wnioskować o udzielenie pożyczki. Wnioskodawcą w takim przypadku może być jednostka samorządu terytorialnego, która utworzyła jednostkę budżetową, lub podmiot zależny posiadający osobowość prawną (funkcjonująca spółka komunalna lub spółka celowa utworzona na potrzeby realizacji Projektu Miejskiego).