Województwo Pomorskie

30.03.2016 r.

W związku z wyczerpaniem dostępnych środków, uprzejmie informujemy o zakończeniu przyjmowania wniosków o pożyczkę JESSICA.

Nabór wniosków o udzielenie pożyczki na realizację projektów miejskich w ramach Inicjatywy JESSICA w miastach na prawach powiatu województwa pomorskiego.

Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, działający jako Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich, we współpracy z Agencją Rozwoju Pomorza S.A. informuje o:

1. rozpoczęciu naboru wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, w formie preferencyjnej pożyczki nie stanowiącej pomocy publicznej na finansowanie projektów miejskich na terenie Gdańska, Gdyni, Słupska i Sopotu, których przedmiotem będzie:

 • remont, adaptacja i wyposażenie obiektów użyteczności publicznej (z wyłączeniem siedzib jednostek samorządu terytorialnego),
 • kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych,

2. trwającym naborze wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, w formie preferencyjnej pożyczki na realizację projektów miejskich na terenie Gdańska, Gdyni, Słupska i Sopotu.

Wsparcie finansowe oferowane jest w ramach Działania 3.3 „Infrastruktura Rozwoju Miast - Wsparcie Pozadotacyjne" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007- 2013.

Pożyczki udzielane są przez BGK w oparciu o wytyczne określone w dokumentacji, dostępnej na stronie www.bgk.com.pl

Nabór wniosków ma charakter otwarty i ciągły. Wnioski przyjmowane będą do wyczerpania tej kwoty.

Wnioski o udzielenie pożyczki, sporządzone zgodnie ze wzorem określonym przez BGK i dostępnym na stronie www.bgk.com.pl, należy przekazać pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, przesyłką kurierską bądź osobiście do:

Agencji Rozwoju Pomorza S.A.

ul. Arkońska 6 (budynek A3)

80-387 Gdańsk

Pożyczki w ramach inicjatywy JESSICA:

Zgodnie z założeniami inicjatywy JESSICA, projekty przeznaczone do sfinansowania w tej formie muszą łączyć w swej istocie element komercyjny (zapewniający rentowność projektu i tym samym generujący nadwyżkę finansową na spłatę pożyczki) oraz element społeczny, ważny z punktu widzenia lokalnej społeczności (np. realizacja inwestycji poprawi atrakcyjność terenu, na którym jest realizowana i podniesie w ten sposób jakość życia mieszkańców).

BGK, we współpracy z Agencją Rozwoju Pomorza S.A., udziela preferencyjnych pożyczek, poza regułami pomocy publicznej, na sfinansowanie projektów miejskich, których przedmiotem będzie:

 • remont, adaptacja i wyposażenie obiektów użyteczności publicznej (z wyłączeniem siedzib jednostek samorządu terytorialnego),
 • kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Pożyczki udzielane na ten cel charakteryzować się będą nie tylko wyjątkowo niskim oprocentowaniem (stopa referencyjna NBP pomniejszona o stały wskaźnik społeczny w wysokości 80%, nie mniej niż 1% w skali roku), ale również brakiem jakichkolwiek opłat i prowizji oraz możliwością sfinansowania 85% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia.

Komitet Inwestycyjny, na podstawie wyników oceny zdolności Inwestora i Projektu, może podjąć decyzję o sfinansowaniu ze środków pożyczki 100% wydatków kwalifikowanych Projektu.

BGK, działający we współpracy z Agencją Rozwoju Pomorza S.A., udziela preferencyjnych pożyczek na realizację Projektów Miejskich objętych pomocą de minimis. Są one udzielane ze środków Inicjatywy JESSICA w ramach trzech działań Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Pożyczki udzielane są na okres do 20 lat, a oprocentowanie ustalane jest na bazie stopy referencyjnej NBP pomniejszonej o wskaźnik społeczny mogący wynieść 80%. Bank nie nalicza jakichkolwiek opłat i prowizji z tytułu udzielenia pożyczki.

Możliwe jest sfinansowanie do 85% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia.

Udzielenie pożyczki oznacza udzielenie Inwestorowi pomocy de minimis, której wartość stanowi różnicę pomiędzy zdyskontowaną rynkową wartością odsetek, która byłaby naliczona dla pożyczki na zasadach komercyjnych, a zdyskontowaną wartością odsetek wynikającą z preferencyjnego oprocentowania. Pomoc de minimis na realizację Projektu Miejskiego podlega sumowaniu z każdą inną pomocą de minimis udzieloną przedsiębiorcy, niezależnie od jej formy i źródła. Łączna wartość pomocy de minimis otrzymanej przez Inwestora w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro.

Formy wsparcia

W woj. pomorskim BGK obsługuje projekty w miastach na prawach powiatu, tj. w Gdańsku, Gdyni, Słupsku i Sopocie.

W Uszczegółowieniu RPO WP dla Działania 3.3 określono 9 typów/kategorii projektów, przeznaczonych do sfinansowania w ramach inicjatywy JESSICA na Pomorzu, których przedmiotem będzie:

1. budowa, rozbudowa, przebudowa, remont obiektów przeznaczonych na stworzenie lub rozwijanie parków naukowo-technologicznych, centrów zaawansowanych technologii, centrów doskonałości, centrów edukacyjno-wdrożeniowych, inkubatorów przedsiębiorczości i innych instytucji o podobnym charakterze (wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem otoczenia);

2. kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich (m.in. poprzemysłowych, powojskowych, pokolejowych, portowych i przyportowych, mieszkaniowych, usługowych), w tym budowa nowej, rozbudowa i przebudowa istniejącej publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji m.in. gospodarczych, edukacyjnych, społecznych, rekreacyjnych;

3.  budowa, rozbudowa, przebudowa, remont, adaptacja i wyposażenie obiektów użyteczności publicznej (z wyłączeniem siedzib jednostek samorządu terytorialnego) i innych obiektów o znaczeniu historycznym o charakterze i funkcjach metropolitalnych i ponadlokalnych (w tym m.in. obiektów sportowych, kongresowych, kulturalnych, wystawienniczych i targowych) wraz z niezbędnym zagospodarowaniem otoczenia tych obiektów;

4. kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w centrach miast m.in. poprzez wyłączenie ich z ruchu kołowego, budowę parkingów wraz z małą architekturą i infrastrukturą towarzyszącą;

5. budowa nowej, rozbudowa i przebudowa istniejącej liniowej infrastruktury transportu trolejbusowego, autobusowego i szynowego (szybkiej kolei miejskiej oraz tramwaju) oraz punktowej infrastruktury transportu zbiorowego w obszarach regionalnych węzłów integracyjnych;

6. kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, połączona również z przekształceniem istniejących systemów ogrzewania, w tym przebudowa źródeł ciepła na wykorzystujące odnawialne źródła energii;

7.  likwidacja istniejących systemów ogrzewania węglem i podłączenie odbiorców do miejskiego systemu ciepłowniczego oraz lokalnych systemów ciepłowniczych;

8. rozbudowa lub przebudowa scentralizowanych systemów zaopatrzenia w ciepło, obejmującą źródła, sieci i węzły cieplne (w tym wyposażenie ich w instalacje ograniczające emisje zanieczyszczeń pyłowych i gazowych);

9. rozbudowa lub przebudowa infrastruktury oraz zakup urządzeń służących do produkcji energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych, w tym m.in.: budowa źródeł ciepła opalanych biomasą, biogazem lub biopaliwami, budowa instalacji solarnych.

BGK, na podstawie oceny wniosku dokonywanej przez BGK we współpracy z ARP, udziela preferencyjnych pożyczek na realizację Projektów Miejskich, zlokalizowanych na terenach objętych ZIPROM.

O wsparcie w ramach inicjatywy JESSICA mogą ubiegać się podmioty prowadzące działalność gospodarczą wymienione w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, tj. np. jednostki samorządu terytorialnego, spółki komunalne, spółki prawa handlowego oraz partnerstwa publiczno-prywatne.

W ramach komercyjnej działalności własnej BGK udziela Inwestorom długoterminowych kredytów inwestycyjnych na uzupełnienie wkładu własnego w realizowanym Projekcie Miejskim i/lub kredytów obrotowych na sfinansowanie podatku VAT od towarów i usług zakupionych w związku z realizacją Projektu Miejskiego.

Pomoc publiczna

Udzielenie pożyczki na warunkach preferencyjnych jest równoznaczne z udzieleniem pomocy. Każdy Inwestor, któremu udzielono pożyczki na realizację Projektu Miejskiego jest beneficjentem pomocy. Złożenie wniosku jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o pomoc publiczną.

Warunkiem udzielenia pożyczki jest w szczególności:

1. zatwierdzenie przez FROM Projektu Miejskiego, na podstawie oceny jego kwalifikowalności, do sfinansowania w ramach inicjatywy JESSICA; na podstawie złożonego wniosku badana jest zgodność przedmiotu wniosku i wnioskowanych warunków z założeniami inicjatywy JESSICA oraz celami RPO WP Działania 3.3 Infrastruktura rozwoju miast - wsparcie pozadotacyjne, a także przepisami dotyczącymi funduszy strukturalnych, przepisami pomocowymi oraz przepisami dotyczącymi ochrony środowiska;

2. zobowiązanie Inwestora do zachowania trwałości Projektu Miejskiego;

3. spełnienie przez Inwestora warunku efektu zachęty;

4. wniesienie lub udokumentowanie posiadania wkładu własnego odpowiadającego co najmniej 25% wydatków kwalifikowanych w formie pozbawionej wsparcia ze środków publicznych; przed uruchomieniem pożyczki BGK może wymagać od Inwestora potwierdzenia, iż zadeklarowany wkład własny został wniesiony do Projektu Miejskiego;

5. posiadanie przez Inwestora zdolności kredytowej ocenianej zgodnie z wewnętrznymi przepisami BGK w tym zakresie oraz z uwzględnieniem specyfiki projektów miejskich i założeń inicjatywy JESSICA;

6. zaakceptowanie przez BGK zaproponowanej przez Inwestora formy i wartości prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki lub ustalenie innej akceptowanej przez BGK i formy zabezpieczenia;

7. dostępność środków zarządzanych przez FROM.

Efekt zachęty to warunek udzielenia pożyczki/pomocy, który Inwestor zapewnia poprzez nie podejmowanie działań inwestycyjnych przed złożeniem wniosku o pożyczkę i działań - usług doradczych związanych z realizacją inwestycji rozpoczętych przed 2 styczniem 2009 r., a ponadto - w przypadku dużych przedsiębiorstw (w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) 800/2008) - przedstawiając wraz z wnioskiem o pożyczkę dokumenty wewnętrzne (studium wykonalności) zawierające analizę wariantów co najmniej dwóch modeli realizacji Projektu Miejskiego (przy udziale i bez udziału środków RPO WP), z których wynika, iż dzięki przyznanej pomocy spełniony zostanie co najmniej jeden z następujących kryteriów określonych w art. 8 ust. 3 rozporządzenia 800/2008:

 • nastąpi znaczące zwiększenie rozmiaru projektu,
 • znacząco zwiększony zostanie zasięg projektu,
 • zwiększeniu ulegnie całkowita kwota środków wydanych przez inwestora na realizację Projektu Miejskiego,
 • znacząco przyspieszona zostanie realizacja projektu.

Wielkość przedsiębiorcy ma wpływ na obliczanie wysokości pomocy publicznej względem maksymalnej intensywności pomocy dla regionu, a także na zasady kwalifikowania wydatków związanych z realizowanym projektem miejskim.

Klasyfikacja przedsiębiorstw jest następująca:

 • mikroprzedsiębiorstwo jest to przedsiębiorstwo zatrudniające do 9 pracowników włącznie i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln EUR,
 • małe przedsiębiorstwo jest to przedsiębiorstwo zatrudniające do 49 pracowników włącznie i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln EUR,
 • średnie przedsiębiorstwo jest to przedsiębiorstwo zatrudniające do 249 pracowników włącznie i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR a/lub całkowity bilans nie przekracza 43 mln EUR,
 • duże przedsiębiorstwo jest to przedsiębiorstwo, które nie kwalifikuje się do żadnej z ww. kategorii przedsiębiorstw.
Parametry pożyczki

FROM udziela pożyczek do wyczerpania środków. Maksymalna kwota pożyczki dla jednego beneficjenta nie została określona. O wysokości pożyczki decyduje Komitet Inwestycyjny indywidualnie dla każdego Projektu Miejskiego i nie może ona przekraczać 75% kosztów kwalifikowanych projektu (na podstawie przepisów dotyczących pomocy publicznej). Ponadto ograniczeniem mogą być przepisy w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r.), które określają maksymalne wielkości pomocy dla poszczególnych obszarów, tj. maksymalny poziom intensywności pomocy w regionie.

BGK, działając jako FROM, nie pobiera dodatkowych opłat i prowizji związanych z udzielaniem i obsługą pożyczek.

W woj. pomorskim możliwa jest karencja w spłacie kapitału do roku po rzeczowym zakończeniu projektu, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2015 r.

Okres kredytowania jest elementem branym pod uwagę przy ocenie projektu oraz analizie zdolności kredytowej Inwestora i w uzasadnionych przypadkach może być skrócony. Proponowane warunki pożyczki będą przedstawiane Inwestorowi po zakończeniu kompleksowej oceny wniosku o pożyczkę.

Oprocentowanie i wskaźnik społeczny

Podstawą ustalania wysokości oprocentowania pożyczki jest stopa referencyjna NBP pomniejszana o wskaźnik społeczny, określany na cały okres trwania umowy pożyczki. Wskaźnik ten wyznaczany jest na podstawie analizy kosztów i korzyści realizacji projektu. Im większe efekty społeczne, gospodarcze, środowiskowe i zagospodarowania przestrzennego realizowanej inwestycji, tym wyższy poziom wskaźnika społecznego i tym samym niższe oprocentowanie pożyczki. Np. rewitalizacja obiektu poprzemysłowego, która obejmie swym zasięgiem także modernizację przyległego placu zabaw dla dzieci, będzie zawierać w sobie czynnik społeczny podnoszący koszty projektu.

Przykłady elementów społecznych projektu w sferach społecznej, gospodarczej, środowiskowej oraz zagospodarowania przestrzennego wymieniono poniżej. Lista ta nie powinna być traktowana jako zamknięta.

 • sfera społeczna:
  • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa (np. instalacja monitoringu wizyjnego i przyłączenie go do systemu miejskiego obsługiwanego przez Policję lub Straż Miejską),
  • zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi i edukacji (żłobki, przedszkola, szkoły itp.),
  • ochrona dziedzictwa kulturowego, zwiększenie dostępu do instytucji kultury i sztuki (muzea, centra sztuki, biblioteki, mediateki itp.),
  • zwiększenie dostępu do miejsc wypoczynku oraz obiektów sportowych (parki, place zabaw, sale sportowe itp.),
  • zwiększenie dostępu do Internetu (np. sieć bezprzewodowa, PIAP - Publiczne Punkty Dostępu do Internetu itp.),
  • zwiększenie komfortu dojazdu (skrócona odległość, skrócony czas dojazdu, poprawiony stan nawierzchni, zmniejszenie korków ulicznych, niższa wypadkowość, budowa obiektów typu Park & Ride itp.),
  • działania na rzecz różnych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (np. poprzez tworzenie punktów porad prawnych, świetlic itp.),
  • bezpośrednie bądź pośrednie zachęcenie innych przedsiębiorstw do angażowania się w projekty zawierające komponent społeczny;
 • sfera gospodarcza:
  • działania na rzecz wzrostu rozpoznawalności i atrakcyjności obszaru, tworzenie wizerunku miejsca przyjaznego inwestorom,
  • działania na rzecz wzrostu natężenia ruchu turystycznego,
  • tworzenie warunków do zakładania i rozwoju przedsiębiorstw (np. wsparcie instytucji otoczenia biznesu),
  • tworzenie miejsc pracy będących efektem bezpośrednim i pośrednim inwestycji (po stronie inwestora jak i np. po stronie podmiotów wynajmujących powierzchnie),
  • wspieranie pożądanych kierunków nauki, poprawa warunków kształcenia (w przyszłości wzrost wykształcenia i dochodów pracowników, spadek bezrobocia itd.);
 • sfera środowiskowa:
  • wspieranie spadku poziomu zanieczyszczenia środowiska (w tym również zmniejszanie hałasu),
  • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (np. na skutek zastosowania OZE w ramach inwestycji),
 • sfera zagospodarowania przestrzennego
  • założenie / utrzymanie / udostępnienie terenów zielonych (w tym historycznych, o wysokiej wartości),
  • budowa / utrzymanie / udostępnienie małej architektury.

Zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, oddziaływania Projektu Miejskiego powinny zostać zapewnione w czterech sferach: społecznej, gospodarczej (w tym rozwój przedsiębiorczości), środowiskowej oraz zagospodarowania przestrzennego. Zachęcamy do uzgadniania zakresu oddziaływań inwestycji już w trakcie przygotowania Projektu Miejskiego - zarówno z władzami miasta, na terenie którego ma być realizowany projekt, jak i z Funduszem Rozwoju Obszarów Miejskich ulokowanym w BGK. Należy ponadto podkreślić, że elementy społeczne Projektu Miejskiego powinny zostać dopasowane do określonych w ZIPROM potrzeb wyznaczonych obszarów.

Zabezpieczenia spłaty pożyczki

W przypadku JST standardowym zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny in blanco kredytobiorcy składany wraz z deklaracją wekslową. W przypadku pozostałych podmiotów oprócz weksla konieczne jest inne zabezpieczenie, proponowane przez Inwestora, we wniosku spośród stosowanych w BGK rodzajów zabezpieczeń i wymienionych we wzorze wniosku. Forma zabezpieczenia powinna być dostosowana do charakteru Projektu Miejskiego. Preferowane są następujące formy zabezpieczeń:

1. hipoteka (np. na nieruchomości, lokalach użytkowych) wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości będącej przedmiotem hipoteki;

2. zastaw rejestrowy na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia mienia będącego przedmiotem zastawu;

3. zastaw na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;

4. przeniesienie wierzytelności z umowy najmu lub innych umów, np. rachunku bankowego, rachunku lokaty bankowej, itp;

5. przeniesienie środków pieniężnych na własność BGK (kaucja);

6. gwarancja bankowa;

7. gwarancja ubezpieczeniowa;

8. poręczenie bankowe lub SKOK;

9. poręczenie wekslowe;

10. poręczenie według prawa cywilnego;

11. poręczenie udzielone przez fundusz poręczeniowy, w którym BGK nie posiada udziałów;

12. poręczenie udziałowców inwestora/jednostki samorządu terytorialnego;

13. inne, zaproponowane przez inwestora.

Bez względu na status podmiotu ubiegającego się o pożyczkę Bank może, na podstawie oceny ryzyka kredytowego, uzależnić przyznanie pożyczki od ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia spłaty pożyczki.

Wartość zabezpieczenia szacowana jest przez niezależnego rzeczoznawcę (a w przypadku przedmiotu zabezpieczenia w postaci akcji, obligacji lub innych instrumentów określonych co do gatunku oraz dóbr będących przedmiotem obrotu na zorganizowanych rynkach brana jest pod uwagę ich łączna wartość rynkowa) i nie może być niższa niż 120% wartości niespłaconej kwoty pożyczki, obliczonej łącznie z odsetkami należnymi za okres pierwszego roku finansowania. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego wystarczającym zabezpieczeniem spłaty pożyczki może być weksel własny in blanco składany wraz z deklaracją wekslową, o ile wyniki oceny ryzyka kredytowego nie wymagają ustanowienia zabezpieczenia dodatkowego. Decyzja w tym zakresie uzależniona jest od BGK.

Tak. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie odpowiedniej wartości zabezpieczenia. Możliwe jest również wykorzystanie form zabezpieczeń innych niż hipoteka. Każda sytuacja rozpatrywana jest jednak indywidualnie i każdorazowo Bank musi wyrazić zgodę na przyjęcie danego zabezpieczenia.

Co do zasady - możliwe jest zabezpieczenie pożyczki w formie takiej hipoteki. Do zabezpieczenia przyjęta zostaje przyszła wartość nieruchomości, uwzględniająca efekt realizacji projektu, zgodnie z dostarczonym przez Inwestora oraz przyjętym przez rzeczoznawcę Banku operatem szacunkowym. Każda sytuacja rozpatrywana jest jednak indywidualnie i każdorazowo Bank będzie podejmował decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu takiego zabezpieczenia.

Generalnie dopuszczone jest przyjęcie jako zabezpieczenia hipoteki z ograniczeniami w Dziale III KW, np. związanymi z prawami przechodu, przejazdu. Każda sytuacja jest jednak rozpatrywana indywidualnie i Bank każdorazowo musi wyrazić zgodę na przyjęcie takiego zabezpieczenia.

Kwalifikowalność wydatków

Za kwalifikowane mogą być uznane wydatki niezbędne do realizacji Projektu Miejskiego (nowej inwestycji), określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 254, poz. 1709).

Podatek VAT stanowi koszt kwalifikowalny Projektu Miejskiego wyłącznie w przypadku, gdy inwestor nie posiada możliwości jego odzyskania i złoży w tej sprawie oświadczenie stanowiące załącznik do wniosku.

Zakup nieruchomości niezabudowanej (grunt) jest kwalifikowalny do 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Zakup nieruchomości zabudowanej nie jest limitowany.

W przypadku zakupu nieruchomości zabudowanej, gdy konieczne jest wyburzenie stojących na niej budynków, kwalifikowalny jest zakup gruntu nie przekraczający 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu, bez wartości budynków. Wyburzenie budynków będzie natomiast kosztem kwalifikowalnym na zasadach ogólnych i nie należy traktować go jako elementu składowego kosztów zakupu nieruchomości.

Tak, przy czym refinansowanie wydatków rozpatrywane jest indywidualnie. Bank weryfikuje, czy wydatki:

1. poniesione zostały w okresie kwalifikowalności,

2. były niezbędne i poniesione zostały w związku z realizacją Projektu Miejskiego,

3. zostały przewidziane w budżecie inwestycji,

4. zgodne są z zasadami kwalifikowania wydatków,

5. zostały faktycznie poniesione na zakup towarów i usług,

6. zostały dokonane w sposób efektywny i racjonalny, zgodnie z ustawą pzp.

Wymogi formalne

Nabycie nieruchomości nie stanowi rozpoczęcia prac inwestycyjnych, ani prac przygotowawczych związanych z przygotowaniem Projektu Miejskiego.

Wsparcie w ramach inicjatywy JESSICA mogą otrzymać tylko te projekty, które swoją specyfiką wpisują się w odpowiednie dokumenty planistyczne - zintegrowane plany zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich (ZIPROM) spełniające łącznie następujące kryteria:

 • są dokumentami wieloletnimi, wykraczającymi poza horyzont 2007-2013 i na bieżąco aktualizowanymi,
 • są dokumentami powstałymi we współpracy z partnerami społeczno - gospodarczymi i były przedmiotem konsultacji społecznych,
 • zawierają ogólną charakterystykę (diagnozę) sytuacji w mieście ze wskazaniem obszarów rozwojowych lub problemowych (w zależności od planowanych do realizacji projektów w ramach JESSICA),
 • zawierają szczegółowy opis obszarów rozwojowych / problemowych wraz z właściwymi wskaźnikami (w zależności od planowanych do realizacji projektów w ramach JESSICA),
 • wskazują indykatywny plan finansowy,
 • wskazują spójną wizję i cele programu, które korespondują z opisaną wcześniej diagnozą,
 • opisują wskaźniki osiągnięcia celów i oczekiwane efekty realizacji,
 • wskazują indykatywną listę kluczowych projektów miejskich i/lub listę oczekiwanych przez Miasto przedsięwzięć / inwestycji (określonych na poziomie typu projektu, obszaru oraz przestrzennych i społecznych warunków realizacji , zgłoszonych przez różne podmioty (gminę, powiat, województwo oraz innych inwestorów publicznych lub prywatnych), które są lub będą realizowane - z różnych źródeł (w tym spełniających wymogi kwalifikowalności do RPO WP i realizowanych w formie wsparcia pozadotacyjnego),
 • zostały sporządzone zgodnie z unijnymi i polskimi wymaganiami w zakresie oceny oddziaływania na środowisko.

Przykładowymi dokumentami, które mogą być uznane za ZIPROM są:

 • Strategia Rozwoju Miasta,
 • Lokalny Program Rewitalizacji,
 • Plan Rozwoju Lokalnego,
 • Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Miejskiego,
 • Gminny Plan Zaopatrzenia w Energię,
 • Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
 • Wieloletni Plan Inwestycyjny/Wieloletnia Prognoza Finansowa,
 • inne dokumenty spełniający opisane wyżej kryteria, a także zbiór innych istniejących dokumentów; w przypadku, gdy ZIPROM stanowi zbiór istniejących dokumentów - dokumenty te powinny być wymienione i wskazane w odrębnej uchwale Rady Miasta definiującej je, jako ZIPROM.

Projekt musi być zlokalizowany w całości na obszarze wyodrębnionym w ZIPROM, przyjętym zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi przygotowania Zintegrowanych Planów Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miejskich (ZIPROM) przez miasta uprawnione do wsparcia w ramach działania 3.3.

Wkład własny Inwestora to środki pochodzące z jego działalności własnej (działalności gospodarczej) lub z zewnętrznych źródeł finansowania (np. kredyty lub pożyczki zaciągnięte w innych bankach), w formie pozbawionej wsparcia ze środków publicznych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej przez fundusze rozwoju obszarów miejskich, pożyczka może być udzielona na realizację nowej inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy w województwie objętym danym regionalnym programem operacyjnym.

Poprzez nową inwestycję rozumie się:

 • inwestycję w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:
  • utworzeniem nowego lub rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa,
  • dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów, lub
  • zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie.
 • nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez inwestora niezależnego od zbywcy. Projekt już rozpoczęty, podlegający zasadom regionalnej pomocy inwestycyjnej, nie kwalifikuje się do otrzymania pożyczki w ramach inicjatywy JESSICA. Przez rozpoczęcie prac związanych z realizacją nowej inwestycji należy rozumieć rozpoczęcie prac budowlanych lub pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia ruchomych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z wyłączeniem kosztów przygotowania dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie inwestycji może rozpocząć się po złożeniu wniosku o pożyczkę (w przypadku MŚP). W przypadku dużego przedsiębiorcy dodatkowym warunkiem udzielenia pomocy jest potwierdzenie BGK, że wnioskodawca spełnia jedno z kryteriów zawartych w art. 8 ust 3 Rozporządzenia 800/2008.

Zgodnie ze stanowiskiem MRR, nie jest wykluczona możliwość kwalifikowania projektów stanowiących etap większej inwestycji. Konieczne jest jednak wówczas wykazanie, że projekt ten, będący etapem większej inwestycji, sam w sobie stanowi samodzielną, funkcjonalnie wyodrębnioną inwestycję w stosunku do etapu lub etapów poprzedzających bądź realizowanych równolegle w zakresie całego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Zatem etap musi stanowić sam w sobie nową inwestycję w stosunku do etapu poprzedzającego lub realizowanego równolegle. Tego typu przypadki należy traktować w sposób indywidualny, podlegający każdorazowej weryfikacji przez Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich.

Tak - w każdym przypadku inwestor zobowiązany jest do ponoszenia wydatków w ciężar pożyczki JESSICA z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości oraz dołożenia wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w związku z realizacją Projektu Miejskiego.

 

W przypadku, gdy inwestor nie jest zobowiązany do stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych, a dokonuje zakupu jednego asortymentu od jednego dostawcy towarów, usług lub robót budowlanych, którego wartość netto przekracza wyrażoną w złotych polskich równowartość kwoty 14 000 euro - dokonuje zakupu w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, przy czym:

 • w przypadku zamówień o wartości powyżej 1 000 euro, ale nie przekraczających 14 000 euro, inwestor przedstawia na żądanie Banku co najmniej trzy oferty ważne na dzień dokonywania zakupu lub złożenia zamówienia, które złożone zostały przez potencjalnych dostawców towarów, usług czy robót budowlanych (o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych dostawców towarów, usług czy robót budowlanych) - w odpowiedzi na zapytanie ofertowe skierowane do nich przez inwestora. Inwestor przedstawia jednocześnie uzasadnienie dokonanego wyboru. Zapytanie ofertowe zawierające opis przedmiotu zakupu, kryteria oceny ofert oraz termin składania ofert inwestor zamieszcza na swojej stronie internetowej (o ile posiada taką stronę) oraz w swojej siedzibie, w miejscu publicznie dostępnym.
 • w przypadku, gdy pomimo wysłania zapytania ofertowego, o którym mowa w ust. 4, do co najmniej trzech potencjalnych dostawców towarów, usług, czy robót budowlanych, inwestor otrzyma tylko jedną ofertę uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną, pod warunkiem udokumentowania wysłania przez inwestora zapytania ofertowego, zgodnie z opisanymi zasadami.
 • Inwestor wybiera najkorzystniejszą spośród złożonych ofert w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny; wybór oferty jest dokumentowany protokołem, do którego załączane są zebrane oferty.

Na etapie wnioskowania nie jest wymagane rozstrzygnięcie przetargu na wybór wykonawcy. Jeżeli wnioskodawca posiada kosztorys inwestorski, szacuje wartość inwestycji na jego podstawie. Jeżeli wnioskodawca nie posiada kosztorysu inwestorskiego, szacuje wartość inwestycji w inny sposób, uzgodniony z FROM.

Stosowanie procedury zamówień publicznych wymagane jest wyłącznie w odniesieniu do podmiotów, które podlegają stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Pozostałe podmioty zobowiązane są do ponoszenia wydatków celowo, racjonalnie i oszczędnie. Na żądanie BGK Inwestor jest zobowiązany przedstawić co najmniej trzy oferty ważne na dzień dokonywania zakupu lub złożenia zamówienia, które złożone zostały przez potencjalnych dostawców towarów, usług czy robót budowlanych (o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych dostawców towarów, usług czy robót budowlanych) - w odpowiedzi na zapytanie ofertowe skierowane do nich przez Inwestora. Zapytanie ofertowe zawierające opis przedmiotu zakupu, kryteria oceny ofert oraz termin składania ofert Inwestor zamieszcza na swojej stronie internetowej (o ile posiada taką stronę) oraz w swojej siedzibie, w miejscu publicznie dostępnym. W przypadku, gdy pomimo wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych dostawców towarów, usług, czy robót budowlanych, Inwestor otrzyma tylko jedną ofertę uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną, pod warunkiem udokumentowania wysłania przez Inwestora zapytania ofertowego, zgodnie z opisanymi zasadami.

Analogicznie jak decyzja środowiskowa czy decyzja o pozwoleniu na budowę, ZIPROM lub potwierdzenie władz lokalnych, iż projekt zlokalizowany został na obszarze dysfunkcyjnym wyodrębnionym w przygotowanym zgodnie z Wytycznymi RPO WP, musi zostać złożony przez Inwestora (oraz zweryfikowany) przed pierwszym uruchomieniem środków z pożyczki.

Termin uzupełnienia dokumentacji określany jest w umowie pożyczki. Dostarczenie w/w dokumentów może stanowić warunek uruchomienia pożyczki.

Pożyczkobiorcami mogą być jedynie podmioty prowadzące działalność gospodarczą, posiadające osobowość prawną. Jednostka budżetowa, jako podmiot nie posiadający osobowości prawnej, nie może samodzielnie wnioskować o udzielenie pożyczki. Wnioskodawcą w takim przypadku może być jednostka samorządu terytorialnego, która utworzyła jednostkę budżetową, lub podmiot zależny posiadający osobowość prawną (funkcjonująca spółka komunalna lub spółka celowa utworzona na potrzeby realizacji Projektu Miejskiego).