Województwo Mazowieckie

Komunikat

 

30.03.2016 r. - komunikat dotyczący Inicjatywy JESSICA z poprzedniej perspektywy finansowej.

W związku z wyczerpaniem dostępnych środków, uprzejmie informujemy o zakończeniu przyjmowania wniosków o pożyczkę JESSICA.

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie pożyczki na realizację projektów miejskich w ramach Inicjatywy JESSICA w województwie mazowieckim

Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, działający we współpracy z Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. oraz Mazowiecką Agencją Energetyczną Sp. z o.o., jako Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich informuje o:

1. rozpoczęciu naboru wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, w formie preferencyjnej pożyczki nie stanowiącej pomocy publicznej na finansowanie Projektów Miejskich na terenie woj. mazowieckiego:

  • dotyczących kompleksowej termomodernizacji budynków łącznie z wymianą instalacji w takich obiektach na urządzenia energooszczędne oraz modernizacji / rozbudowy istniejących systemów energetycznych,
  • ukierunkowanych w szczególności na funkcje rozwojowe miast, rewitalizację miast, rewitalizację obszarów o niewłaściwym potencjale oraz wsparcie inicjatyw na rzecz rozwoju, wykorzystujących lokalną specyfikę,

2. trwającym naborze wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, w formie preferencyjnej pożyczki na realizację Projektów Miejskich na terenie woj. mazowieckiego.

Na realizację Inicjatywy JESSICA w woj. mazowieckim udostępniono kwotę ok. 155 mln zł w ramach trzech działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007- 2013:

1. Działanie 1.6 „Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym" w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu", dostępna kwota ok. 23 mln zł,

2. Działanie 4.3. „Ochrona powietrza, energetyka" w ramach Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka" , dostępna kwota ok. 66 mln zł oraz

3. Działanie 5.2. „Rewitalizacja miast" w ramach Priorytetu V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu", dostępna kwota ok. 66 mln zł.

 

Pożyczki udzielane są przez BGK w oparciu o wytyczne określone w dokumentacji dostępnej na stronie www.bgk.pl.

Nabór wniosków ma charakter otwarty i ciągły.

Wnioski o udzielenie pożyczki, sporządzone zgodnie ze wzorem określonym przez BGK i dostępnym na stronie www.bgk.pl, należy przekazać pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, przesyłką kurierską bądź osobiście do:

Działania 1.6 i 5.2 RPO WM

Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.

ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa

tel. 22 566 47 60; fax: 22 843 83 31

email: jessica@armsa.pl 

lub

Działanie 4.3 RPO WM

Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 151 lok. 25, 02-326 Warszawa

tel./fax: 22 290 29 42; tel./fax: 22 407 14 17

email: jessica@mae.com.pl 

Pożyczki w ramach inicjatywy JESSICA:

Zgodnie z założeniami inicjatywy JESSICA, projekty przeznaczone do sfinansowania w tej formie muszą łączyć w swej istocie element komercyjny (zapewniający rentowność projektu i tym samym generujący nadwyżkę finansową na spłatę pożyczki) oraz element społeczny, ważny z punktu widzenia lokalnej społeczności (np. realizacja inwestycji poprawi atrakcyjność terenu, na którym jest realizowana i podniesie w ten sposób jakość życia mieszkańców).

BGK, działający we współpracy z Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. oraz Mazowiecką Agencją Energetyczną Sp. z o.o., udziela preferencyjnych pożyczek, poza regułami pomocy publicznej, na sfinansowanie projektów miejskich, których przedmiotem będzie:

  • kompleksowa termomodernizacja budynków łącznie z wymianą instalacji w takich obiektach na urządzenia energooszczędne oraz modernizacji / rozbudowy istniejących systemów energetycznych,
  • realizacja w szczególności funkcji rozwojowych miast, rewitalizacja miast, rewitalizacja obszarów o niewłaściwym potencjale oraz wsparcie inicjatyw na rzecz rozwoju, wykorzystujących lokalną specyfikę.

Pożyczki udzielane na ten cel charakteryzują się nie tylko wyjątkowo niskim oprocentowaniem (stopa referencyjna NBP pomniejszona o stały wskaźnik społeczny w wysokości 80%, nie mniej niż 0,25% w skali roku), ale również brakiem jakichkolwiek opłat i prowizji oraz możliwością sfinansowania 85% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia.

Komitet Inwestycyjny, na podstawie wyników oceny zdolności Inwestora i Projektu, może podjąć decyzję o sfinansowaniu ze środków pożyczki 100% wydatków kwalifikowanych Projektu.

BGK, działający we współpracy z Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. oraz Mazowiecką Agencją Energetyczną Sp. z o.o., udziela preferencyjnych pożyczek na realizację Projektów Miejskich objętych pomocą de minimis. Są one udzielane ze środków Inicjatywy JESSICA w ramach trzech działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013:

  • Działanie 1.6 „Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym" w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu"
  • Działanie 4.3. „Ochrona powietrza, energetyka" w ramach Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka"
  • Działanie 5.2. „Rewitalizacja miast" w ramach Priorytetu V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu"

Pożyczki udzielane są na okres do 20 lat.

Oprocentowanie ustalane jest na bazie stopy referencyjnej NBP pomniejszonej o wskaźnik społeczny mogący wynieść 80%. Bank nie nalicza jakichkolwiek opłat i prowizji z tytułu udzielenia pożyczki.

Możliwe jest sfinansowanie do 85% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia.

Udzielenie pożyczki oznacza udzielenie Inwestorowi pomocy de minimis, której wartość stanowi różnicę pomiędzy zdyskontowaną rynkową wartością odsetek, która byłaby naliczona dla pożyczki na zasadach komercyjnych, a zdyskontowaną wartością odsetek wynikającą z preferencyjnego oprocentowania. Pomoc de minimis na realizację Projektu Miejskiego podlega sumowaniu z każdą inną pomocą de minimis udzieloną przedsiębiorcy, niezależnie od jej formy i źródła. Łączna wartość pomocy de minimis otrzymanej przez Inwestora w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro.