Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg działa na podstawie ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg.

Dla kogo?

Minister Infrastruktury i wojewodowie mogą składać do BGK wnioski o wypłatę

Na co?

BGK wypłaca środki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, które realizują zadania funduszu

Zadania

Środki funduszu finansują:

 • budowę, przebudowę lub remonty: 
  • dróg powiatowych i gminnych
  • dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych o znaczeniu obronnym
  • dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, którymi zarządza prezydent miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa
  • dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów, dróg dla rowerów, przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerów, peronów przystankowych wraz z dojściami do tych peronów, na drogach wojewódzkich
  • dojazdów do terminali intermodalnych i stref
 • budowę mostów w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych
 • budowę obwodnic w ciągach dróg wojewódzkich

Źródła finansowania

Środki funduszu pochodzą m.in. z:

 • wpłat z budżetu państwa
 • wpłat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wpłat Dyrekcji Generalnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
 • odsetek od oprocentowania środków na rachunku funduszu oraz odsetek od lokat okresowo wolnych środków funduszu
 • wpływów ze skarbowych papierów wartościowych
 • dobrowolnych wpłat, darowizn i zapisów

Nasza rola

BGK jest operatorem funduszu. To oznacza, że:

 • administrujemy rachunkami
 • obsługujemy wpływy i wypłaty
 • zarządzamy płynnością finansową
 • lokujemy okresowo wolne środki
 • przygotowujemy sprawozdania dla Ministra Infrastruktury z realizacji planu finansowego