O Funduszu

Krajowy Fundusz Drogowy (KFD) działa na podstawie ustawy z 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. 

Zadania Funduszu

Fundusz wspiera realizację rządowego programu budowy dróg krajowych. Usprawnia proces inwestycyjny budowy dróg krajowych oraz podnosi efektywność wykorzystania środków publicznych.  

Główne zadania Funduszu to gromadzenie środków na finansowanie budowy i przebudowy sieci dróg krajowych, którymi zarządza Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

Środki Funduszu mogą być przeznaczane na:

 • finansowanie przygotowania, wdrożenia, budowy lub eksploatacji systemów poboru opłat za przejazd,
 • płatności na rzecz spółek z tytułu realizacji przez nie obowiązków wynikających z umowy o budowę i eksploatację autostrady płatnej, w tym wynagrodzenie za dostępność autostrady i wypłaty z tytułu zdarzeń odszkodowawczych,
 • finansowanie budowy lub przebudowy drogowych obiektów inżynierskich i przepraw promowych oraz na zakup urządzeń do ważenia pojazdów,
 • finansowanie potrzeb związanych z gromadzeniem danych o drogach publicznych
  i sporządzaniem informacji o sieci dróg publicznych, poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • finansowanie kosztów usług doradczych związanych z: budową i przebudową dróg krajowych, w tym autostrad (świadczonych na rzecz GDDKiA), przygotowaniem, wdrożeniem, budową lub eksploatacją systemów poboru opłat za przejazd (świadczonych na rzecz Szefa KAS) oraz prawidłowym wykonywaniem przez ministra właściwego do spraw transportu ustawowych zadań z zakresu funkcjonowania oraz rozwoju infrastruktury dróg publicznych (świadczonych na rzecz  ministra właściwego do spraw transportu),
 • finansowanie kosztów utworzenia drogowej spółki specjalnego przeznaczenia i finansowanie przedsięwzięć drogowych powierzonych do realizacji drogowej spółce specjalnego przeznaczenia (dotychczas taka spółka nie została utworzona),
 • finansowanie prowizji dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż biletów autostradowych,
 • finansowanie prowizji dla dostawców kart flotowych,
 • wynagrodzenie dla dostawcy Europejskiej Usługi Opłaty Elektronicznej,
 • obsługę długu zaciągniętego przez BGK na rzecz Funduszu (spłata kredytów wraz z odsetkami i innymi kosztami ich obsługi oraz pokrywanie kosztów emisji, odsetek i  wykupu obligacji wyemitowanych przez BGK na rzecz Funduszu).

Szczegóły

Źródła finansowania Funduszu

Główne źródła finansowania KFD:

 1. 80 proc. wpływów z opłaty paliwowej, przekazywanych na rachunek KFD, zgodnie z  zasadami podziału wpływów z opłaty paliwowej pomiędzy KFD i Fundusz Kolejowy;
 2. wpływy przekazywane przez Szefa KAS z tytułu pobranych opłat za przejazd po autostradach i drogach krajowych oraz opłat dodatkowych za niewniesienie opłaty za przejazd autostradą;
 3. wpływy przekazywane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
  z tytułu:
  • odpłatnego udostępniania nieruchomości nabytych na cele budowy dróg,
  • zatrzymania wadium wraz z odsetkami,
  • zatrzymania wraz z odsetkami zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
  • kar umownych,
  • opłat i kar określonych w ustawie o drogach publicznych i w ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz opłat określonych w ustawie o transporcie drogowym;
 4. wpływy z grzywien nałożonych przez Inspekcję Transportu Drogowego za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących, tzw. fotoradarów;
 5. wpływy z grzywien za naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty za przejazd autostradą lub za zakrycie lub ograniczenie czytelności tablic rejestracyjnych bądź za umieszczenie ich w miejscach innych niż do tego przeznaczone;
 6. płatności dokonywane przez spółki, zgodnie z warunkami umowy o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady, w tym opłaty za przejazd autostradą pobierane przez spółkę, jeżeli wyżej wymieniona umowa tak stanowi;
 7. opłaty za przejazd autostradą pobierane przez drogową spółkę specjalnego przeznaczenia (dotychczas nie wystąpiły);
 8. środki z kredytów lub pożyczek zaciągniętych na rzecz KFD przez BGK;
 9. wpływy z obligacji emitowanych na rzecz KFD przez BGK;
 10. odsetki z tytułu oprocentowania środków KFD oraz dochody z lokowania okresowo wolnych środków KFD w bankach;
 11. środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (w tym refundacje
  z funduszy UE);
 12. dotacje z budżetu państwa;
 13. pożyczki z budżetu państwa (dotychczas nie wystąpiły);
 14. darowizny i zapisy (dotychczas nie wystąpiły);
 15. wpływy z innych środków publicznych (dotychczas nie wystąpiły);
 16. wpływy z innych tytułów;
 17. środki własne BGK, w przypadku niedoboru środków KFD niezbędnych do terminowej obsługi zadań związanych z:
  • finansowaniem budowy i przebudowy dróg krajowych realizowanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad,
  • finansowaniem przedsięwzięć drogowych powierzonych  drogowej spółce specjalnego przeznaczenia,
  • pokryciem kosztów emisji i wykupu obligacji,
  • spłatą kredytów i pożyczek wraz z odsetkami i innymi kosztami ich obsługi.

Wydatkowanie środków Funduszu

Podstawę gospodarowania środkami KFD stanowią roczne plany finansowe Funduszu przygotowywane przez BGK. Plany finansowe są uzgadniane z ministrem właściwym ds. transportu i ministrem właściwym ds. finansów publicznych (w zakresie finansowym) oraz opiniowane przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego (w zakresie środków przeznaczonych na realizację inwestycji finansowych z programów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej).

Wypłaty ze środków Funduszu realizujemy na podstawie wniosków złożonych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Krajową Administrację Skarbową  oraz Centrum Informatyki Resortu Finansów. Wnioski składane są przez portal komunikacyjny BGK  ZLECENIA.

W przypadku wypłat na rzecz drogowych spółek specjalnego przeznaczenia oraz kosztów usług doradczych świadczonych na rzecz ministra właściwego do spraw transportu, (niezbędnych do prawidłowego wykonywania przez niego ustawowych zadań związanych z funkcjonowaniem oraz rozwojem infrastruktury dróg publicznych), wypłat ze środków KFD dokonujemy na wniosek tego ministra.

Rola BGK

BGK pełni rolę podmiotu prowadzącego Fundusz, co oznacza, że:

 • występujemy w imieniu Funduszu, który nie posiada osobowości prawnej, w stosunkach zewnętrznych (w tym w procesie pozyskiwania na rzecz Funduszu finansowania z krajowych i zagranicznych rynków finansowych oraz w procesie pozyskiwania gwarancji Skarbu Państwa dla zobowiązań zaciąganych na rzecz Funduszu),
 • administrujemy rachunkami bankowymi Funduszu,
 • obsługujemy wpływy Funduszu oraz wypłaty realizowane ze środków Funduszu (w tym weryfikujemy formalno-merytorycznie wnioski o wypłatę ze środków Funduszu),
 • obsługujemy zadłużenie zaciągnięte na rzecz Funduszu (w tym realizujemy czynności związane z uruchamianiem środków i spłatą zadłużenia),
 • przygotowujemy i aktualizujemy roczny plan finansowy Funduszu,
 • przygotowujemy okresowe sprawozdania z realizacji planu finansowego Funduszu,
 • przygotowujemy okresowe sprawozdania zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi, emisyjnymi i gwarancyjnymi oraz na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 • gospodarujemy środkami Funduszu, w tym utrzymujemy jego płynność finansową oraz lokujemy okresowo wolne środki Funduszu,
 • udzielamy przejściowego finansowania ze środków własnych w przypadku niedoboru środków na rachunku Funduszu.

Metody autoryzacji

Metody autoryzacji na portalu BGK Zlecenia

W 2022 r. kartę mikroprocesorową, która służyła do autoryzacji w portalu BGK Zlecenia, zastąpiliśmy kodem SMS lub tokenem sprzętowym (elektronicznym urządzeniem, które generuje unikalne, jednorazowe kody). Dzięki temu ujednoliciliśmy sposoby autoryzacji w portalu BGK Zlecenia i w bankowości elektronicznej bgk24.

Użytkownik, który korzysta już z tokena sprzętowego w systemie bgk24, może użyć go również w portalu BGK Zlecenia.

Użytkownik, który dotychczas nie korzystał z bankowości elektronicznej, a chce używać tokena sprzętowego, powinien:

1. w ciągu 24 godzin od otrzymania na adres e-mail hasła startowego zalogować się na stronie www.bgk24.pl przy użyciu loginu użytkownika oraz otrzymanego hasła, a następnie zmienić hasło na hasło prywatne. Login do systemu bgk24 składa się z 8 ostatnich znaków identyfikatora użytkownika portalu BGK Zlecenia.

2. po otrzymaniu tokena sprzętowego (wyśle go BGK) ponownie zalogować się do systemu bgk24 przy użyciu hasła prywatnego oraz wykonać synchronizację tokena w celu użycia urządzenia do autoryzacji w portalu BGK Zlecenia.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią komunikatu o aktualnych metodach autoryzacji: