Fundusz wspiera śródlądowy transport wodny. Armatorzy mogą skorzystać z dofinansowania do zakupu lub modernizacji taboru żeglugowego i innych przedsięwzięć związanych z poprawą ochrony środowiska i bezpieczeństwa żeglugi.

Dla kogo?

Armatorzy, którzy wykonują działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce

Na co?

Dofinansowanie modernizacji taboru i innych projektów związanych z restrukturyzacją żeglugi śródlądowej

O Funduszu

Fundusz Żeglugi Śródlądowej działa na podstawie ustawy z 31 lipca 2019 r. o wsparciu finansowym armatorów śródlądowych, Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym.

Fundusz skierowany jest do armatorów, których działalność gospodarcza jest zarejestrowana w Polsce i polega na:

 • przewozie ładunków
 • wykonywaniu prac utrzymaniowo-modernizacyjnych na śródlądowych drogach wodnych
 • przewozie pasażerów na statkach przeznaczonych lub używanych do przewozu więcej niż 12 pasażerów

Formy wsparcia

Armatorzy mogą skorzystać z:

 • kredytów preferencyjnych na współfinansowanie zakupu, modernizacji lub remontu statku,
 • umorzenia części kredytów preferencyjnych,
 • refinansowania zakupu składnika wyposażenia statków.

Wypłaty dla armatorów realizowane są:

 • w kolejności złożenia wniosków dotyczących poszczególnych instrumentów finansowych (kredytów, umorzeń, refinansowania),
 • do wyczerpania kwoty ujętej w planie finansowym Funduszu na dany rok.

Wsparcie z Funduszu to pomoc de minimis. Zasady jej udzielania określają przepisy dotyczące pomocy de minimis.

Rola BGK

BGK pełni rolę podmiotu prowadzącego Fundusz, co oznacza, że:

 • udzielamy armatorom kredytów preferencyjnych na podstawie złożonych wniosków,
 • dokonujemy częściowych umorzeń kredytów preferencyjnych,
 • refinansujemy zakup składników wyposażenia statku,
 • administrujemy udzielonymi kredytami,
 • obsługujemy inne wypłaty realizowane ze środków Funduszu,
 • przygotowujemy i aktualizujemy roczny plan finansowy Funduszu,
 • sporządzamy okresowe sprawozdania z realizacji planu finansowego Funduszu oraz z udzielonej pomocy de minimis,
 • gospodarujemy środkami Funduszu, w tym utrzymujemy jego płynność finansową oraz lokujemy okresowo wolne środki Funduszu.

Kontakt

Katarzyna Marczak,
DFTW
, tel. 22 475 57 41

Broszura

Fundusz Żeglugi Śródlądowej

Wsparcie finansowe armatorów śródlądowych