Fundusz Żeglugi Śródlądowej

Podstawą prawną funkcjonowania Funduszu Żeglugi Śródlądowej jest ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o wsparciu finansowym armatorów śródlądowych, Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym.

Fundusz Żeglugi Śródlądowej ma na celu wsparcie armatorów, którzy wykonują działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej, polegającą na przewozie ładunków, wykonywaniu prac utrzymaniowo-modernizacyjnych na śródlądowych drogach wodnych lub przewozie pasażerów na statkach przeznaczonych lub używanych do przewozu więcej niż 12 pasażerów.

Pomoc ta ma przyczynić się do poprawy ochrony środowiska i bezpieczeństwa żeglugi na śródlądowych drogach wodnych, a także promować nowoczesny i efektywny śródlądowy transport wodny.

Zadaniem Funduszu jest administrowanie środkami przeznaczonymi na:
 • kredyty preferencyjne na współfinansowanie zakupu, modernizacji lub remontu statku,
 • umorzenia części kredytów preferencyjnych,
 • refinansowanie zakupu składnika wyposażenia statku.
 • Wypłaty na rzecz armatorów żeglugi śródlądowej realizowane są do wysokości środków ujętych w planie finansowym Funduszu na dany rok oraz w kolejności złożenia wniosków dotyczących poszczególnych instrumentów.
  Wsparcie finansowe ze środków FŻŚ stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach dotyczących pomocy udzielanej w ramach zasady de minimis.

Źródła finansowania Funduszu:
 • dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • odsetki z tytułu oprocentowania środków Funduszu Żeglugi Śródlądowej oraz odsetki od lokat bankowych okresowo wolnych środków Funduszu Żeglugi Śródlądowej,
 • przychody z inwestycji okresowo wolnych środków Funduszu Żeglugi Śródlądowej,
 • odsetki od kredytów preferencyjnych udzielanych ze środków Funduszu Żeglugi Śródlądowej,
 • darowizny i zapisy,
 • wpływy z innych tytułów.
Rola BGK

BGK pełni rolę podmiotu prowadzącego Fundusz, co oznacza:

 • udzielanie kredytów preferencyjnych na podstawie złożonych przez armatorów wniosków, dokonywanie ich częściowych umorzeń, a także refinansowanie zakupu składnika wyposażenia statków (proces prowadzony zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Banku przy uwzględnieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa),
 • administrowanie udzielonymi kredytami,
 • obsługę innych wypłat realizowanych ze środków Funduszu,
 • przygotowywanie i aktualizowanie rocznego planu finansowego Funduszu,
 • sporządzanie okresowej sprawozdawczości z realizacji planu finansowego Funduszu oraz sprawozdawczości z udzielonej pomocy de minimis,
 • gospodarowanie środkami Funduszu, w tym utrzymywanie płynności finansowej oraz lokowanie okresowo wolnych środków Funduszu.

Kontakt

Dariusz Kamiński,
DFIT, tel. 22 475 94 74
, 509 494 111

Katarzyna Marczak,
DFIT, tel. 22 475 57 41

Broszura

Fundusz Żeglugi Śródlądowej

Wsparcie finansowe armatorów śródlądowych