Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców przeznaczony jest dla osób fizycznych, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a są zobowiązane do spłaty rat kredytu mieszkaniowego stanowiącego znaczne obciążenie budżetu gospodarstwa domowego.

Środki Funduszu pochodzą z wpłat kredytodawców proporcjonalnie do wartości bilansowej brutto posiadanego portfela kredytów mieszkaniowych, w przypadku których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 90 dni, zwrotów wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia oraz dochodów z tytułu inwestowania wolnych środków Funduszu. 

Ogólne zasady i warunki przyznawania oraz wypłacania wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia

Kredytobiorca zobowiązany do spłaty kredytu mieszkaniowego, znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej może ubiegać się o przyznanie zwrotnego wsparcia finansowego lub pożyczki na spłatę zadłużenia. W celu uzyskania wsparcia/pożyczki na spłatę zadłużenia kredytobiorca powinien złożyć wniosek do kredytodawcy, tj. do banku, z którym zawarta została umowa kredytu mieszkaniowego. 

 

Wsparcie

Wsparcie  może być wypłacane przez okres nie dłuższy niż 36 miesięcy, na podstawie umowy o udzieleniu wsparcia zawartej między kredytobiorcą a kredytodawcą. Kwota wsparcia ustalana jest indywidualnie w zależności od wysokości miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej płaconej przez kredytobiorcę, przy czym kwota raty wsparcia nie może być wyższa niż 2 000 zł miesięcznie.

Wsparcie polega na przekazywaniu kredytodawcy przez Bank Gospodarstwa Krajowego kwoty środków pieniężnych z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań kredytobiorcy z tytułu kredytu mieszkaniowego, przez okres nie dłuższy niż 36 miesięcy. Okres przekazywania wsparcia może być krótszy, jeżeli przed terminem 36 miesięcy wystąpią przesłanki wykluczające otrzymywanie wsparcia (np. kredytobiorca znalazł zatrudnienie, a posiadanie statusu osoby bezrobotnej  było warunkiem otrzymania wsparcia).

 

Pożyczka na spłatę zadłużenia

W przypadku, gdy kredytobiorca dokonał sprzedaży kredytowanej nieruchomości, a kwota uzyskana ze sprzedaży nie pokryła całego zobowiązania z tytułu kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na zakup sprzedanej nieruchomości, kredytobiorcy może zostać udzielona pożyczka na spłatę zadłużenia.

Kwota pożyczki nie może być wyższa niż 72 000 zł i jest przekazywana jednorazowo przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rachunek kredytodawcy. Warunkiem zawarcia umowy pożyczki na spłatę zadłużenia jest dostarczenie kredytodawcy przez kredytobiorcę umowy sprzedaży kredytowanej nieruchomości w terminie 14 dni od dnia dokonania transakcji sprzedaży.

 

Promesa

Kredytobiorca przez dokonaniem sprzedaży kredytowanej nieruchomości może wystąpić do kredytodawcy o przyrzeczenie udzielenia pożyczki na spłatę zadłużenia, tj. o promesę. Warunkiem ubiegania się o udzielenie promesy jest zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży kredytowanej nieruchomości

 

 

Ograniczenia w otrzymaniu wsparcia

 

Wsparcie oraz pożyczka na spłatę zadłużenia nie mogą być przyznane:

 1. jeżeli utrata zatrudnienia przez co najmniej jednego z kredytobiorców nastąpiła w wyniku rozwiązania przez niego umowy o pracę za wypowiedzeniem lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika;
 2. jeżeli jeden z kredytobiorców uzyskał wsparcie na zasadach określonych w ustawie1;
 3. jeżeli umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana przed złożeniem wniosku o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia;
 4. za okres, w którym co najmniej jednemu z kredytobiorców przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy;
 5. jeżeli w dniu złożenia wniosku o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia kredytobiorca:
 6. a) jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub był nim w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku; 
  b) posiada spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie prawo w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku;
  c) posiada roszczenie o przeniesienie na niego prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie roszczenie w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. 

1Chyba że wsparcie nie jest już udzielane, a okres udzielonego wsparcia nie przekroczył 35 miesięcy. W takim przypadku łączny okres wsparcia przyznanego kredytobiorcom na spłatę kredytu mieszkaniowego nie może przekroczyć 36 miesięcy.

Szczegółowe warunki przyznawania wsparcia znajdą Państwo w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. 

Obowiązki kredytobiorcy

Kredytobiorca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić kredytodawcę o:

 1.  zbyciu przedmiotu kredytowania;
 2.  zwiększeniu miesięcznych dochodów lub obniżeniu miesięcznej raty prowadzących do niespełnienia przesłanki udzielenia wsparcia tj., gdy wskaźnik RdD, stanowiący stosunek wydatków kredytobiorcy związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej kredytu mieszkaniowego do miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie przekracza 50%  - w przypadku gdy wsparcie zostało przyznane na podstawie tej przesłanki;
 3.  podjęciu czynności egzekucyjnych z przedmiotu kredytowania;
 4. utracie statusu bezrobotnego – w przypadku, gdy wsparcie zostało przyznane na podstawie tej przesłanki;
 5. zwiększeniu miesięcznych dochodów bądź zmniejszeniu liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy, prowadzących do niespełnienia dochodowej przesłanki udzielenia wsparcia - w przypadku, gdy wsparcie zostało przyznane na podstawie tej przesłanki.
Zwrot wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia

Po upływie 24 miesięcy od dnia przekazania pożyczki na spłatę zadłużenia lub ostatniej raty wsparcia, kredytobiorca zobowiązany jest do  zwrotu otrzymanego wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia. Spłata dokonywana jest w postaci równych nieoprocentowanych miesięcznych ratach i trwa 144 miesiące. Kredytobiorca zostanie poinformowany przez kredytodawcę o harmonogramie określającym terminy i kwoty rat spłat wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia oraz o numerze rachunku, na który należy przekazywać spłacane raty. 

Szanowni Państwo,

każdemu klientowi korzystającemu z usługi kredytu mieszkaniowego obsługiwanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego przysługuje prawo skorzystania z pomocy finansowej ze środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK) w postacie zwrotnego wsparcia finansowego lub pożyczki na spłatę zadłużenia [dotyczy to kredytów udzielonych bezpośrednio przez Bank Gospodarstwa Krajowego albo Bank Rozwoju Budownictwa, którego zorganizowana część przedsiębiorstwa została przejęta przez BGK w 2002 roku]

Jeżeli po zapoznaniu się z ogólnymi zasadami i warunkami przyznawania, wypłacania i zwrotu wsparcia lub pożyczki z FWK uważają Państwo, że kwalifikują się do otrzymania pomocy finansowej na mocy ustawy, prosimy o pobranie i wypełnienie wniosku o wsparcie, promesę lub pożyczkę na spłatę zadłużenia. Ponadto, prosimy o przygotowanie dokumentów potwierdzających status osoby bezrobotnej albo wysokość osiąganego dochodu, wskazanych tutaj.

Z uwagi na fakt, że BGK wycofał się z udzielania nowych kredytów osobom fizycznym, w celu zapewniania najwyższej jakości obsługi zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego i umówienia spotkania z pracownikiem banku. W przypadku ewentualnych wątpliwości dotyczących właściwej ścieżki postępowania zalecamy kontakt telefoniczny z BGK Linią lub kontakt z najbliższą placówką BGK – listę teleadresową placówek znajdą Państwo tutaj.

W przypadku zakwalifikowania Państwa do otrzymania pomocy finansowej, w celu skorzystania z niej będą Państwo zobowiązani do zawarcia z BGK umowy, na mocy której udzielona Państwu zostanie pomoc.

 

Wszystkie pozostałe zasady i warunki przyznawania, wypłacania i zwrotu wsparcia lub pożyczki są tożsame z określonymi w ustawie i opisanymi powyżej w przypadku pozostałych banków kredytujących.

 

Kontakt

Jeśli jesteś zainteresowany wsparciem, skontaktuj się ze swoim kredytodawcą.

Informacja dla kredytobiorców spłata - wsparcie