Dla kogo?
Osoby prywatne
Na co?
Spłata zaległości i bieżącego zadłużenia kredytu mieszkaniowego. Pokrycie zobowiązania kredytowego przy sprzedaży nieruchomości

Fundusz wsparcia kredytobiorców jest pomocą dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a muszą spłacać raty kredytu mieszkaniowego. Ze wsparcia mogą skorzystać również osoby, które sprzedały dom lub mieszanie, na które wcześniej wzięły kredyt, ale z uzyskanej kwoty nie spłaciły go w całości.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców przeznaczony jest dla osób fizycznych, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a są zobowiązane do spłaty rat kredytu mieszkaniowego znacznie obciążającego domowy budżet. Środki, którymi dysponuje Fundusz pochodzą z wpłat banków i są powiązane z ilością kredytów hipotecznych z zaległościami dłuższymi niż 90 dni.

Na czym polega pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

Celem funkcjonowania Funduszu jest zapewnienie zwrotnego wsparcia osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a są zobowiązane do spłaty rat kredytu mieszkaniowego znacznie obciążającego domowy budżet oraz zwrotnej pożyczki na pokrycie pozostałej po sprzedaży kredytowanej nieruchomości części zadłużenia. Uzyskanie pomocy możliwe jest po spełnieniu określonych w Ustawie warunków.

Ogólne zasady i warunki przyznawania oraz wypłacania wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia

Wsparcie lub pożyczka na spłatę zadłużenia mogą być przyznane, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 1. w dniu złożenia wniosku co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status bezrobotnego
 2. kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 50 proc. dochodów osiąganych miesięcznie przez jego gospodarstwo domowe
 3. miesięczny dochód jego gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza:
 • w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – dwukrotności zwaloryzowanej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 tej ustawy (aktualnie wynosi to 922 zł),
 • w przypadku gospodarstwa wieloosobowego –  iloczynu dwukrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy i liczby członków gospodarstwa domowego (aktualnie wynosi to 632 zł na osobę).

W celu uzyskania pomocy powinieneś złożyć wniosek do banku, w którym masz kredyt mieszkaniowy. 

Zwrot wsparcia lub pożyczki rozpoczyna się po upływie 2 lat od wypłaty ostatniej raty wsparcia lub pożyczki. Jego kwotę dzieli się na 144 równe i nieoprocentowane raty. Jeśli bez opóźnienia spłacisz 100 rat, pozostałą część umarza się.

Wsparcie:
 • będzie wypłacane na okres określony we wniosku, ale nie dłuższy niż 36 miesięcy
 • jego kwota ustalana jest indywidualnie w zależności od wysokości miesięcznej raty kredytu mieszkaniowego, lecz nie może być wyższa niż 2 000 zł miesięcznie
 • polega na przekazywaniu bankowi, który udzielił kredytu mieszkaniowego kwoty przeznaczonej na spłatę zobowiązań kredytobiorcy
 • okres jego przekazywania może być krótszy, jeżeli przed terminem 36 miesięcy wystąpią przesłanki wykluczające otrzymywanie wsparcia (np. kredytobiorca znalazł zatrudnienie, a posiadanie statusu osoby bezrobotnej było warunkiem otrzymania wsparcia).
Pożyczka na spłatę zadłużenia

Jeśli sprzedałeś mieszkanie lub dom, na które brałeś kredyt, ale z uzyskanej kwoty nie spłaciłeś go w całości, możesz dostać pożyczkę na jego spłatę. Możesz złożyć wniosek o pożyczkę na pełną kwotę zadłużenia, ale nie wyższą niż 72 000 zł. Przyznana kwota jest wpłacana w całości na rachunek banku. Pamiętaj o dostarczeniu umowy sprzedaży nieruchomości do banku, w którym miałeś kredyt.  Masz na to 14 dni od dnia sprzedaży.

Promesa

Możesz wystąpić do swojego banku o przyrzeczenie udzielenia pożyczki na spłatę zadłużenia, tj. promesę. Musisz jednak wcześniej zawrzeć przedwstępną umowę sprzedaży kredytowanego domu lub mieszkania.

Ograniczenia w otrzymaniu wsparcia

Wsparcie oraz pożyczka na spłatę zadłużenia nie mogą być przyznane:

 1. Jeżeli utrata zatrudnienia przez co najmniej jednego z kredytobiorców nastąpiła z winy pracownika
 2. Jeżeli jeden z kredytobiorców uzyskał wsparcie na zasadach określonych w ustawie *
 3. Jeżeli umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana przed złożeniem wniosku o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia
 4. Za okres, w którym co najmniej jednemu z kredytobiorców przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy
 5. Jeżeli w dniu złożenia wniosku:
 • jesteś właścicielem innego mieszkania lub domu, lub byłeś nim w ciągu ostatnich 6 miesięcy
 • posiadasz spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadałeś takie prawo w ciągu ostatnich 6 miesięcy
 • masz roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub miałeś takie roszczenie w ciągu ostatnich 6 miesięcy

*Chyba, że wsparcie nie jest już udzielane, a okres jego udzielania nie przekroczył 35 miesięcy. W takim przypadku łączny okres wsparcia przyznanego kredytobiorcom na spłatę kredytu mieszkaniowego nie może przekroczyć 36 miesięcy.

 

Obowiązki kredytobiorcy

Musisz niezwłocznie powiadomić bank, który udzielał Ci kredytu o:

 1. Sprzedaży przedmiotu kredytowania
 2. Zwiększeniu miesięcznych dochodów lub obniżeniu miesięcznej raty prowadzących do niespełnienia przesłanki udzielenia wsparcia tj., gdy wskaźnik RdD (stosunek wydatków kredytobiorcy związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej kredytu mieszkaniowego do miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy) nie przekracza 50 proc.  - w przypadku gdy wsparcie zostało przyznane na podstawie tej przesłanki
 3. Podjęciu czynności egzekucyjnych z przedmiotu kredytowania
 4. Utracie statusu bezrobotnego – w przypadku, gdy wsparcie zostało przyznane na podstawie tej przesłanki
 5. Zwiększeniu miesięcznych dochodów bądź zmniejszeniu liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy, prowadzących do niespełnienia dochodowej przesłanki udzielenia wsparcia - w przypadku, gdy wsparcie zostało przyznane na podstawie tej przesłanki.
Zwrot wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia

Po upływie 24 miesięcy od dnia przekazania pożyczki na spłatę zadłużenia lub ostatniej raty wsparcia, kredytobiorca zobowiązany jest do  zwrotu otrzymanego wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia. Spłata dokonywana jest w postaci równych nieoprocentowanych miesięcznych rat. Bank, który udzielił Ci kredytu poinformuje Cię o harmonogramie i wysokości rat oraz o numerze rachunku, na który należy przekazywać spłacane raty. 

1. Gdzie można złożyć wniosek?

Wniosek o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia kredytobiorca składa u kredytodawcy, tj. w banku, z którym zawarł umowę kredytu hipotecznego.

 

2. Na czym polega zwrot wsparcia?

Po upływie 24 miesięcy od momentu zakończenia przekazywania wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia, kredytobiorca rozpoczyna spłatę otrzymanego wsparcia lub otrzymanej pożyczki na spłatę zadłużenia. Spłata trwa nie dłużej niż 12 lat. Zwrot dokonywany jest w nieoprocentowanych ratach miesięcznych płatnych do 15 każdego miesiąca.

Skontaktuj się!

Kontakt

Jesteś zainteresowany produktem? Skontaktuj się z BGK

Informacje dla kredytobiorców