Premia kompensacyjna

O dofinansowanie projektu w ramach premii kompensacyjnej, mogą się ubiegać właściciele budynków mieszkalnych oraz właściciele części budynków mieszkalnych, w których w okresie między 12 listopada 1994 roku a 25 kwietnia 2005 roku znajdowały się lokale kwaterunkowe.

Adresaci programu

Z premii może skorzystać osoba fizyczna, która jest właścicielem budynku mieszkalnego z co najmniej jednym lokalem kwaterunkowym albo właścicielem części budynku mieszkalnego i która była właścicielem tego budynku mieszkalnego albo tej części budynku także w dniu 25 kwietnia 2005 roku albo nabyła ten budynek albo tę część budynku w drodze spadkobrania od osoby będącej w tym dniu właścicielem.

W przypadku współwłasności budynku mieszkalnego albo części budynku mieszkalnego, do wniosku o premię kompensacyjną muszą przystąpić łącznie wszystkie uprawione osoby fizyczne.

Przeznaczenie środków

Premię kompensacyjną mogą otrzymać ww. osoby fizyczne, które realizują przedsięwzięcie remontowe lub remont budynku mieszkalnego.

Przysługuje inwestorom korzystającym ze środków własnych lub kredytu z premią remontową.

Wysokość dofinansowania

Wysokość premii kompensacyjnej jest równa iloczynowi wskaźnika kosztu przedsięwzięcia oraz kwoty wynoszącej 2 proc. wskaźnika przeliczeniowego za każdy 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu kwaterunkowego za każdy rok, w którym obowiązywały w stosunku do tego lokalu ograniczenia dotyczące wysokości czynszu za najem, w okresie od 12 listopada 1994 roku do 25 kwietnia 2005 roku, a w przypadku nabycia budynku albo części budynku po 12 listopada 1994 roku w sposób inny niż w drodze spadkobrania — od dnia nabycia do dnia 25 kwietnia 2005 roku.

Lista banków współpracujących

 • Alior Bank S.A.
 • Bank Ochrony Środowiska S.A.
 • Bank Pocztowy S.A.
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. wraz ze zrzeszonymi i współpracującymi Bankami Spółdzielczymi
 • BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • Krakowski Bank Spółdzielczy
 • Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
 • VeloBank S.A.
 • Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy

Obowiązki komunikacyjne

Obowiązkowe działania komunikacyjne dot. przedsięwzięć realizowanych z Programu TERMO

Inwestor, realizujący przedsięwzięcie lub remont z Programu TERMO, dla którego została przyznana premia w wysokości przekraczającej 50 000 zł, zobowiązany jest do podjęcia działań informacyjnych dot. otrzymanego dofinansowania, tj.:

 • umieszczenia tablicy informacyjnej dot. uzyskanej premii,
 • zamieszczenia informacji o realizacji dofinansowanego zadania na swojej stronie internetowej i profilach w internetowych serwisach społecznościowych (o ile takie posiada).                 

Tablica informacyjna – najważniejsze informacje:

 1. Tablica informacyjna zawiera:

  • barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej,
  • informację o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych,
  • rodzaj dotacji budżetowej lub nazwę programu lub funduszu,
  • nazwę zadania.
 2. Tablicę informacyjną umieszcza się w miejscu realizacji zadania – w momencie rozpoczęcia prac budowlanych. Sposób umieszczenia tablicy na obiektach oraz na ogrodzeniu określony został w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r.

 3. Tablica informacyjna jest wyeksponowana przez 5 lat, licząc od dnia zakończenia realizacji zadania w zakresie prac budowlanych.

 4. Wymiary tablicy informacyjnej wynoszą 180 x 120 cm.

  Wzór tablicy oraz objaśnienia dot. techniki wykonania i zakresu informacji są określone w Załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z 20 grudnia 2021 r. Wzór tablicy oraz właściwe oznakowanie w formie edytowalnych plików graficznych zostały udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Informacje na stronie www – najważniejsze informacje:

 1. Informacje na stronie  internetowej inwestora oraz na jego profilach w internetowych serwisach społecznościowychzawierają co najmniej:
  • barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej,
  • informację o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych,
  • rodzaj dotacji budżetowej lub nazwę programu lub funduszu,
  • nazwę zadania,
  • wartość finansowania lub dofinansowania i całkowitą wartość zadania,
  • krótki opis zadania.
 2. Informacje umieszcza się w momencie rozpoczęcia prac budowlanych.

 3. Zamieszczona informacja na stronie internetowej pozostaje na niej przez 5 lat, licząc od dnia zakończenia realizacji zadania w zakresie prac budowlanych.

 4. Informację na stronie internetowej zamieszcza się w zakładce lub podstronie przeznaczonej specjalnie dla zadań realizowanych z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych. Dostęp do zakładki lub podstrony powinien być możliwy ze strony głównej.

 5. Edytowalne pliki graficzne z koniecznym do stosowania oznakowaniem (barwy i godło Rzeczypospolitej Polskiej) są udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
 

W sprawie szczegółów skontaktuj się