Fundusz Polskiej Nauki  (FPN, Fundusz) został utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego na mocy ustawy z dnia z 4 kwietnia 2019 r. o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki (Dz. U. poz. 823).  

Cel działania Funduszu

Głównym zadaniem Funduszu jest finansowanie działalności naukowej, z wyłączeniem twórczości artystycznej, szczególnie ważnej dla realizacji strategii rozwoju kraju, służącej rozwojowi innowacyjnych produktów oraz wspieranie powstania i rozwoju innowacyjnych sposobów organizacji działań badawczo-rozwojowych.

Działalność naukowa jest prowadzona przez wirtualny instytut badawczy (WIB), który stanowi formę organizacji pracy wyselekcjonowanych, konkurencyjnych na poziomie międzynarodowym zespołów badawczych, prowadzących działalność naukową o wysokim potencjale zastosowań społeczno-gospodarczych, pod kierunkiem lidera o uznanym dorobku naukowym, której celem jest komercjalizacja jej wyników.

Obszarem działalności zespołów badawczych jest biotechnologia medyczna ze szczególnym uwzględnieniem prac w zakresie onkologii.  

Fundusz ma także na celu zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw na rynku krajowym i rynkach zagranicznych, gdzie oprócz rozwiązań horyzontalnych, zwiększających innowacyjność gospodarki, wsparcie koncentrowane będzie na wybranych obszarach i technologiach, które mają istotne znaczenie dla gospodarki. 

Utworzenie Funduszu stanowi jeden ze sposobów rozwiązania problemów niskiej komercjalizacji innowacyjności pomysłów. Finansowanie takie jest niezbędne dla prowadzenia badań i wdrażania ich wyników.

Źródła Finansowania Funduszu

Środki finansowe zasilające Fundusz mogą pochodzić z następujących źródeł:

1. dotacji celowych z budżetu państwa;

2. odsetek od wolnych środków Funduszu przekazanych w depozyt;

3. środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;

4. środków z kredytów lub pożyczek zaciągniętych na rzecz Funduszu przez BGK;

5. wpływów z obligacji emitowanych na rzecz Funduszu przez BGK;

6. pożyczek z budżetu państwa;

7. darowizn i zapisów;

8. wpływów z innych środków publicznych;

9. wpływów z komercjalizacji wyników pracy zespołów badawczych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy, lub know-how związanego z tymi wynikami;

10. wpływów z innych tytułów.

 

Wydatkowanie środków

Podstawą gospodarowania środkami Funduszu są roczne plany finansowe opracowywane przez BGK w porozumieniu z ministrem nauki i szkolnictwa wyższego oraz ministrem właściwym ds. finansów publicznych, które obejmują harmonogram wypłat oraz planowanych wpływów.  

BGK realizuje wypłaty z Funduszu na podstawie wniosku złożonego przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Wypłaty dokonywane są na rzecz podmiotu zarządzającego z tytułu finansowania badań naukowych prowadzonych przez WIB.

 

Rola Banku Gospodarstwa Krajowego

BGK pełni rolę podmiotu prowadzącego Fundusz i do jego zadań należy:

1) wyodrębnianie w planie finansowym Banku planu finansowego Funduszu;

2) realizacja planu finansowego Funduszu;

3) dokonywanie wypłat na rzecz podmiotu zarządzającego;

4) gromadzenie wpływów z komercjalizacji;

5) lokowanie wolnych środków Funduszu;

6) finansowanie przejściowe;

7) zaciąganie kredytów i pożyczek oraz emisja obligacji na rzecz Funduszu;

8) sporządzanie projektu planu finansowego Funduszu wraz z odrębnym bilansem oraz rachunkiem zysków i strat na dany rok;

9) składanie ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego oraz ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych sprawozdania z realizacji planu finansowego Funduszu. 

 

Kontakt

Jesteś zainteresowany ofertą BGK? Skontaktuj się bezpośrednio z najbliższym Regionem BGK i porozmawiaj o możliwościach skorzystania z oferty banku: