Fundusz

Fundusz Kolejowy działa na podstawie ustawy z 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym. 

Zadania Funduszu

Fundusz:

 • gromadzi środki i finansuje zadania, które polegają na przygotowaniu oraz budowie i przebudowie linii kolejowych, remontów i utrzymania linii kolejowych oraz likwidacji zbędnych linii kolejowych,
 • finansuje wydatki bieżące PKP PLK S.A. związane z zadaniami zarządcy infrastruktury kolejowej,
 • finansuje lub współfinansuje zadania samorządów województw związane z zakupem, modernizacją oraz naprawą pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych,
 • dofinansowuje działalność zarządców infrastruktury kolejowej, która nie może być sfinansowana z opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej.

Szczegóły

Źródła finansowania Funduszu

Środki Funduszu pochodzą z:

 • wpływów z opłaty paliwowej, przekazywanych na rachunek Funduszu, zgodnie z  zasadami podziału wpływów z opłaty paliwowej pomiędzy Funduszem Kolejowym i Krajowym Funduszem Drogowym,
 • odsetek z tytułu oprocentowania środków Funduszu oraz dochodów z lokowania okresowo wolnych środków Funduszu,
 • środków z kredytów lub pożyczek zaciągniętych na rzecz Funduszu przez BGK,
 • wpływów z obligacji emitowanych na rzecz Funduszu przez BGK,
 • darowizn i zapisów,
 • wpływów z innych środków publicznych.

Przepisy ustawy o Funduszu Kolejowym dopuszczają pozyskiwanie środków z kredytów czy emisji obligacji na rzecz Funduszu. Dotychczas Fundusz nie korzystał z tych form pozyskiwania środków.

Wydatkowanie środków Funduszu

Podstawę gospodarowania środkami Funduszu Kolejowego stanowią roczne plany finansowe, które określają wpływy i wydatki Funduszu. Plan finansowy uzgadniamy z ministrem właściwym ds. transportu, ministrem właściwym ds. rozwoju regionalnego (w zakresie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich) oraz ministrem ds. finansów publicznych (w zakresie finansowym).

Na podstawie wniosków składanych przez ministra właściwego ds. transportu dokonujemy wypłat ze środków Funduszu na rzecz:

 1. zarządców infrastruktury kolejowej, którzy zawarli z ministrem właściwym do spraw transportu umowy dotyczące:
  • projektów inwestycyjnych, które dotyczą budowy i przebudowy linii kolejowych,
  • remontów i utrzymania linii kolejowych,
  • likwidacji zbędnych linii kolejowych, przewidzianych do realizacji przez zarządców infrastruktury kolejowej,
  • wydatków bieżących PKP PLK S.A. związanych z zadaniami zarządcy infrastruktury kolejowej,
  • zakupu i modernizacji przez PKP PLK S.A. pojazdów kolejowych przeznaczonych do diagnostyki, utrzymania, naprawy lub budowy infrastruktury kolejowej oraz do prowadzenia działań ratowniczych,
  • działalności zarządców infrastruktury kolejowej, która nie może być sfinansowana z opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej,
  • realizowanych przez PKP PLK S.A. inwestycji kapitałowych, polegających w szczególności na podwyższeniu kapitału zakładowego spółek zależnych PKP PLK S.A.;
 2. samorządów województw z tytułu finansowania lub współfinansowania przez nie zadań, które dotyczą zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych;
 3. Polskich Kolei Państwowych S.A. (PKP S.A.) na sfinansowanie nabycia przez Skarb Państwa akcji PKP PLK S.A.;
 4. finansowania usług doradczych.

Rola BGK

BGK pełni rolę podmiotu prowadzącego Fundusz, co oznacza, że:

 • administrujemy rachunkami bankowymi Funduszu,
 • obsługujemy wpływy i wypłaty ze środków Funduszu (w tym weryfikujemy formalno-merytorycznie wnioski o wypłatę ze środków Funduszu),
 • przygotowujemy i aktualizujemy roczny plan finansowy Funduszu,
 • przygotowujemy okresowe sprawozdania z realizacji planu finansowego Funduszu,
 • gospodarujemy środkami Funduszu, w tym utrzymujemy jego płynność finansową oraz lokujemy okresowo wolne środki Funduszu.