FAQ
Czym jest gwarancja z Funduszu Gwarancji Płynnościowych (FGP)?

Gwarancja z Funduszu Gwarancji Płynnościowych umożliwi przedsiębiorcy uzyskanie kredytu z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej.

Gwarancja będzie zabezpieczać zarówno nowo udzielone kredyty, jak i odnawiane kredyty w rachunkach bieżących i w formie odnawialnych linii kredytowych, dla których termin zawarcia umowy lub odnowienia nie przypadał wcześniej niż 1 marca 2020 r.

Jaka kwota kredytu może być zabezpieczona gwarancją?

Kwota kredytu dla przedsiębiorcy z zabezpieczeniem w formie gwarancji z FGP będzie uzależniona od kwoty wypłaconych wynagrodzeń lub łącznego obrotu lub od uzasadnionego oświadczenia dotyczącego potrzeb płynnościowych i nie może przekroczyć 250 mln zł.

Gwarancja będzie mogła objąć nie więcej niż 80 proc. kwoty kapitału kredytu, jej maksymalna wartość nie może przekroczyć 200 mln zł, zaś minimalna kwota gwarancji określona jest na poziomie 3,5 mln zł.

1. Łączna kwota kredytu dla przedsiębiorcy z zabezpieczeniem gwarancją z FGP - max. 250 mln zł,

2. W przypadku kredytów, których termin zapadalności przypada po 31 grudnia 2020 r., kwota kapitału kredytu nie może przekraczać:

a. dwukrotności sumy rocznych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez kredytobiorcę, uwzględniających składki na ubezpieczenia społeczne oraz kosztów osób pracujących na rzecz kredytobiorcy, ale zatrudnionych przez podwykonawców kredytobiorcy za rok 2019 lub za ostatni dostępny rok. W przypadku przedsiębiorstw utworzonych 1 stycznia 2019 r. lub później maksymalna kwota kredytu nie może przekraczać szacunkowej rocznej kwoty wynagrodzeń za pierwsze dwa lata działalności; lub

b. 25% łącznych obrotów, rozumianych jako przychód netto ze sprzedaży towarów, usług i operacji finansowych, kredytobiorcy w 2019 r., lub

c. na podstawie oświadczenia kredytobiorcy i przedłożenia przez niego odpowiedniego uzasadnienia w zakresie potrzeb płynnościowych, kwoty wyższej niż wskazana w pkt 1 lub pkt 2, z zastrzeżeniem, że zwiększona kwota kredytu zapewnia pokrycie potrzeb płynnościowych:

a. w przypadku kredytobiorcy będącego średnim przedsiębiorcą na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy,

b. w przypadku kredytobiorcy będącego dużym przedsiębiorcą na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy,

od momentu udzielenia kredytu.

3. W przypadku kredytów z terminem zapadalności do 31 grudnia 2020 r. kwota kapitału kredytu może być wyższa niż kwota określona powyżej, przy odpowiednim uzasadnieniu.

Jakie kredyty nie mogą zostać objęte gwarancją?

Gwarancją nie może być objęty kredyt:

  • na spłatę kredytu lub pożyczki,
  • objęty inną gwarancją lub poręczeniem udzielonym przez BGK.
Na jaki okres może być udzielona gwarancja?

Gwarancja może zostać udzielona na maksymalnie 27 miesięcy i nie dłużej niż na okres kredytu zwiększony o 3 miesiące.

Do kiedy będzie można ubiegać się o gwarancje z FGP?

Gwarancje będą udzielane do 31 grudnia 2020 r.

Jakie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o gwarancje?

Z gwarancji będą mogły skorzystać średnie i duże przedsiębiorstwa.

Z jakich branż przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o gwarancje?

O gwarancje mogą ubiegać się przedsiębiorstwa ze wszystkich branż.

Jakie dokumenty należy przedstawić, aby uzyskać gwarancje?

Aby otrzymać gwarancję należy złożyć wniosek o gwarancję w banku kredytującym.

Jakie są koszty uzyskania gwarancji?

Stawki opłaty prowizyjnej za gwarancje pobierane są z góry za cały okres gwarancji, w wysokości jak poniżej:

1. dla średniego przedsiębiorcy
a) na okres kredytu do 1 roku – 0,25 %,
b) na okres kredytu od 1 roku do 2 lat – 0,55%,

2. dla dużego przedsiębiorcy:

c) na okres kredytu do 1 roku – 0,50 %,

d) na okres kredytu od 1 roku do 2 lat – 1,15%.

Jakie są warunki przystąpienia do programu?

Do finansowania mogą przystąpić przedsiębiorstwa, które

  • nie znajdowały się w trudnej sytuacji 31 grudnia 2019 r.,
  • nie miały zobowiązań przeterminowanych ZUS/KRUS, US na 1 lutego 2020 r., a także w banku kredytującym, w kwocie powyżej 3 000 zł,
  • nie posiadały negatywnego wpisu w dniu 1 lutego 2020 r. w Bankowym Rejestrze lub innych bazach kredytowych wykorzystywanych przez banki kredytujące.
Na jakie kredyty udzielana jest gwarancja?

Gwarancja jest udzielana na zabezpieczenie kredytu z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej i może odnosić się zarówno do kredytów nowo udzielonych oraz kredytów odnawialnych w przypadku udostępnienia limitu kredytu na kolejny okres, jak również kredytów nieodnawialnych lub odnawialnych w przypadku podwyższenia kwoty kredytu, w tym dla których umowy kredytu zostały zawarte nie wcześniej niż 1 marca 2020 r.

Czy wprowadzono jakieś wykluczenia dotyczące przeznaczenia środków z kredytu objętego gwarancją?

Kredyt objęty gwarancją z Funduszu Gwarancji Płynnościowych nie może być przeznaczony na spłatę innego kredytu lub pożyczki i nie może być objęty inną gwarancją lub poręczeniem udzielonym przez BGK

Jak wygląda ścieżka wnioskowania o gwarancję?

Wniosek o gwarancję należy składać w bankach kredytujących, które podpisały z BGK umowy portfelowych linii gwarancyjnych. Lista banków jest opublikowana na stronie internetowej Banku

Gospodarstwa Krajowego. O decyzji dotyczącej udzielenia kredytu i objęcia kredytu gwarancją z Funduszu Gwarancji Płynnościowych będzie informował bank kredytujący. Sposób powiadomienia zależy od stosowanych przez bank kredytujący zasad informowania klientów.

W których bankach mogę brać kredyt, który będzie objęty gwarancją?

Lista banków jest opublikowana na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego.

Czy banki kredytujące pobierają dodatkową opłatę za udzielenie kredytu z gwarancją FGP?

Z udzieleniem przez BGK gwarancji związany jest wyłącznie koszt prowizji za gwarancję. Koszt gwarantowanego kredytu wynika z polityki cenowej danego banku kredytującego

W jakim czasie przewidywane jest wdrożenie gwarancji z funduszu płynnościowego?

Program jest już dostępny. Lista banków które podpisały umowę z BGK jest opublikowana na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego. Szczegóły dostępności w bankach kredytujących.