Bank Gospodarstwa Krajowego realizując pakiet pomocowy dla firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19 wprowadził do swojej oferty system dopłat do oprocentowania dla mikro-, małych, średnich i dużych firm z Funduszu Dopłat do Oprocentowania (FDO).

Fundusz Dopłat do Oprocentowania działa na podstawie Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086).

Dopłaty będą wypłacane za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od zawarcia umowy kredytu z dopłatą (umowy mogą być zawierane do 30 czerwca 2021 r.). Kredyty z dopłatą były udzielane do 30 czerwca 2021 r. 

W przypadku pytań dotyczących Funduszu Dopłat do Oprocentowania prosimy o kontakt

O funduszu

Fundusz Dopłat do Oprocentowania udziela dopłat do oprocentowania kredytów bankowych na podstawie umów zawartych do 30 czerwca 2021 r. dla przedsiębiorców oraz podmiotów z sektora produkcji podstawowej produktów rolnych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej związanej z pandemią COVID-19. 

Dla kogo

dla przedsiębiorców oraz podmiotów prowadzących działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych.*

Dopłaty są stosowane do kredytów obrotowych odnawialnych i nieodnawialnych, udzielanych w złotych, w celu zapewnienia płynności finansowej, w szczególności krótkoterminowej i średnioterminowej.

* w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086)

Termin obowiązywania

umowy kredytu lub aneksy zmieniające umowy kredytu na umowy kredytu z dopłatą ze środków Funduszu Dopłat do Oprocentowania mogą być zawierane do 30 czerwca 2021 r.

Dopłaty będą wypłacane za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od zawarcia umowy kredytu z dopłatą.

Korzyści

 • utrzymanie płynności finansowej w sektorach dotkniętych ekonomicznie wirusem w celu zachowania równowagi ekonomicznej gospodarki,
 • umożliwienie przedsiębiorcom przetrwanie najtrudniejszego okresu dzięki dopłatom do oprocentowania;

Kryteria ubiegania się o kredyt z dopłatami

O udzielenie kredytu, do którego stosowana jest dopłata do oprocentowania, może ubiegać się przedsiębiorca, który łącznie spełnia następujące warunki:

 • na 31 grudnia 2019 r. nie spełniał kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji*
 • prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Polski**, działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych lub zawiesił wykonywanie tej działalności po 1 lutego 2020 r. w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania COVID-19;
 • nie zaciągnął innego kredytu na podstawie ustawy;
 • utracił płynność finansową rozumianą jako zdolność do spłaty w terminie wymagalnych zobowiązań lub jest zagrożony utratą płynności finansowej, w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania COVID-19.

* w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.)

** w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców 

Tryb i warunki przyznawania kredytu z dopłatami

 • kredytów z dopłatami udzielają banki, które zawarły umowę współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego,
 • wniosek o udzielenie kredytu z dopłatami przedsiębiorca składa do banku udzielającego kredytów z dopłatami,
 • do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające utratę płynności finansowej lub zagrożenie utraty płynności finansowej oraz inne dokumenty i oświadczenia wymagane przez bank, wynikające z jego wewnętrznych procedur,
 • bank zawiera umowę kredytu z przedsiębiorcą po podjęciu pozytywnej decyzji kredytowej,
 • oprocentowanie kredytu z dopłatą będzie naliczane według stawki określonej w umowie kredytu z dopłatą, z zastrzeżeniem, że nie może ono być wyższe niż średnie oprocentowanie pozostałych kredytów obrotowych udzielanych przez bank;

Dopłaty

Dopłata stanowi część odsetek należnych bankowi kredytującemu i odpowiada:

 • 2 p.p. w przypadku MŚP,
 • 1 p.p. w przypadku innego przedsiębiorcy.

Dopłata dotyczy wyłącznie oprocentowania kredytu – nie może pomniejszać rat kapitałowych i jest wypłacana do kredytów, które nie mają zaległości w spłacie kapitału i odsetek.

Dopłaty nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

Pomoc publiczna

Dopłaty do oprocentowania kredytów stanowią pomoc publiczną dla przedsiębiorcy.

Wartość nominalna dopłat nie może przekroczyć, na jednego przedsiębiorcę, łącznie z inną pomocą udzieloną zgodnie z sekcją 3.1 Komunikatu Komisji* równowartości kwoty :

100 000 EURO – w przypadku pomocy udzielonej w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych;

120 000 EURO – w przypadku pomocy udzielonej w sektorze rybołówstwa i akwakultury;

800 000 EURO – w przypadku pozostałej pomocy.

Może być łączona:

 • z pomocą de minimis;
 • z pomocą publiczną w formie gwarancji, udzielaną zgodnie z sekcją 3.2 Komunikatu Komisji;

*Komunikat Komisji  - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1)

Podstawa prawna

Fundusz działa na podstawie Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086 z późn. zm).

Dokumenty

Publiczny klucz certyfikatu PKI (Public Key Infrastructure) BGK do szyfrowania wiadomości elektronicznych wysyłanych na adres: [email protected], do wykorzystania przez Instytucje Kredytujące na podstawie zapisów umów o współpracy w zakresie udzielania kredytów z dopłatami z Funduszu Dopłat do Oprocentowania.

Zewnętrzny Portal Transakcyjny

Zalogowanie nie jest możliwe z przeglądarki Microsoft Internet Explorer