Powrót

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - webinary

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - webinary

Podczas webinarów dotyczących Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego przybliżyli Państwu zasady programu oraz m. in.:

 • jak przebiega proces realizacji programu,
 • kiedy i na jakich zasadach wykonawcy otrzymają środki z programu.

Udział w webinarach był bezpłatny. Wszystkie spotkania odbywały się na platformie Program Inwestycji Strategicznych.

Odpowiedzi na pytania, które Państwo zadali podczas webinarów, znajdują się w zakładce Pytania i odpowiedzi. 

Więcej informacji o Rządowym Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Pytania i odpowiedzi

 1. Czy w wyniku unieważnienia postępowania w zakresie jednej z kilku części można przejść do zamówienia z tzw. wolnej ręki zgodnie z PZP?
  Całe postępowanie zakupowe musi być przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisami Programu. W przypadku unieważnienia całego postępowania lub jego części, ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje szereg możliwości dla zamawiającego, w tym między innymi zamówienie z wolnej ręki. 
 2. Czy przetarg może ogłosić spółka, która należy do gminy?
  Co do zasady, nie ma w przepisach Programu przeciwskazań, żeby postępowanie zakupowe zostało ogłoszone przez jednostkę gminną, jeżeli oczywiście jednostka taka uzyskała od Wnioskodawcy odpowiednie pełnomocnictwo i działa w imieniu i na rzecz tego Wnioskodawcy. Dla banku partnerem w Programie pozostaje jednak jednostka samorządu terytorialnego. JST jest Wnioskodawcą, a następnie Beneficjentem Programu. 
 3. Co się dzieje w przypadku jeżeli w ciągu 6 miesięcy nie rozstrzygniemy postępowania?
  Zgodnie z przepisami Programu, Wnioskodawca jest zobowiązany jedynie do ogłoszenia postępowania zakupowego w terminie 6 miesięcy od udostępnienia Promesy wstępnej w aplikacji. Po ogłoszeniu postępowania zakupowego należy złożyć w aplikacji oświadczenie będące załącznikiem nr 7a do Regulaminu, w którym informują Państwo o ogłoszeniu postępowania zakupowego. 
 4. Czy możliwe jest zwiększenie dofinansowania, jeżeli koszty inwestycji wzrosną w trakcie realizacji inwestycji?
  Jeżeli już po udzieleniu promesy wzrosną koszty realizacji inwestycji - na przykład z powodu wydatków nieprzewidzianych przez JST/związek JST na etapie planowania inwestycji – Beneficjent będzie musiał pokryć je sam zwiększając tym samym kwotę udziału własnego. Dofinansowanie z Programu udzielane jest w kwocie nie wyższej niż kwota wskazana we wstępnej promesie.
 5. Czy w przypadku inwestycji powyżej 12 miesięcy konieczna jest wypłata zaliczki wykonawcy?
  W przypadku inwestycji realizowanych w terminie dłuższym niż 12 miesięcy, zgodnie z przepisami wstępnej promesy wypłata zaliczki Wykonawcy lub Wykonawcom nie jest konieczna. Należy jednak zwrócić uwagę na przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, które mogą w tym zakresie nakładać na Zamawiającego takie obowiązki. Proszę pamiętać, że przeprowadzenie postępowania zakupowego oraz realizacja całej inwestycji musi przebiegać zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, w tym w szczególności z Prawem zamówień publicznych. 
 6. Czy musi być wydzielony rachunek bankowy dla poszczególnych inwestycji realizowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład?
  Przepisy Programu nie przewidują takiego obowiązku. Środki będące dofinansowaniem z Programu pochodzą z Funduszu przeciwdziałania COVID-19. Do środków z tego Funduszu należy stosować przepisy ustawy tworzącej Fundusz, która może w tym zakresie nakładać na Beneficjentów obowiązki odpowiedniego księgowania środków uzyskanych z dofinansowania. 
 7. Czy mogę złożyć wniosek na dofinansowanie drugiego etapu budowy szkoły, w momencie, w którym pierwszy etap nie został jeszcze zakończony?
  Zgodnie z przepisami Programu, jeżeli na każdy z etapów ogłaszane jest osobne postępowanie zakupowe, a postępowanie na etap, na który chcą Państwo otrzymać dofinansowanie z Programu, nie zostało jeszcze ogłoszone, to nie ma przeciwskazań, żeby na taki etap złożyć wniosek o dofinansowanie. W rozumieniu zasad Programu będzie to osobna Inwestycja. 
 8. Czy można łączyć finansowanie z PŁ z innymi środkami? 
  Program nie przewiduje w tym zakresie dodatkowych ograniczeń. Środki z naszego Programu mogłyby stanowić wkład własny do innego programu, a środki z innego programu stanowią udział własny w naszym Programie. Oczywiście takie założenie jest możliwe tylko, jeżeli przepisy innego programu tego nie wykluczają. Nasz Program takiego działania nie wyklucza.
 9. Czy gminy mogą finansować w trakcie inwestycję czy musi to robić wykonawca i rozliczenie na koniec? 
  Program nie przewiduje refinansowania. Wypłacenie kwoty udziału własnego jest konieczne do złożenia wniosku o wypłatę środków z promesy. Założenia Programu są takie, że płatności dokonywane są „z dołu”. Wypłaty wynagrodzeń dla wykonawcy/wykonawców muszą być dostosowane do harmonogramu wypłat środków z programu. 
 10. Co jeśli realizacja inwestycji na 12 miesięcy się przedłuży?
  Dopuszczamy zmianę okresu realizacji do momentu ogłoszenia postępowania zakupowego, z uwagi na konieczność zawarcia harmonogramu wypłat w dokumentacji postępowania zakupowego. Za ostateczny uznaje się jednak dopiero moment podpisania umów z wykonawcami, z uwagi na konieczność dostosowywania takich zapisów w umowach. Jeżeli inwestycje się przedłużą już na etapie realizacji, to należałoby przyjąć, że harmonogram wypłat pozostaje bez zmian ilościowych. 
 11. Czy możemy przy inwestycji nie dłuższej niż 12 miesięcy, płacić częściowo wykonawcy z wkładu własnego? Wykonawcy chcą zaliczek albo zapłaty za wykonanie etapu pracy albo np. za zakupione już materiały. 
  W przypadku takich inwestycji (nie dłuższych niż 12 miesięcy) konieczna jest wypłata minimum 5 proc. wynagrodzenia jako zaliczki (jest to minimalny udział własny wymagany przez Program). Jeżeli udział własny JST jest wyższy, przepisy nie stoją na przeszkodzie wypłaty kwoty udziału własnego w częściach. Najważniejsze jest, żeby udział własny był wypłacony przed wypłatą z dofinansowania. W takiej inwestycji kwota dofinansowania wypłacana jest jednorazowo po zakończeniu realizacji inwestycji. 
 12. Czy przetarg może ogłaszać jednostka gminna? 
  Co do zasady tak. Podmiot działający w imieniu i na rzecz Beneficjenta, może realizować inwestycję. Dla banku partnerem pozostaje jednak JST. Jednostka taka pozostaje między innymi zobowiązana do składania dokumentów dotyczących inwestycji w aplikacji oraz na jej konto przelewane są środki z dofinansowania.
 13. Kilka zadań we wniosku o dofinansowanie. Czy mogą być wyłonieni różni wykonawcy? Każdy na jedno zadanie np. jedno poniżej 12 miesięcy, jedno powyżej 12 m-cy. Co jeśli wyłonimy wykonawcę na 2 zadania, a na 1 nie wyłonimy?
  Istnieje możliwość podziału inwestycji na części zgodnie z PZP. Więc jedną inwestycję może realizować kilku wykonawców (na co wskazują też dokumenty programowe). W przypadku niewyłonienia wykonawcy na jedną z części możliwe jest, dzięki PZP, ogłoszenie np. postępowania uzupełniającego, którego nie traktujemy jako osobne postępowanie zakupowe. JST traci dofinansowanie w przypadku nieogłoszenia postępowania zakupowego w chwili upływu 6 miesięcy od dnia udostępnienia wstępnej promesy. Warto zaznaczyć, że okres trwania Inwestycji odnosimy do okresu trwania całej Inwestycji, a nie poszczególnych umów z Wykonawcami.
  Co do okresu realizacji Inwestycji poniżej czy powyżej 12 miesięcy, to tutaj brany jest pod uwagę cały okres realizacji inwestycji, a nie czas trwania poszczególnych umów, a więc harmonogram wypłat dofinansowania określany jest na podstawie okresu realizacji całej inwestycji, a nie poszczególnych umów (zadań). Jeśli jedna z części inwestycji trwa ponad 12 miesięcy, a reszta poniżej 12 miesięcy to całościowo klasyfikujemy taką inwestycję jako powyżej 12 miesięcy.
 14. Przepisy Programu stoją w sprzeczności lub znacznie ograniczają swobodę zamawiającego w ustalaniu zasad udzielania zamówienia w specyfikacji warunków tego zamówienia. Zastrzeżenia budzi § 7 ust. 5 Załącznika do Uchwały zgodnie, z którym: wykonawca zobowiązany będzie do finansowania inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym wnioskodawcy, na czas poprzedzający wypłatę lub wypłaty dofinansowania z Programu w ramach udzielonej wstępnej promesy. 
  Przepisy Programu nie są sprzeczne z ustawą Prawo zamówień publicznych. Jak każdy Program tego typu, nakładają ograniczenia i ramy w jakich realizowana inwestycja powinna się mieścić. 
  Treść § 7 ust. 5 załącznika do uchwały RM (Wnioskodawca, który ogłosił postępowanie zakupowe, jest zobowiązany do uwzględnienia w jego warunkach zgodności zasad wypłaty wynagrodzenia wykonawcy lub wykonawcom z zasadami wypłat dofinansowania wskazanymi we wstępnej promesie oraz tym samym zapewnienia w ten sposób finansowanie inwestycji przez wykonawcę lub wykonawców w części niepokrytej udziałem własnym wnioskodawcy, na czas poprzedzający wypłatę lub wypłaty dofinansowania z Programu w ramach udzielonej wstępnej promesy) nie jest sprzeczny z przepisami PZP. Wnioskodawcy, zgodnie z PZP, muszą w zamówieniu odpowiednio przedstawić harmonogram wypłat, zgodnie z zasadą przejrzystości. 
  Transze wypłat środków z dofinansowania są zamieszczone w przepisach Programu, natomiast udziałem własnym JST dysponuje we własnym zakresie. To, że Program nie reguluje wypłaty udziału własnego na rzecz wykonawcy, nie oznacza, że Wnioskodawca/zamawiający nie musi zawrzeć jego wypłaty w zamówieniu. Wypłaty transz dofinansowania będą dokonywane niezwłocznie po złożeniu wniosku przez Beneficjenta. W każdym miesiącu są dwa okna płatnicze, w których wykonywane są wypłaty. Ich kalendarz jest udostępniany na stronie BGK.
 15. Nie wiadomo co się stanie w przypadku odmowy Wnioskodawcy, dokonania wypłaty wynagrodzenia z programu (np. gdy po zawarciu stosowanej umowy, a nawet po wykonaniu części lub całości robót, promesa wygaśnie). Sama zasada odpowiedzialności Skarbu Państwa nie powoduje automatycznie zapłaty wynagrodzenia wykonawcy, tylko umożliwia mu jedynie sformułowanie roszczeń i ich dochodzenie. 
  Przypadki wygaśnięcia promesy, zgodnie z załącznikiem do uchwały, to:
  1) niezłożenie wniosku o wypłatę z promesy przed upływem jej ważności (każda ważna jest 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji inwestycji),
  2) złożenia przez wnioskodawcę oświadczenia o zwolnieniu BGK ze wszystkich zobowiązań przewidzianych w promesie przed upływem terminu ważności promesy,
  3) powzięcia informacji przez Prezesa RM lub BGK, że dokumenty, informacje i oświadczenia, na podstawie których wydano promesę zawierają nieprawdziwe dane. 
  Wszystkie przypadki przewidujące wygaśnięcie promesy stanowią wyłączną winę Wnioskodawcy. Przepisy Programu nie przewidują, żeby wypłaty środków z Programu miały charakter uznaniowy. Po wystawieniu promesy, jeżeli wszystkie dokumenty zostały złożone poprawnie, wypłata jest dokonywana automatycznie po złożeniu wniosku o wypłatę z promesy.
 16. Czy JST może zaliczkować wykonawców? W umowach z wykonawcami w płatnościach pojawiają się transze za wykonane poszczególne etapy prac. 
  Zaliczka wymagana jest tylko w przypadku umów realizowanych w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, ponieważ tutaj dofinansowanie wypłacane jest jednorazowo. Natomiast w pozostałych przypadkach transze dofinansowania należy uruchamiać po wypłaceniu wykonawcy/wykonawcom kwoty udziału własnego. Transze odnoszą się  do środków z dofinansowania, a nie do wynagrodzenia wykonawców. Udziałem własnym dysponują Państwo tak, jak umówią się Państwo z wykonawcą, z ograniczeniem do wypłacenia tego udziału, co do zasady, przed wypłatą środków z dofinansowania. 
 17. Czy można z własnych środków płacić wykonawcom zaliczki? A środki z Programu Inwestycji Strategicznych traktować jako refundację? To może spowodować przerzucenie kosztów przez wykonawców na JST.
  Płatności przewidziane w Programie są odpowiednio po zakończeniu etapu realizacji inwestycji lub po zakończeniu realizacji inwestycji. Program nie przewiduje refinansowania wydatków. Należy jednak podkreślić, że udziałem własnym JST może dysponować w dowolny sposób. Jedynie w przypadku realizacji inwestycji zawieranych na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, konieczne jest wypłacenie minimum 5 proc. zaliczki wynagrodzenia wykonawcy. Jeżeli w tym przypadku udział własny jest większy niż 5 proc. dofinansowania, to pozostałą kwotą JST może dysponować jak chce i rozdzielać ją na kilka wypłat.
 18. PZP pozwala po 1 nieskutecznym przetargu przejść na zamówienie z wolnej ręki. Czy tak jest w tym Programie?
  Realizowana inwestycja musi być zgodna z przepisami Programu oraz przepisami powszechnie obowiązującymi, w szczególności ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Zamówienie z wolnej ręki jest jedną z metod, dzięki którym JST mogą podpisać umowę, kiedy w postępowaniu nie zgłosił się żaden wykonawca albo kiedy na jedną z części nie wybrano wykonawcy. 
 19. Promesa inwestycyjna pojawi się w systemie. A ta pierwsza (wstępna)? Też w systemie?
  Wszystkie dokumenty związane z Programem przekazywane są w aplikacji Polski Ład, w której również Państwo przekazują wszystkie dokumenty do banku. 
 20. Przepisy uchwały RM mogą powodować, że w Inwestycjach współfinansowanych z Programu, preferowane będą podmioty duże, mające nieograniczone środki pozwalające na długotrwałe kredytowanie realizowanych Inwestycji.
  Program stworzony był z myślą o jak najłatwiejszym i najprostszym sposobie finansowania inwestycji. Istnieje możliwość różnych form realizacji Inwestycji. W pierwszej edycji Programu inwestycje, które mają być realizowane w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, stanowią niecałe 30 proc. wszystkich dofinansowanych inwestycji. Są to jedyne inwestycje faktycznie w całości finansowane po realizacji inwestycji, wyłączając oczywiście kwotę udziału własnego, którym JST może dowolnie dysponować. 
 21. Program wyklucza możliwość wypłaty zaliczki zgodnie z art. 442 i 443 PZP. Na podstawie 442 PZP w umowach zawieranych na poniżej 12 miesięcy, zamawiający uprawniony jest do wypłaty zaliczki - Program taką możliwość mu odbiera. 
  Realizacja inwestycji współfinansowanych z Programu musi odbywać się zgodnie z PZP. To, że przepisy Programu czegoś nie przewidują, nie oznacza, że Wnioskodawcy/Beneficjenci nie mają się stosować do przepisów powszechnie obowiązujących. Uchwała i Regulamin Programu są aktami niższego rzędu w stosunku do ustawy (PZP) i analogicznie stosując przepisy niższego rzędu musimy stosować się do przepisów rzędu wyższego. 
  PZP przyznaje uprawnienie wypłaty zaliczki, Program tego nie wyklucza. Skoro najpierw, zgodnie z Programem, należy wypłacać kwotę udziału własnego, którego posiadanie zadeklarowała JST, to taka zaliczka może być finansowania właśnie z takiego udziału własnego. 
 22. Zgodnie z art. 443 PZP w umowach trwających powyżej 12 miesięcy należy dokonać wypłaty wynagrodzenia wykonawcy w częściach. Procentowa wartość ostatniej części nie może być wyższa niż 50 proc. wartości wynagrodzenia należnego wykonawcy. 
  Zgodnie z § 9 załącznika do uchwały i wstępną promesą w inwestycjach powyżej 12 miesięcy na podstawie jednej umowy transze wypłat są następujące:
  1) pierwsza w wysokości nie wyższej niż 50 proc. dofinansowania
  2) druga w wysokości pozostałej kwoty z dofinansowania. Każda inwestycja, oprócz środków z Programu, finansowana jest dodatkowo z udziału własnego JST.
  Więc kwota dofinansowania jest niższa niż kwota całego wynagrodzenia należnego wykonawcy. Przepisy Programu odnoszą się do wypłat z dofinansowania, a nie wypłat wynagrodzenia. Wypłata udziału własnego może stanowić „zaliczkę”, „pierwszą transzę”- JST może co do zasady, dowolnie kształtować wypłaty środków stanowiących udział własny Beneficjenta.
 23. Zgodnie z PZP konieczny jest podział zamówienia na części. Jeżeli na którąś z części nie znajdzie się wykonawca to czy JST powinna ogłosić przetarg ponownie? Czy powtarzamy w takim przypadku postępowanie dla tej części, w której nie otrzymamy np. żadnej oferty? Czy musimy ogłosić przetarg ponownie dla wszystkich części? Jeśli ponownie na całość, jaka będzie podstawa unieważnienia części, w których uzyskamy oferty mieszczące się w zakładanych kosztach?
  Ważne jest, aby ogłoszenie o zamówieniu na wyłonienie Wykonawcy (Wykonawców) inwestycji objętej dofinansowaniem obejmowało cały zakres Inwestycji opisany we wniosku o dofinansowanie. W przypadku unieważnienia postępowania lub niewyłonienia wykonawcy na choćby jedną z części, znajdują zastosowanie przepisy PZP. Wnioskodawca może m.in. ogłosić nowe postępowanie zakupowe w całości lub w części lub dokonać zamówienia z tzw. wolnej ręki, ale nie później niż 6 miesięcy od dnia udostępnienia przez BGK w Aplikacji promesy wstępnej. Termin 6 miesięcy należy odnosić do ogłoszenia postepowania zakupowego, a nie jego rozstrzygnięcia. 
 24. Poszczególne zadania inwestycyjne objęte wnioskiem o dofinasowanie mają różny termin realizacji i nie jest możliwe, aby harmonogramy rzeczowo-finansowe dla wszystkich umów objętych wnioskiem o dofinansowanie a następnie promesą obejmowały płatności wynagrodzenia wykonawców w zbliżonych terminach. Wnioski o wypłatę dofinansowania składa się zgodnie ze schematem 20/30/50. W związku z tym proszę o uszczegółowienie, czy wnioski o wypłatę dofinansowania składa się dla całego projektu, czy też schemat 20/30/50 przyjmuje się odrębnie dla każdej umowy z wykonawcą.
  Dofinansowanie z Programu wypłaca się w odniesieniu do inwestycji wskazanej we wniosku o dofinansowanie, a nie do każdej umowy oddzielnie. Harmonogram wypłat odnosi się do wypłaty środków z dofinansowania, a nie wynagrodzenia wykonawcy/wykonawców. Jednocześnie wypłaty wynagrodzeń powinny być dostosowane do wypłat środków z dofinansowania. 
 25. Czy wyłonienie wykonawcy na realizację zadania dofinansowanego w ramach Programu Polski Ład musi zakończyć się w terminie 6 miesięcy od wydania promesy wstępnej czy dotyczy to ogłoszenia przetargu w terminie 6 miesięcy, a wyłonienie wykonawcy może nastąpić po tym terminie?
  Wnioskodawca powinien ogłosić postepowanie zakupowe na wyłonienie Wykonawcy (Wykonawców) Inwestycji nie później niż 6 miesięcy od dnia udostępnienia przez BGK w Aplikacji promesy wstępnej. Rozstrzygnięcie postępowania zakupowego może nastąpić po upływie tego terminu. Nieogłoszenie takiego postępowania w terminie 6 miesięcy jest dla nas równoznaczne z rezygnacją z dofinansowania. Takie założenie zostało przyjęte z uwagi na chęć wsparcia i rozwoju inwestycji teraz, z uwagi na cel i przeznaczenie środków z funduszu przeciwdziałania Covid-19. 
 26. Jeśli zadanie jest dwuletnie i dofinansowanie jest podzielone na dwie transze to czy wykonawca wystawia fakturę po wykonaniu i odebraniu wszystkich robót w danym roku? Jeśli tak, to oznacza to, że będą wystawione dwie faktury, które będą miały 30-dniowy termin płatności. W związku z tym, czy środki z dofinansowania, o które wystąpi gmina do jednostki dofinansowującej, będą wypłacone w czasie umożliwiającym opłacenie faktury Wykonawcy robót?
  Wypłaty środków z dofinansowania będą odbywać się w oknach płatniczych. Okna płatnicze będą w dniach 15 i 25 dnia każdego miesiąca. Przyjęty schemat płatności umożliwi JST dokonanie płatności należności Wykonawcy w terminie 30 dni. Wypłata następuje po złożeniu odpowiedniego wniosku przez Beneficjenta w aplikacji do obsługi Programu.
 27. Czy są gdzieś udostępnione szczegółowe wytyczne do przeprowadzania procedury przetargowej, sporządzania Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz pozostałe informacje (wytyczne) dotyczące realizacji projektów?
  Wnioskodawca musi zapewnić zgodność postępowania zakupowego z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym w szczególności z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Przepisy Programu nie przewidują dokumentacji wzorcowej dla uczestników Programu w zakresie przygotowania dokumentacji zakupowej.
 28. Gdzie kierować pytania powstałe na późniejszych etapach realizacji projektu (proszę o dane kontaktowe)?
  Pytania odnoszące się do Programu, prosimy kierować do opiekunów Programu dla danego województwa. Dane teleadresowe tych osób znajdują się na stronie internetowej naszego banku.
 29. Czy zakres zadania podany we wniosku może być skorygowany w przypadku gdy zaplanowana kwota okaże się nie wystraczająca dla realizacji całego zdania?
  Zakres Inwestycji opisany we wniosku o dofinansowanie po zakończeniu naboru nie może zostać zmieniony. Z uwagi na cel Programu oraz przede wszystkim proces wyboru dofinansowywanych inwestycji, nie możemy zmieniać zakresu takich inwestycji. Przyznanie dofinansowania jest bezpośrednią decyzją Prezesa rady Ministrów. 
 30. Czy etapy realizacji inwestycji dowolnie określa JST, czy też jest to np. poszczególne zadania (części zamówienia)?
  Etapy Inwestycji dowolnie określa JST w Oświadczeniu składanym po podpisaniu umowy z wykonawcą/ wykonawcami. Wyznaczone w tym oświadczeniu etapy są dla nas informacją kiedy możemy się spodziewać państwa wniosków o wypłatę i pozwala nam się do tego przygotować, aby mieli Państwo środki na czas. 
 31. Kiedy mają być uruchomione środki finansowane stanowiące wkład własny JST?
  Zgodnie z założeniami Programu, udział własny co do zasady powinien być wypłacony przed wypłatami środków z dofinansowania. Co do zasady, Beneficjent może nim dowolnie dysponować i wypłacać wykonawcy lub wykonawcom w całości lub w częściach, jeżeli przepisy Programu lub PZP nie stanowią inaczej. 
 32. Czy istnieje możliwość wydłużenia czasu na złożenie oświadczenia do promesy inwestycyjnej, który obecnie wynosi 14 dni?
  Czas 14 dni wydaje się być wystarczający dla możliwości podpisania umowy z wykonawcą lub wykonawcami, z uwagi na ograniczony czas związania wykonawców ofertami złożonymi w postępowaniu zakupowym. Z naszych obserwacji wynika, że większość samorządów, które są na etapie podpisywania umów w edycji pierwszej, chciałaby nawet ten czas przyspieszyć. Cały czas jednak analizujemy możliwe zmiany w kolejnych edycjach. Kluczowe jest dla tych analiz przeprowadzenie pilotażowej edycji oraz Państwa głosy na spotkaniach, które pozwalają nam lepiej spojrzeć na Program i usprawniać go w kolejnych edycjach. 
 33. Dlaczego  program nie zakłada płatności częściowych przy realizacji inwestycji w okresie do 12 miesięcy?
  Zasady wypłat z Programu dopasowane są do obowiązujących zapisów prawa zamówień publicznych. Zasady te nie ograniczają możliwości wypłaty udziału własnego wcześniej niż po zakończeniu inwestycji.
 34. W jaki sposób ma sfinansować 95 proc. inwestycji wykonawca, jeżeli banki nie mają produktów, kredytów dla przedsiębiorców? 
  Okres pandemii i galopująca inflacja w końcu 2021 r. spowodowała wzrosty cen paliw i materiałów. Dla firm współpracujących z JST, wykonując zamówienia do 12 miesięcy bez możliwości negocjacji cen, sytuacja ta spowodowała u większości stratę finansową lub niewielki zysk. W jaki sposób firmy mają pozyskać finasowanie w takich przypadkach?

  Prosimy o kontakt z doradcą klienta w obsługującym Państwa banku komercyjnym. Większość z banków posiada w ofercie produkty kredytowe dla przedsiębiorców, a także jest w stanie przedstawić Państwu ofertę gwarancyjną BGK, o której mówiliśmy dziś podczas naszego spotkania. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami BGK odpowiedzialnymi za Program.
 35. W jaki sposób wykonawca powinien skwantyfikować ryzyko podatkowe w związku z opisanym w umowach trybem odbiorów?
  Program w swojej konstrukcji nie zakłada wystąpienia ryzyka podatkowego, które byłoby związane z realizacją inwestycji. Jeśli takie ryzyko się pojawi, nie będzie ono związane z zasadami przyznania dofinansowania w Programie.
 36. Prośba o odpowiedź dla przypadku inwestycji powyżej 12 miesięcy, realizowanej przez wykonawców, którzy zostali wyłonieni w jednym postępowaniu, ale podzielonym na dwa różne zadania z różnym terminem realizacji: jeżeli JST korzysta z rozliczeń w formie transzy, to po otrzymaniu transzy w wysokości np. 20 proc. może dowolnie rozliczyć się z wykonawcami realizującymi różne zakresy, czy konieczny jest proporcjonalny podział pomiędzy wykonawców, czy jednak rozliczenie można realizować dowolnie zgodnie z postępem prac adekwatnym dla każdego z wykonawców?
  W tym zakresie Regulamin stanowi jedynie, że w przypadku inwestycji realizowanych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, na podstawie więcej niż jednej umowy, wypłata środków z dofinansowania następuje w trzech transzach, dwie transze każdorazowo po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji, trzecia po zakończeniu realizacji Inwestycji:
  - pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 20 proc. wynagrodzenia,
  - druga transza w wysokości nie wyższej niż 30 proc. wynagrodzenia,
  - trzecia transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia, z uwzględnieniem sumy wypłaconych wcześniej kwot wynagrodzenia.
  To do Wnioskodawcy należy ocena stanu zaawansowania prac. Tym samym płatności na rzecz poszczególnych wykonawców mogą być różne i podlegają wyłącznej ocenie wnioskodawcy.
 37. A co w sytuacji jeśli w ciągu 6 miesięcy nie uda się powtórzyć procedury zakupowej na jedną część z 4 planowanych części, czy JST musi ją sfinansować samodzielnie czy zupełnie traci możliwość realizacji inwestycji?
  Wnioskodawca powinien dążyć do takiego ukształtowania postępowania zakupowego, aby w terminie 6 miesięcy zdążył ogłosić postępowanie w celu wyłonienia Wykonawcy. Zgodnie z Regulaminem, ogłoszenie Postępowania zakupowego mającego na celu wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców Inwestycji musi nastąpić w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia udostępnienia Wnioskodawcy Wstępnej Promesy w Aplikacji służącej do obsługi Programu; nierozpoczęcie Postępowania zakupowego w ww. terminie jest równoznaczne z rezygnacją Wnioskodawcy z dofinansowania Inwestycji z Programu, o czym BGK informuje Prezesa RM.
 38. Czy model finansowania przedstawiany dzisiaj został skonsultowany z Ministerstwem Finansów i Krajową Administracją Skarbową w zakresie:
  1. obowiązku rozliczania CIT współmierność przychodów i kosztów. Czy Zamawiający JST będzie przyjmował faktury częściowe, których jedynie dla drugiej części 50 proc. nie będzie musiał regulować do momentu zakończenia Inwestycji .
  2. możliwości rozliczenia VAT od zakupionych materiałów i usług pdw?

  W zakresie podatkowych rozliczeń wykonawców (firm realizujących inwestycje) należy zwrócić się o interpretacje indywidualne do odpowiednich organów.
 39. Czy istnieje możliwość poszerzenia grona wnioskodawców w Programie o spółki prawa handlowego, które składałyby wnioski w imieniu JST?
  Na ten moment Wnioskodawcami mogą być tylko JST. Uwarunkowane jest to ryzykiem niedozwolonej pomocy publicznej. Co więcej, zmiana grona Wnioskodawców wymagałaby wprowadzenia zmian ustawowych. Chcielibyśmy, aby Program wspierał przede wszystkim samorządy, bo to one są najbliżej koniecznych lokalnych inwestycji.
 40. Czy promesa inwestycyjna, tak jak wstępna, pojawia się w aplikacji? Jaki BGK ma czas na wystawienie promesy inwestycyjnej?
  Promesa, jak wszystkie pozostałe dokumenty w Programie, pojawi się w aplikacji do obsługi Programu. Zobaczą ją Państwo po zalogowaniu się do aplikacji. Na wystawienie promesy inwestycyjnej BGK ma 7 dni roboczych od złożenia przez Wnioskodawcę prawidłowo podpisanego wniosku o udostępnienie promesy w aplikacji. Prosimy o uwzględnienie tego terminu w kolejnych planowanych przez Państwa krokach w realizacji inwestycji, czyli przede wszystkim terminie podpisania przez Państwa umowy z Wykonawcą lub Wykonawcami. 
 41. Czy w edycji przeznaczonej dla gmin popegeerowskich są jakieś obligatoryjne limity wniosków?
  Regulamin edycji PGR nie przewiduje konieczności złożenia wniosku na Inwestycję w obligatoryjnym limicie kwotowym. Taki obligatoryjny limit jest obecnie tylko w drugiej - pilotażowej edycji Programu. W edycji PGR gminy mogą złożyć dwa wnioski po jednym w limicie do 2 mln zł oraz do 5 mln zł. Natomiast pozostali Wnioskodawcy mają przewidziane limity 2 mln zł oraz 8 mln zł. Żaden z tych limitów nie jest konieczny do złożenia. Mogą Państwo złożyć oba wnioski lub tylko jeden w mniejszym bądź większym limicie. 
 42. Co się dzieje w przypadku, kiedy kwota po rozstrzygniętym przetargu przekroczy kwotę przyznanego dofinansowania?
  Maksymalna kwota dofinansowania to kwota wskazana we wstępnej promesie. Jeżeli wartość całej Inwestycji okaże się większa niż pierwotnie przez Wnioskodawcę zakładana, dofinansowanie z Programu pozostaje na tym samym poziomie, ale jednocześnie należy odpowiednio do ostatecznej wartości Inwestycji zwiększyć udział własny Wnioskodawcy. Inaczej mówiąc, muszą Państwo zwiększyć swój udział własny na potrzeby pokrycia takiej różnicy. 
 43. W jakim terminie będą wypłacane środki z BGK czy w przypadku opóźnień możemy zapłacić fakturę z własnych środków?
  Płatności na rzecz Beneficjentów będą dokonywane niezwłocznie po złożeniu prawidłowego wniosku o wypłatę z Promesy w aplikacji. BGK dokonuje płatności w tzw. oknach płatniczych, które będą miały miejsce dwa razy w miesiącu. Ich terminy będą ogłaszane na stronie internetowej Programu. Należy pamiętać, że aby otrzymać wypłatę w najbliższym oknie płatniczym należy złożyć wniosek na maksymalnie 7 dni przed takim oknem. Z uwagi na ilość okien płatniczych nie przewidujemy opóźnień, które mogłyby powodować konieczność wypłat dla Wykonawców z środków własnych Beneficjentów.
 44. Czy w przypadku chęci złożenia wniosku w edycji PGR należy przesłać do BGK specjalnie wydaną opinię Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa?
  Posiadanie potwierdzenia KOWR o statusie gminy popegeerowskiej Wnioskodawca oświadcza w aplikacji przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Takie potwierdzenie rozumiane jest w Programie jako wydany po 1 stycznia 2020 roku dokument, w którym Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa potwierdza, że na terenie gminy, powiatu, związku międzygminnego lub powiatowo-gminnego funkcjonowało zlikwidowane przedsiębiorstwo gospodarki rolnej.  
 45. Czy wniosek dotyczący gmin, w której funkcjonował PGR musi dotyczyć tylko miejscowości w której był zlokalizowany PGR czy też gmina może złożyć wniosek na realizację zadania poza miejscowością/miejscowościami w której był PGR, ale na terenie tej gminy?
  Program nie przewiduje w tym zakresie takiego zobowiązania. Należy jednak pamiętać, że w opisie Inwestycji zawartym we Wniosku o dofinansowanie, należy oprócz istotnych parametrów inwestycji, wskazać jaki wpływ będzie mieć realizowana Inwestycja na mieszkańców miejscowości, w której funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej.
 46. Zwracam się z prośbą o informacje czy Zamawiający jest zobowiązany do zamieszczania na dokumentach przetargowych np. specyfikacji, umowie logotypów Polskiego Ładu? Jeśli tak, to proszę o informacje jakie to mają być logotypy.
  Wszystkie konieczne do zamieszczenia, zgodnie z przepisami Programu (Załącznikiem do Uchwały 84/2021) logotypy znajdują się na stronie internetowej bgk.pl/polskilad w zakładce Materiały Promocyjne dla JST. Istnieje tam możliwość ich pobrania. 
 47. Przebudowa 2 budynków i wyposażenie ich. PZP każe dzielić takie zamówienie. To czy można realizować zamówienie w częściach, z 2 wykonawcami?
  Należy postępować zgodnie z PZP. Więc oczywiście możliwe jest dzielenie zamówienia na części. Nie przypisujemy jednej promesy do jednego wykonawcy, a do całej inwestycji. Założeniem jest 1 promesa =1 postępowanie zakupowe. 
  Można wybrać kilku wykonawców, co przewidują przepisy Programu wprost (np. zwrot wykonawcy/wykonawców). Nadzór inwestorski nie powinien być traktowany jako część inwestycji, bo inspektor nadzoru inwestorskiego działa na rzecz zamawiającego, nie jest wykonawcą inwestycji, a nadzoruje ją dla zamawiającego. 
 48. Czy możliwa jest zmiana okresu realizacji Inwestycji?
  Oczywiście na etapie otwartego naboru (obecnie jest to drugi, trzeci i czwarty) możliwa jest każda zmiana złożonego przez Państwa wniosku. W naborach już zakończonych, czyli w tej chwili w edycji pierwszej, zmiana okresu realizacji Inwestycji jest możliwa do rozpoczęcia postępowania zakupowego. Zmiana okresu realizacji Inwestycji wiąże się w Programie ze zmianą zasad wypłat środków z Programu. Prosimy, żeby zwracali Państwo szczególną uwagę na określone w przepisach Programu ilości transz i ich dopuszczalne wysokości. 
 49. Czas 6 miesięcy od wygenerowania/otrzymania wstępnej promesy, w którym Beneficjent musi rozpocząć procedurę przetargową liczy się od momentu poinformowania Beneficjenta o przydzieleniu mu środków, czy od podpisania umowy pomiędzy Beneficjentem a BGK? 
  Ogłoszenie postępowania zakupowego mającego na celu wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców Inwestycji musi nastąpić w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia udostępnienia JST Wstępnej Promesy w Aplikacji Polski Ład. Nierozpoczęcie postępowania zakupowego we wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją przez JST z dofinansowania Inwestycji z Programu, o czym BGK informuje Prezesa RM. W przypadku Naboru I promesa wstępna została udostępniona 18 listopada, a zatem termin zaczynamy liczyć od 19 listopada. W zadanym pytaniu pojawił się również fragment dotyczący podpisania umowy pomiędzy Beneficjentem a BGK – Program realizowany jej poprzez promesy wstępne i inwestycyjne BGK, nie poprzez umowy.
  Umowa podpisywana jest po rozstrzygniętym postępowaniu pomiędzy JST a Wykonawcą inwestycji, który został wybrany w postępowaniu.
 50. W jakim czasie od uzyskania wstępnej promesy Beneficjent musi zakończyć procedurę przetargową, czyli wyłonić Wykonawcę. Czy moment wyłonienia Wykonawcy to jest moment ogłoszenia informacji o wyłonieniu przez Beneficjenta, czy moment podpisania umowy z Wykonawcą? 
  Regulamin nie definiuje momentu zakończeniu postępowania zakupowego. Natomiast wskazuje termin jego ogłoszenia, tj. 6 m-cy od dnia udostępnienia promesy wstępnej w Aplikacji Polski Ład. Samorząd o dacie rozpoczęcia postępowania zakupowego informuje bank załącznikiem nr 7a. W przypadku unieważnienia postępowania lub niewyłonienia wykonawcy na choćby jedną z części, znajdują zastosowanie przepisy PZP. Wnioskodawca może m.in. ogłosić nowe postępowanie zakupowe w całości lub w części lub dokonać zamówienia z tzw. wolnej ręki, ale nie później niż 6 miesięcy od dnia udostępnienia przez BGK w Aplikacji promesy wstępnej. Termin 6 miesięcy należy odnosić do ogłoszenia postepowania zakupowego, a nie jego rozstrzygnięcia. 
 51. Co w sytuacji w której Beneficjent musi unieważnić przetarg? Czy kolejny przetarg będzie traktowany jako kontynuacja poprzedniego, czy jako nowy (w kontekście jedna promesa – jeden przetarg)? Co w przypadku, jeżeli ponowny przetarg zostanie ogłoszony powyżej 6 miesięcy od otrzymania wstępnej promesy?
  W przypadku unieważnienia postępowania lub niewyłonienia wykonawcy na choćby jedną z części, znajdują zastosowanie przepisy PZP. Samorząd może m.in. ogłosić nowe postępowanie zakupowe w całości lub w części lub dokonać zamówienia z tzw. wolnej ręki, ale nie później niż 6 miesięcy od dnia udostępnienia przez BGK w Aplikacji promesy wstępnej. Termin 6 miesięcy należy odnosić do ogłoszenia postępowania zakupowego, a nie jego rozstrzygnięcia. Przy czym w sytuacji gdy upłynął okres 6 miesięcy i samorząd rozstrzygnął postępowanie zakupowe w części, a nie rozstrzygnął postępowania choćby na jedną jego część, nie może ogłaszać nowego postępowania i cały wniosek nie uzyskuje dofinansowania (również na te części postępowania dla których dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty).
 52. Czy jest określony termin lub czas na zakończenie inwestycji (w sensie jej rozliczenia)?
  Regulamin nie wskazuje terminu lub czasu zakończenia inwestycji. Termin czy to zakończenia poszczególnego etapu, czy całości inwestycji będzie wynikał z umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Samorządem. Etapy Inwestycji dowolnie określa JST w Oświadczeniu składanym po podpisaniu umowy z wykonawcą/ wykonawcami, ale oczywiście musi być on związany z zakończeniem jakiejś części pracy. JST informuje także w tym oświadczeniu bank o terminie zakończenia inwestycji. Wyznaczone w tym oświadczeniu daty są dla nas informacją kiedy możemy się spodziewać państwa wniosków o wypłatę i pozwala nam się do tego przygotować, aby mieli Państwo środki na czas. 
 53. Czy bezwzględnie dla jednej promesy trzeba ogłosić jeden przetarg? Co w sytuacji kiedy w ramach jednej promesy są dwa różne rodzaje zamówień, np. roboty budowlane (budowa oczyszczalni) i dostawy (dostawa ciągnika, który wykorzystuje się do ładowania i przemieszczania osadu na oczyszczalni ścieków i stanowi poniekąd urządzenie technologiczne niezbędne do poprawnej pracy oczyszczalni) – zgodnie z Prawem zamówień publicznych nie można ich ze sobą łączyć i powinno się ogłosić dwa przetargi.  
  Oczywiście istnieje możliwość podziału postępowania na części. Działanie takie jest zgodne z PZP. Ważne jest, aby postępowanie na wyłonienie Wykonawcy (Wykonawców) inwestycji objętej dofinansowaniem obejmowało cały zakres Inwestycji opisany we wniosku o dofinansowanie. Co więcej, nie przypisujemy jednej promesy do jednego wykonawcy, ale do całej inwestycji. Założeniem jest 1 promesa =1 postępowanie zakupowe, więc jedną inwestycję może realizować kilku wykonawców (na co wskazują też nasze dokumenty programowe). Trzeba mieć jednak na uwadze, że w przypadku niewyłonienia wykonawcy na jedną z części możliwe jest, dzięki PZP, ogłoszenie na przykład postępowania uzupełniającego, którego nie traktujemy jako osobne postępowanie zakupowe Samorząd może m.in. ogłosić nowe postępowanie zakupowe w całości lub w części lub dokonać zamówienia z tzw. wolnej ręki, ale nie później niż 6 miesięcy od dnia udostępnienia przez BGK w Aplikacji promesy wstępnej. Termin 6 miesięcy należy odnosić do ogłoszenia postępowania zakupowego, a nie jego rozstrzygnięcia. 
  Organizacja dwóch przetargów, tj. osobnego postępowania zakupowego na ciągnik, nie jest w Programie możliwa.
 54. W kontekście braku możliwości łączenia dwóch różnych rodzajów zamówień - czy w przypadku, jeżeli Beneficjent zrezygnuje z jednej części w celu umożliwienia ogłoszenia jednego przetargu, zostanie mu odebrane dofinansowanie całości, czy tylko dofinansowanie części z której zrezygnował?
  Jeżeli wniosek złożony przez samorząd obejmował kilka zadań i nie można na nie ogłosić jednego postępowania zakupowego, to wobec zasady jednego postępowania zakupowego obejmującego swym zakresem całą inwestycję, niestety JST utraci dofinansowanie. Nie dotyczy to nadzoru inwestorskiego, bo to nie jest umowa z wykonawcą inwestycji. Zatem jeśli taki nadzór wpisano we wniosku, a nie ogłoszono w tym zakresie postępowania zakupowego (przy czym ogłoszono na całą resztę inwestycji z wniosku), to wnioskodawca nie traci dofinansowania. 
 55. Ze względu na niemożliwe do przewidzenia zmiany cen - czy w przypadku jeżeli w trakcie wyłaniania Wykonawcy okażę się, że kwota ofertowa najtańszego Wykonawcy przewyższa kwotę przewidzianą przez Beneficjenta na realizację inwestycji, będzie on mógł zrezygnować z realizacji części zakresu promesy lub części pojedynczego zadania, co umożliwi mu chociaż częściowe zrealizowanie inwestycji? Oczywiście mówimy o decyzjach podejmowanych w czasie trwania procedury przetargu, a nie po jego zakończeniu.
  W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji. Samorząd będzie miał możliwość podwyższenia swojego udziału własnego. Kwota na jaką została udostępniona promesa wstępna nie może zostać zwiększona. Kwota dofinansowania w opisanym przypadku, nie będzie równa wnioskowanej kwocie we Wniosku i przyznanej promesie wstępnej. Zmiana zakresu realizowanej inwestycji nie jest możliwa.
 56. Co w sytuacji, gdy po ogłoszeniu jednego przetargu podzielonego na zadania (1 promesa obejmuje 3 zadania, np.: stację uzdatniania wody, oczyszczalnię ścieków, sieci) rozstrzygnięte pozytywnie zostaną jedynie dwa zadania, a trzecie nie (ze względu np.: na brak ofert, lub niepodpisanie umowy przez Wykonawcę, lub jakikolwiek inny powód). Czy Beneficjentowi zostanie odebrane dofinansowanie całej promesy, czy tylko części niezrealizowanej? 
  Jeśli nie upłynął termin 6 miesięcy od daty ujawnienia w aplikacji promesy wstępnej, samorząd zgodnie z przepisami PZP ma prawo ogłosić kolejne postępowanie zakupowe w części, w której nie wyłonił Wykonawcy. W przypadku nierozstrzygnięcia postępowania zakupowego na jedną z części postępowania, cały wniosek traci dofinansowanie.
 57. Jak będzie dokładnie wyglądała procedura płatności, np. czy należne pieniądze będą przelewane z konta BGK na konto Beneficjenta, a następnie na konto Wykonawcy, czy bezpośrednio z konta BGK na konto Wykonawcy? Ile czasu będą trwały te czynności? Ile czasu wcześniej Beneficjent będzie musiał złożyć zapotrzebowanie na pieniądze, itd.? Ile czasu od złożenia kompletnych dokumentów (protokół odbioru i inne wymagane) Wykonawca będzie czekał na zapłatę? 
  Zgodnie z założeniami Programowymi, Beneficjentem jest jednostka samorządu terytorialnego lub związek JST, któremu zostało przyznane dofinansowanie z Programu i udzielona została Promesa. A zatem BGK dokonuje wszelkich płatności w oparciu o zasady określone w Regulaminie i jego Załącznikach na konto wskazane przez Beneficjenta. Wypłaty środków z dofinansowania będą odbywać się w oknach płatniczych. Okna płatnicze będą w dniach 15-ego i 25-ego dnia każdego miesiąca. Przyjęty schemat płatności umożliwi JST dokonanie płatności należności Wykonawcy w terminie 30 dni. Wypłata następuje bez zbędnej zwłoki po złożeniu odpowiedniego wniosku przez Beneficjenta w aplikacji do obsługi Programu po zakończeniu całej inwestycji albo jej wydzielonego etapu.
 58. Czy promesa może przestać obowiązywać (wygasnąć)? Jeśli tak, co się wtedy dzieje? Czy beneficjent programu (JST) dokonuje wtedy wypłaty wynagrodzenia z programu z własnych środków? (np. gdy po zawarciu stosowanej umowy, a nawet po wykonaniu części lub całości robót, promesa wygaśnie)?
  Przypadki wygaśnięcia promesy, zgodnie z załącznikiem do uchwały, to:
  1) niezłożenie wniosku o wypłatę z promesy przed upływem jej ważności (ważnej 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji inwestycji)
  2) złożenia przez wnioskodawcę oświadczenia o zwolnieniu BGK ze wszystkich zobowiązań przewidzianych w promesie przed upływem terminu ważności promesy
  3) powzięcia informacji przez Prezesa RM lub BGK, że dokumenty, informacje i oświadczenia, na podstawie których wydano promesę zawierają nieprawdziwe dane. 
  Wszystkie przypadki przewidujące wygaśnięcie promesy stanowią wyłączną winę Wnioskodawcy. Przepisy Programu nie przewidują, żeby wypłaty środków z Programu miały charakter uznaniowy. Po wystawieniu promesy, jeżeli wszystkie dokumenty zostały złożone poprawnie, wypłata jest dokonywana automatycznie po złożeniu wniosku o wypłatę z promesy. 
 59. Czy program przewiduje możliwość zaliczkowania Wykonawców? 
  Zaliczka wymagana jest tylko w przypadku umów realizowanych w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, ponieważ tutaj dofinansowanie wypłacane jest jednorazowo. Natomiast w pozostałych przypadkach transze dofinansowania należy uruchamiać po wypłaceniu wykonawcy/wykonawcom kwoty udziału własnego. Transze odnoszą się do środków z dofinansowania, a nie do wynagrodzenia wykonawców. Udziałem własnym dysponują Państwo tak, jak umówią się Państwo z wykonawcą, z ograniczeniem do wypłacenia tego udziału, co do zasady, przed wypłatą środków z dofinansowania. 
 60. Dla skomplikowanych inwestycji np. dotyczących budowy szkoły i boiska oraz wyposażenia szkoły – zgodnie z PZP takie postępowania należy odpowiednio podzielić. Czy można ogłaszać postępowania w częściach i realizować inwestycję z kilkoma wykonawcami?
  Należy postępować zgodnie z PZP. Możliwe jest dzielenie zamówienia na części. Nie przypisujemy jednej promesy do jednego wykonawcy, a do całej inwestycji. Założeniem jest 1 promesa =1 postępowanie zakupowe. 
  Więc tak jak wyżej, można wybrać kilku wykonawców, co przewidują nasze przepisy wprost (np. zwrot wykonawcy/wykonawców). Nadzór inwestorski nie powinien być traktowany jako część inwestycji, bo inspektor nadzoru inwestorskiego działa na rzecz zamawiającego, nie jest wykonawcą inwestycji, a nadzoruje ją dla zamawiającego. 
 61. Jakie są konsekwencje braku wyłonienia wykonawcy w przetargu? Czy kolejny przetarg będzie traktowany jako kontynuacja poprzedniego, czy jako nowy (w kontekście jedna promesa – jeden przetarg)? Co w przypadku, jeżeli ponowny przetarg zostanie ogłoszony powyżej 6 miesięcy od otrzymania wstępnej promesy?
  W przypadku unieważnienia postępowania lub niewyłonienia wykonawcy na choćby jedną z części, znajdują zastosowanie przepisy PZP. Samorząd może m.in. ogłosić nowe postępowanie zakupowe w całości lub w części lub dokonać zamówienia z tzw. wolnej ręki, ale nie później niż 6 miesięcy od dnia udostępnienia przez BGK w Aplikacji promesy wstępnej. Termin 6 miesięcy należy odnosić do ogłoszenia postepowania zakupowego, a nie jego rozstrzygnięcia. Przy czym w sytuacji gdy upłynął okres 6 miesięcy i samorząd, rozstrzygnął postępowanie zakupowe w części a nie rozstrzygnął postępowania choćby na jedną jego część, nie może ogłaszać nowego postępowania i cały wniosek nie uzyskuje dofinansowania (również na te części postępowania dla których dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty).
 62. Czy promesa pojawi się w aplikacji?
  Promesa inwestycyjna, tak samo jak promesa wstępna pojawi się w aplikacji. Wszystkie dokumenty w Programie przekazywane przez Państwa do BGK jak również z BGK do Państwa są drogą elektroniczną w aplikacji. 
 63. Czy w edycji dedykowanej dla gmin, w których funkcjonowały PGRy, trzeba złożyć wniosek w limicie do 2 mln. Czy jest to wniosek obligatoryjny?
  W edycji dedykowanej samorządom, na których terenie funkcjonowały zlikwidowane przedsiębiorstwa gospodarki rolnej nie ma obligatoryjnego limitu wniosku. W tej edycji gminy mogą złożyć dwa wnioski w limicie 2 i 5 mln zł, natomiast pozostali wnioskodawcy, czyli powiaty oraz związki międzygminne i powiatowo-gminne w limicie 2 i 8 mln. Żaden z tych limitów nie jest obligatoryjny.
 64. Z uwagi na częste opóźnienia w realizacji Inwestycji czy można zmienić termin realizacji Inwestycji?
  Dopuszczamy, na ten moment zmianę okresu realizacji do momentu ogłoszenia postępowania zakupowego, z uwagi na konieczność zawarcia harmonogramu wypłat w dokumentacji postępowania zakupowego. Za ostateczny uznaje się jednak dopiero moment podpisania umów z wykonawcami, z uwagi na konieczność dostosowywania takich zapisów w umowach. Jeżeli inwestycje się przedłużą już na etapie realizacji to należałoby przyjąć, że harmonogram wypłat pozostaje bez zmian ilościowych. 
 65. Czy o wsparcie mogą wnioskować spółki gminne czy tylko JST?
  Nie. Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, co wynika bezpośrednio z przepisów uchwały Rady Ministrów. 
 66. Czy inwestycja może być zakwalifikowana do więcej niż jednego obszaru?
  Inwestycja może być zakwalifikowana do więcej niż jednego obszaru. Obszary, do których kwalifikowana jest inwestycja wskazuje JST lub związek JST składając wniosek o dofinansowanie w aplikacji służącej do obsługi programu, czyli Aplikacji Polski Ład. Należy je wybrać z rozwijanej listy. Obszarów do wyboru jest aż 36. 
 67. Kiedy JST/związek JST musi rozpocząć i zakończyć inwestycję, o której dofinansowanie się ubiega?
  Wybór wykonawców do realizacji inwestycji powinien rozpocząć się nie później niż w ciągu 6 miesięcy od momentu udostępnienia w Aplikacji wstępnej promesy dla inwestycji zgłoszonej we wniosku o dofinansowanie. Co do terminu rozpoczęcia i zakończenia Inwestycji przepisy Programu nie przewidują dodatkowych ograniczeń. Zakończenie inwestycji nastąpi zgodnie z zawartą umową z wykonawcą. Planowaną datę zakończenia Inwestycji wskazujecie Państwo w Oświadczeniu do promesy. 
 68. Czy z funduszy z Programu można również sfinansować zakup gruntu na którym ma być realizowana Inwestycja?
  Niestety nie. Program w edycji drugiej i edycji PGR przewiduje wyraźne ograniczenie w tym zakresie i wyklucza możliwość zakupu gruntów, na którym ma być realizowana Inwestycja w środków z dofinansowania z Programu. Dodatkowym ograniczeniem tutaj może być również konieczność przeprowadzenia jednego postępowania zakupowego na cały zakres Inwestycji wskazany we wniosku o dofinansowanie, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
 69. Czy w przypadku opóźnień wypłaty środków z BGK, JST może z własnych środków opłacić fakturę wystawioną przez Wykonawcę?
  Zgodnie z przepisami Programu takie postępowanie nie jest dopuszczalne. Ze strony BGK nie są przewidywane żadne opóźnienia. Wypłaty środków z Programu będą dokonywane niezwłocznie w tak zwanych oknach płatniczych. Okna będą dwa razy w miesiącu, a o ich terminach będziemy informować przez stronę internetową BGK. Warunkiem wypłaty środków z dofinansowania jest prawidłowe złożenie w aplikacji wniosku o wypłatę z promesy.
 70. Czy istnieje ryzyko, że promesa nie zostanie zrealizowana/JST nie otrzyma środków? Kiedy i w jakich sytuacjach?
  Ryzyko istnieje tylko, jeżeli Wnioskodawca naruszy zasady Programu. Na przykład JST nie otrzyma promesy inwestycyjnej jeśli postępowanie zakupowe nie zostanie ogłoszone w terminie 6 miesięcy od daty udostępnienia promesy wstępnej. Promesa wygasa w przypadku niezłożenia wniosku o wypłatę z promesy w terminie ważności tej promesy, po złożeniu oświadczenia Beneficjenta o zwolnieniu BGK ze wszelkich zobowiązań oraz w przypadku powzięcia informacji przez Prezesa Rady Ministrów lub BGK, że dokumenty, informacje i oświadczenia na podstawie których wydano promesę zawierają nieprawdziwe dane. 
 71. Przebudowa kilku budynków z ich wyposażeniem. PZP każe dzielić takie zamówienie. Czy można ogłosić zamówienie w częściach i wybrać kilku wykonawców?
  Należy postępować zgodnie z PZP. Możliwe jest dzielenie zamówienia na części. Nie przypisujemy jednej promesy do jednego wykonawcy, a do całej inwestycji. Założeniem jest 1 promesa =1 postępowanie zakupowe. 
  Więc tak jak wyżej, można wybrać kilku wykonawców, co przewidują nasze przepisy wprost (np. zwrot wykonawcy/wykonawców). Nadzór inwestorski nie powinien być traktowany jako część inwestycji, bo inspektor nadzoru inwestorskiego działa na rzecz zamawiającego, nie jest wykonawcą inwestycji, a nadzoruje ją dla zamawiającego. 
 72. Czy jak związek gmin złoży 3 wnioski, to gminy należące do tego związku mogą też złożyć indywidualnie inne wnioski?
  Związek, składając trzy wnioski, występuje jako podmiot uprawniony zgodnie z § 1 ust. 3 Uchwały RM. Każda gmina wchodząca w skład związku może też występować jako samodzielny, niezależny od związku podmiot, który realizuje własne inwestycje, zatem przysługuje mu prawo do złożenia 3 wniosków o dofinansowanie własnych inwestycji.
 73. Jakie obowiązki ma gmina po zakończeniu procedury przetargowej i w czasie realizacji projektu?
  JST powinien złożyć wniosek o promesę, na podstawie której może podpisać umowę z Wykonawcą lub Wykonawcami, a po podpisaniu takiej umowy musi złożyć odpowiednie oświadczenie o jej podpisaniu. Oczywiście wszystkie dokumenty powinny być składane w aplikacji do obsługi Programu.  
 74. Czy można zmienić zakres inwestycji przed rozstrzygnięciem postępowania zakupowego?
  Zakres postępowania zakupowego musi pokrywać się z zakresem Inwestycji wskazanym we wniosku o dofinansowanie, w szczególności w odniesieniu do nazwy i opisu inwestycji. Taki zakaz warunkowany jest przede wszystkim specyfiką przyznawania dofinansowania w Programie na konkretne, zgłoszone przez Państwa Inwestycje. Prezes Rady Ministrów, po rekomendacji Komisji ds. wsparcia Programu, przyznaje dofinansowanie na Inwestycje w maksymalnej wysokości wskazanej we wstępnej promesie.
 75. Co zrobić w przypadku, jeżeli po rozstrzygnięciu przetargu i wydaniu promesy wybrany Wykonawca się wycofa?
  W takim przypadku, ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje szereg możliwości dla zamawiającego. Między innymi zamawiający może ogłosić postępowanie uzupełniające lub przejść do zamówienia z wolnej ręki. Jeżeli w tym czasie otrzymali już Państwo promesę inwestycyjną, będą mogli ją Państwo anulować i wystąpić o wydanie nowej Promesy będącej podstawą do podpisania umowy z nowo wybranym Wykonawcą.
 76. Czy istnieje możliwość łączenia dofinansowania z Polskiego Ładu z inną dotacją zewnętrzną krajową? Jeśli tak, to czy wydatki muszą być rozdzielone, żeby konkretnie było wiadomo co z jakiej dotacji, czy można potraktować to łącznie?
  Przepisy Programu nie stanowią w tym zakresie dodatkowych ograniczeń. Wtedy środki z Programu mogłyby stanowić wkład własny do innego programu, a środki z innego programu stanowią udział własny w Programie Inwestycji Strategicznych. Oczywiście takie założenie jest możliwe tylko, jeżeli przepisy innego programu tego nie wykluczają. Program takiego działania nie wyklucza.
 77. Czy w chwili składnia wniosku Gmina powinna posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której planuje inwestycję objętą wnioskiem? Czy może uzyskać ten tytuł prawny po otrzymaniu promesy wstępnej?
  Przyjmujemy, że taki tytuł Wnioskodawca powinien posiadać najpóźniej w chwili ogłaszania postępowania zakupowego.
 78. Na terenie naszej gminy tylko w jednej miejscowości był PGR. Czy dobrze zrozumieliśmy, w ramach III edycji inwestycja nie musi być realizowana na terenie miejscowości, w której było PGR?
  Tak, w edycji PGR nie ma ograniczenia, że Inwestycja powinna być na terenie miejscowości, na której znajdował się PGR. Konieczne jest jednak, żeby Wnioskodawca w opisie Inwestycji, oprócz istotnych parametrów Inwestycji, uwzględnił informacje na temat wpływu inwestycji na sytuację mieszkańców miejscowości, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.
 79. Czy w przypadku posiadania dwóch umów z jednym wykonawcą (umowy częściowe) mam do czynienia w rozumieniu Programu z jednym czy z dwoma wykonawcami?
  W świetle przepisów Programu, a w szczególności uchwały Rady Ministrów ustanawiającej Program, ilość transz odnosi się do ilości umów, a nie ilości wykonawców. W tym miejscu warto podkreślić, że w chwili składania dokumentów w aplikacji, czy to wniosku o wydanie promesy, czy już oświadczenia do promesy, wskazują Państwo Wykonawców poszczególnych umów. Jeżeli mają Państwo jednego Wykonawcę, ale podpisali z nim Państwo np. dwie umowy, proszę wskazać go dwukrotnie. Transze odnoszą się do ilości umów, a nie konkretnie do Wykonawców.
 80. Czy wypłata wynagrodzenia wykonawcy może nastąpić przed otrzymaniem dofinansowania z promesy inwestycyjnej?
  Wypłata wynagrodzenia dla Wykonawcy może nastąpić przed wypłatą środków z dofinansowania tylko w zakresie jakim pokrywa ją udział własny Beneficjenta. Program nie przewiduje refinansowania Inwestycji. Jeżeli Beneficjent wypłacił środki z udziału własnego to kolejne wypłaty dla Wykonawcy lub Wykonawców powinny pochodzić z wypłaty transz z dofinansowania. 
 81. Czy JST musi wypłacić zaliczkę Wykonawcy? Nawet w przypadku, kiedy Wykonawca zgodnie z umową nie wnioskuje o wypłatę takiej zaliczki?
  Beneficjent na gruncie przepisów Programu musi wypłacić zaliczkę tylko w przypadku Inwestycji realizowanych w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy. Jeżeli przepisy powszechnie obowiązujące, w tym przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, nie stanowią inaczej, a inwestycja trwa powyżej 12 miesięcy program nie obliguje Beneficjenta do wypłaty zaliczki. Wypłata udziału własnego powinna wciąż nastąpić przed wypłatą środków z dofinansowania.
 82. Czy w przypadku nieobecności Burmistrza Miasta (Reprezentanta) wniosek może zostać podpisany przez Z-cę Burmistrza Miasta, na podstawie standardowego zastępstwa na czas nieobecności Burmistrza, czy należy wystąpić o nadanie dostępu do aplikacji Polski Ład dla Z-cy Burmistrza Miasta?
  Jeżeli jest to dłuższa nieobecność najlepszym rozwiązaniem wydaje się być nadanie dostępu dla osoby obecnej i upoważnionej do składania oświadczeń majątkowych. Rozumiemy, że takie sytuacje się zdarzają, nadawanie dostępów i odbieranie ich staramy się przeprowadzać możliwie jak najsprawniej. Przypominamy, że takie wnioski pobierają Państwo ze strony internetowej BGK i wysyłają przez EPUAP na skrzynkę /BGK/polskilad.
 83. Czy do transz wliczany jest wkład własny JST czy transzami obejmujemy tylko płatności z BGK w ramach wartości promesy?
  Nie, do ilości transz nie wliczamy wypłaty udziału własnego. Wypłatę udziału własnego oświadczają Państwo we wniosku o wypłatę z promesy. Ilość transz ustalana jest na podstawie okresu realizacji inwestycji oraz ilości podpisanych umów. Co do zasady, wypłata środków stanowiących udział własny odbywa się przed wypłatą środków z dofinansowania. 
 84. Jeżeli podzielimy postępowanie na kilka części i wyłonimy kilku wykonawców, czy wszyscy wykonawcy muszą czekać na rozliczenie i zapłatę na tego, który najdłużej będzie realizował zakres 50 proc.? Czy transza odnosi się do 50 proc. całego postępowania czy dla każdego zadania w postępowaniu oddzielnie?
  Wysokość transz odnosi się do całości dofinansowania. Transze 50 proc. i reszta dofinansowania czyli 20 proc./30 proc. odnoszą się do całej kwoty dofinansowania, a nie poszczególnych umów z wykonawcami. W umowach z wykonawcami należy tak dostosować wypłaty wynagrodzenia, aby pokrywały się one z wypłatami transz z dofinansowania. Proszę pamiętać również, że udział własny powinien być wypłacony w pierwszej kolejności, a może się np. tak zdarzyć, że będzie on pokrywał w całości wynagrodzenie jednego z Wykonawców.
 85. Czy organizując przetarg w częściach, w przypadku konieczności unieważnienia postępowania np. na jedną z nich, czy JST może ogłaszać przetarg na nierozstrzygniętą część do skutku (zakładając okres 6 miesięcy od otrzymania promesy wstępnej) czy w tej sytuacji konieczne jest wyłonienie wykonawcy w trybie z wolnej ręki? W dalszym ciągu w świetle ustawy PZP jest to część pierwotnego zamówienia i będzie z nim ściśle powiązane.
  Postępowanie zakupowe musi być przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisami Programu. Wszystkie przewidziane rozwiązania w Prawie zamówień publicznych są możliwe do zrealizowania, wybór odpowiedniego rozwiązania należy do Państwa. 
 86. Czy w ramach danej edycji, gdzie mamy inwestycje do 5 mln, 30 mln, i 65 mln, czy gdy pierwszy wniosek napiszę na kwotę 3,5 mln to czy 2 wniosek mogę mieć na kwotę 4,5 mln? Czy 2 wniosek musi być w przedziale kwotowym od 5 mln do 30 mln?
  Limity wskazują jedynie maksymalny poziom dofinansowania inwestycji. Nie ma ograniczenia minimalnych kwot. Nie są to przedziały, a jedynie górne wartości. Mogą Państwo oczywiście złożyć wszystkie 3 wnioski, których wartość nie przekroczy najniższego limitu 5 mln zł. Zwracamy uwagę, że obligatoryjny jest jedynie pierwszy wniosek w limicie do 5 mln zł, brak złożenia wniosku w tym limicie skutkuje niemożliwością złożenia kolejnych wniosków.
 87. Czy w rozliczeniu z wykonawcą możemy swoją część płatności wynikającą z wkładu własnego realizować miesięcznie, wyczerpując tym samym posiadany wkład własny, a dopiero później z Polskiego Ładu w dwóch transzach?
  W przypadku wypłaty udziału własnego, jeżeli przepisy Programu nie przewidują wypłaty zaliczki w konkretnej wysokości, mogą Państwo wypłacać w dowolnie określonych częściach, wysokości i częstotliwości wykonawcom. Ważne, z punktu widzenia zasad Programu, jest aby środki stanowiące udział własny wypłacić przed wypłatą środków z dofinansowania. 
 88. Jak długi jest czas oczekiwania na promesę po złożeniu przez JST wniosku o udzielenie promesy?
  Po złożeniu wniosku o udostępnienie Promesy, BGK ma 7 dni roboczych na udostępnienie podpisanej Promesy w aplikacji. Oczywiście pracownicy banku dokładają wszelkich starań, aby były udostępniane możliwie jak najszybciej przy jednoczesnym sprawdzeniu poprawności formalnej wniosków. Prosimy przy tej okazji o dokładne sprawdzanie wniosków przed ich wysłaniem do banku oraz o umieszczanie prawidłowych podpisów pod wnioskami w aplikacji. 
 89. Co w przypadku kiedy na jedną z części nie będzie wykonawcy, a na pozostałe części tak? Można zastosować tryb z wolnej ręki?
  W przypadku niewyłonienia wykonawcy na choćby jedną z części zamówienia należy stosować przypisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Jak najbardziej ustawa przewiduje możliwość zastosowania trybu z wolnej ręki, jak również np. postępowanie uzupełniające. Wybór odpowiedniego środka przewidywanego przez PZP należy do Państwa. To na Państwa barkach leży odpowiedzialność zapewnienia zgodności przeprowadzonego postępowania z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 90. Czy beneficjent po podpisaniu umowy z wykonawcą musi wypłacić zaliczkę (transzę) 5 proc. ?
  Jeżeli przepisy Programu przewidują taką konieczność to wypłata 5 proc. zaliczki jest konieczna. Proszę zwrócić uwagę, że wypłatę zaliczki przepisy Programu przewidują jedynie w przypadku Inwestycji realizowanych w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy i powinna być ona wypłacona w wysokości nie niższej niż 5 proc. wynagrodzenia Wykonawcy. Taka wysokość zaliczki jest przewidziana z uwagi na to, że jest to minimalny udział własny jaki powinni posiadać Beneficjenci Programu w pierwszej i drugiej edycji Programu. Wypłaty zaliczki nie traktujemy jako jedną z transz, transze odnoszą się do wypłaty środków z dofinansowania.
 91. Co w sytuacji, gdy nastąpił wybór najkorzystniejszej oferty, wnioskodawca złożył wniosek o udzielenie promesy, BGK przekazał promesę, a wykonawca inwestycji nie podpisał umowy na realizację inwestycji? Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, zamawiający „wybiera” kolejnego wykonawcę. Czy w takiej sytuacji wnioskodawca ma prawo złożyć ponownie wniosek o udzielenie promesy? Co w sytuacji, gdy oferowana cena kolejnego wykonawcy jest wyższa od ceny oferowanej przez pierwszego wykonawcę, ale mieści się w kwocie jaką wnioskodawca wnioskował w konkursie?
  Oczywiście w takiej sytuacji należy postępować zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Jeżeli została już udostępniona promesa, ale nie weszła jeszcze w życie, czyli nie złożyli Państwo oświadczenia do Promesy, mogą ją Państwo w aplikacji anulować i złożyć wniosek o wydanie nowej promesy inwestycyjnej wskazując nowego wykonawcę. Nowa promesa może zostać wystawiona maksymalnie na kwotę wskazaną we wstępnej promesie, niezależnie od tego na jaką kwotę została wystawiona promesa, która nie weszła w życie.
 92. Jeśli mamy do czynienia z inwestycją z III edycji i 2 proc. wkładem własnym, oraz inwestycją do 12 miesięcy czy zatem samorząd wypłaca zaliczkę  o wartości 5 proc., a po zakończeniu inwestycji 3 proc. jest refundowane jednostce, a pozostała część jest płatnością wykonawcy?
  Zaliczka płatna w wysokości nie mniejszej niż 5 proc. wynagrodzenia obowiązuje w edycji pierwszej i drugiej. W edycji dedykowanej samorządom, w których funkcjonowały PGR-y przepisy stanowią, że zaliczka wypłacana Wykonawcy lub Wykonawcom w inwestycjach realizowanych w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy wynosi nie mniej niż 2 proc. takiego wynagrodzenia. 
 93. Czy jest możliwe udzielenie zamówienia większej liczbie wykonawców w ramach jednego postępowania zakupowego na realizację inwestycji do 12 miesięcy czy tylko dla zamówienia powyżej 12 miesięcy?
  W Inwestycjach powyżej 12 miesięcy ilość umów została wyszczególniona z uwagi na różnicowanie ilości transz wypłaty środków z dofinansowania. W Inwestycjach realizowanych w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy takiego rozgraniczenia nie ma, więc przepisy o takim nie stanowią. Nie oznacza to jednak, że Program nie umożliwia podpisania kilku umów z różnymi Wykonawcami w przypadku Inwestycji realizowanych do 12 miesięcy.
 94. Czy procedura przetargowa wyboru wykonawców ma być jedna, z podziałem na części? Czy dla każdej części może być uruchamiana oddzielna procedura przetargowa.
  Przepisy Programu przewidują możliwość ogłoszenia jednego postępowania zakupowego. Oczywiście postępowanie, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, może być podzielone na części. Dodatkowo, proszę pamiętać, że postępowanie zakupowe powinno swoim zakresem obejmować cały zakres inwestycji wskazany we wniosku o dofinasowanie, w szczególności powinien być tożsamy z opisem i nazwą inwestycji.
 95. Jeśli JST podpisała protokół odbioru prac np. 10 marca 2022, to rozumiem, że płatność za inwestycję realizowana jest w trakcie najbliższego okna płatniczego tj. 15 marca 2022?
  Płatności dokonywane będą w oknach płatniczych dwa razy w miesiącu po złożeniu przez Beneficjenta wniosku o wypłatę promesy w aplikacji na minimum 7 dni przed oknem płatniczym. Wniosek o wypłatę stanowi załącznik nr 12 do Regulaminu. 
 96. Czy w przypadku inwestycji powyżej 12 miesięcy pierwsza transza jest równa  wysokości wypłacanego wynagrodzenia wykonawcy (oczywiście przy założeniu nie wyższej niż 50 proc.) czy jest to 50 proc. promesy?
  Transze w przepisach Programu odnoszą się do wypłaty środków z dofinansowania. W pierwszej kolejności Beneficjent powinien wypłacić udział własny, a następnie złożyć wniosek o wypłatę środków z dofinansowania odpowiednio po zakończeniu etapu lub całej realizacji inwestycji. 
 97. Czy do zapłaty wynagrodzenia na inwestycje JST musi mieć ustanowiony odrębny rachunek bankowy?
  Przepisy Programu nie przewidują w tym zakresie unormowań. Mając jednak na uwadze, że środki z dofinansowania z Programu pochodzą z Funduszu przeciwdziałania COVID-19, który reguluje ustawa, która może w tym zakresie wprowadzać jakieś ograniczenia. 
 98. Co w sytuacji, gdy wartość zadania po przetargu inwestycji zmaleje np. do 2 mln? Czy ostateczny poziom dofinansowania zostanie na poziomie 80 proc.,  czy też można go będzie zwiększyć do 98 proc. (oczywiście nie więcej niż 2 mln zł)?
  Jeżeli w wyniku postępowania wartość Inwestycji okaże się mniejsza niż wartość deklarowana we wniosku o dofinansowanie i przyznana promesą wstępną, to wartość dofinansowania i wartość udziału własnego zmniejsza się proporcjonalnie do wartości Inwestycji, która wynikła po przeprowadzeniu postępowania zakupowego.
 99. Czy zadanie, jakie planowane jest do realizacji w ramach edycji III PGR, musi być realizowanie w konkretnej miejscowości, w której funkcjonowały PGR, czy należy to rozumieć ogólnie - jeżeli na terenie Gminy funkcjonowało PGR?
  Przepisy Programu nie wskazują na taką konieczność. Należy mieć jednak na uwadze, że Wnioskodawca, oprócz istotnych parametrów inwestycji, wskazuje jak realizowana inwestycja wpłynie na mieszkańców miejscowości, w której funkcjonowało zlikwidowane przedsiębiorstwo gospodarki rolnej. 
 100. Co się dzieje jeśli w terminie 6 m-cy od wstępnej promesy zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe, ale z różnych przyczyn nie zostanie w jego wyniku wyłoniony Wykonawca? (gdzie ewentualne unieważnienie postępowania nastąpi już po tych 6 miesiącach).
  Postępowanie zakupowe powinno być ogłoszone w terminie 6 miesięcy od dnia udostępnienia promesy wstępnej w aplikacji. Zakończenie tego postępowania, czy też podpisanie umów, może nastąpić już po tym terminie. Jeżeli z różnych przyczyn wykonawca nie zostanie wyłoniony należy zastosować możliwości przewidziane przez ustawę Prawo zamówień publicznych. 
 101. Dla inwestycji powyżej 12 m-cy, ile jest dopuszczalnych transz płatności oraz czy są jakieś ograniczenia kwotowe tych transz?
  Inwestycje realizowane powyżej 12 miesięcy mogą wypłacać środki z dofinansowania w 2 lub 3 transzach. Dwie transze przepisy Programu przewidują w przypadku realizowanych na podstawie jednej umowy z Wykonawcą. Natomiast trzy transze przewidziane są dla Inwestycji realizowanych na podstawie więcej niż jednej umowy. 
 102. Regulaminy Polskiego Ładu określają konieczność „zlecenia” realizacji danego zadania w trybie jednego przetargu. Czy w związku z tym istnieje możliwość przeprowadzenia jednego postępowania przetargowego podzielonego jednak na kilka zadań i realizowanych przez kilku wykonawców?
  Przepisy Programu wskazują na konieczność ogłoszenia jednego postępowania zakupowego dla całego zakresu Inwestycji wskazanego we wniosku o dofinansowanie. Mając na uwadze przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych możliwe jest oczywiście ogłoszenie postępowania w podziale na części i realizowanie inwestycji przez więcej niż jednego Wykonawcę. 
 103. Czy możliwość złożenia wniosków do 3. edycji PGR następuje dopiero po złożeniu wniosków do 2. edycji Programu Inwestycji Strategicznych?
  Edycje druga oraz trzecia trwają do 28 lutego 2022 r. do godziny 17. Po tym czasie nie będzie możliwości złożenia wniosków. Wnioski w obu edycjach można składać zupełnie niezależnie od siebie. 
 104. Czy w sytuacji realizacji jednego wniosku w jednym przetargu, ale kilku zadaniach przez kilku wykonawców, to czy dla każdego z wykonawców płatność winna by rozdzielona na trzy transze w zakresie procentowym określonym w Promesie wstępnej czy łącznie dla wszystkich płatność winna być jedynie w trzech transzach (dotyczy środków z funduszu)? (np. 1 przetarg podzielony na 3 zadania, gdzie wybrano 3 wykonawców i płatności będą 3x3 faktury czy 3x1 faktura?)
  Transze przewidziane przez przepisy Programu odnoszą się do wypłaty środków z dofinansowania. Ilość transz zależy od czasu trwania całej inwestycji oraz liczby podpisanych umów po przeprowadzeniu postępowania zakupowego. Maksymalna ilość transz wypłaty środków z programu to trzy transze. W przypadku podpisania 3 umów z Wykonawcami na realizację Inwestycji trwającej powyżej 12 miesięcy wypłaty środków z dofinansowania mogą być 3, w wysokościach maksymalnych przewidzianych przez przepisy załącznika do uchwały Rady Ministrów oraz przepisy Regulaminu i wstępnej promesy. 
 105. Czy termin płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy musi wynosić  35 dni? Jeżeli tak, to czy uchwała nr 84 stanowi lex specialis względem ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych?  
  Termin określony w Promesie jest terminem maksymalnym. Oprócz przepisów Programu, Inwestycja musi być zgodna z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych jest aktem wyższego rzędu względem uchwały Rady Ministrów i może ograniczać jej przepisy.
 106. Czy program przewiduje MAKSYMALNY okres realizacji inwestycji?? Np. 4-5 lat?
  Program nie przewiduje ograniczenia w zakresie maksymalnego okresu realizacji Inwestycji. Przewidywany termin zakończenia Inwestycji Beneficjent musi wskazać w Oświadczeniu do Promesy składanym do banku za pośrednictwem aplikacji po podpisaniu umowy lub umów z Wykonawcą lub Wykonawcami. 
 107. Jaki jest maksymalny limit procentowy zaliczki z PŁ w stosunku do całej kwoty promesy?
  Zgodnie z celem Programu zaliczka nie powinna wynosić więcej niż udział własny Beneficjenta, ale wprost takiego ograniczenia przepisy Programu nie przewidują. Minimalną wartością zaliczki jest 5 proc. wynagrodzenia Wykonawcy lub Wykonawców, czyli wartość minimalnego udziału własnego wymaganego w Programie. Jeżeli Państwa udział własny wynosi więcej niż te 5 proc. mogą Państwo dowolnie nim dysponować. Co do zasady, udział ten powinien być jednak wypłacony przed wypłatą środków z Promesy. 
 108. Czy w przypadku gdy Zamawiający realizuje inwestycje powyżej 12 miesięcy, w oparciu o kilka umów z różnymi wykonawcami, płatność częściowa na ich rzecz nastąpi po przekroczeniu 50 proc. poszczególnych umów czy wszystkich umów zawartych w ramach wniosku?
  Płatność transz odnosi się do całości Inwestycji, a nie do poszczególnych umów. W przypadku Inwestycji realizowanych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy na podstawie więcej niż jednej umowy przewiduje wypłatę środków z Programu w trzech transzach. Na początku dodatkowo powinien być wypłacony udział własny, a następnie transza pierwsza środków z programu do 20 proc. dofinansowania, druga w wysokości do 30 proc. dofinansowania i ostatnia w pozostałej kwocie.
 109. Dlaczego na stronie www oraz w aplikacji do składania wniosków w polu dot. obszarów nie uwzględniono, zgodnie z uchwałą nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r, (ze zmianą wprowadzoną uchwałą nr 176/2021 RM z dnia 28 grudnia 2021 r.), 37 obszaru, tzn. "inne niż określone w pkt 1-36... mające na celu przeciwdziałanie COVID-19"?
  Obszar nr 37, czyli inne obowiązuje jedynie w pierwszej edycji. W uchwale nr 176/2021 zmiana polega na tym, że Prezes Rady Ministrów może określić inne obszary, oprócz w uchwale wskazanych, biorąc pod uwagę zasady zrównoważonego rozwoju oraz mające na celu przeciwdziałanie COVID-19. Obszar „inne” istniejący na gruncie uchwały nr 84/2021 nie jest tożsamy z obszarem 37 zmienionym uchwałą 176/2021. Podkreślamy, że do edycji pierwszej stosujemy uchwałę nr 84/2021 w niezmienionej postaci. 
 110. Jeśli zadanie inwestycyjne wpisuje się w więcej niż jeden obszar, np. budowa i modernizacja infrastruktury społecznej połączona z odnawialnymi źródłami społecznymi/poprawą efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych, to który z obszarów, a co za tym idzie jaka wysokość maksymalnego poziomu dofinansowania, będzie mogła być wskazana we wniosku o dofinansowanie?
  Obszar inwestycyjny powinni Państwo wybrać biorąc pod uwagę przede wszystkim cel Inwestycji. Wybór obszaru zależy jedynie od Wnioskodawcy. Jednocześnie przypominamy, że podczas składania wniosku o dofinansowanie istnieje możliwość wyboru więcej niż jednego obszaru.
 111. Czy nadzór inwestorski i tablice informacyjne mogą być sfinansowane ze środków BGK i udziału własnego JST?
  Zakres inwestycji, której zostało przyznane dofinasowanie musi być tożsamy z Inwestycją realizowaną. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest Wykonawcą w rozumieniu Programu. Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że na całą inwestycję konieczne jest ogłoszenie jednego postępowania zakupowego oraz przeprowadzenie go zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i przepisami Programu, w tym uchwałą ustanawiającą Program oraz Regulaminem wraz z załącznikami. 
 112. Czy możliwa jest przebudowa dwóch dróg w jednej miejscowości w ramach jednej inwestycji = wniosku?
  Jeżeli inwestycja może być zrealizowana na podstawie jednego postępowania zakupowego, to nie ma przeciwskazań do wnioskowania o dofinansowanie takiej inwestycji. Proszę pamiętać, że postępowanie zakupowe musi swoim zakresem obejmować cały zakres Inwestycji wskazany we wniosku o dofinansowanie, w szczególności w zakresie opisu i nazwy Inwestycji. 
 113. Co należy rozumieć poprzez zakończenie procedury przetargowej? Czy jest to wybór najkorzystniejszej oferty czy zgodnie z PZP podpisanie umowy z Wykonawcą?
  W rozumieniu przepisów Programu, z uwagi na proces przyznawania dofinansowania, termin zakończenia postępowania wskazywany przez Wnioskodawcę we wniosku o udzielenie promesy, stanowiącej załącznik nr 8 do Regulaminu, rozumiany jest jako wybór najkorzystniejszych ofert Wykonawców z którymi chcą Państwo podpisać umowę lub umowy i powierzyć im realizację Inwestycji. Podpisanie umów, zgodnie z zasadami Programu może nastąpić jedynie na podstawie wydanej przez BGK promesy inwestycyjnej. 
 114. Czy wypłata wynagrodzenia Wykonawcy, przy umowach powyżej 12 m-cy z jednym Wykonawcą, ma nastąpić tylko w dwóch transzach? Czy zapis w promesie wstępnej (pkt. 5 ust. 1) b)) odnosi się tylko do wypłaty przyznanego dofinansowania, bez uwzględnienia środków własnych Zamawiającego?
  W przypadku umów realizowanych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy na podstawie jednej umowy wypłata środków z dofinansowania następuje w dwóch transzach. Transze wypłat odnoszą się jedynie do środków pochodzących z dofinansowania z Programu. Udział własny wypłacany jest, co do zasady, przed wypłatą transz z dofinansowania. 

Webinary, które są już za nami

Region Mazowiecki

 Kiedy? 31.01.2022 o godz. 10.00 

 Gdzie? Spotkanie odbędzie się na platformie Program Inwestycji Strategicznych.

Region Świętokrzyski

 Kiedy? 01.02.2022 o godz. 10.00

 Gdzie? Spotkanie odbędzie się na platformie Program Inwestycji Strategicznych.

Region Pomorski

 Kiedy? 03.02.2022 o godz. 10.00

 Gdzie? Spotkanie odbędzie się na platformie Program Inwestycji Strategicznych.

Region Wielkopolski

 Kiedy? 03.02.2022 o godz. 14.00

 Gdzie? Spotkanie odbędzie się na platformie Program Inwestycji Strategicznych.

Region Zachodniopomorski

 Kiedy? 04.02.2022 o godz. 10.00

 Gdzie? Spotkanie odbędzie się na platformie Program Inwestycji Strategicznych.

Region Lubuski

 Kiedy? 04.02.2022 o godz. 14.00

 Gdzie? Spotkanie odbędzie się na platformie Program Inwestycji Strategicznych.

Region Łódzki

 Kiedy? 07.02.2022 o godz. 10.00

 Gdzie? Spotkanie odbędzie się na platformie Program Inwestycji Strategicznych.

Region Śląski

 Kiedy? 07.02.2022 o godz. 14.00

 Gdzie? Spotkanie odbędzie się na platformie Program Inwestycji Strategicznych.

Region Lubelski

 Kiedy? 08.02.2022 o godz. 10.00

 Gdzie? Spotkanie odbędzie się na platformie Program Inwestycji Strategicznych.

Region Warmińsko-Mazurski

 Kiedy? 08.02.2022 o godz. 14.00

 Gdzie? Spotkanie odbędzie się na platformie Program Inwestycji Strategicznych.

Region Dolnośląski

 Kiedy? 09.02.2022 o godz. 10.00

 Gdzie? Spotkanie odbędzie się na platformie Program Inwestycji Strategicznych.

Region Opolski

 Kiedy? 09.02.2022 o godz. 14.00

 Gdzie? Spotkanie odbędzie się na platformie Program Inwestycji Strategicznych.

Region Podkarpacki

 Kiedy? 10.02.2022 o godz. 10.00

 Gdzie? Spotkanie odbędzie się na platformie Program Inwestycji Strategicznych.

Region Kujawsko-Pomorski

 Kiedy? 10.02.2022 o godz. 14.00

 Gdzie? Spotkanie odbędzie się na platformie Program Inwestycji Strategicznych.

Region Podlaski

 Kiedy? 11.02.2022 o godz. 10.00

 Gdzie? Spotkanie odbędzie się na platformie Program Inwestycji Strategicznych.

Region Małopolski

 Kiedy? 11.02.2022 o godz. 14.00

 Gdzie? Spotkanie odbędzie się na platformie Program Inwestycji Strategicznych.