Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny

Przedsiębiorcze warmińsko-mazurskie

Oferta pożyczek unijnych

O projekcie

 

29 maja 2017r. Bank Gospodarstwa Krajowego  podpisał umowę z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego o zarządzaniu i wdrażaniu produktów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

 

 

 

Tytuł projektu: Wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw przez instrumenty finansowe

Wartość umowy: 298 926 529,41 zł, w tym:

 • Wkład UE: 254 087 550,00 zł

 • Wkład własny pośredników finansowych: 44 838 979,41 zł

Termin realizacji umowy: od 29 maja 2017 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Środki finansowe udostępnione będą warmińsko – mazurskim przedsiębiorcom w postaci funduszy zwrotnych takich jak pożyczki unijne, poręczenia oraz inwestycje kapitałowe.

Wsparcie finansowe będzie realizowane w obszarze:

 • Oś Priorytetowa 1 „Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur”

Zadaniem Osi Priorytetowej I „Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur” jest niwelowanie luki finansowej w dostępie do finansowania zewnętrznego, takich jak:

 • motywowanie odbiorców do podejmowania działań mających na celu stabilizację rynkową przedsiębiorstwa, jego rozwój, rozbudowę oraz poprawę potencjału konkurencyjnego;

 • inwestowanie w rozwój istniejącej, jak i tworzenie nowej infrastruktury przedsiębiorstw;

 • efekt zachęty – pomoc finansowa przeznaczona na projekty o wysokim stopniu innowacyjności, oparte o nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, wpływające na rozwój inteligentnych specjalizacji regionu.

Wsparcie finansowe skierowane jest na realizację projektów inwestycyjnych  przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy prowadzą działalność  na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. 

Dla kogo

Wsparcie finansowe skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy prowadzą działalność  na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. 

Środki finansowe dystrybuowane będą przez profesjonalne instytucje finansujące współpracujące z BGK takie jak:

 • fundusze pożyczkowe,

 • fundusze poręczeniowe,

  • banki spółdzielcze i komercyjne działające w regionie,

  • podmioty zarządzające funduszami kapitałowymi podwyższonego ryzyka.

Produkty finansowe

Pożyczka Rozwojowa jest produktem zwrotnym, przeznaczonym dla  przedsiębiorców  z sektora MŚP znajdujących się w początkowej fazie rozwoju, (tj. działającym na rynku nie dłużej niż 3 lata), którzy nie posiadają wystarczających zabezpieczeń, mają krótką historię kredytową lub jej brak. Pożyczka unijna przyznawana będzie na warunkach rynkowych lub jako pomoc de minimis.

Finansowane będą inwestycje rozwojowe mające na celu wzmocnienie pozycji konkurencyjnej oraz zwiększenie jej produktywności.

Warunkiem otrzymania wsparcia będzie wykazanie przez MŚP wpływu planowanej inwestycji na utrzymanie/rozwój firmy będącej w początkowej fazie rozwoju oraz określenie powiązania danego przedsięwzięcia z działalnością przedsiębiorstwa.

Wejście kapitałowe

 • o finansowaniu do 1 mln zł
 • okres realizacji inwestycji do 10 lat
 • MŚP funkcjonujące na rynku do 3 lat

Rodzaj finansowania

Wejście kapitałowe charakteryzuje się tym, że przedsiębiorstwo otrzymuje kapitał od inwestora w zamian za część udziałów lub akcji (maksymalnie 49%).

Do tego spółka otrzyma wsparcie mentoringowe, business development, doradztwo strategiczne i operacyjne, czy networking.

Cel finansowania

Innowacyjne przedsięwzięcia realizowane na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Firma może przeznaczyć kapitał m.in. na innowacje:

 • Produktowe
 • Usługowe
 • Procesowe
 • Organizacyjne
 • Marketingowe

W ramach wejścia kapitałowego preferowane będą projekty w obszarze Inteligentnych Specjalizacji Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Pożyczka Inwestycyjna z Premią to instrument dłużny, który będzie udzielany na warunkach rynkowych lub jako pomoc de minimis przedsiębiorcom z sektora MŚP inwestujących w:

 • maszyny i sprzęt produkcyjny (przedsięwzięcia rozwojowe, np. modernizacja środków produkcji, wyposażenie nowych lub doposażenie istniejących miejsc pracy);
 • nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK);
 • innowacje produktowe i procesowe, m.in. poprzez adaptowanie gotowych technologii i rozwiązań zakupionych przez przedsiębiorstwo, wprowadzanie tzw. innowacji imitujących oraz innowacji w skali przedsiębiorstwa.

W ramach pożyczki możliwe będą inwestycje w niezbędną infrastrukturę ściśle związaną z przedmiotem projektu. Inwestycje będą miały na celu poprawę potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstw, zdolność do rozszerzenia oferty o nowe produkty lub usługi. Preferowane będą projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko – mazurskiego, tj. drewno i meblarstwo, żywność wysokiej jakości i ekonomia wody.

W stosunku do wybranych przedsięwzięć możliwe jest stosowanie premii (w postaci subsydiowania odsetek). Dotyczy to projektów o szczególnym potencjale rozwojowym dla regionu, np. przyczyniających się do oszczędności surowców i energii oraz ograniczenia emisji szkodliwych gazów do środowiska, realizowanych na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej, wysokiej stopie bezrobocia, ukierunkowanych na ekspansję rynkową w wymiarze geograficznym lub ofertowym, przyczyniających się do tworzenia trwałych miejsc pracy.

Kontakt

Bank Gospodarstwa Krajowego
Biuro Regionalne w Olsztynie
ul. Dąbrowszczaków 21, 10-540 Olsztyn

Patrycja Lemańczyk
tel: 89 523 05 08
tel.kom: 519 018 279
[email protected]

Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

Monika Reingruber
Tel. 22 475 81 37
e-mail: [email protected]