Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny

Przedsiębiorcze świętokrzyskie

Oferta pożyczek unijnych

O projekcie

30 czerwca 2017 r Bank Gospodarstwa Krajowego dnia podpisał umowę z Województwem Świętokrzyskim (reprezentowanym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego) oraz umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy o zarządzaniu i wdrażaniu produktów finansowych w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Umowa pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a samorządem przewiduje wsparcie rozwoju 932 przedsiębiorstw z sektora MŚP i powstanie 185 nowych firm.

 

Tytuł projektu: „Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego”

Wartość projektu: 475,8 mln zł, w tym:

 • Wkład UE: 429,1 mln zł           
 • Wkład własny pośredników finansowych: 46,7 mln zł

Wsparcie będzie przeznaczone na wdrażanie instrumentów finansowych w ramach:

 • Osi priorytetowej 2 „Konkurencyjna Gospodarka” – wartość 451 mln zł
 • Osi priorytetowej 10 „Otwarty rynek pracy” – wartość 24,8 mln zł

W ramach Osi Priorytetowej 2 „Konkurencyjna Gospodarka” (działanie 2.6) finansowane są inwestycje mające na celu zwiększenie zastosowania innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP.

W ramach Osi Priorytetowej 10 „Otwarty rynek pracy” (poddziałanie 10.4.1) realizowane są projekty obejmujące wsparciem osoby zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w postaci mikropożyczki na uruchomienie działalności gospodarczej przyznawanej na preferencyjnych warunkach.

Umowa pomiędzy BGK a samorządem przewiduje wsparcie rozwoju 932 przedsiębiorstw z sektora MŚP i powstanie 185 nowych firm (zmniejszenie bezrobocia).

Termin realizacji projektów: od 30 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Wsparcie finansowe pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 i udostępniane jest świętokrzyskim podmiotom finansowania w postaci instrumentów zwrotnych takich jak pożyczki.

Dla kogo

Szeroka oferta instrumentów finansowych skierowana będzie przede wszystkim do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego oraz Instytucji Finansujących – instytucji takich jak fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeniowe, banki spółdzielcze oraz komercyjne, inne instytucje finansowe.

 

Instrumenty finansowe

Instytucje Finansujące

Ostatecznie odbiorcy

Pożyczka w ramach działania 2.6 Instrumenty finansowe dla MŚP

m.in. fundusze pożyczkowe i banki

Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa

Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

m.in. fundusze pożyczkowe i banki

Osoby fizyczne nieposiadające zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku życia zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów  w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, które są osobami:

-          bezrobotnymi,

-          poszukującymi pracy (pozostającymi bez zatrudnienia)

-          nieaktywnymi zawodowo.

 

 

 

Instrumenty i zakres finansowania

 

Instrumenty finansowe oferowane będą przedsiębiorcom po podpisaniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego umów z instytucjami pełniącymi rolę Pośredników Finansowych, których zadaniem będzie udzielanie bezpośredniego wsparcia przedsiębiorstwom z sektora MŚP z obszaru województwa świętokrzyskiego, w postaci pożyczek i poręczeń.

Pożyczka dla MŚP

Instrument, który będzie udzielany na preferencyjnych warunkach mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom. W ramach instrumentu finansowane będą inwestycje na wczesnym etapie funkcjonowania jak i na późniejszym etapie działalności, mające na celu wzrost liczby przedsiębiorstw innowacyjnych, wdrażających nowe lub ulepszone produkty lub usługi, m.in. poprzez inwestycje związane z:

 • dostarczeniem kapitału zalążkowego i kapitału na rozruch
 • możliwością pozyskania kapitału na rozszerzenie działalności
 • pozyskaniem kapitału na wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizację nowych projektów, a także przechodzenie przedsiębiorstw na nowe rynki lub na nowe rozwiązania
 • zakup nowoczesnego sprzętu, maszyn oraz linii do produkcji (w tym wdrożenie TIK w przedsiębiorstwach)
 • Podstawowe parametry: wysokość pożyczki: do 1 mln zł, okres spłaty: do 5 lat

Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

  W ramach instrumentu finansowane będą wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej przez Ostatecznego Odbiorcę, który skorzystał z pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej finansowanej w ramach Poddziałania 10.04.01 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Środki z Jednostkowej Pożyczki mogą zostać przeznaczone m. in. na zakup maszyn, towaru i urządzeń, adaptację pomieszczeń, reklamę czy usługi księgowe.

   

  • Podstawowe parametry: wysokość pożyczki: do 100 tys. zł, okres spłaty: do 7 lat

  Kontakt

  BGK Region Świętokrzyski

  Silniczna 5
  25-515 Kielce
  Budynek APOLLO SPLIT 3 Piętro

  Marzena Wawrzyk
  tel.: 22 475 13 45
  [email protected]

  Bank Gospodarstwa Krajowego
  Al. Jerozolimskie 7
  00-955 Warszawa

  Tymczasowa siedziba oraz adres do korespondencji: 
  ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa
   

  Małgorzata Forysiuk
  Tel: 22 475 81 28
  mał[email protected] 
   

  Anna Luba
  tel: 22 599 81 19
  [email protected]