Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny

Przedsiębiorcze podlaskie

Oferta pożyczek unijnych

O projekcie

Bank Gospodarstwa Krajowego dnia 29 listopada 2016 roku podpisał umowę z Województwem Podlaskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Podlaskiego, w zakresie zarządzania funduszem funduszy i wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.


Tytuł Projektu: Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych

Wartość Projektu: 266 974 917,70 zł, w tym:

  • wkład UE: 226,93 mln zł
  • budżet państwa: 38,5 mln zł
  • wkład własny Pośredników Finansowych określony na min. 1,5 mln zł

Wsparcie będzie przeznaczone na wdrażanie instrumentów finansowych w ramach:

  • Osi priorytetowej 1 „Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu” – wartość: 140, 11 mln zł
  • Osi priorytetowej 2 „Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa” – wartość: 10,19 mln zł
  • Osi priorytetowej 5 „Gospodarka niskoemisyjna” – wartość: 116,67 mln zł

Termin realizacji Projektu: od 29 listopada 2016 roku do 31 grudnia 2023 roku.

 

Wsparcie będzie przeznaczone na wdrażanie instrumentów finansowych w ramach Osi Priorytetowej 1 „Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu”, Osi Priorytetowej 2 „Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa” oraz Osi priorytetowej 5 „Gospodarka niskoemisyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 poprzez udostępnienie podlaskim podmiotom środków finansowych w postaci instrumentów zwrotnych takich jak pożyczki lub inwestycje kapitałowe.

W ramach Osi priorytetowej 1 „Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu” (działania 1.3, 1.4.1) promowane będą inwestycje przedsiębiorstw oparte na wprowadzaniu innowacyjnych produktów, procesów, rozwiązań marketingowych i organizacyjnych w sektorze usług, a także zwiększaniu zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach. Szczególnie promowane będą inwestycje dedykowane firmom we wczesnej fazie rozwoju oraz działającym na rynku dłużej.

W ramach Osi priorytetowej 2 „Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa” (działania 2.3) pomoc finansową w postaci pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzymają osoby od 30 roku życia, bezrobotne, poszukujące pracy i nieaktywne zawodowo.

W ramach Osi priorytetowej 5 „Gospodarka niskoemisyjna” (działania 5.2, 5.3.2) wspierane będą inwestycje mające na celu poprawę efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach oraz sektorze mieszkaniowym.

BGK pełniący rolę Menadżera Funduszu Funduszy będzie wybierał profesjonalnych Pośredników Finansowych w ramach poszczególnych produktów, którzy będą udzielać wsparcia podlaskim podmiotom na realizację projektów inwestycyjnych.

Dla kogo

Szeroka oferta instrumentów finansowych skierowana będzie przede wszystkim do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa podlaskiego oraz pośredników finansowych – instytucji takich jak fundusze pożyczkowe, banki spółdzielcze oraz komercyjne, zarządzające funduszami kapitałowymi podwyższonego ryzyka, instytucje otoczenia biznesu. 

Instrument finansowy

Pośrednicy Finansowi

Ostateczni odbiorcy

Wejście kapitałowe

m.in. podmioty zarządzające funduszami kapitałowymi podwyższonego ryzyka, instytucje otoczenia biznesu

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w formie spółki kapitałowej.

Pożyczka na inwestycje rozwojowe

m.in. fundusze   pożyczkowe i banki

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Pożyczka termomodernizacyjna dla MSP

m.in. fundusze   pożyczkowe i banki

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Pożyczka termomodernizacyjna w sektorze mieszkaniowym

m.in. fundusze   pożyczkowe i banki

· spółdzielnie mieszkaniowe i ich związki oraz wspólnoty mieszkaniowe z obszaru województwa podlaskiego

· towarzystwa budownictwa społecznego.

Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

m.in. fundusze   pożyczkowe i banki

Osoby od 30 roku życia bezrobotne, poszukujące pracy i nieaktywne zawodowo, w tym również znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, oraz osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych, pracujące w ramach umów cywilno-prawnych oraz imigranci i reemigranci.

Instrumenty i zakres finansowania

Wejście kapitałowe polegające na pozyskaniu zewnętrznego źródła finansowania przez przedsiębiorców w zamian za objęcie udziałów w przedsiębiorstwie. Wsparcie będą mogły otrzymać nowopowstałe firmy posiadające duży potencjał rozwoju.

Podstawowe parametry: wartość jednego wejścia kapitałowego: do 1 mln zł, okres finasowania do 10 lat. 

Pożyczka na warunkach korzystniejszych niż rynkowe udzielana będzie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom. Finansowane będą przedsięwzięcia rozwojowe wspierające poszerzanie działalności o innowacyjne produkty lub usługi, w tym np.: rozbudowę przedsiębiorstwa prowadzącą do wprowadzenia na rynek nowych usług/produktów oraz dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianę w sposobie świadczenia usług. Wsparcie udzielane będzie także na inwestycje dotyczące zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach bez ograniczeń branżowych. Promowane będą inwestycje obejmujące zwiększenie zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym: procesy informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw, wykorzystanie najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzenia procesów modernizacyjnych, operacje przyczyniające się do rozwoju produktów i usług opartych na TIK (przez zakup sprzętu, oprogramowania, usług doradczych umożliwiających wprowadzenie nowej e-usługi, wykorzystanie TIK w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientem końcowym, sprzedaż produktów i usług w internecie) oraz zastosowanie TIK w rozwoju i poprawie efektywności działalności m.in. poprzez wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami, automatyzację procesów biznesowych i wymiany danych.

Podstawowe parametry: wartość pożyczki: do 1 mln zł, okres finansowania do 84 miesięcy, okres karencji do 12 miesięcy.

Preferencyjne pożyczki przeznaczone  na inwestycje z zakresu poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach z sektora MSP.

Podstawowe parametry: wartość pożyczki: do 1 mln zł, okres finansowania do 120 miesięcy, okres karencji do 12 miesięcy. 

Pożyczka przeznaczana dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz towarzystw budownictwa społecznego na inwestycje mające na celu poprawę efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym.  

Podstawowe parametry: wartość pożyczki: do 2,5 mln zł, okres finansowania do 120 miesięcy, okres karencji do 12 miesięcy.

 Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielana będzie osobom od 30 roku życia bezrobotnym i biernym zawodowo, w tym również znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, oraz osobom odchodzących z rolnictwa i ich rodziny, osobom zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, pracujących w ramach umów cywilno-prawnych oraz imigrantom i reemigrantom.

Podstawowe parametry: wartość pożyczki nie może przekroczyć 20-krotności wysokości przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy pożyczkowej (ok 90 tys. zł), okres finansowania do 84 miesięcy, okres karencji do12 miesięcy.

Kontakt

BGK Region Podlaski
ul. Świętojańska 12 a
15-082 Białystok

Marzena Szubzda
Tel: 22 475 10 45
[email protected]

Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

Małgorzata Forysiuk
[email protected]
Tel: 22 599 81 28

Maciej Henkiel
[email protected]
Tel: 22 599 80 21