Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny

Przedsiębiorcze podkarpackie

Bank Gospodarstwa Krajowego w dniu 30 listopada 2016 roku podpisał umowę z Województwem Podkarpackim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego oraz Wojewódzki Urząd Pracy w zakresie zarządzania funduszem funduszy i wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Umowa podpisana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego

Tytuł Projektu: Wdrażanie Instrumentów Finansowych w Działaniu 1.4 Wsparcie MŚP, Podziałanie 1.4.2 Instrumenty Finansowe

Wsparcie będzie przeznaczone na wdrażanie instrumentów finansowych w ramach:

 • Osi Priorytetowej 1 „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”

Wartość projektu: 488 628 338,73 zł, w tym:

 • wkład UE: 448,33 mln zł
 • wkład krajowy z Budżetu Państwa: 26,86 mln zł
 • wkład krajowy wnoszony na poziomie pośredników finansowych: 13,43 mln zł

W ramach Osi Priorytetowej 1 „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” (działania 1.4, podziałania 1.4.2) wspierany będzie rozwój nowopowstałych i istniejących przedsiębiorstw z sektora MŚP, które poprzez dostęp do finansowania zwrotnego będą realizować inwestycje prowadzące do wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności oraz finansowanie MŚP, które napotkały trudności lub znalazły się w trudnej sytuacji z powodu epidemii COVID-19.

W ramach realizacji Projektu przewiduje się wsparcie 1 172 przedsiębiorstw z sektora MŚP.


Umowa podpisana z Wojewódzkim Urzędem Pracy

Tytuł projektu: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez pożyczki

Wsparcie będzie przeznaczone na wdrażanie instrumentów finansowych w ramach:

 • Osi Priorytetowej 7 „Regionalny Rynek Pracy”

Wartość Projektu: 29 194 012,94 zł, w tym:

 • wkład UE: 24,81 mln zł
 • wkład krajowy: 2,92 mln zł
 • inne środki: 1,46 mln zł

W ramach Osi Priorytetowej 7 „Regionalny Rynek Pracy” (działania 7.3) wsparcie otrzymają osoby bezrobotne, bierne zawodowo oraz pracujące w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym:

1. osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety,

2. osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawych,

3. rolnicy i członkowie ich rodzin-osoby posiadające nieruchomość rolną lub członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, które chcą odejść z rolnictwa,

4. reemigranci,

5. imigranci.

W ramach realizacji Projektu przewiduje się wsparcie 306 osób (w tym 153 osoby niepracujące i 153 osoby pracujące, zgodnie z powyższymi kryteriami), które skorzystają z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczych skutkujących utworzeniem 319 miejsc pracy.

Termin realizacji Projektów: od 30 listopada 2016 roku do 30 listopada 2023 roku.

Wsparcie finansowe pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 i udostępniane będzie podkarpackim podmiotom w postaci instrumentów zwrotnych takich jak pożyczki.

Szeroka oferta instrumentów finansowych skierowana będzie przede wszystkim do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego oraz pośredników finansowych – instytucji takich jak fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeniowe, banki spółdzielcze oraz komercyjne, inne instytucje finansowe.

Instrument finansowy

Pośrednicy finansowi

Ostateczni odbiorcy

Pożyczka standardowa

m.in. fundusze pożyczkowe, banki, inne instytucje finansowe

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

m.in. fundusze pożyczkowe i banki, w tym banki spółdzielcze

Ostateczni odbiorcy: osoby bezrobotne, bierne zawodowo oraz pracujące w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym:

1. osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety,

2. osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawych,

3. rolnicy i członkowie ich rodzin-osoby posiadające nieruchomość rolną lub członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, które chcą odejść z rolnictwa,

4. reemigranci,

5. imigranci.

Pożyczka Standardowa-Innowacyjnam.in. fundusze pożyczkowe, banki, inne instytucje finansowemikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Bank Gospodarstwa Krajowego jako Menadżer Funduszu Funduszy, będzie w ramach poszczególnych produktów finansowych wybierał profesjonalne instytucje do pełnienia roli Pośredników Finansowych, którzy po podpisaniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umów Operacyjnych, będą udzielać bezpośredniego wsparcia przedsiębiorcom z sektora MŚP województwa podkarpackiego na realizację projektów w postaci instrumentów finansowych takich jak:

Pożyczka standardowa to instrument, który udzielany będzie na projekty ukierunkowane ogólnie na wsparcie rozwoju przedsiębiorstwa z pewnymi preferencjami dla mikro i małych firm w celu wywołania efektu zachęty.

 

Podstawowe parametry:

 • wartość pożyczki: do 500 tys. zł,
 • okres spłaty: do 96 miesięcy,
 • okres karencji: do 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia albo 3 miesiące w każdym 12-miesięcznym okresie spłaty pożyczki. Karencja nie wydłuża okresu spłaty Jednostkowej Pożyczki.

Pożyczka to instrument, który udzielany będzie na warunkach preferencyjnych osobom bezrobotnym, biernym zawodowo oraz pracującym w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) zamierzającym rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym:

 • osobom w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osobom w wieku 50 lat i więcej, osobom długotrwale bezrobotnym, osobom z niepełnosprawnościami, osobom o niskich kwalifikacjach, kobietom,
 • osobom ubogim pracującym, osobom zatrudnionym na umowach krótkoterminowych oraz pracującym w ramach umów cywilno-prawych,
 • rolnikom i członkom ich rodzin-osobom posiadającym nieruchomość rolną lub członkom ich rodzin podlegającym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, które chcą odejść z rolnictwa,
 • reemigrantom,
 • imigrantom.

Podstawowe parametry:

 • wartość pożyczki: do 80 tys. zł
 • okres spłaty: do 84 miesięcy
 • okres karencji: do 12 miesięcy od dnia jej uruchomienia. Karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki.

W ramach Pożyczki Standardowej - Innowacyjnej mogą być finansowane inwestycje rozwojowe realizowane przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa na terenie województwa podkarpackiego. Rozróżnia się dwa następujące komponenty Pożyczki Standardowej - Innowacyjnej:

 

Komponent standardowy

 • przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć rozwojowych  realizowanych przez MŚP;

Komponent innowacyjny

 • z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć rozwojowych realizowanych przez MŚP w zakresie zakupu wyłącznie nowych środków trwałych wykorzystywanych w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

 

Podstawowe parametry pożyczki:

 

 • maksymalnie do 500 tys. zł w ramach komponentu standardowego;
 • do 1 mln  zł w ramach komponentu innowacyjnego.

Okres spłaty:

 • nie dłuższy niż 96 miesięcy w ramach komponentu standardowego;
 • nie dłuższy niż 120 miesięcy w ramach komponentu innowacyjnego.

Karencja w spłacie:

 • do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki (albo 3 miesiące w każdym 12-miesięcznym okresie spłaty)

Oprocentowanie:

Na warunkach korzystniejszych niż rynkowe lub na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej.

Kontakt

BGK Region Podkarpacki
ul. Rejtana 20 B
35-310 Rzeszów

Agata Charchut-Świnicka
tel: 22 475 21 45
agata.charchut-swinicka@bgk.pl

Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

Krzysztof Załęgowski
tel: 22 475 81 14
krzysztof.zalegowski@bgk.pl

Zbigniew Popielicki
tel: 22 475 83 54
zbigniew.popielicki@bgk.pl