Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny

Przedsiębiorcze podkarpackie

Oferta pożyczek unijnych

O projekcie

Bank Gospodarstwa Krajowego w dniu 30 listopada 2016 roku podpisał umowę z Województwem Podkarpackim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego oraz Wojewódzki Urząd Pracy w zakresie zarządzania funduszem funduszy i wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Umowa podpisana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego

Tytuł Projektu: Wdrażanie Instrumentów Finansowych w Działaniu 1.4 Wsparcie MŚP, Podziałanie 1.4.2 Instrumenty Finansowe

Wsparcie będzie przeznaczone na wdrażanie instrumentów finansowych w ramach:

 • Osi Priorytetowej 1 „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”

Wartość projektu: 488 628 338,73 zł, w tym:

 • wkład UE: 448,33 mln zł
 • wkład krajowy z Budżetu Państwa: 26,86 mln zł
 • wkład krajowy wnoszony na poziomie pośredników finansowych: 13,43 mln zł

W ramach Osi Priorytetowej 1 „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” (działania 1.4, podziałania 1.4.2) wspierany będzie rozwój nowopowstałych i istniejących przedsiębiorstw z sektora MŚP, które poprzez dostęp do finansowania zwrotnego będą realizować inwestycje prowadzące do wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności oraz finansowanie MŚP, które napotkały trudności lub znalazły się w trudnej sytuacji z powodu epidemii COVID-19.

W ramach realizacji Projektu przewiduje się wsparcie 1 172 przedsiębiorstw z sektora MŚP.


Umowa podpisana z Wojewódzkim Urzędem Pracy

Tytuł projektu: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez pożyczki

Wsparcie będzie przeznaczone na wdrażanie instrumentów finansowych w ramach:

 • Osi Priorytetowej 7 „Regionalny Rynek Pracy”

Wartość Projektu: 29 194 012,94 zł, w tym:

 • wkład UE: 24,81 mln zł
 • wkład krajowy: 2,92 mln zł
 • inne środki: 1,46 mln zł

W ramach Osi Priorytetowej 7 „Regionalny Rynek Pracy” (działania 7.3) wsparcie otrzymają osoby bezrobotne, bierne zawodowo oraz pracujące w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym:

1. osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety,

2. osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawych,

3. rolnicy i członkowie ich rodzin-osoby posiadające nieruchomość rolną lub członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, które chcą odejść z rolnictwa,

4. reemigranci,

5. imigranci.

W ramach realizacji Projektu przewiduje się wsparcie 306 osób (w tym 153 osoby niepracujące i 153 osoby pracujące, zgodnie z powyższymi kryteriami), które skorzystają z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczych skutkujących utworzeniem 319 miejsc pracy.

Termin realizacji Projektów: od 30 listopada 2016 roku do 30 listopada 2023 roku.

Wsparcie finansowe pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 i udostępniane będzie podkarpackim podmiotom w postaci instrumentów zwrotnych takich jak pożyczki.

Dla kogo

Szeroka oferta instrumentów finansowych skierowana będzie przede wszystkim do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego oraz pośredników finansowych – instytucji takich jak fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeniowe, banki spółdzielcze oraz komercyjne, inne instytucje finansowe.

Instrument finansowy

Pośrednicy finansowi

Ostateczni odbiorcy

Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

m.in. fundusze pożyczkowe i banki, w tym banki spółdzielcze

Ostateczni odbiorcy: osoby bezrobotne, bierne zawodowo oraz pracujące w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym:

1. osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety,

2. osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawych,

3. rolnicy i członkowie ich rodzin-osoby posiadające nieruchomość rolną lub członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, które chcą odejść z rolnictwa,

4. reemigranci,

5. imigranci.

Pożyczka Standardowa-Innowacyjnam.in. fundusze pożyczkowe, banki, inne instytucje finansowemikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Instrumenty i zakres finansowania

Bank Gospodarstwa Krajowego jako Menadżer Funduszu Funduszy, będzie w ramach poszczególnych produktów finansowych wybierał profesjonalne instytucje do pełnienia roli Pośredników Finansowych, którzy po podpisaniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umów Operacyjnych, będą udzielać bezpośredniego wsparcia przedsiębiorcom z sektora MŚP województwa podkarpackiego na realizację projektów w postaci instrumentów finansowych takich jak:

Pożyczka to instrument, który udzielany będzie na warunkach preferencyjnych osobom bezrobotnym, biernym zawodowo oraz pracującym w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) zamierzającym rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym:

 • osobom w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osobom w wieku 50 lat i więcej, osobom długotrwale bezrobotnym, osobom z niepełnosprawnościami, osobom o niskich kwalifikacjach, kobietom,
 • osobom ubogim pracującym, osobom zatrudnionym na umowach krótkoterminowych oraz pracującym w ramach umów cywilno-prawych,
 • rolnikom i członkom ich rodzin-osobom posiadającym nieruchomość rolną lub członkom ich rodzin podlegającym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, które chcą odejść z rolnictwa,
 • reemigrantom,
 • imigrantom.

Podstawowe parametry:

 • wartość pożyczki: do 80 tys. zł
 • okres spłaty: do 84 miesięcy
 • okres karencji: do 12 miesięcy od dnia jej uruchomienia. Karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki.

W ramach Pożyczki Standardowej - Innowacyjnej mogą być finansowane inwestycje rozwojowe realizowane przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa na terenie województwa podkarpackiego. Rozróżnia się dwa następujące komponenty Pożyczki Standardowej - Innowacyjnej:

 

Komponent standardowy

 • przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć rozwojowych  realizowanych przez MŚP;

Komponent innowacyjny

 • z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć rozwojowych realizowanych przez MŚP w zakresie zakupu wyłącznie nowych środków trwałych wykorzystywanych w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

 

Podstawowe parametry pożyczki:

 

 • maksymalnie do 500 tys. zł w ramach komponentu standardowego;
 • do 1 mln  zł w ramach komponentu innowacyjnego.

Okres spłaty:

 • nie dłuższy niż 96 miesięcy w ramach komponentu standardowego;
 • nie dłuższy niż 120 miesięcy w ramach komponentu innowacyjnego.

Karencja w spłacie:

 • do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki (albo 3 miesiące w każdym 12-miesięcznym okresie spłaty)

Oprocentowanie:

Na warunkach korzystniejszych niż rynkowe lub na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej.

Kontakt

BGK Region Podkarpacki
ul. Rejtana 20 B
35-310 Rzeszów

Agata Charchut-Świnicka
tel: 22 475 21 45
[email protected]

Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

Krzysztof Załęgowski
tel: 22 475 81 14
[email protected]

Zbigniew Popielicki
tel: 22 475 83 54
[email protected]