Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny

Przedsiębiorcze opolskie

Bank Gospodarstwa Krajowego w dniu 8 grudnia 2016 roku podpisał pięć umów z Zarządem Województwa Opolskiego, w imieniu którego wystąpiło Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki oraz jedną umowę, w imieniu której wystąpił Wojewódzki Urząd Pracy w zakresie zarządzania funduszem funduszy i wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 

Umowy podpisane z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki
Oś Priorytetowa 1 „Innowacje w gospodarce”, Innowacje w przedsiębiorstwach

W ramach Osi Priorytetowej 1 „Innowacje w gospodarce” zawarto Umowę o Finansowanie Projektu: 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach – Utworzenie przez beneficjenta Funduszu Funduszy, z którego wspierane będą instrumenty finansowe udzielające pożyczek/poręczeń ostatecznym odbiorcom w ramach przedmiotowego działania.

Wartość Projektu: 75,5 mln zł, w tym:

 • wkład UE: 64,2 mln zł
 • wkład krajowy wnoszony na poziomie pośredników finansowych (min.): 11,3 mln zł

Typy projektów:

Inwestycje dotyczące wyłącznie:

 • budowy
 • rozbudowy
 • zakupu wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego

w celu rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

 • wdrożenia wyników prac badawczo rozwojowych
Oś Priorytetowa 2 „Konkurencyjna gospodarka”, Nowe produkty i usługi

W ramach Osi Priorytetowej 2 „Konkurencyjna gospodarka zawarto Umowę o Finansowanie Projektu: 2.1.1 Nowe produkty i usługi – Utworzenie przez beneficjenta Funduszu Funduszy, z którego wspierane będą instrumenty finansowe udzielające pożyczek/poręczeń ostatecznym odbiorcom w ramach przedmiotowego poddziałania.

Wartość Projektu: 203 mln zł, w tym:

 • wkład UE: 180,3 mln zł
 • wkład krajowy wnoszony na poziomie pośredników finansowych (min.): 22,7 mln zł

Typy projektów:

Inwestycje polegające na:

 • wdrożeniu innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych, zwłaszcza wypracowanych w OP I,
 • inwestycjach w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług,
 • inwestycje w rozwój przedsiębiorstw zwiększające skalę ich działalności, wzrost zasięgu oferty.
 • wsparcie utrzymania płynności przedsiębiorstw z sektora MŚP, w celu niwelowania negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19.

Oś Priorytetowa 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Efektywność energetyczna w mieszkalnictwie

W ramach Osi Priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna zawarto Umowę o Finansowanie Projektu: 3.2.3 Efektywność energetyczna w mieszkalnictwie – Utworzenie przez beneficjenta Funduszu Funduszy, z którego wspierane będą instrumenty finansowe udzielające pożyczek ostatecznym odbiorcom w ramach przedmiotowego poddziałania

Wartość Projektu: 21,3 mln zł, w tym:

 • wkład UE: 18,1 mln zł
 • wkład krajowy wnoszony na poziomie pośredników finansowych (min.): 3,2 mln zł

Typy projektów:

Inwestycje dotyczące modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne.

Oś Priorytetowa 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Odnawialne źródła energii

W ramach Osi Priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna zawarto Umowę o Finansowanie Projektu: 3.3 Odnawialne źródła energii – Utworzenie przez beneficjenta Funduszu Funduszy, z którego wspierane będą instrumenty finansowe udzielające pożyczek/poręczeń ostatecznym odbiorcom w ramach przedmiotowego działania.

Wartość Projektu: 54,2 mln zł, w tym:

 • wkład UE: 46,1 mln zł
 • wkład krajowy wnoszony na poziomie pośredników finansowych (min.): 8,1 mln zł

Typy projektów:

Inwestycje dotyczące rozwoju energetyki w oparciu o źródła odnawialne, realizowane przez przedsiębiorstwa MSP prowadzące działalność gospodarczą z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych.

Oś Priorytetowa 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Efektywność energetyczna MŚP

W ramach Osi Priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna zawarto Umowę o Finansowanie Projektu: 3.4 Efektywność energetyczna MŚP – Utworzenie przez beneficjenta Funduszu Funduszy, z którego wspierane będą instrumenty finansowe udzielające pożyczek ostatecznym odbiorcom w ramach przedmiotowego działania.

Wartość Projektu: 21,3 mln zł, w tym:

 • wkład UE: 18,1 mln zł
 • wkład krajowy wnoszony na poziomie pośredników finansowych (min.): 3,2 mln zł

Typy projektów:

Inwestycje dotyczące:

 • zastosowania energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii,
 • zastosowania technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzania systemów zarządzania energią,
 • zastosowania energooszczędnych technologii w przedsiębiorstwach,
 • głębokiej modernizacji energetycznej budynków w przedsiębiorstwach,
 • instalacji służących do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych, jako element uzupełniający projektu,
 • audytu energetycznego dla MSP, jako element kompleksowy projektu.
Umowa podpisana z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu

Tytuł Projektu: Wsparcie pracy na własny rachunek, przedsiębiorczości i tworzenia przedsiębiorstw w ramach instrumentów finansowych RPO WO 2014-2020

Wsparcie będzie przeznaczone na wdrażanie instrumentów finansowych w ramach:

 • Osi Priorytetowej 7 „Konkurencyjny rynek pracy”

Wartość Projektów: 12 091 021,18, w tym:

 • wkład UE: 10,28 mln zł
 • wkład własny pośredników finansowych określany na min.: 1,81 mln zł

W ramach Osi Priorytetowej 7 „Konkurencyjny rynek pracy” wspierane będą projekty polegające na udzielaniu wsparcia dla osób pozostających bez pracy (bezrobotnych, poszukujących pracy lub nieaktywnych zawodowo) w wieku 30 lat i więcej, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

Wsparcie finansowe pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 i udostępniane będzie opolskim podmiotom w postaci instrumentów zwrotnych takich jak: pożyczki lub poręczenia.

 

Szeroka oferta instrumentów finansowych skierowana będzie przede wszystkim do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego oraz pośredników finansowych – instytucji takich jak fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeniowe, banki spółdzielcze oraz komercyjne.

Instrument finansowy

Pośrednicy finansowi

Ostateczni odbiorcy

Pożyczka w ramach działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach

m.in. fundusze pożyczkowe i banki, inne instytucje finansowe

Przedsiębiorstwa zamierzające zwiększyć swoją innowacyjność.

Poręczenie w ramach działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach

m.in. fundusze poręczeniowe i banki, inne instytucje finansowe

Przedsiębiorstwa zamierzające zwiększyć swoją innowacyjność.

Pożyczka w ramach poddziałania 2.1.1 Nowe produkty i usługi

m.in. fundusze pożyczkowe i banki, inne instytucje finansowe

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP

Poręczenie w ramach poddziałania 2.1.1 Nowe produkty i usługi

m.in. fundusze poręczeniowe i banki, inne instytucje finansowe

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP

Pożyczka Płynnościowa w ramach poddziałania 2.1.1 Nowe produkty i usługiinne instytucje finansowePrzedsiębiorstwa z sektora MŚP

Pożyczka w ramach poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna w mieszkalnictwie

m.in. fundusze pożyczkowe i banki, inne instytucje finansowe

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe zamierzające inwestować w poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych przez nie zarządzanych. Ww. podmioty na potrzeby realizacji wsparcia RPO WO 2014-2020 traktowane będą jak przedsiębiorstwa.

Pożyczka w ramach działania 3.3 Odnawialne źródła energii

m.in. fundusze pożyczkowe i banki, inne instytucje finansowe

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP prowadzące działalność gospodarczą z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych

Poręczenie w ramach działania 3.3 Odnawialne źródła energii

m.in. fundusze poręczeniowe i banki, inne instytucje finansowe

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP prowadzące działalność gospodarczą z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych.

Pożyczka w ramach działania 3.4 Efektywność energetyczna w MŚP

m.in. fundusze pożyczkowe i banki, inne instytucje finansowe

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP zamierzające zmniejszyć energochłonność procesów produkcyjnych, a także zwiększyć efektywność energetyczną.

Pożyczka na założenie działalności gospodarczej

m.in. fundusze pożyczkowe i banki, inne instytucje finansowe

Osoby powyżej 29 roku życia pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy oraz nieaktywne

zawodowo), zwłaszcza osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.:

·         kobiety,

·         osoby z niepełnosprawnościami,

·         osoby po 50 roku życia,

·          osoby długotrwale bezrobotne,

·          osoby o niskich kwalifikacjach,

·          osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,

·         migranci powrotni i imigranci.

Bank Gospodarstwa Krajowego jako Menadżer Funduszu Funduszy, będzie w ramach poszczególnych produktów finansowych wybierał profesjonalne instytucje do pełnienia roli Pośredników Finansowych, którzy po podpisaniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umów Operacyjnych, będą udzielać bezpośredniego wsparcia przedsiębiorcom z sektora MŚP województwa opolskiego na realizację projektów w postaci instrumentów dłużnych oraz gwarancyjnych.

Warunki szczegółowe realizacji Instrumentów Finansowych w ramach:

Działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach
 • wspierane będą jedynie inwestycje umożliwiające rozwój branż zidentyfikowanych jako inteligentne specjalizacje regionalne w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020;
 • premiowane będą inwestycje ograniczające presję na środowisko, w tym m.in. ograniczenie emisji i substancji do środowiska;
 • udzielanie wsparcia ze środków instrumentu finansowego nie może powodować podwójnego finansowania inwestycji, zgodnie z zasadami określonymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Typy projektów:

Inwestycje dotyczące wyłącznie:

 • budowy,
 • rozbudowy,
 • zakupu wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego w celu rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw,
 • wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych.

 

Poddziałania 2.1.1 Nowe produkty i usługi
 • priorytetowo traktowane będą inwestycje zgodne z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020;
 • dodatkowe preferencje przewiduje się dla przedsiębiorstw ekologicznych oraz inwestycji ekologicznych;
 • odrębne kryteria wyboru przedsięwzięć zostaną także zastosowane w przypadku przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju (działających od 24 miesięcy) oraz nowozałożonych (start-up);
 • udzielanie wsparcia ze środków instrumentu finansowego nie może powodować podwójnego finansowania inwestycji, zgodnie z zasadami określonymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 • finansowanie wydatków bieżących, obrotowych celem wsparcie utrzymania płynności przedsiębiorstw z sektora MŚP, w celu niwelowania negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19.

Typy projektów:

 • inwestycje polegające na wdrożeniu innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych, zwłaszcza wypracowanych w OP I,
 • inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług,
 • inwestycje w rozwój przedsiębiorstw zwiększające skalę ich działalności, wzrost zasięgu oferty,
 • finansowanie wydatków bieżących, obrotowych celem wsparcie utrzymania płynności przedsiębiorstw z sektora MŚP, w celu niwelowania negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19.

Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna w mieszkalnictwie
 • warunkiem obligatoryjnym dla realizacji inwestycji w ramach poddziałania jest istnienie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru planowanego do objęcie wsparciem;
 • warunkiem wstępnym wsparcia dla inwestycji jest przeprowadzenie audytu energetycznego stanowiącego kompleksowy element projektu;
 • wszelkie inwestycje powinny być zgodne z unijnymi standardami i przepisami w zakresie ochrony środowiska;
 • priorytetowo będą wspierane projekty wykorzystujące odnawialne źródła energii;
 • inwestycje powinny być uzasadnione ekonomicznie i społecznie oraz przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu;
 • wsparcie może zostać udzielone na inwestycje w kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe, jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osiągnięte zostanie znaczne zwiększenie efektywności energetycznej oraz gdy istnieją szczególnie pilne potrzeby. Przez znaczne zwiększenie efektywności energetycznej należy rozumieć redukcję zużycia energii o co najmniej 25%;
 • inwestycje w indywidualne urządzenia do ogrzewania (indywidualne źródła ciepła) muszą przyczyniać się do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza oraz do znacznego zwiększenia oszczędności energii (powyżej 25%). Projekty mogą byś wsparte jedynie w przypadku, gdy podłączanie do sieci ciepłowniczej  na danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie. Preferencje uzyskają projekty, w efekcie których osiągnięta zostanie oszczędność energii na poziomie co najmniej 60%. Do dofinansowania nie będą kwalifikowały się przedsięwzięcia zakładające oszczędność energii poniżej 25%. Dane bazowe powinny wynikać z audytu energetycznego;
 • Produkt/pożyczkę uzyskają inwestycje spełniające kryterium efektywności kosztowej w powiązaniu z osiągniętymi efektami w stosunku do planowanych nakładów finansowych, przy czym priorytetowo traktowane będą inwestycje dotyczące budynków o znaczącej funkcji społecznej;
 • w przypadku indywidualnych źródeł ciepła, wsparte projekty muszą skutkować redukcją CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zmiany spalanego paliwa);
 • wspierane urządzenia do ogrzewania powinny charakteryzować się minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 roku, ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią;
 • wsparcie inwestycji uwarunkowane będzie wykonaniem inwestycji zwiększających efektywność energetyczną i ograniczających zapotrzebowanie na energię w budynkach, w których wykorzystywana jest energia ze wspieranych urządzeń;
 • efekty (wskaźniki) realizacji inwestycji: zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniki realizacji projektów (GJ/rok), ilość zaoszczędzonej energii cieplnej i elektrycznej, będą monitorowane na etapie wdrażania;
 • udzielanie wsparcia ze środków instrumentu finansowego nie może powodować podwójnego finansowania inwestycji, zgodnie z zasadami określonymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Typy projektów:

Inwestycje dotyczące modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne.

Działania 3.3 Odnawialne źródła energii
 • przedsięwzięcia wybrane do realizacji w ramach rozwoju obszaru OZE muszą uwzględniać ograniczenia wynikające z planowania przestrzennego na wszystkich szczeblach (krajowym, wojewódzkim i lokalnym), muszą być powiązane z lokalizacją poszczególnych rodzajów odnawialnych źródeł energii i ich potencjalnym wpływem na środowisko naturalne;
 • w trakcie oceny inwestycji brane będą pod uwagę aspekty dotyczące umiejscowienia inwestycji względem obszarów Natura 2000 (w szczególności obszarów specjalnej ochrony ptaków) oraz szlaków migracyjnych zwierząt;
 • inwestycje dotyczące wytwarzania energii z odnawialnych źródeł oceniane będą pod kątem efektywności kosztowej, (w tym najlepszego stosunku wielkości środków unijnych przeznaczonych na uzyskanie 1MWh energii lub 1 MW mocy zainstalowanej wynikającej z budowy danej instalacji) oraz  osiągniętych efektów wpisujących się w cele Osi priorytetowej. Dodatkowo brane będą pod uwagę inne osiągnięte rezultaty w stosunku do planowanych nakładów finansowych (np. wielkość redukcji CO2);
 • interwencja w zakresie instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw dotyczyć może wyłącznie komponentów i paliw drugiej lub trzeciej generacji;
 • w przypadku wsparcia inwestycji dotyczących jednostek OZE wykorzystujących energię wody zastosowanie mają warunki dotyczące projektów mogących mieć wpływ na stan wód, które zostały wskazane w CT 5 opisanym w ramach Osi priorytetowej IV Zapobieganie zagrożeniom;
 • potencjalne inwestycje powinny być zgodne z opracowanymi programami dotyczącymi ochrony powietrza, aby zapewnić zgodność z wymogami Dyrektywy w sprawie jakości powietrza i czystego powietrza dla Europy;
 • udzielanie wsparcia ze środków instrumentu finansowego nie może powodować podwójnego finansowania inwestycji, zgodnie z zasadami określonymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Typy projektów:

Inwestycje dotyczące rozwoju energetyki w oparciu o źródła odnawialne, realizowane przez przedsiębiorstwa MŚP prowadzące działalność gospodarczą z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych.

Działania 3.4 Efektywność energetyczna w MŚP
 • warunkiem wstępnym przyznania wsparcia dla inwestycji jest przeprowadzenie audytu energetycznego stanowiącego kompleksowy element projektu;
 • projekt/pożyczkę uzyskają projekty spełniające kryterium efektywności  kosztowej w powiązaniu z osiągniętymi efektami w stosunku do planowanych nakładów finansowych, przy czym priorytetowo traktowane będą inwestycje, w których efektywność interwencji będzie wyższa (np. poprzez przyznanie premii punktowej za innowacyjność inwestycji);
 • preferencje uzyskają inwestycje, w efekcie których osiągnięta zostanie oszczędność energii na poziomie co najmniej 60%, natomiast do dofinansowania nie będą kwalifikowały się do przedsięwzięcia zakładającego oszczędność energii poniżej 25%;
 • wspierane przedsięwzięcia będą musiały wykazać wyraźny pozytywny wpływ na środowisko, przedstawiony w formie konkretnych celów: racjonalizacji zużycia, oszczędności energii i/lub wzrostu wykorzystywania odnawialnych źródeł energii;
 • działania z zakresu zwiększania efektywności muszą być prowadzone w powiązaniu z głęboką modernizacją energetyczną budynków;
 • przedsięwzięcia wspierane poprzez instrumenty finansowe polegać będą na poprawie bilansu energetycznego przedsiębiorstw poprzez zmniejszanie strat energii, ciepła oraz wody;
 • efekty (wskaźniki) realizacji inwestycji: zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów (GJ/rok), ilość zaoszczędzonej energii cieplnej i elektrycznej, będą monitorowane na etapie wdrażania;
 • udzielanie wsparcia ze środków instrumentu finansowego nie może powodować podwójnego finansowania inwestycji, zgodnie z zasadami określonymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Typy projektów:

Inwestycje dotyczące:

 • zastosowania energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii,
 • zastosowania technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzania systemów zarządzania energią,
 • zastosowania energooszczędnych technologii w przedsiębiorstwach,
 • głębokiej modernizacji energetycznej budynków w przedsiębiorstwach,
 • instalacji służących do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych, jako element uzupełniający projektu,
 • audytu energetycznego dla MŚP, jako element kompleksowy projektu.

 

Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej

Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby powyżej 29 roku życia pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy oraz nieaktywne zawodowo), w tym zwłaszcza osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.:

 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby po 50 roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
 • migranci powrotni i imigranci.

Na wsparcie osób powyżej 29 roku życia nieznajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy przeznaczonych zostanie nie więcej niż 20% alokacji.

Kontakt

BGK Region Opolski
ul. Żeromskiego 1
45-053 Opole

Marcin Blochel
tel: 22 475 19 45
tel.kom: 519 018 278
marcin.blochel@bgk.pl