Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny

Przedsiębiorcze opolskie

Oferta pożyczek unijnych

O projekcie

Bank Gospodarstwa Krajowego w dniu 8 grudnia 2016 roku podpisał pięć umów z Zarządem Województwa Opolskiego, w imieniu którego wystąpiło Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki oraz jedną umowę, w imieniu której wystąpił Wojewódzki Urząd Pracy w zakresie zarządzania funduszem funduszy i wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 

W ramach Osi Priorytetowej 1 „Innowacje w gospodarce” zawarto Umowę o Finansowanie Projektu: 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach – Utworzenie przez beneficjenta Funduszu Funduszy, z którego wspierane będą instrumenty finansowe udzielające pożyczek/poręczeń ostatecznym odbiorcom w ramach przedmiotowego działania.

Wartość Projektu: 75,5 mln zł, w tym:

 • wkład UE: 64,2 mln zł
 • wkład krajowy wnoszony na poziomie pośredników finansowych (min.): 11,3 mln zł

Typy projektów:

Inwestycje dotyczące wyłącznie:

 • budowy
 • rozbudowy
 • zakupu wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego

w celu rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

 • wdrożenia wyników prac badawczo rozwojowych

W ramach Osi Priorytetowej 2 „Konkurencyjna gospodarka zawarto Umowę o Finansowanie Projektu: 2.1.1 Nowe produkty i usługi – Utworzenie przez beneficjenta Funduszu Funduszy, z którego wspierane będą instrumenty finansowe udzielające pożyczek/poręczeń ostatecznym odbiorcom w ramach przedmiotowego poddziałania.

Wartość Projektu: 203 mln zł, w tym:

 • wkład UE: 180,3 mln zł
 • wkład krajowy wnoszony na poziomie pośredników finansowych (min.): 22,7 mln zł

Typy projektów:

Inwestycje polegające na:

 • wdrożeniu innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych, zwłaszcza wypracowanych w OP I,
 • inwestycjach w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług,
 • inwestycje w rozwój przedsiębiorstw zwiększające skalę ich działalności, wzrost zasięgu oferty.
 • wsparcie utrzymania płynności przedsiębiorstw z sektora MŚP, w celu niwelowania negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19.

W ramach Osi Priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna zawarto Umowę o Finansowanie Projektu: 3.2.3 Efektywność energetyczna w mieszkalnictwie – Utworzenie przez beneficjenta Funduszu Funduszy, z którego wspierane będą instrumenty finansowe udzielające pożyczek ostatecznym odbiorcom w ramach przedmiotowego poddziałania

Wartość Projektu: 21,3 mln zł, w tym:

 • wkład UE: 18,1 mln zł
 • wkład krajowy wnoszony na poziomie pośredników finansowych (min.): 3,2 mln zł

Typy projektów:

Inwestycje dotyczące modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne.

W ramach Osi Priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna zawarto Umowę o Finansowanie Projektu: 3.3 Odnawialne źródła energii – Utworzenie przez beneficjenta Funduszu Funduszy, z którego wspierane będą instrumenty finansowe udzielające pożyczek/poręczeń ostatecznym odbiorcom w ramach przedmiotowego działania.

Wartość Projektu: 54,2 mln zł, w tym:

 • wkład UE: 46,1 mln zł
 • wkład krajowy wnoszony na poziomie pośredników finansowych (min.): 8,1 mln zł

Typy projektów:

Inwestycje dotyczące rozwoju energetyki w oparciu o źródła odnawialne, realizowane przez przedsiębiorstwa MSP prowadzące działalność gospodarczą z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych.

W ramach Osi Priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna zawarto Umowę o Finansowanie Projektu: 3.4 Efektywność energetyczna MŚP – Utworzenie przez beneficjenta Funduszu Funduszy, z którego wspierane będą instrumenty finansowe udzielające pożyczek ostatecznym odbiorcom w ramach przedmiotowego działania.

Wartość Projektu: 21,3 mln zł, w tym:

 • wkład UE: 18,1 mln zł
 • wkład krajowy wnoszony na poziomie pośredników finansowych (min.): 3,2 mln zł

Typy projektów:

Inwestycje dotyczące:

 • zastosowania energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii,
 • zastosowania technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzania systemów zarządzania energią,
 • zastosowania energooszczędnych technologii w przedsiębiorstwach,
 • głębokiej modernizacji energetycznej budynków w przedsiębiorstwach,
 • instalacji służących do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych, jako element uzupełniający projektu,
 • audytu energetycznego dla MSP, jako element kompleksowy projektu.

Tytuł Projektu: Wsparcie pracy na własny rachunek, przedsiębiorczości i tworzenia przedsiębiorstw w ramach instrumentów finansowych RPO WO 2014-2020

Wsparcie będzie przeznaczone na wdrażanie instrumentów finansowych w ramach:

 • Osi Priorytetowej 7 „Konkurencyjny rynek pracy”

Wartość Projektów: 12 091 021,18, w tym:

 • wkład UE: 10,28 mln zł
 • wkład własny pośredników finansowych określany na min.: 1,81 mln zł

W ramach Osi Priorytetowej 7 „Konkurencyjny rynek pracy” wspierane będą projekty polegające na udzielaniu wsparcia dla osób pozostających bez pracy (bezrobotnych, poszukujących pracy lub nieaktywnych zawodowo) w wieku 30 lat i więcej, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

Wsparcie finansowe pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 i udostępniane będzie opolskim podmiotom w postaci instrumentów zwrotnych takich jak: pożyczki lub poręczenia.

 

Dla kogo

Szeroka oferta instrumentów finansowych skierowana będzie przede wszystkim do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego oraz pośredników finansowych – instytucji takich jak fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeniowe, banki spółdzielcze oraz komercyjne.

Instrument finansowy

Pośrednicy finansowi

Ostateczni odbiorcy

Pożyczka w ramach działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach

m.in. fundusze pożyczkowe i banki, inne instytucje finansowe

Przedsiębiorstwa zamierzające zwiększyć swoją innowacyjność.

Poręczenie w ramach działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach

m.in. fundusze poręczeniowe i banki, inne instytucje finansowe

Przedsiębiorstwa zamierzające zwiększyć swoją innowacyjność.

Pożyczka w ramach poddziałania 2.1.1 Nowe produkty i usługi

m.in. fundusze pożyczkowe i banki, inne instytucje finansowe

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP

Poręczenie w ramach poddziałania 2.1.1 Nowe produkty i usługi

m.in. fundusze poręczeniowe i banki, inne instytucje finansowe

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP

Pożyczka Płynnościowa w ramach poddziałania 2.1.1 Nowe produkty i usługiinne instytucje finansowePrzedsiębiorstwa z sektora MŚP

Pożyczka w ramach poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna w mieszkalnictwie

m.in. fundusze pożyczkowe i banki, inne instytucje finansowe

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe zamierzające inwestować w poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych przez nie zarządzanych. Ww. podmioty na potrzeby realizacji wsparcia RPO WO 2014-2020 traktowane będą jak przedsiębiorstwa.

Pożyczka w ramach działania 3.3 Odnawialne źródła energii

m.in. fundusze pożyczkowe i banki, inne instytucje finansowe

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP prowadzące działalność gospodarczą z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych

Poręczenie w ramach działania 3.3 Odnawialne źródła energii

m.in. fundusze poręczeniowe i banki, inne instytucje finansowe

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP prowadzące działalność gospodarczą z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych.

Pożyczka w ramach działania 3.4 Efektywność energetyczna w MŚP

m.in. fundusze pożyczkowe i banki, inne instytucje finansowe

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP zamierzające zmniejszyć energochłonność procesów produkcyjnych, a także zwiększyć efektywność energetyczną.

Pożyczka na założenie działalności gospodarczej

m.in. fundusze pożyczkowe i banki, inne instytucje finansowe

Osoby powyżej 29 roku życia pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy oraz nieaktywne

zawodowo), zwłaszcza osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.:

·         kobiety,

·         osoby z niepełnosprawnościami,

·         osoby po 50 roku życia,

·          osoby długotrwale bezrobotne,

·          osoby o niskich kwalifikacjach,

·          osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,

·         migranci powrotni i imigranci.

Instrumenty i zakres finansowania

Bank Gospodarstwa Krajowego jako Menadżer Funduszu Funduszy, będzie w ramach poszczególnych produktów finansowych wybierał profesjonalne instytucje do pełnienia roli Pośredników Finansowych, którzy po podpisaniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umów Operacyjnych, będą udzielać bezpośredniego wsparcia przedsiębiorcom z sektora MŚP województwa opolskiego na realizację projektów w postaci instrumentów dłużnych oraz gwarancyjnych.

Warunki szczegółowe realizacji Instrumentów Finansowych w ramach:

 • wspierane będą jedynie inwestycje umożliwiające rozwój branż zidentyfikowanych jako inteligentne specjalizacje regionalne w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020;
 • premiowane będą inwestycje ograniczające presję na środowisko, w tym m.in. ograniczenie emisji i substancji do środowiska;
 • udzielanie wsparcia ze środków instrumentu finansowego nie może powodować podwójnego finansowania inwestycji, zgodnie z zasadami określonymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Typy projektów:

Inwestycje dotyczące wyłącznie:

 • budowy,
 • rozbudowy,
 • zakupu wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego w celu rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw,
 • wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych.

 

 • priorytetowo traktowane będą inwestycje zgodne z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020;
 • dodatkowe preferencje przewiduje się dla przedsiębiorstw ekologicznych oraz inwestycji ekologicznych;
 • odrębne kryteria wyboru przedsięwzięć zostaną także zastosowane w przypadku przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju (działających od 24 miesięcy) oraz nowozałożonych (start-up);
 • udzielanie wsparcia ze środków instrumentu finansowego nie może powodować podwójnego finansowania inwestycji, zgodnie z zasadami określonymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 • finansowanie wydatków bieżących, obrotowych celem wsparcie utrzymania płynności przedsiębiorstw z sektora MŚP, w celu niwelowania negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19.

Typy projektów:

 • inwestycje polegające na wdrożeniu innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych, zwłaszcza wypracowanych w OP I,
 • inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług,
 • inwestycje w rozwój przedsiębiorstw zwiększające skalę ich działalności, wzrost zasięgu oferty,
 • finansowanie wydatków bieżących, obrotowych celem wsparcie utrzymania płynności przedsiębiorstw z sektora MŚP, w celu niwelowania negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19.

 • warunkiem obligatoryjnym dla realizacji inwestycji w ramach poddziałania jest istnienie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru planowanego do objęcie wsparciem;
 • warunkiem wstępnym wsparcia dla inwestycji jest przeprowadzenie audytu energetycznego stanowiącego kompleksowy element projektu;
 • wszelkie inwestycje powinny być zgodne z unijnymi standardami i przepisami w zakresie ochrony środowiska;
 • priorytetowo będą wspierane projekty wykorzystujące odnawialne źródła energii;
 • inwestycje powinny być uzasadnione ekonomicznie i społecznie oraz przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu;
 • wsparcie może zostać udzielone na inwestycje w kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe, jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osiągnięte zostanie znaczne zwiększenie efektywności energetycznej oraz gdy istnieją szczególnie pilne potrzeby. Przez znaczne zwiększenie efektywności energetycznej należy rozumieć redukcję zużycia energii o co najmniej 25%;
 • inwestycje w indywidualne urządzenia do ogrzewania (indywidualne źródła ciepła) muszą przyczyniać się do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza oraz do znacznego zwiększenia oszczędności energii (powyżej 25%). Projekty mogą byś wsparte jedynie w przypadku, gdy podłączanie do sieci ciepłowniczej  na danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie. Preferencje uzyskają projekty, w efekcie których osiągnięta zostanie oszczędność energii na poziomie co najmniej 60%. Do dofinansowania nie będą kwalifikowały się przedsięwzięcia zakładające oszczędność energii poniżej 25%. Dane bazowe powinny wynikać z audytu energetycznego;
 • Produkt/pożyczkę uzyskają inwestycje spełniające kryterium efektywności kosztowej w powiązaniu z osiągniętymi efektami w stosunku do planowanych nakładów finansowych, przy czym priorytetowo traktowane będą inwestycje dotyczące budynków o znaczącej funkcji społecznej;
 • w przypadku indywidualnych źródeł ciepła, wsparte projekty muszą skutkować redukcją CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zmiany spalanego paliwa);
 • wspierane urządzenia do ogrzewania powinny charakteryzować się minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 roku, ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią;
 • wsparcie inwestycji uwarunkowane będzie wykonaniem inwestycji zwiększających efektywność energetyczną i ograniczających zapotrzebowanie na energię w budynkach, w których wykorzystywana jest energia ze wspieranych urządzeń;
 • efekty (wskaźniki) realizacji inwestycji: zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniki realizacji projektów (GJ/rok), ilość zaoszczędzonej energii cieplnej i elektrycznej, będą monitorowane na etapie wdrażania;
 • udzielanie wsparcia ze środków instrumentu finansowego nie może powodować podwójnego finansowania inwestycji, zgodnie z zasadami określonymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Typy projektów:

Inwestycje dotyczące modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne.

 • przedsięwzięcia wybrane do realizacji w ramach rozwoju obszaru OZE muszą uwzględniać ograniczenia wynikające z planowania przestrzennego na wszystkich szczeblach (krajowym, wojewódzkim i lokalnym), muszą być powiązane z lokalizacją poszczególnych rodzajów odnawialnych źródeł energii i ich potencjalnym wpływem na środowisko naturalne;
 • w trakcie oceny inwestycji brane będą pod uwagę aspekty dotyczące umiejscowienia inwestycji względem obszarów Natura 2000 (w szczególności obszarów specjalnej ochrony ptaków) oraz szlaków migracyjnych zwierząt;
 • inwestycje dotyczące wytwarzania energii z odnawialnych źródeł oceniane będą pod kątem efektywności kosztowej, (w tym najlepszego stosunku wielkości środków unijnych przeznaczonych na uzyskanie 1MWh energii lub 1 MW mocy zainstalowanej wynikającej z budowy danej instalacji) oraz  osiągniętych efektów wpisujących się w cele Osi priorytetowej. Dodatkowo brane będą pod uwagę inne osiągnięte rezultaty w stosunku do planowanych nakładów finansowych (np. wielkość redukcji CO2);
 • interwencja w zakresie instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw dotyczyć może wyłącznie komponentów i paliw drugiej lub trzeciej generacji;
 • w przypadku wsparcia inwestycji dotyczących jednostek OZE wykorzystujących energię wody zastosowanie mają warunki dotyczące projektów mogących mieć wpływ na stan wód, które zostały wskazane w CT 5 opisanym w ramach Osi priorytetowej IV Zapobieganie zagrożeniom;
 • potencjalne inwestycje powinny być zgodne z opracowanymi programami dotyczącymi ochrony powietrza, aby zapewnić zgodność z wymogami Dyrektywy w sprawie jakości powietrza i czystego powietrza dla Europy;
 • udzielanie wsparcia ze środków instrumentu finansowego nie może powodować podwójnego finansowania inwestycji, zgodnie z zasadami określonymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Typy projektów:

Inwestycje dotyczące rozwoju energetyki w oparciu o źródła odnawialne, realizowane przez przedsiębiorstwa MŚP prowadzące działalność gospodarczą z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych.

 • warunkiem wstępnym przyznania wsparcia dla inwestycji jest przeprowadzenie audytu energetycznego stanowiącego kompleksowy element projektu;
 • projekt/pożyczkę uzyskają projekty spełniające kryterium efektywności  kosztowej w powiązaniu z osiągniętymi efektami w stosunku do planowanych nakładów finansowych, przy czym priorytetowo traktowane będą inwestycje, w których efektywność interwencji będzie wyższa (np. poprzez przyznanie premii punktowej za innowacyjność inwestycji);
 • preferencje uzyskają inwestycje, w efekcie których osiągnięta zostanie oszczędność energii na poziomie co najmniej 60%, natomiast do dofinansowania nie będą kwalifikowały się do przedsięwzięcia zakładającego oszczędność energii poniżej 25%;
 • wspierane przedsięwzięcia będą musiały wykazać wyraźny pozytywny wpływ na środowisko, przedstawiony w formie konkretnych celów: racjonalizacji zużycia, oszczędności energii i/lub wzrostu wykorzystywania odnawialnych źródeł energii;
 • działania z zakresu zwiększania efektywności muszą być prowadzone w powiązaniu z głęboką modernizacją energetyczną budynków;
 • przedsięwzięcia wspierane poprzez instrumenty finansowe polegać będą na poprawie bilansu energetycznego przedsiębiorstw poprzez zmniejszanie strat energii, ciepła oraz wody;
 • efekty (wskaźniki) realizacji inwestycji: zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów (GJ/rok), ilość zaoszczędzonej energii cieplnej i elektrycznej, będą monitorowane na etapie wdrażania;
 • udzielanie wsparcia ze środków instrumentu finansowego nie może powodować podwójnego finansowania inwestycji, zgodnie z zasadami określonymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Typy projektów:

Inwestycje dotyczące:

 • zastosowania energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii,
 • zastosowania technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzania systemów zarządzania energią,
 • zastosowania energooszczędnych technologii w przedsiębiorstwach,
 • głębokiej modernizacji energetycznej budynków w przedsiębiorstwach,
 • instalacji służących do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych, jako element uzupełniający projektu,
 • audytu energetycznego dla MŚP, jako element kompleksowy projektu.

 

Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby powyżej 29 roku życia pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy oraz nieaktywne zawodowo), w tym zwłaszcza osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.:

 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby po 50 roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
 • migranci powrotni i imigranci.

Na wsparcie osób powyżej 29 roku życia nieznajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy przeznaczonych zostanie nie więcej niż 20% alokacji.

Kontakt

BGK Region Opolski
ul. Żeromskiego 1
45-053 Opole

Marcin Blochel
tel: 22 475 19 45
tel.kom: 519 018 278
[email protected]