Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny

Przedsiębiorcze lubelskie

Oferta pożyczek unijnych

O projekcie

Bank Gospodarstwa Krajowego w dniu 30 listopada 2016 roku podpisał umowy o finansowanie w zakresie zarządzania funduszem funduszy i wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

Tytuł Projektu: Fundusz Funduszy Województwa Lubelskiego

Wartość Projektu: 409 291 909,53 zł, w tym:

 • wkład UE: 347,89 mln zł
 • wkład krajowy: 61,39 mln zł

Termin realizacji Projektu: od 30 listopada 2016 roku do 31 grudnia 2023 roku.


Wsparcie jest przeznaczone na wdrażanie instrumentów finansowych w ramach:

 • Osi Priorytetowej 3 „Konkurencyjność przedsiębiorstw” - 404,67 mln zł
 • Osi Priorytetowej 9 „Rynek pracy” -  4,61 mln zł

Wsparcie finansowe pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 i udostępniane jest lubelskim podmiotom finansowym w postaci instrumentów zwrotnych takich jak: pożyczki, kredyty lub wejścia kapitałowe.

W ramach Osi Priorytetowej 3 „Konkurencyjność przedsiębiorstw” (działania 3.2, 3.7)  wspierane są przedsiębiorstwa tworzące nowe produkty i usługi (w tym oparte na technologiach informacyjno-komunikacyjnych), rozszerzające działalność poza rynek lokalny oraz nawiązujące współpracę w celu zwiększenia swojej pozycji konkurencyjnej.

W ramach Osi Priorytetowej 9 „Rynek pracy” (działanie 9.3)  promowane są projekty mające na celu wsparcie osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej obejmujące przyznanie środków finansowych w postaci preferencyjnych pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Dla kogo

Szeroka oferta instrumentów finansowych skierowana będzie przede wszystkim do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego oraz pośredników finansowych – instytucji takich jak: fundusze pożyczkowe, banki spółdzielcze oraz komercyjne, czy podmioty zarządzające funduszami kapitałowymi podwyższonego ryzyka.

Instrument finansowy

Pośrednicy finansowi

Ostateczni odbiorcy

Wejście kapitałowe w ramach działania 3.2 Instrumenty kapitałowe

m.in. podmioty zarządzające funduszami kapitałowymi podwyższonego ryzyka

Nowopowstałe spółki kapitałowe prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego, w których część udziałów będzie obejmował pośrednik finansowy, a część udziałów pomysłodawca rozumiany jako osoba (lub osoby) fizyczna lub prawna. Celem tworzenia spółki będzie wdrażanie innowacyjnego pomysłu zgłaszanego przez pomysłodawcę.

Pożyczka mała w ramach działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

m.in. fundusze pożyczkowe i banki

Mikro i małe przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie województwa lubelskiego.

Pożyczka duża w ramach działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

m.in. fundusze pożyczkowe i banki

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie województwa lubelskiego.

Pożyczka w ramach działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości

m.in. fundusze pożyczkowe i banki

-Osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające poza rynkiem pracy (bezrobotne lub bierne zawodowo), znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach
- Pozostający bez pracy mężczyźni w wieku 30-49 lat
- Osoby w wieku 30 lat i więcej należące do następujących grup: imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa, osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia

Instrumenty i zakres finansowania

Bank Gospodarstwa Krajowego jako Menadżer Funduszu Funduszy, będzie w ramach poszczególnych produktów finansowych wybierał profesjonalne instytucje do pełnienia roli Pośredników Finansowych, którzy po podpisaniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umów Operacyjnych, będą udzielać bezpośredniego wsparcia lubelskim podmiotom na realizację projektów w postaci instrumentów takich jak: pożyczka lub wejście kapitałowe.

Wejście kapitałowe

to instrument dedykowany nowopowstałym przedsiębiorstwom o wysokim potencjale gospodarczym, które ze względu na utrudniony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania nie są w stanie same skomercjalizować własnych innowacyjnych rozwiązań. Istotą wejścia kapitałowego jest objęcie przez pośrednika finansowego części udziałów w nowej spółce tworzonej wraz z pomysłodawcą.

Podstawowe parametry: wysokość wejścia kapitałowego: do 1,5 mln zł, okres realizacji inwestycji: do 10 lat.

 

Pożyczka mała to instrument, który będzie udzielany na preferencyjnych warunkach mikroprzedsiębiorstwom, i małym firmom prowadzącym działalność na terenie województwa lubelskiego. Dzięki wsparciu inwestycyjnemu nastąpi zwiększenie konkurencyjności, podniesienie produktywności, wydajności pracy oraz skali prowadzenia działalności gospodarczej przede wszystkim dzięki wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań. 

Podstawowe parametry: wysokość pożyczki: do 250 tys. zł, okres spłaty: do 5 lat.

Pożyczka duża to instrument, który będzie udzielany na preferencyjnych warunkach mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom. Pożyczka duża służy finansowaniu większych inwestycji, dla których niezbędna wartość pożyczki wykracza poza górny limit pożyczki małej. Szczególnie promowane będą inwestycje ukierunkowane na wykorzystanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (w tym usługi i aplikacje), wspieranie ekspansji MŚP na rynkach zagranicznych oraz średnie projekty innowacyjne. 

Podstawowe parametry: wysokość pożyczki: od 250 tys. zł do 1 mln zł, okres spłaty: do 8 lat.

Mikropożyczka to instrument przeznaczony dla osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej z terenu województwa lubelskiego zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorca w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, należących do następujących grup:

 • osoby niepracujące (bezrobotne lub bierne zawodowo) znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby w wieku 50+, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach,
 • niepracujący mężczyźni w wieku 30-49 lat,
 • osoby należące do następujących grup: imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa, osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia.
 • Podstawowe parametry

  wysokość pożyczki: do 98 tys. zł

  okres spłaty: do 7 lat.

Kontakt

BGK Region Lubelski
ul. Spokojna 2
20-074 Lublin 

Andrzej Wawrzonek
tel: 22 475 16 51
[email protected]

Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

Tymczasowa siedziba oraz adres do korespondencji:
VARSO 2
ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa
 

Małgorzata Forysiuk
tel.: 22 475 81 28
[email protected]
 

Anna Luba
tel: 22 475 81 19
[email protected]