Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny

Przedsiębiorcze Kujawy Pomorze

Oferta pożyczek unijnych

O projekcie

Bank Gospodarstwa Krajowego dnia 31 marca 2017 roku podpisał umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie zarządzania Funduszem Funduszy i wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Tytuł Projektu: Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020

Wartość Projektu: 165 340 235,33 , w tym:

 • wkład UE: 135,91 mln zł
 • wkład własny Pośredników Finansowych: 29,42 mln zł.

Termin realizacji Projektu: od 31 marca 2017 do 31 grudnia 2023 roku

Wsparcie przeznaczone będzie na wdrażanie instrumentów finansowych w ramach Osi Priorytetowej 1 „Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 poprzez udostępnienie kujawsko-pomorskim podmiotom środków finansowych w postaci pożyczek i wejść kapitałowych.

W ramach Osi Priorytetowej 1 „Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu” (poddziałania 1.3.2, 1.4.1, 1.5.1) promowane będą inwestycje przedsiębiorstw z sektora MŚP oparte o projekty przedsiębiorstw akademickich w zakresie kontynuacji prac B+R nad innowacyjnymi produktami i usługami do momentu ich wdrożenia do własnej działalności gospodarczej lub sprzedaży/odpłatnego udostępnienia. Wsparciem objęte zostaną również inwestycje mikroprzedsiębiorstw ukierunkowane na wzmocnienie konkurencyjności firm na rynku oraz inwestycje przedsiębiorstw z sektora MŚP związane z umiędzynarodowieniem prowadzonej działalności gospodarczej oraz zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

BGK pełniący rolę Menadżera Funduszu Funduszy będzie wybierał profesjonalnych Pośredników Finansowych w ramach poszczególnych produktów, którzy będą udzielać wsparcia kujawsko-pomorskim przedsiębiorcom na realizację projektów inwestycyjnych.

Dla kogo

Szeroka oferta instrumentów finansowych skierowana będzie przede wszystkim do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz pośredników finansowych – instytucji takich jak fundusze pożyczkowe, banki spółdzielcze oraz komercyjne, podmioty zarządzające funduszami kapitałowymi podwyższonego ryzyka.

Instrument finansowy

Pośrednicy finansowi

Ostateczni odbiorcy

Wejście kapitałowe w ramach „Funduszu zalążkowego przedsiębiorczości akademickiej”

m.in. podmioty zarządzające funduszami kapitałowymi podwyższonego ryzyka

Mikro i małe przedsiębiorstwa spełniające definicję przedsiębiorstwa odpryskowego (spin-off, spin out), posiadające siedzibę w województwie kujawsko-pomorskim.

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorstw

m.in. fundusze pożyczkowe i banki

Mikroprzedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, których okres działalności nie przekracza 5 lat.

Pożyczka na zmianę modelu biznesowego

m.in. fundusze pożyczkowe i banki

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący w momencie zawarcia umowy działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Instrumenty i zakres finansowania

Instrumenty finansowe oferowane będą przedsiębiorcom po podpisaniu przez
Bank Gospodarstwa Krajowego umów z instytucjami pełniącymi rolę Pośredników Finansowych, których zadaniem będzie udzielanie bezpośredniego wsparcia przedsiębiorstwom z sektora MŚP z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego, w postaci instrumentów:

Wejście kapitałowe

 • o finansowaniu do 2 mln zł
 • okres realizacji inwestycji do 10 lat
 • dla mikro i małych przedsiębiorstw (Przedsiębiorstwa Odpryskowe)


Rodzaj finansowania

Wejście kapitałowe charakteryzuje się tym, że przedsiębiorstwo otrzymuje kapitał od inwestora w zamian za część udziałów lub akcji (maksymalnie 60%).

Do tego spółka otrzyma wsparcie mentoringowe, business development, doradztwo strategiczne i operacyjne, czy networking.


Cel finansowania

Przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.


Firma może przeznaczyć kapitał m.in. na:

 • Opracowanie nowych lub istotnie ulepszonych produktów, metod/produkcyjnych/procesów, usług
 • Finansowanie badań przemysłowych, prac rozwojowych
 • Zabezpieczenie i ochronę własności intelektualnej, bądź zakup wyników prac B+R wraz z prawami do własności intelektualnej
 • Dostosowanie się do wdrożenia bądź komercjalizacji wyników prac B+R
 • Infrastrukturę B+R (m.in. budowa, rozbudowa czy zakupu wyposażenia laboratorium) jako uzupełnienie

Pożyczka to instrument przeznaczony na inwestycje mające na celu zwiększenie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw. Promowane będą m.in. działania mające na celu stabilizację i zachowanie pozycji na rynku mikroprzedsiębiorstw, zwiększenie zdolności produkcyjnych/usługowych danego przedsiębiorstwa oraz przechodzenie na nowe rynki produktowe.

Pożyczka to instrument przeznaczony na inwestycje przedsiębiorstw z sektora MŚP dotyczące działań nakierowanych na rozpoczęcie lub rozwinięcie działalności na rynkach zagranicznych. Udzielane wsparcie może służyć finansowaniu działań inwestycyjnych, marketingowych i administracyjnych niezbędnych do wejścia na dany rynek zagraniczny. Pomoc finansową uzyskają także projekty ukierunkowane na wykorzystanie rozwiązań opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie, dotyczących zarówno rozwiązań skierowanych na usprawnienie wewnętrznych procesów w firmie, jak i rozwiązań stosowanych względem partnerów biznesowych, konsumentów czy administracji publicznej.

 • pożyczka w województwie kujawsko-pomorskim
 • o finansowaniu do 100 tys. zł
 • dla mikroprzedsiębiorstw działających do 5 lat, zarejestrowanych i prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii COVID-19
 • na warunkach rynkowych lub korzystniejszych niż rynkowe zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis lub pomocy publicznej
 • oprocentowanie od 0,1% w skali roku, stałe w całym okresie finansowania.

Cel finansowania:

Środki z Pożyczki płynnościowej dla Mikroprzedsiębiorstw mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe w celu utrzymanie ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa, nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r. (łącznie z tym dniem) w tym np.:

 • koszty wynagrodzenia pracowników (w tym także składkowe należne ZUS, US),
 • zatowarowanie, półprodukty itp.,
 • zobowiązania publiczno - prawne Ostatecznego Odbiorcy powstałe po 1 lutego 2020 r.(łącznie z tym dniem),
 • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, itp.,
 • bieżące raty kredytów, pożyczek lub leasingu, pod warunkiem że udzielony kredyt, pożyczka czy leasing a także zabezpieczające je poręczenie lub gwarancja nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej (bieżąca rata – rata z terminem spłaty między 1 lutego 2020 r., a ostatnim dniem okresu wydatkowania Jednostkowej Pożyczki.)

Pożyczka płynnościowa może finansować do 100% wydatków przedsiębiorstwa. Z pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto, tj. z podatkiem VAT, bez względu na to czy przedsiębiorca ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT.

Warunki:

 • wkład własny przedsiębiorcy nie jest wymagany
 • okres spłaty do 72 miesięcy
 • okres karencji do 6 miesięcy
 • wakacje kredytowe do 2 miesięcy
 • oprocentowanie od 0,1% w skali roku
 • pożyczki mogą być udzielane do 31.12.2020 r. (liczy się data zawarcia umowy pożyczki)
 • wypłata pożyczki następuje w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy Inwestycyjnej

Kontakt

BGK Region Kujawsko-Pomorski
ul. Grudziądzka 1,3
87-100 Toruń

Rafał Sękowski
tel: 519 018 281
[email protected]

Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

Monika Reingruber
Tel. 22 475 81 37
e-mail: [email protected]