Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny

Małopolska pożyczka

Oferta pożyczek unijnych

O projekcie

Bank Gospodarstwa Krajowego dnia 19 grudnia 2016 roku podpisał umowę z Województwem Małopolskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego, w zakresie zarządzania funduszem funduszy i wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
                                                                                                           

Tytuł projektu: Zintegrowany projekt wsparcia instrumentów finansowych w Małopolsce

Termin realizacji projektu: od 19 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2023 roku

Wartość projektu: 599 339 422,00 mln, w tym:

 • wkład UE: 509,44 mln zł
 • budżet państwa: 45,94 mln zł
 • wkład własny pośredników finansowych określony na minimum: 43,96 mln zł

Wsparcie będzie przeznaczone na wdrażanie instrumentów finansowych w ramach:

 • Osi priorytetowej 3 „Przedsiębiorcza Małopolska” – wartość: 285,68 mln zł,
 • Osi priorytetowej 4 „Regionalna polityka energetyczna” – wartość: 99,02 mln zł
 • Osi priorytetowej 8 „Rynek pracy” – wartość: 22,15 mln zł
 • Osi priorytetowej 11 „Rewitalizacja przestrzeni regionalnej” - wartość: 148,53 mln zł

Wsparcie finansowe pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 i udostępniane będzie małopolskim podmiotom finansowania w postaci instrumentów zwrotnych takich jak pożyczki.

W ramach Osi Priorytetowej 3 „Przedsiębiorcza Małopolska” (poddziałania 3.4.1, 3.4.2) finansowane będą inwestycje w zakresie rozwoju i rozbudowy przedsiębiorstw oraz zwiększania skali ich działalności, przedsięwzięcia prowadzące do wprowadzania na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług oraz prowadzące do wzrostu zasięgu oferty poprzez zdobywanie nowych rynków zbytu. Inwestycje dedykowane będą firmom znajdującym się we wczesnej fazie rozwoju (Start–up) oraz przedsiębiorstwom działającym na rynku dłużej niż 24 miesiące.

W ramach Osi Priorytetowej 4 „Regionalna polityka energetyczna” (poddziałanie 4.3.4) promowane będą inwestycje w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków wielorodzinnych mieszkaniowych wraz z wymianą źródeł ciepła, w tym z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii.

W ramach Osi Priorytetowej 8 „Rynek pracy” (poddziałanie 8.3.2) świadczone będzie kompleksowe wsparcie dla osób w wieku 30 lat i więcej (bezrobotnych, biernych zawodowo, pracujących), które są zainteresowane założeniem własnej działalności gospodarczej.

W ramach Osi Priorytetowej 11 „Fundusz rewitalizacji i odnowy Małopolski” (działanie 11.3) promowane będą projekty z zakresu rewitalizacji miast oraz odnowy obszarów wiejskich.

Dla kogo

Szeroka oferta instrumentów finansowych skierowana będzie do Ostatecznych Odbiorców wskazanych w Tabeli poniżej, prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego. Wdrożenie instrumentów finansowych na rzecz Ostatecznych Odbiorców świadczone będzie przez  Pośredników Finansowych – instytucji takich jak fundusze pożyczkowe, banki spółdzielcze oraz komercyjne, a także inne instytucje finansowe udzielające pożyczek i kredytów, posiadające odpowiednią zdolność i kompetencje, prowadzących działalność na terenie województwa małopolskiego.

Instrument finansowy

Pośrednicy Finansowi

Ostateczni odbiorcy

Pożyczka w ramach poddziałania 3.4.1 Instrumenty finansowe dla MŚP – wczesna faza rozwoju

m.in. fundusze pożyczkowe i banki

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP we wczesnej fazie rozwoju (Start–up)

Pożyczka w ramach poddziałania 3.4.2 Instrumenty finansowe dla MŚP – powyżej 24 miesięcy 

m.in. fundusze pożyczkowe i banki

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP prowadzący działalność powyżej 24 miesięcy

Pożyczka w ramach poddziałania 4.3.4 Głęboka modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych mieszkaniowych

m.in. fundusze pożyczkowe i banki

· Spółdzielnie mieszkaniowe,

· Wspólnoty mieszkaniowe,

· Towarzystwa budownictwa społecznego,

· Jednostki samorządu terytorialnego i podległe im podmioty (w zakresie budowy budynków komunalnych)

Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

m.in. fundusze pożyczkowe i banki

Osoby w wieku 30 lat i więcej zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa małopolskiego należące do następujących grup: 
 1. osoby pozostające bez pracy (bezrobotni i bierni zawodowo) należące do grup, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza tj.:
  1. osoby powyżej 50 roku życia,
  2. osoby długotrwale bezrobotne,
  3. osoby z niepełnosprawnościami,
  4. osoby o niskich kwalifikacjach,
  5. kobiety;
 2. bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat (nie należący do w/w grup, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza);
 3. osoby należące do poniższych grup:
  1. imigranci oraz reemigranci,
  2. osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
  3. osoby ubogie pracujące,
  4. osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których zarobki miesięczne nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia.

 

Pożyczka w ramach działania 11.3  Fundusz rewitalizacji i odnowy Małopolski

m.in. fundusze pożyczkowe i banki

· Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;

· Instytucje kultury, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki, partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe);

· Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;

· Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;

· Towarzystwa Budownictwa Społecznego;

· Parki narodowe i krajobrazowe;

· PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;

· Inne jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;

· Szkoły wyższe;

· Przedsiębiorcy;

· Administracja rządowa.

Instrumenty i zakres finansowania

Bank Gospodarstwa Krajowego jako Menadżer Funduszu Funduszy, będzie w ramach poszczególnych produktów finansowych wybierał profesjonalne instytucje do pełnienia roli Pośredników Finansowych, którzy po podpisaniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umów Operacyjnych, będą udzielać bezpośredniego wsparcia małopolskim podmiotom na realizację projektów w postaci pożyczek.

Instrument, który udzielany będzie przedsiębiorcom, którzy są nowymi podmiotami na rynku – okres działalności przedsiębiorstw nie przekracza 24 miesięcy. Pomoc finansowa przeznaczona będzie na wsparcie inwestycyjne i wspomaganie kolejnych etapów dojrzałości gospodarczej. Szczególnie promowane będą inwestycje w nowoczesne maszyny, urządzenia i sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług, rozwój sprzedaży produktów i usług w Internecie, inwestycje dotyczące stosowania w działalności gospodarczej technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz przedsięwzięcia z zakresu dostosowania istniejących instalacji produkcyjnych do standardów najlepszych dostępnych technik. Wsparcie może być udzielane na warunkach preferencyjnych, w szczególności dla projektów w zakresie regionalnych inteligentnych specjalizacji lub realizowanych na terenach o niskiej aktywności gospodarczej.

Podstawowe parametry: wartość pożyczki: od 10 tys. do 1 mln zł, okres finansowania: do 7 lat od momentu uruchomienia pożyczki.

Instrument, który udzielany będzie przedsiębiorstwom z sektora MŚP funkcjonującym na rynku dłużej niż 24 miesiące. Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia inwestycyjne mające na celu rozwój/rozbudowę przedsiębiorstw, projekty prowadzące do wprowadzania na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, zwiększające skalę działalności, prowadzące do wzrostu zasięgu oferty poprzez zdobywanie nowych rynków zbytu. Szczególnie promowane będą inwestycje w nowoczesne maszyny, urządzenia i sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług, przedsięwzięcia w zakresie rozwoju sprzedaży produktów i usług w Internecie, inwestycje dotyczące stosowania w działalności gospodarczej technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz przedsięwzięcia z zakresu dostosowania istniejących instalacji produkcyjnych do standardów najlepszych dostępnych technik. Wsparcie może być udzielane na warunkach preferencyjnych, w szczególności dla projektów w zakresie regionalnych inteligentnych specjalizacji lub realizowanych na terenach o niskiej aktywności gospodarczej.

Podstawowe parametry: wartość pożyczki: od 10 tys. do 1 mln zł, okres finansowania: do 7 lat od momentu uruchomienia pożyczki.

Instrument, który udzielany będzie na zasadach preferencyjnych spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym, towarzystwom budownictwa społecznego oraz jednostkom samorządu terytorialnego i podległym im podmiotom na inwestycje w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej. Promowane będą projekty obejmujące ocieplenie budynku, wymianę okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne, przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła, podłączeniem do niego lub modernizacją przyłącza, podłączeniem do sieci ciepłowniczej), systemów wentylacji i  klimatyzacji oraz instalację systemów chłodzących, zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania budynkiem, budowę lub modernizację wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidację dotychczasowych źródeł ciepła, instalację mikrokogeneracji/mikrotrigeneracji na potrzeby własne, wykorzystanie technologii OZE w budynkach (przy założeniu, że do sieci dystrybucyjnej oddawana będzie wyłącznie niekorzystna część energii elektrycznej). Preferowane będą projekty wykorzystujące odnawialne źródła energii.

Warunki finasowania:

 • Warunkiem poprzedzającym realizację projektów będzie przeprowadzenie przez beneficjentów audytów energetycznych, które posłużą m.in. do zdobycia odpowiedniej wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii danego budynku lub zespołu budynków oraz określą i skwantyfikują możliwość opłacalnych ekonomicznie oszczędności energetycznych i możliwych do wprowadzenia rozwiązań technologicznych i organizacyjnych. Preferowane będą projekty z zakresu głębokiej modernizacji energetycznej zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%, natomiast projekty zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do wsparcia;
 • W odniesieniu do zakresu dotyczącego wymiany/likwidacji starego źródła ciepła (jako elementu projektu) wsparcie może zostać udzielone wyłącznie na nowe urządzenia grzewcze spalające biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe. Warunkiem będzie także brak ekonomicznego uzasadnienia podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej, osiągnięcie znacznego zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza oraz przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu. Dodatkowym warunkiem uzyskania wsparcia będzie konieczność zastosowania liczników ciepła, ciepłej wody oraz chłodu.

Podstawowe parametry: wartość pożyczki: od 100 tys. do 3,2 mln zł, okres finansowania: do 20 lat od momentu uruchomienia pożyczki.

Preferencyjne wsparcie będzie udzielane osobom w wieku 30 lat i więcej zamierzającym rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa małopolskiego należącym do następujących grup: 

 1. osoby pozostające bez pracy (bezrobotni i bierni zawodowo) należące do grup, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza tj.:
  1. osoby powyżej 50 roku życia,  
  2. osoby długotrwale bezrobotne,
  3. osoby z niepełnosprawnościami,
  4. osoby o niskich kwalifikacjach,
  5. kobiety;
 2. bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat (nie należący do w/w grup, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza);
 3. osoby należące do poniższych grup:
  1. imigranci oraz reemigranci,  
  2. osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, 
  3. osoby ubogie pracujące,
  4. osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których zarobki miesięczne nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia.

Istotnym elementem udzielanego wsparcia będzie świadczenie wysokiej jakości usług szkoleniowo-doradczych, dostępnych na każdym etapie zakładania działalności gospodarczej oraz w początkowym okresie jej prowadzenia. 

Podstawowe parametry: wartość pożyczki: od 10 tys. do 70 tys. zł, okres finansowania: do 7 lat od momentu uruchomienia pożyczki.

Instrument, który udzielany będzie na zasadach preferencyjnych na projekty z zakresu przebudowy, rozbudowy, modernizacji i adaptacji obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne, w tym placówki oferujące wsparcie dzienne dla dzieci i młodzieży (np. żłobki, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły, świetlice, w tym środowiskowe), obiekty rekreacyjne (np. ścieżki zdrowia, place zabaw, boiska), obiekty infrastruktury kultury, obiekty, w których świadczone są usługi służące aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców, obiekty wielofunkcyjne, w których łączone są różne cele społeczne. Szczególnie promowane będą działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów, tj. zagospodarowanie (przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja) przestrzeni publicznej na cele społeczne (np. place, skwery, parki), modernizacje i renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich estetykę zewnętrzną, modernizacje i renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, tj. odnowienie elementów strukturalnych budynku (dachy, fasady, okna i drzwi w fasadzie, klatki schodowe i korytarze, windy).

W ramach wskazanych powyżej typów projektów (wyłącznie jako element projektu) możliwa będzie budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja podstawowej infrastruktury komunalnej (np. sieci i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych, elektrycznych, telekomunikacyjnych) na obszarze objętym projektem, w celu zapewnienia dostępu rewitalizowanym obiektom i terenom do podstawowych usług komunalnych, jak również budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej poprawiającej dostępność do rewitalizowanych obiektów i terenów. Wsparciem nie będą objęte inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia.

Podstawowe parametry: wartość pożyczki: od 300 tys. do 15 mln zł, okres finansowania: do 20 lat od momentu uruchomienia pożyczki.

Kontakt

BGK Region Małopolski
Biuro Regionalne
ul. Promienistych 1
31-481 Kraków

Michał Wiśniewski
tel: 22 475 14 51
[email protected]

Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

Marlena Mikołajczak
tel: 22 599 81 44
[email protected]