Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny

Lubuski Filar 2020

29 marca 2017r. Bank Gospodarstwa Krajowego  podpisał umowę z Województwem Lubuskim (reprezentowanym przez Instytucję Zarządzającą), o zarządzaniu oraz  wdrażaniu produktów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Tytuły projektów:

Wsparcie MŚP przez Fundusz Funduszy województwa lubuskiego

Wsparcie efektywności energetycznej przez Fundusz Funduszy województwa lubuskiego

Wsparcie rynku pracy przez Fundusz Funduszy województwa lubuskiego

 

Termin realizacji projektów:   od 29 marca 2017 roku do 31 grudnia 2023 roku

Wartość projektów:  301 337 936,43 zł, w tym:

  • wkład UE: 256,14 mln zł

  • wkład własny instytucji finansujących współpracujących z BGK: 45,20 mln zł

Wsparcie finansowe zostało podzielone według następujących obszarów:

  • Osi priorytetowej 1 „Gospodarka i innowacje” – wartość: 274, 88 mln zł

  • Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna” – wartość: 19,75 mln zł

  • Osi priorytetowej 6 „Regionalny rynek pracy” – wartość: 6,70 mln zł

Środki  finansowe udostępniane będą lubuskim przedsiębiorcom w postaci funduszy zwrotnych tj. pożyczki unijne.

  • Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka i innowacje” (działania 1.5, poddziałania 1.5.2 Rozwój sektora MŚP – produkty finansowe)

Zadaniem Osi Priorytetowej 1 jest wsparcie inwestycji przedsiębiorstw zwiększających wydajność i  efektywność produkcji oraz chcących poprawić konkurencyjność  w sektorze MŚP. Preferowane są projekty ukierunkowane na wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług opartych na nowoczesnych technologiach informacyjno-komunikacyjnych.

  • Oś Priorytetowa  3 „Gospodarka niskoemisyjna” (działania 3.2, poddziałania 3.2.4 Efektywność energetyczna –produkty finansowe)

Zadaniem Osi Priorytetowej 3 jest wsparcie działań modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych z wykorzystaniem  odnawialnych źródeł energii.

  • Oś Priorytetowa 6 „Regionalny rynek pracy” (działania 6.3, poddziałania 6.3.2 Wsparcie dla samozatrudnienia poprzez finansowe produkty zwrotne)

Zadaniem Osi Priorytetowej 6 jest wsparcie finansowe dla osób pozostających bez pracy chcących założyć działalność gospodarczą.

Szeroka oferta instrumentów finansowych skierowana będzie przede wszystkim do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa lubuskiego oraz pośredników finansowych – instytucji takich jak fundusze pożyczkowe, banki spółdzielcze oraz komercyjne.

Instrument finansowy

Pośrednicy finansowi

Ostateczni odbiorcy

Mała pożyczka w ramach poddziałania 1.5.2 Rozwój sektora MŚP – instrumenty finansowe

m.in. fundusze pożyczkowe i banki

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP, w tym zwłaszcza mikroprzedsiębiorstwa

Duża pożyczka w ramach poddziałania 1.5.2 Rozwój sektora MŚP – instrumenty finansowe

m.in. fundusze pożyczkowe i banki

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP, w tym zwłaszcza małe przedsiębiorstwa

Pożyczka w ramach poddziałania 3.2.4 Efektywność energetyczna – instrumenty finansowe

m.in. fundusze pożyczkowe i banki

·         Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,

·         JST,

·         inne podmioty będące właścicielami/zarządcami wielorodzinnych budynków mieszkaniowych

Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

m.in. fundusze pożyczkowe i banki

Osoby pozostające bez zatrudnienia w wieku 30 lat i więcej, w tym osoby bezrobotne i bierne zawodowo spoza grup będących w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Bank Gospodarstwa Krajowego jako Menadżer Funduszu Funduszy, będzie w ramach poszczególnych produktów finansowych wybierał profesjonalne instytucje finansowe do pełnienia roli Pośredników Finansowych, którzy po podpisaniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umów Operacyjnych, będą udzielać bezpośredniego wsparcia lubuskim ostatecznym odbiorcom na realizację projektów w postaci instrumentów takich jak pożyczka.

Pożyczka to instrument, który udzielany będzie na warunkach rynkowych lub korzystniejszych niż rynkowe przedsiębiorstwom z sektora MŚP, w tym zwłaszcza mikroprzedsiębiorstwom. Finansowane będą przedsięwzięcia rozwojowe wspierające poszerzanie działalności o innowacyjne produkty lub usługi, w tym np.: rozbudowa przedsiębiorstw, zakup nowoczesnych maszyn, urządzeń oraz sprzętu produkcyjnego, a także inwestycje w zakresie ekoinnowacji. Wsparcie udzielane będzie także na inwestycje dotyczące zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach.

Podstawowe parametry: wartość pożyczki: do 500 tys. zł, okres finansowania do 60 miesięcy (5 lat), okres karencji do 6 miesięcy.

Pożyczka to instrument, który udzielany będzie na warunkach rynkowych lub korzystniejszych niż rynkowe firmom z sektora MŚP, w tym zwłaszcza małym przedsiębiorstwom.  Finansowane będą przedsięwzięcia rozwojowe wspierające poszerzanie działalności o innowacyjne produkty lub usługi, w tym np.: rozbudowa przedsiębiorstw, zakup nowoczesnych maszyn, urządzeń oraz sprzętu produkcyjnego. Szczególnie promowane będą przedsięwzięcia innowacyjne na poziomie regionu oraz inwestycje dotyczące ekoinnowacji i zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach.

Podstawowe parametry: wartość pożyczki: od 500 tys. zł do 2 mln zł, okres finansowania do 120 miesięcy (10 lat), okres karencji do 12 miesięcy.

Pożyczka to instrument, którzy udzielany będzie na przedsięwzięcia polegające na głębokiej modernizacji energetycznej budynków w sektorze mieszkaniowym i publicznym, w tym m.in. poprzez ocieplanie, wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej, modernizację oświetlenia, a także z możliwością zakupu i montażu instalacji wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych.

Podstawowe parametry: wartość pożyczki: od 10 tys. zł do 1 mln zł, okres finansowania do 240 miesięcy (20 lat), okres karencji 6 do 8 miesięcy.

Pożyczka to instrument, który udzielany będzie na rozpoczęcie działalności gospodarczej osobom pozostającym bez zatrudnienia w wieku 30 lat i więcej, w tym osobom bezrobotnym i biernym zawodowo spoza grup będących w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Podstawowe parametry: wartość pożyczki: do 100 tys. zł, okres finansowania do84 miesięcy (7 lat), okres karencji do 12 miesięcy.

Kontakt

BGK Region Lubuski
ul. Kupiecka 32 c
65-058 Zielona Góra

Marcin Wachulak
tel: 519 018 282
marcin.wachulak@bgk.pl

Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

Przemysław Lewandowski
tel. 517 883 965
przemyslaw.lewandowski@bgk.pl