Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny

Lubuski Filar 2020

Oferta pożyczek unijnych

O projekcie

29 marca 2017r. Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę z Województwem Lubuskim (reprezentowanym przez Instytucję Zarządzającą), o zarządzaniu oraz wdrażaniu produktów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

 

Lubuski Filar 2020

 

Tytuły projektów:

- Wsparcie MŚP przez Fundusz Funduszy województwa lubuskiego
- Wsparcie rynku pracy przez Fundusz Funduszy województwa lubuskiego


Termin realizacji projektów: od 29 marca 2017 roku do 31 grudnia 2023 roku

Wartość projektów:  202 800 143,17 zł, w tym:

  • wkład UE: 181,18 mln zł
  • wkład własny instytucji finansujących współpracujących z BGK: 21,62 mln zł

Wsparcie finansowe zostało podzielone według następujących obszarów:

  • Osi priorytetowej 1 „Gospodarka i innowacje” – wartość: 196,10 mln zł
  • Osi priorytetowej 6 „Regionalny rynek pracy” – wartość: 6,70 mln zł

Środki finansowe udostępniane będą lubuskim przedsiębiorcom w postaci funduszy zwrotnych tj. pożyczki unijne.

  • Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka i innowacje” (działania 1.5, poddziałania 1.5.2 Rozwój sektora MŚP – produkty finansowe)
    Zadaniem Osi Priorytetowej 1 jest wsparcie inwestycji przedsiębiorstw zwiększających wydajność i  efektywność produkcji oraz chcących poprawić konkurencyjność  w sektorze MŚP. Preferowane są projekty ukierunkowane na wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług opartych na nowoczesnych technologiach informacyjno-komunikacyjnych.
  • Oś Priorytetowa 6 „Regionalny rynek pracy” (działania 6.3, poddziałania 6.3.2 Wsparcie dla samozatrudnienia poprzez finansowe produkty zwrotne)
    Zadaniem Osi Priorytetowej 6 jest wsparcie finansowe dla osób pozostających bez pracy chcących założyć działalność gospodarczą.

Dla kogo

Szeroka oferta instrumentów finansowych skierowana będzie przede wszystkim do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa lubuskiego oraz pośredników finansowych – instytucji takich jak fundusze pożyczkowe, banki spółdzielcze oraz komercyjne.

Instrument finansowy

Pośrednicy finansowi

Ostateczni odbiorcy

Pożyczka Inwestycyjna w ramach poddziałania 1.5.2 Rozwój sektora MŚP – instrumenty finansowem.in. fundusze pożyczkowe i bankiPrzedsiębiorstwa z sektora MŚP, w tym zwłaszcza mikroprzedsiębiorstwa
Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach poddziałania 6.3.2 Wsparcie dla samozatrudnienia poprzez finansowe produkty zwrotne m.in. fundusze pożyczkowe i bankiOsoby pozostające bez zatrudnienia w wieku 30 lat i więcej, w tym osoby bezrobotne i bierne zawodowo spoza grup będących w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Instrumenty i zakres finansowania

Bank Gospodarstwa Krajowego jako Menadżer Funduszu Funduszy, będzie w ramach poszczególnych produktów finansowych wybierał profesjonalne instytucje finansowe do pełnienia roli Pośredników Finansowych, którzy po podpisaniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umów Operacyjnych, będą udzielać bezpośredniego wsparcia lubuskim ostatecznym odbiorcom na realizację projektów w postaci instrumentów takich jak pożyczka.

Pożyczka to instrument, który udzielany będzie na warunkach rynkowych lub korzystniejszych niż rynkowe firmom z sektora MŚP, Wsparcie przeznaczone jest w szczególności dla przedsiębiorstw będących w fazie start-up oraz tych, które zamierzają zwiększyć liczbę miejsc pracy oraz chcą zainwestować w rozwój i wprowadzają nowe produkty dla firmy, m.in. poprzez inwestycje związane z wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych; wprowadzaniem nowych i ulepszonych produktów i usług; zakupem maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiającym wdrażanie innowacji; finansowaniem rozszerzenia i dywersyfikacji ich działalności; finansowaniem podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizacji nowych projektów (zgodnie z wytycznymi KE w tym zakresie).


Podstawowe parametry:
wartość pożyczki: do 2 mln zł,
okres finansowania: do 120 miesięcy (10 lat),
okres karencji: do 12 miesięcy.

Pożyczka to instrument, który udzielany będzie na rozpoczęcie działalności gospodarczej osobom pozostającym bez zatrudnienia w wieku 30 lat i więcej, w tym osobom bezrobotnym i biernym zawodowo spoza grup będących w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Podstawowe parametry:
wartość pożyczki: do 103 tys. zł,
okres finansowania: do 84 miesięcy (7 lat),
okres karencji: do 12 miesięcy.

Kontakt

BGK Region Lubuski
ul. Kupiecka 32 c
65-058 Zielona Góra

Marcin Wachulak
tel. 519 018 282
[email protected]


Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

Krzysztof Załęgowski
tel. 797 020 624
[email protected]